www.masuratoriterestre.ro Web analytics

MASURATORI TERESTRE - Ordin Nr. 785/2011

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Având în vedere
 • prevederile art. 4 lit. a) şi c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

în temeiul art. 3 alin. (8) şi al art. 581 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare

Atenţie!

Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial ele având numai un caracter informativ. Masuratoriterestre.ro nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestor acte.

Directorul General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul

ORDIN

 

Art. I. Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titulatura Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a
documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, se modifică şi va fi
următoarea:

„Regulament privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară"

 • 2. Articolul 11 se completează şi va avea următorul cuprins:
  Art. I1. - Definiţii:
 • a) planul cadastral de carte funciară este un document tehnic, întocmit în sistemul de coordonate stereografic 1970, care conţine limitele imobilelor şi ale construcţiilor permanente înscrise în cartea funciară, numărul cadastral şi se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială;

b) extrasul de plan cadastral de carte funciară este secţiunea din planul cadastral de carte
funciară, cu reprezentarea imobilului şi a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor
imobilului şi menţiunea datei ultimei actualizări a bazei de date grafice cu privire la imobilul în
cauză.

Extrasul de plan cadastral de carte funciară se va elibera în format analogic sau digital, având ca suport ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta prin suprapunere imobilul în cauză, cât şi cele vecine, dacă acestea există în baza de date.

Extrasul de plan cadastral de carte funciară se eliberează din oficiu, ca anexă la extrasele de carte funciară pentru imobilele gestionate de sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară;

c) procesul-verbal de vecinătate este actul de constatare, încheiat între proprietarii imobilelor
învecinate, întocmit de o persoană autorizată, prin care se exprimă acordul cu privire la identificarea
corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, în cazul în care există limite fizice;

d) persoana autorizată să execute lucrări de cadastru este persoana care realizează o
activitate de interes public, împuternicită să constate situaţia existentă la teren;

e) documentaţia cadastrală constituie actul de constatare a situaţiei reale din teren, potrivit art. 258 alin. (8) din Codul fiscal;

f) planul parcelar este reprezentarea grafică a unei tarlale care conţine limitele tuturor imobilelor din tarla şi detaliile stabile din teren ce o definesc; planul parcelar se integrează în planul cadastral după recepţia şi atribuirea numerelor cadastrale de către oficiul teritorial;

g) tarlaua este diviziunea cadastrală tehnică a unităţii administrativ-teritoriale delimitată prin detalii fixe, identificabile în teren, care nu suferă modificări în timp, cum ar fi căi de comunicaţie, ape, diguri, etc;

h) repoziţionarea este operaţiunea de modificare a coordonatelor imobilului poziţionat greşit
în planul cadastral, prin rotaţie, translaţie, modificarea geometriei anterior recepţionate şi/sau
modificarea suprafeţei imobilului;

3. Alineatul (2) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) în cazul în care documentaţia este incompletă, se întocmeşte referatul de completare cu toate datele, documentele sau informaţiile care lipsesc sau care necesită refacere/modificare, împreună cu motivaţiile corespunzătoare, conform anexei nr. 7. Nu pot fi folosite ca motivaţii: documente, date şi informaţii care nu au fost furnizate la cererea persoanei autorizate, de oficiul teritorial. Referatul de completare se înaintează compartimentului de registratură din cadrul biroului teritorial, în vederea transmiterii către persoana autorizată, pentru completare, în termenul specificat în referat, cu adresa de înaintare conform anexei nr. 8.

 • 4. Alineatul (4) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • (4) Dacă documentaţia nu a fost recepţionată datorită nerespectării prevederilor cu privire la convocarea pentru lămuriri sau depăşirii termenului de 5 zile lucrătoare, calculat de la data comunicării, stabilit prin referatul de completare sau documentaţia a fost întocmită incorect, persoana care a verificat documentaţia completează nota de respingere din referatul de completare şi o transmite împreună cu documentaţia, asistentului-registrator în vederea întocmirii încheierii de respingere. Referatul de completare menţionează datele, documentele sau informaţiile cu care se completează documentaţia şi este comun pentru cadastru şi publicitate imobiliară. Referatul se emite o singură dată pentru o documentaţie de recepţie sau de recepţie şi înscriere în cartea funciară.

5. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), care va
avea următorul cuprins:

 • (41) Prin documentaţie întocmită incorect se înţelege:
 • a) integrarea incorectă a imobilului în sistemul reţelei geodezice de referinţă şi ridicarea
  punctelor de detaliu pe bază de măsurători greşite;
 • b) calcule efectuate greşit;
 • c) neconcordanţe între detaliile topografice conţinute în planul de amplasament şi delimitare şi cele existente pe teren;

d) serviciul incorect solicitat, raportat la situaţia imobilului, astfel cum rezultă din evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară;

e) neconcordanţa între datele imobilului înscrise în actul de proprietate: vecinătăţi, identificare cadastrală, adresa poştală şi cele ale imobilului din planul de amplasament şi delimitare;

 

 • f) conţinutul documentaţiei cadastrale este diferit de situaţia juridică a imobilului;
 • g) neconcordanţe între datele analogice din documentaţia cadastrală şi datele digitale;
 • h) documentaţie întocmită fără executarea măsurătorilor la teren;
 • i) tipul documentaţiei nu corespunde categoriei de lucrări, în care persoana executantă este
  autorizată sau există alte incompatibilităţi ale persoanei autorizate.

6. Litera k), alineatul (1) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

k) documentele prevăzute de art. 55 alin. (1) şi (l1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 • 7. Alineatul (2) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • (2) Documentaţia se întocmeşte pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care să permită tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care permit accesul şi transferul de date. Persoana autorizată care execută documentaţia cadastrală va prelua următoarele informaţii despre construcţie: anul construirii, materialele din care este realizată construcţia, dacă deţine certificat de performanţă energetică a clădirii şi dacă aceasta este dotată cu lift. Aceste date vor fi menţionate în anexa nr. 11 - „Planul de amplasament şi delimitare" la „pct. B - Date referitoare la construcţii - Menţiuni", iar în fişierul .cp la „Construcţii - Introducere/editare clădiri - Menţiuni."
 • 8. Alineatul (2) al articolului 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • (2) Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentaţiei şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren, precum şi pentru identificarea şi materializarea limitelor imobilului în concordanţă cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziţie de proprietar revine persoanei autorizate. Persoana autorizată este obligată să execute măsurătorile la teren şi să completeze toate rubricile anexelor prevăzute de prezentul regulament.

9. La articolul 24 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) care va
avea următorul cuprins:

(4) Şeful serviciului cadastru coordonează, verifică şi controlează activitatea desfăşurată de consilierii de specialitate din cadrul oficiului teritorial. Referatele de completare şi respingere vor fi semnate de către consilier de cadastru şi de către şeful serviciului cadastru.

 • 10. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • Art. 25 (1) Dacă suprafaţa din măsurători este diferită de suprafaţa înscrisă în cartea funciară, suprafaţa din documentaţia cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau de suprafaţa din actele de proprietate, atunci se va proceda astfel:

a) dacă suprafaţa din măsurători este mai mică, atunci suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei proprietarului, conform anexei nr. 5;

b) dacă suprafaţa din măsurători este mai mare cu un procent de până Ia 2% inclusiv, atunci suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei proprietarului/proprietarilor, conform anexei nr. 5;

c) dacă suprafaţa din măsurători este mai mare cu un procent cuprins între 2%- 5% inclusiv, atunci suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentaţiei cadastrale, cu condiţia prezentării declaraţiei proprietarului/ proprietarilor, conform anexei nr. 5 şi a procesului-verbal de vecinătate care conţine acordul proprietarilor tuturor imobilelor învecinate, întocmit conform anexei nr. 18. în această situaţie oficiul teritorial verifică la teren corectitudinea întocmirii documentaţiei, verificare consemnată într-o notă de constatare semnată de către consilierul de cadastru şi contrasemnată de către şeful serviciului cadastru.

d)dacă suprafaţa din măsurători este mai mare cu un procent de peste 5%, documentaţia se respinge.

(2) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul terenurilor situate în extravilan, retrocedate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste terenuri, la prima înscriere în cartea funciară, dacă suprafaţa din măsurători este mai mică decât suprafaţa din titlul de proprietate, aceasta se poate înscrie în cartea funciară în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei proprietarului, conform anexei 5. (3) Convocarea părţilor se face după cum urmează:

a) proprietarii vecini vor fi convocaţi de către persoana autorizată prin scrisoare recomandată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19, cu confirmare de primire şi prin afişare la domiciliul/sediul proprietarului vecin, la locul situării imobilului, la sediul primăriei sau prin publicare într-un ziar local, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru identificarea limitelor;

b) în cazul în care procesul verbal de vecinătate nu se semnează de toţi proprietarii imobilelor învecinate, documentaţia cadastrală se respinge;

c) în cazul în care una sau mai multe vecinătăţi ale parcelei sunt drumuri clasificate, căi ferate, ape, procesul-verbal de vecinătate trebuie semnat şi ştampilat de reprezentantul instituţiei care le are în administrare.

