www.masuratoriterestre.ro Web analytics

MASURATORI TERESTRE - Ordin 784/2011

ORDIN

 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Atenţie!

Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial ele având numai un caracter informativ. Masuratoriterestre.ro nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestor acte.

 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) şi c) din Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul

 

 

ORDIN:

 

Art. I. Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, ni". 1.049 din 29 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(3) Prin imobil se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în cazul coproprietăţii, care se identifică printr-un număr cadastral unic şi se înscrie într-o carte funciară."

2. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (5) Sistemul de evidenţă al cadastrului are ca finalitate înscrierea în cartea funciară."

3. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (3) Intr-o carte funciară se înscrie un singur imobil, precis individualizat, în condiţiile legii."

4. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Registrele şi dosarele de carte funciară sunt documente publice care pot fi consultate de către persoanele interesate în timpul programului de lucru cu publicul. Cererea pentru consultare se completează potrivit anexei nr. 16.*'

Alineatul (3) al articolului 17 se abrogă.

Alineatul (1) al articolului 22 se abrogă.

Alineatul (3) al articolului 22 se abrogă.

Alineatul (5) al articolului 22 se abrogă.

La articolul 27, alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ c) efectuează înscrierile în cartea funciară în baza dispoziţiilor date de registratori;"

10. La articolul 27, alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu
următorul cuprins:

,,d') verifică evidenţele de publicitate imobiliară şi întocmesc extrasele de carte funciară şi certificatele de sarcini."

Articolul 28 se abrogă.

Alineatul (2) al articolului 32 se abrogă.

13. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - Forma, dimensiunile şi conţinutul registrelor se vor reglementa prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. Registrele specifice biroului teritorial se ţin şi în formal electronic."

14. La articolul 39, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„ (2) Partea A cuprinde descrierea imobilului cu indicarea numărului de ordine (exemplu: A.l) şi a numărului cadastral al imobilului (exemplu: 100 după planul cadastral al imobilelor), suprafaţa, anexa la partea A - planul imobilului cu vecinătăţi şi descrierea imobilului. Dacă intervin dezlipiri sau alipiri de parcele, imobilele nou create vor primi alte numere cadastrale, pentru care se vor deschide cărţi funciare noi.

(3) Partea A se va completa cu anexa la această parte, întocmită conform Regulamentului privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară. "

15. La articolul 39, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (9) Partea C referitoare la desmembrămintele dreptului de proprietate, cuprinde:

dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitaţie, folosinţă, concesiune, administrare, servituţile în sarcina imobilului, ipoteca şi privilegiile imobiliare precum şi locaţiunea şi cesiunea de creanţă;

faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte;

sechestrul, urmărirea silită a imobilului sau a veniturilor sale;

orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această parte. "

16. La articolul 42, alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,k) promisiunea de a încheia un contract cu privire la bunul imobil şi termenul stabilit pentru încheierea contractului, cu condiţia să nu fi trecut mai mult de 3 ani de la împlinirea acestuia;"

17. La articolul 42, alineatul (2), după litera 1) se introduc două noi litere, litera l1) şi litera l2),
cu următorul cuprins:

„l1) recepţia propunerii de dezmembrare sau de comasare, sau respingerea acesteia ; l2) suprapunerea imobilelor înregistrate în planul cadastral de carte funciară; "

18. La articolul 42, alineatul (2), după litera o) se introduce o nouă literă, litera o1), cu
următorul cuprins:

„o1) cererea de reexaminare a încheierii de carte funciară; "

19. La articolul 42, alineatul (2), litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„q ) respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;"

20. La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cât timp cererea de înscriere nu este soluţionată, nu se eliberează extrase de carte funciară pentru autentificare. Extrasele de carte funciară pentru informare şi copiile certificate de pe cărţile funciare se eliberează cu arătarea numărului şi a datei de înregistrare a cererilor în curs de soluţionare, cu privire la imobilul respectiv, precum şi a obiectului acestora. "

21. La articolul 58, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (3) In cazul în care în registrul general de intrare a fost înregistrată o cerere de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare, la solicitarea notarului public, numărul cadastral la care se referă cererea se blochează pe o perioadă de 5 zile lucrătoare, începând cu data şi ora depunerii cererii şi terminând cu sfârşitul celei de a cincea zi lucrătoare."

