www.masuratoriterestre.ro Web analytics

MASURATORI TERESTRE - Legea Nr. 499/2004

Lege nr. 499 din 12/11/2004, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1069 din 17/11/2004

Atenţie!

Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial ele având numai un caracter informativ. Masuratoriterestre.ro nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestor acte.Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 2, alineatul 2 al articolului 3 va avea următorul cuprins:
"La nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti se înfiinţează oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară ca unităţi cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea actualelor oficii judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti şi a birourilor de carte funciară de pe lângă judecătorii. În circumscripţia fiecărei judecătorii se înfiinţează câte un birou de carte funciară, ca unitate subordonată Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, care va prelua activitatea actualelor birouri de carte funciară ale judecătoriilor."

2. La articolul I punctul 6, litera k) a articolului 5 va avea următorul cuprins:
"k) avizează expertizele efectuate de către experţii judiciari în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, înainte de depunerea acestora la instanţele de judecată. Avizele menţionate mai sus vor fi date de către specialişti în domeniu ai oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară;".

3. La articolul I punctul 8, articolul 9 va avea următorul cuprins:
"Art. 9. - Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate se asigură integral din venituri proprii.
Veniturile proprii se constituie din:
a) încasări din servicii prestate;
b) tarife stabilite conform actelor normative;
c) închirieri de spaţii şi aparatură;
d) donaţii şi sponsorizări primite potrivit legii;
e) dobânzi aferente disponibilităţilor din conturi şi din depozite;
f) alte venituri.
Tarifele şi încasările prevăzute la alin. 2 lit. a) şi b) nu sunt purtătoare de T.V.A., fiind incluse în cazul operaţiunilor de publicitate imobiliară în taxa notarială de timbru. Aceste tarife nu pot depăşi 30% din valoarea taxei notariale de timbru.
Taxele de publicitate imobiliară pot fi încasate de notarii publici în numele Agenţiei Naţionale şi pe chitanţierele puse la dispoziţie de către aceasta pe baza unei negocieri între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi care va face obiectul protocolului de colaborare.
Tarifele se stabilesc, se modifică şi se actualizează prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale.
Veniturile încasate se virează în contul Agenţiei Naţionale deschis la Trezoreria Statului.
Agenţia Naţională poate colabora cu persoane fizice şi juridice române sau străine de specialitate, în condiţiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului său de activitate.
Agenţia Naţională poate contracta credite bancare în condiţiile prevăzute de lege.
Agenţia Naţională întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Excedentele anuale se reportează în anul bugetar următor.
Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţională, îşi va asuma întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului şi publicităţii imobiliare, finanţat prin împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), şi a celorlalte acorduri internaţionale ce implică împrumuturi nerambursabile sau garanţii de la stat, asumate anterior de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, inclusiv pentru partea preluată de la Ministerul Justiţiei.
Agenţia Naţională va face toate demersurile necesare amendării acordurilor de împrumut internaţionale pentru a se realiza înlocuirea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi a Ministerului Justiţiei cu Agenţia Naţională."

4. La articolul I punctul 10, alineatele 1-2 şi 1-3 ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:
"Ocuparea postului de registrator se va face în urma susţinerii unui concurs organizat de către Agenţia Naţională. Candidaţii trebuie să fie licenţiaţi ai unei facultăţi de drept acreditate şi să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în activitatea juridică.
Prin excepţie de la prevederile alin. 1-2, până la data organizării concursului, registratorii pot fi numiţi din cadrul angajaţilor birourilor de carte funciară care nu îndeplinesc condiţiile de studii, dar au cel puţin 5 ani de experienţă în domeniul publicităţii imobiliare."

5. La articolul I punctul 12, partea introductivă şi litera a) ale alineatului 1 al articolului 50 vor avea următorul cuprins:
"Art. 50. - În cazul în care registratorul admite cererea, dispune înscrierea prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este încheiat în formă autentică sau emană de la o autoritate publică;".

6. La articolul I punctul 13, alineatul 2 al articolului 52 va avea următorul cuprins:
"Încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanţa competentă din circumscripţia în care se află imobilul. Plângerea împotriva încheierii de înscriere se depune la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară şi se înscrie în cartea funciară. Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară este obligat să înainteze plângerea, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare, la instanţa competentă."

7. La articolul I punctul 14, alineatul 1 al articolului 5-6 va avea următorul cuprins:
"Art. 5-6. - Notarul public care a întocmit actul prin care se constituie, se modifică, se transmite sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară din oficiu înscrierea în cartea funciară, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu a doua zi, la biroul de carte funciară în a cărui rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moştenitor. Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentaţie cadastrală. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifică sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară sau, după caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară, registratorul nu va efectua nici un fel de înscriere în cartea funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul."

8. După articolul IV se introduce articolul IV-1 cu următorul cuprins:
"Art. IV-1. - În îndeplinirea obligaţiilor legale referitoare la publicitatea imobiliară, măsurile care se au în vedere se stabilesc prin protocolul încheiat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România."
[Index] [Acte-necesare] [Legislatie] [Ordin-785] [Ordin-784] [legea-cadastrului] [legea-Nr-499] [Legea-78] [Legea-247] [OUG-nr-41] [Legea-112] [Legea-18] [HG-834] [Decret-lege-115] [ODG-634-2006] [ODG-700] [Legea-7] [ORDIN-3442/2019] [Utile] [Stiri] [Parteneri] [Contact]