MASURATORI TERESTRE - ODG NR 634/2006

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

 

 

Regulament

din 13/10/2006

 

privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară

 

Versiune actualizata la data de 09/07/2011

 

 

 

Atenţie!

Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial ele având numai un caracter informativ. Masuratoriterestre.ro nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestor acte.

    ___________
Text actualizat la data de 09.07.2011. Actul include modificările din următoarele acte:
- Ordinul
nr. 134/2009 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 245 din 13/04/2009.
- Ordinul
nr. 415/2009 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 08/10/2009.
- Ordinul
nr. 528/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 05/08/2010.
- Ordinul
nr. 785/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 09/06/2011.

 

   
CAPITOLUL 1

  Dispoziţii generale

 

   Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 19 şi art. 59 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, prezentul regulament are drept scop stabilirea procedurilor şi modalităţilor prin care se întocmesc documentaţiile cadastrale necesare înscrierii în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice.

   Art. 11. - Definiţii:

   a) planul cadastral de carte funciară este un document tehnic, întocmit în sistemul de coordonate stereografic 1970, care conţine limitele imobilelor şi ale construcţiilor permanente înscrise în cartea funciară, numărul cadastral şi se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială;

   b) extrasul de plan cadastral de carte funciară este secţiunea din planul cadastral de carte funciară, cu reprezentarea imobilului şi a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului şi menţiunea datei ultimei actualizări a bazei de date grafice cu privire la imobilul în cauză.

    Extrasul de plan cadastral de carte funciară se va elibera în format analogic sau digital, având ca suport ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta prin suprapunere imobilul în cauză, precum şi cele vecine, dacă acestea există în baza de date.

    Extrasul de plan cadastral de carte funciară se eliberează din oficiu, ca anexă la extrasele de carte funciară pentru imobilele gestionate de sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară;

   c) procesul-verbal de vecinătate este actul de constatare, încheiat între proprietarii imobilelor învecinate, întocmit de o persoană autorizată, prin care se exprimă acordul cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, în cazul în care există limite fizice;

   d) persoana autorizată să execute lucrări de cadastru este persoana care realizează o activitate de interes public, împuternicită să constate situaţia existentă la teren;

   e) documentaţia cadastrală constituie actul de constatare a situaţiei reale din teren, potrivit art. 258 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

   f) planul parcelar este reprezentarea grafică a unei tarlale care conţine limitele tuturor imobilelor din tarla şi detaliile stabile din teren ce o definesc; planul parcelar se integrează în planul cadastral după recepţia şi atribuirea numerelor cadastrale de către oficiul teritorial;

   g) tarlaua este diviziunea cadastrală tehnică a unităţii administrativ-teritoriale delimitată prin detalii fixe, identificabile în teren, care nu suferă modificări în timp, cum ar fi căi de comunicaţie, ape, diguri etc.;

   h) repoziţionarea este operaţiunea de modificare a coordonatelor imobilului poziţionat greşit în planul cadastral, prin rotaţie, translaţie, modificarea geometriei anterior recepţionate şi/sau modificarea suprafeţei imobilului;

    ___________

    Art. 11. a fost modificat prin punctul 2. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.

 

   Art. 2. - (1) Documentaţiile cadastrale, denumite în continuare documentaţii, stau la baza înscrierii în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la:

   a) imobile care necesită documentaţie pentru prima înscriere;

   b) imobile care necesită documentaţie pentru dezlipire;

   c) imobile care necesită documentaţie pentru alipire;

   d) imobile care necesită documentaţie pentru înscrierea unei construcţii definitive, pe un teren înscrisă în cartea funciară;

   e) imobile care necesită documentaţie pentru modificarea limitei de proprietate;

   f) imobile care necesită documentaţie pentru modificarea suprafeţei;

   g) imobile care necesită documentaţie pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate;

   h) imobile care necesită documentaţie pentru reconstituirea cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase;

   (2) Prin documentaţii se realizează identificarea, măsurarea şi descrierea imobilelor, la data întocmirii lor şi se asigură înregistrarea actelor şi faptelor juridice referitoare la acestea.

 

   
CAPITOLUL 2

  Dispoziţii cu privire la întocmirea documentaţiilor

 

   Art. 3. - (1) Documentaţiile se întocmesc într-un dosar unic, ce include atât partea tehnică necesară recepţiei cadastrale cât şi actele juridice necesare înscrierii în cartea funciară.

   (2) După recepţia cadastrală şi înscrierea documentaţiilor în cartea funciară beneficiarului i se eliberează încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară pentru informare şi planul de amplasament şi delimitare a imobilului.

   Art. 4. - (1) Realizarea documentaţiilor necesare înscrierii în cartea funciară a actelor şi/sau faptelor juridice referitoare la imobilele prevăzute la art. 2 alin. (1) literele a), d), e), f), g) şi h) din prezentul regulament presupune parcurgerea următoarelor etape:

   a) stabilirea amplasamentului imobilului;

   b) realizarea lucrării de către persoană autorizată, care presupune documentarea tehnică, execuţia lucrărilor de teren şi birou, elaborarea documentaţiilor;

   c) depunerea documentaţiilor, la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară (denumit în continuare oficiu teritorial) sau la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară (denumit în continuare birou teritorial) şi înregistrarea în Registrul General de Intrare;

   d) recepţia documentaţiilor, cu înregistrarea în registrul cadastral al imobilelor, denumit în continuare index cadastral, recepţia cadastrală, transmiterea documentaţiei asistentului-registrator;

   e) înscrierea în cartea funciară.