22. La articolul 58, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul
cuprins:

„ (31) în cazul în care se solicită eliberarea unui extras de carte funciară pentru autentificarea unui act juridic având ca obiect o cotă - parte din dreptul real, se va bloca numai cota care face obiectul actului juridic. "

23. La articolului 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (1) în toate cazurile în care este cerută prima înscriere într-o carte funciară a unui imobil, se va recurge de către birourile teritoriale la procedura prevăzută la art. 581 din lege. "

24. La articolul 62, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul
cuprins:

„(21) în acelaşi timp, inscripţiile care conservă dreptul de ipotecă sau privilegiul dar nu au fost reînnoite potrivii dispoziţiilor din Codul civil, se vor radia din oficiu prin încheierea prin care se dispune prima înregistrare a imobilelor în cartea funciară."

25. La articolul 62, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Dacă în termenul stabilit prin referatul de completare nu se vor remedia aspectele constatate, inspectorul completează referatul de respingere prin care certifică faptul că documentaţia tehnică sau cadastrală nu poate fi recepţionată, referat pe care îl înaintează asistentului-registrator şi care va sta la baza întocmirii încheierii de respingere."

26. La articolul 62, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul
cuprins:

„ (41) După completarea dosarului, termenul de soluţionare curge de la data completării şi va fi de maxim 1/3 din termenul acordat iniţial pentru rezolvarea cererii de înscriere. "

27. La articolul 64, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul
cuprins:

„ (41) Anumite tipuri de înscrieri în cartea funciară pot fi dispuse prin încheiere de către asistentul-registrator, în temeiul ordinului de delegare a atribuţiilor de registrator, emis de către directorul general al Agenţiei Naţionale. Celelalte dispoziţii ale art. 64 se aplică în mod corespunzător."

28. La articolul 68, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (2) Notarea respingerii nu va fi evidenţiată în extrasul de carte funciară pentru autentificare sau informare, cu excepţia situaţiei în care a fost notată cererea de reexaminare sau plângerea împotriva încheierii de respingere. "

29. La articolul 68, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul
cuprins:

„ (21) Notarea cererii de reexaminare se radiază din oficiu în baza încheierii registratorului-şef prin care s-a soluţionat cererea de reexaminare. "

30. La capitolul 3 „PROCEDURI DE LUCRU ÎN MATERIE DE CARTE FUNCIARĂ",
denumirea subcapitolului 3.3. „PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII DE CARTE
FUNCIARA" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.3. CEREREA DE REEXAMINARE ŞI PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII DE CARTE FUNCIARA"

31. După articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 71', cu următorul cuprins:

„Art. 71 . - (1) Persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare.

(2) Cererea de reexaminare însoţită de copia încheierii de carte funciară atacate se depune la
biroul teritorial în circumscripţia căruia este situat imobilul şi se notează din oficiu în cartea
funciară.

Cererea de reexaminare se soluţionează prin încheiere de către registratorul-şef. Reexaminarea părţii tehnice a documentaţiei este în sarcina inginerului - şef şi se constată printr-un referat care stă la baza emiterii încheierii prin care se soluţionează cererea de reexaminare.

Soluţionarea cererii de reexaminare se face cu aplicarea dispoziţiilor referitoare la procedura de rezolvare a unei cereri de înscriere, cu excepţiile prevăzute în prezentul articol.

Cererea de reexaminare se soluţionează numai în baza actelor anexate cererii iniţiale. Pentru soluţionarea cererii de reexaminare nu se poate emite referat de completare.

Dosarul care se înaintează registratorului-şef este format din: cererea de reexaminare, copia certificată a tuturor actelor şi documentaţiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară atacate, dovada efectuării comunicării acesteia, copia certificată a cărţii funciare precum şi referatul inginerului - şef, după caz.

împotriva încheierii registratorului-şef se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare. "

32. La articolul 72, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (1) Plângerea împotriva încheierii registratorului-şef prezentată direct, prin poştă ori prin curier, se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, se înregistrează în registrul general de intrare sub numărul dosarului iniţial, cu menţionarea datei depunerii acesteia, iar după verificarea dosarului şi notarea din oficiu a plângerii în cartea funciară de către asistentul-registrator, se înaintează, de îndată, judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, cu adresă de înaintare semnată de registratorul-coordonator, precum şi de către referentul de la arhivă. "

33. La articolul 72, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (l1), cu următorul
cuprins:

„ (1') Plângerea împotriva încheierii se poate depune şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii şi copia cărţii funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară."