11. Litera b) a alineatului (1) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: b) dacă în urma verificărilor la teren se constată că este o suprapunere virtuală, repoziţionarea imobilului cu sau fără construcţii ori investiţii, se soluţionează astfel:

- din oficiu, de către consilierul de cadastru, fără acordul proprietarului, în situaţia în care operaţiunea de repoziţionare presupune rotaţia, translaţia, modificarea geometriei sau modificarea suprafeţei cu un procent de până la +/- 2% inclusiv din suprafaţa imobilului existent în baza de date. Aceste prevederi se aplica în cazul în care imobilul este împrejmuit şi/sau există plan parcelar recepţionat. Procedura este iniţiată în baza referatului de constatare întocmit de consilierul de cadastru şi aprobat de şeful serviciului cadastru. Fişierul .cp este întocmit de consilierul de cadastru;

- cu acordul scris al proprietarului, în situaţia în care operaţiunea de repoziţionare presupune modificarea geometriei şi diminuarea suprafeţei cu un procent de peste 2%. Acordul proprietarului se va da în faţa persoanei autorizate sau la oficiul teritorial, în faţa persoanelor desemnate. Fişierul .cp va fi realizat de persoana autorizată care a întocmit documentaţia greşită. In caz de refuz, persoana autorizată va fi sancţionată, conform prezentului regulament, iar fişierul este întocmit de către consilierul de cadastru. Dacă proprietarul refuză să-şi exprime acordul, în baza referatului întocmit de consilier şi aprobat de şeful serviciului cadastru, se efectuează din oficiu în cartea funciară a imobilului următoarea notare: „Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă şi localizare corectă." Consilierul de cadastru face aceeaşi menţiune pe planul de amplasament şi delimitare din arhiva oficiului teritorial.

Referatul de constatare descrie suprapunerea virtuală, se înregistrează în registrul general de intrare şi are anexate extrase din planul cadastral de carte funciară, cu situaţia anterioară şi cea ulterioară îndreptării erorii de poziţionare. In baza referatului, se notează din oficiu în cartea funciară repoziţionarea imobilului. încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară de informare şi extrasul din planul cadastral de carte funciară se comunică tuturor persoanelor interesate, potrivit menţiunilor din cartea funciară.

 • 12. Alineatul (2) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • (2) în cazul în care suprapunerea este reală, aceasta se va soluţiona pe cale amiabilă prin documentaţii cadastrale sau de către instanţele de judecată şi nu face obiectul prezentei reglementări. Dacă proprietarii refuză să-şi exprime acordul cu privire la modificarea atributelor imobilelor, oficiul teritorial va nota din oficiu suprapunerea în cărţile funciare, în baza încheierii de carte funciară, a referatului întocmit de consilierul de cadastru şi aprobat de şeful serviciului cadastru.

13. La articolul 27 după alineatul (2) se introduc două alineate, alineatul 21 şi alineatul
22 care vor avea următorul cuprins :

(21) în situaţia în care proprietarul imobilului doreşte să dispună de dreptul său de proprietate pentru zona de imobil neafectată de suprapunere, în baza declaraţiei titularului dreptului, exprimată în formă autentică, se vor întocmi documentaţii cadastrale separate, pentru fiecare lot, afectat de suprapunere, respectiv fără suprapunere. Pentru lotul fără suprapunere se acordă număr cadastral şi se înscrie în cartea funciară, iar pentru lotul afectat de suprapunere se va întocmi nota de respingere.

(22) Radierea notării suprapunerii sau a menţiunii „Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă şi localizare corectă" se face numai în baza referatului emis de serviciul de cadastru, în sensul că imobilele nu se mai suprapun în baza de date cadastrale sau imobilul a fost localizat corect prin repoziţionare, ca urmare a refacerii documentaţiilor cadastrale.