34. La articolul 72, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (2) Dosarul care se înaintează instanţei este format din: copia certificată a tuturor actelor şi documentaţiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară, precum şi a încheierii registratorului-şef, exemplarul întâi al căii de atac, copia certificată a cărţii funciare, precum şi dovada efectuării comunicărilor. Dacă ulterior vor sosi şi alte plângeri privind acelaşi dosar, se vor înainta şi acestea instanţei, cu menţionarea numărului iniţial de comunicare. "

Alineatul (1) al articolului 73 se abrogă.

La articolul 76, alineatul (1') se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (l1) Radierea notării antecontractului din cartea funciară se va realiza din oficiu la înscrierea contractului încheiat între aceleaşi părţi. în situaţia în care contractul nu se încheie, radierea notării antecontractului se face, după caz:

cu acordul părţilor exprimat în formă autentică;

în baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile;

la cererea părţii, în baza încheierii notariale de certificare fapte, care atestă că, deşi somată, cealaltă parte nu s-a prezentat la notarul public în vederea încheierii contractului, fie s-a prezentat şi a refuzat să încheie contractul."

37. La articolul 76, alineatul (l3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ (l3) Radierea litigiului se va dispune în baza:

dovezii stingerii irevocabile a litigiului constatată prin hotărâre judecătorească sau certificat de grefă;

declaraţiei autentice de renunţare la dreptul dedus judecăţii, însoţită de dovada înregistrării la instanţa judecătorească investită cu soluţionarea cauzei. "

38. La articolul 79, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (2) în ceea ce priveşte cărţile funciare care au devenit neutilizabile, deschise în baza Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare sau, după caz, a Decretului nr. 2.142/1930 pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri, nemaifiind posibilă efectuarea operaţiunilor de carte funciară, se vor deschide cărţi funciare noi, pe baza unei încheieri a registratorului, a referatului întocmit de către asistentul-registrator sau referent prin care se atestă imposibilitatea folosirii acestora, cu acordul celor interesaţi, la cerere sau din oficiu, cu respectarea prevederilor art. 581 din lege. "

39. La articolul 83, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (1) Comasarea imobilelor alăturate se poate realiza dacă sunt situate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială şi nu sunt grevate de sarcini. In cazul în care imobilele ce urmează a fi alipite sunt grevate cu sarcini reale, operaţia de alipire nu se poate face decât cu acordul titularilor acestor sarcini."

40. La articolul 83, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (l1), cu următorul
cuprins:

„ (l1) Proprietarii unor imobile alăturate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot solicita înscrierea comasării în cartea funciară în baza actului de comasare, a unei convenţii privind stabilirea cotelor-părţi deţinute din imobilul rezultat în urma comasării, încheiată în formă autentică, şi a unei documentaţii cadastrale."

41. La articolul 83, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu
următorul cuprins:

,.(22) Se exceptează de la prevederile alin. (21) situaţia în care doar o parte din imobil este afectată de litigiu. în acest caz, imobilul se poate dezmembra la cererea proprietarului, cu consimţământul părţilor în litigiu exprimat în formă autentică sau în baza unei încheieri pronunţate de instanţa de judecată, formându-se un imobil distinct din partea grevată de litigiu şi unul sau mai multe imobile neafectate de litigiu."

42. La articolul 84, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (2) Imobilul se modifică prin dezmembrare, dacă se desparte o parte dintr-un imobil. în aceste situaţii, imobilul dezlipit din cartea funciară se înscrie în cartea funciară în care se transferă, fie cu regim de imobil distinct, fie ca alipit la imobilul existent în acea carte funciară. "

43. La articolul 84, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul
cuprins:

„ (3 ) Dezmembrarea unei părţi dintr-un imobil se face, în lipsa unei convenţii contrare, împreună cu sarcinile şi celelalte înscrieri care grevează imobilul. "

44. La articolul 85, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) în caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, dacă un imobil trece dintr-o caile funciară în alta, sau reînscrieri, dacă, transcriindu-se o parte din imobil într-o altă carte funciară, restul se trece în vechea carte funciară, cu menţionarea noului număr cadastral. Modificările săvârşite prin alipire, dezlipire, reînscriere şi transcriere se vor arăta atât în partea A, cât şi în partea B. Imobilul care s-a împărţit se va sublinia, prin trecerea la rubrica observaţii a numărului de ordine sub care s-a operat, iar imobilele rezultate din dezmembrare se vor înscrie în cărţi funciare individuale. "

45. La articolul 85, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul
cuprins:

„ (31) Dacă întregul imobil înscris în cartea funciară a fost transcris, aceasta se va închide şi nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri. "

46. La articolul 101, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu
următorul cuprins:

„(31) Radierea înscrierii privilegiilor reale imobiliare din cartea funciară se poate efectua:

cu consimţământul titularului dreptului:

în baza procesului verbal încheiat de executorul judecătoresc, în cadrul procedurii ofertei de plată urmată de consemnarea sumei.

(32) Dispoziţiile alineatului precedent se aplică, prin asemănare, în cazul radierii sultei şi a altor drepturi de creanţă."

47. Articolul 113 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Până la finalizarea lucrărilor cadastrale şi a registrelor de publicitate imobiliară pe întreg teritoriul fiecărui judeţ, în localităţile cu regim de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare sau, după caz, Decretului nr. 2.142/1930 pentru funcţionarea cărţilor funciare centrale pentru căile ferate şi canaluri, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărţile funciare, vor continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea şi în condiţiile legii.

In cazul imobilelor cuprinse în cărţi funciare deschise în temeiul actelor normative menţionate la alin. (1), pentru care s-a întocmit documentaţie cadastrală, numărul cadastral se va menţiona în cartea funciară alături de numărul topografic până la efectuarea următoarei operaţiuni care presupune o dezmembrare sau o comasare. Ulterior se va indica doar numărul cadastral.

In localităţile cu regim de transcripţiuni şi inscripţiuni, până la deschiderea cărţilor funciare, privilegiile, ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor şi a veniturilor sale, punerea în mişcare a acţiunii penale, precum şi acţiunile pentru apărarea drepturilor reale, privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciară, vor continua să fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară, potrivit Codului civil şi Codului de procedură civilă. Modelul de cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini este prezentat în anexa nr. 13.

în ce priveşte actele având ca obiect drepturi reale imobiliare referitoare la terenuri situate în zone pentru care nu s-au finalizat încă lucrările tehnice de cadastru, se vor avea în vedere prevederile art. 58' din lege, efectuându-se înscrieri în câte o carte funciară conform prevederilor acesteia."

48. Articolul 115 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Notarii publici, la întocmirea actelor care urmează să se înscrie în registrele de publicitate, se vor asigura, în prealabil, la oficiile teritoriale în circumscripţia cărora se situează imobilele ce fac obiectul raporturilor juridice, de situaţia de carte funciară şi cea cadastrală a acestor imobile şi vor stărui la efectuarea lucrărilor de către birourile teritoriale, în condiţiile art. 45 alin. (3) din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale.

(2) La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifică sau se stinge un drept real

imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va efectua nici un fel de înscriere în cartea funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. Modelul de extras de carte funciară pentru autentificare este prezentat în anexele nr. 14/aşi 14/b."

Art. II. Anexele la Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.049 din 29 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Anexa nr. 1 la Regulament se înlocuieşte cu anexele nr. 1.1 - 1.42 la prezentul Ordin.

Anexa nr. 4 la Regulament se înlocuieşte cu anexele nr. 2/a şi 2/b la prezentul Ordin.

Anexa nr. 8 la Regulament se abrogă.

Anexa nr. 9 la Regulament se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul Ordin.

Anexa nr. 10 la Regulament se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul Ordin.

Anexa nr. 14 la Regulament se înlocuieşte cu anexele nr. 5/a şi 5/b la prezentul Ordin.

7. După anexa nr. 14 la Regulament se introduc anexele nr. 6 - „Certificat privind identificarea numărului topografic/ cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului" şi nr. 7 - „Cerere pentru consultare documente din arhivă" la prezentul Ordin.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1049 din 29 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, va fi republicat, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 

Directorul General al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Mihai BUSUIOC

 

Bucuresti

Nr. 784/11.05.2011

 

[Index] [Acte-necesare] [Legislatie] [Ordin-785] [Ordin-784] [legea-cadastrului] [legea-Nr-499] [Legea-78] [Legea-247] [OUG-nr-41] [Legea-112] [Legea-18] [HG-834] [Decret-lege-115] [ODG-634-2006] [ODG-700] [Legea-7] [ORDIN-3442/2019] [Utile] [Stiri] [Parteneri] [Contact]