 • 14. Alineatul (3) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • (3) Persoanele autorizate au obligaţia să se prezinte la oficiul teritorial, la data şi ora convocării. Persoanele autorizate care, din motive obiective, nu pot fi prezente la data convocării la oficiul teritorial vor comunica în scris, motivat, imposibilitatea de prezentare cu cel puţin două zile înainte de data stabilită pentru întâlnire.
 • 15. Articolul 27 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • (1) înscrierea în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate în incintele unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice deja înscrise în cartea funciară, se face în baza unei documentaţii cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în cartea funciară. Documentaţia cadastrală se va întocmi conform prevederilor art. 15 şi nu va conţine actul autentic de dezmembrare şi certificatul fiscal;

(2) Conţinutul documentaţiilor cadastrale aferente imobilelor aflate în administrarea sau în proprietatea instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională este stabilit prin protocol de colaborare.

16. După articolul 271 se introduce un nou articol, articolul 272, care va avea următorul
cuprins:

Art. 272 (1) Pentru neefectuarea măsurătorilor la teren, persoana autorizată este sancţionată cu suspendarea autorizaţiei pe 3 luni.

(2) Neprezentarea nemotivată a persoanei autorizate la convocarea oficiului teritorial este sancţionată cu suspendarea autorizaţiei pe 3 luni.

(3) Refuzul persoanei autorizate de a întocmi fişierului .cp la operaţiunea de repoziţionare care presupune modificarea geometriei şi modificarea suprafeţei, se sancţionează cu suspendarea autorizaţiei pe 3 luni.

(4) Persoana autorizată este sancţionată cu suspendarea autorizaţiei pe termen de o lună, dacă se constată că în documentaţia supusă recepţiei nu au fost completate toate rubricile anexelor prevăzute de prezentul regulament.

(5) Persoanei autorizate, sancţionată de două ori cu suspendarea autorizaţiei, i se retrage certificatul de autorizare dacă, în decurs de 12 luni de la data aplicării primei sancţiuni disciplinare, săvârşeşte o nouă abatere pentru care este prevăzută sancţiunea suspendării. Certificatul de autorizare se retrage în condiţiile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României.

(6) Neîndeplinirea demersurilor referitoare la sancţionarea persoanei autorizate de către cei desemnaţi atrage cercetarea disciplinară a acestora.

(7) Sancţiunile aplicate se aduc la cunoştinţa publicului prin afişare la sediul oficiului teritorial şi pe pagina de internet.

(8) Prin derogare de la prevederile art. 52 din Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, pe durata suspendării dreptului de executare a lucrărilor de specialitate, persoanele autorizate pot depune completări sau pot reface documentaţiile întocmite incorect, în termen de maxim 5 zile de la data comunicării sancţiunii, pentru cererile de recepţie şi înscriere înregistrate anterior datei comunicării sancţiunii.

17. La articolul 28 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), care va
avea următorul cuprins:

(4) Dacă în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile se dispune anularea tuturor actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară a imobilului, numărul cadastral atribuit imobilului se anulează, la cerere sau din oficiu, prin încheiere, iar cartea funciară se sistează.

18. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, care va avea următorul
cuprins:

Art. 281 Documentaţiile cadastrale întocmite conform prevederilor prezentului regulament vor conţine informaţiile generale obligatorii, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin, inclusiv fotografii ale imobilului cu elemente relevante pentru identificarea acestuia şi data efectuării.

 • 19. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
 • 20. Anexa nr. 10 şi anexa nr. 23 se modifică şi se înlocuiesc cu anexa nr. 3 la prezentul
 • ordin.
 • 21. Anexa nr.17 se abrogă.
 • Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
 • Art. III. De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în cuprinsul întregului act normativ sintagma "inspector de cadastru" se înlocuieşte cu sintagma "consilier de cadastru", iar sintagma „inginer - şef se înlocuieşte cu sintagma „şef serviciu cadastru".

Art. IV - Prezentul ordin intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Director General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Mihai BUSUIOC

 

Art. V - Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.634/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.1048 din 29/12/2006, cu modificările şi completările aduse de Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 134/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.245 din 13/04/2009, de Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.415/2009, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.675 din 08/10/2009 şi de prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Bucureşti:

Nr.:785/11.05.2011

 

OCPI/BCPI

Nr. înregistrare

Ziua Luna Anul.

 

 

ANEXA Nr. 1 (Anexa nouă la Regulament)

    • DOCUMENTAŢIE CADASTRALA
 •    Adresa imobil:

 

UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA:

Localitate/Sector

 • Tip artera
 • Denumire artera

Nr. poştal

 

 

 

 

Bloc

Scara

Etaj

Apartament

 • Tarla

Parcela

 

 

 

 

 

 

 

 •  Tip imobil:
 • 1 teren   2 teren cu construcţie   3 condominiu   4 unitate individuală
 • Proprietari:
 • (nume, prenume, CNP)
 • Persoană autorizată:
 • Autorizaţie: Seria Nr.

Număr de ordine al documentaţiei din registrul de evidenţă a lucrărilor:

• Serviciu achitat cu chitanţa nr. /data /suma /cod serviciu_

• Număr pagini documentaţie:

        • ANEXA Nr. 2 (Anexa 7 la Regulament)

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Dosar nr

Referat nr /data

La cererea nr /data de înregistrare a cererii

Domnului/Doamnei

Domiciliul/Adresa

pentru înscrierea în cartea funciară este necesar ca, în maxim 5 de zile de la data comunicării: I Cadastru

I A: Nota de completare

Analizând cererea dumneavoastră în vederea recepţiei documentaţiei cadastrale aferentă imobilului situat în:

 

 

UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ:

Localitate/Sector

 • Tip artera
 • Denumire artera

Nr. poştal

 

 

 

 

Bloc

Scara

Etaj

Apartament

 • Tarla

Parcela

 

 

 

 

 

 

 

Vă rugăm să prezentaţi următoarele:

I B: Nota de respingere a recepţiei documentaţiei cadastrale Documentaţia cadastrală a fost respinsă din următoarele

motive: *).

Se va completa în cazul neprezentării documentelor solicitate în Nota de completare, sau când a fost depăşit termenului limită stabilit prin referatul de completare

Consilier, Şeful serviciului cadastru

II Publicitate imobiliară
II A: Nota de completare

Vă rugăm să prezentaţi următoarele:

 

 

ILB Nota de respingere a cererii adresate oficiului/biroului teritorial

 

se completează dacă există piedici în ceea ce priveşte efectuarea înscrierii |în cartea funciară

 

Asistent-registrator,

      • ANEXA Nr. 3 (Anexa 10 şi Anexa 23 la Regulament)
     • MEMORIU TEHNIC
 • 1. Adresa imobil

2. Beneficiarul lucrării: numele si prenumele sau denumirea, adresa ori sediul

3. Persoana fizică/juridică autorizată: numele si prenumele sau denumirea, numărul autorizaţiei

4. Numărul lucrării în registrul propriu

 • 5. Obiectul lucrării: scurta prezentare, cu datele de localizare si identificare a imobilului care face obiectul lucrării. în cazul imobilelor, terenuri cu construcţii, se va face o scurta descriere generala a construcţiei.
 • 6. Scopul lucrării: scurta prezentare a scopului în care se executa documentaţia cadastrală (plan parcelar, prima înscriere, actualizare, dezmembrare, comasare, apartamentare, etc.)
 • 7. Amplasamentul imobilului: prezentarea locului unde este amplasat terenul, cu elemente de reperaj
 • 8. Operaţiuni topo-cadastrale efectuate: prezentarea succinta a lucrărilor topografice si cadastrale efectuate în cadrul lucrării: metodele si aparatura folosite la măsurători, sistemul de coordonate, punctele geodezice de sprijin vechi si noi folosite, starea punctelor geodezice vechi, măsurători* efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice şi GPS (format digital/analogic)*, calculul suprafeţelor (format digital/analogic)*, descrierile topografice ale punctelor noi din reţeaua de îndesire şi ridicare (format digital/analogic)*, inventar de coordonate (format digital/analogic)* şi alte descrieri necesare, în funcţie de specificul lucrării, etc.
 • 9. Situaţia juridica a imobilului, (precizări din extrasul de carte funciară, unde e cazul, aspecte deosebite cu privire la proprietate şi la sarcini sau prezentarea actului de proprietate deţinut de proprietar, situaţia Titlurilor de Proprietate, etc).

Nola: *) se vor prezenta în format analogic (ca anexe) sau în format digital, în funcţie de tipul de documentaţie

 

Data întocmirii

 

 

Persoana fizică/juridică autorizată (nume, prenume, semnătură, ştampilă)

 

[Index] [Acte-necesare] [Legislatie] [Ordin-785] [Ordin-784] [legea-cadastrului] [legea-Nr-499] [Legea-78] [Legea-247] [OUG-nr-41] [Legea-112] [Legea-18] [HG-834] [Decret-lege-115] [ODG-634-2006] [ODG-700] [Legea-7] [ORDIN-3442/2019] [Utile] [Stiri] [Parteneri] [Contact]