   (2) Întocmirea şi înscrierea documentaţiilor în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) presupune parcurgerea etapelor prevăzute la art. 4 alin. (1), cu precizarea că recepţia documentaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) se finalizează cu transmiterea acestora persoanei autorizate sau beneficiarului urmând ca înscrierea în cartea funciară a dezlipirii sau alipirii să se efectueze după întocmirea actului autentic.

   Art. 5. - (1) Identificarea amplasamentului imobilului se realizează înaintea execuţiei lucrărilor şi constă în:

   a) pentru imobilele care fac obiectul unor acte şi fapte juridice aflate la prima înscriere, proprietarul împreună cu persoana autorizată procedează la identificarea amplasamentului imobilului pe limite naturale sau convenţionale, în vederea efectuării măsurătorilor, înainte de efectuarea măsurătorilor este obligatorie materializarea punctelor ce definesc limitele imobilului de către persoana autorizată în prezenţa proprietarului, cu picheţi de metal, ţăruşi de lemn sau prin marcare cu vopsea. Materializarea cu borne de beton se efectuează doar la solicitarea proprietarului.

   b) pentru imobilele care fac obiectul unor acte şi fapte juridice ulterioare primei înscrieri ce necesită întocmirea unei documentaţii, proprietarul împreună cu persoana autorizată, pe baza documentelor existente precum documentaţii cadastrale, extrase de carte funciară pentru informare, planuri de amplasament şi delimitare, verifică şi validează amplasamentul conform datelor tehnice. Rematerializarea punctelor ce definesc limitele imobilului se efectuează doar la solicitarea proprietarului.

   (2) În cazul imobilelor aflate la prima înregistrare pentru care nu se poate realiza identificarea amplasamentului şi limitele acestuia, în conformitate cu elementele tehnice conţinute în actele de proprietate, puse la dispoziţie de proprietar, persoana autorizată, nu realizează documentaţia.

   (3) Proprietarul suportă costurile aferente materialului şi manoperei operaţiunilor de materializare a limitelor imobilului.

   (4) Materializarea limitelor bunului imobil, conform actelor de proprietate prezentate de proprietar, este în responsabilitatea persoanei autorizate care execută lucrarea.

   Art. 6. - Documentarea tehnică constă în:

   a) analizarea situaţiei existente, conform datelor şi documentelor deţinute de proprietar;

   b) solicitarea de informaţii aflate în baza de date a oficiului teritorial/biroului teritorial conform anexei nr. 1 (inventare de coordonate, planuri de încadrare în zonă, plan parcelar, ortofotoplan, coordonatele punctelor de vecinătate, extras de carte funciară pentru informare, copii ale proceselor verbale de punere în posesie şi schiţele anexe ale acestora în cazul imobilelor dobândite în baza legilor proprietăţii);

   c) stabilirea termenului de realizare a lucrărilor.

   Art. 7. - (1) Execuţia lucrărilor constă în:

   a) măsurători pentru realizarea reţelelor geodezice de îndesire şi ridicare în sistem naţional de proiecţie Stereografic 1970, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limita şi în interiorul imobilului, culegerea atributelor, verificări şi validări ale datelor existente. Punctele reţelei de ridicare vor fi materializate, conform normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, prin ţăruşi metalici în intravilan şi ţăruşi de lemn în extravilan, a căror descriere topografică trebuie să se regăsească în documentaţie. Acestea vor fi vopsite cu vopsea roşie.

   b) La ridicarea detaliilor planimetrice se va avea în vedere:

   - limitele imobilelor să se determine la jumătatea grosimii gardului, cu excepţia cazurilor în care cei doi proprietari vecini indică altceva; în anexa nr. 11 la rubrica menţiuni, punctul "A. Date referitoare la teren", se va nota dacă imobilul este sau nu împrejmuit;

   - pentru construcţiile situate în interiorul imobilelor să se determine limitele construcţiilor permanente la nivelul solului.

    Se va calcula suprafaţa construită desfăşurată, stabilită conform prevederilor Codului fiscal, prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite. Această suprafaţă se va nota în anexa nr. 11 la rubrica menţiuni, punctul "B. Date referitoare la construcţii".

   c) prelucrarea datelor.

   d) elaborarea documentaţiilor, prin redactarea şi întocmirea dosarului lucrării în format analogic şi digital.

   (2) Erorile admise sunt:

    Eroarea de identificare a punctului de contur:

   - în cazul imobilelor împrejmuite ± 10 cm

   - în cazul imobilelor neîmprejmuite ± 30 cm.

    Eroarea poziţiei reciproce a punctelor de contur ale imobilelor ± 10 cm.

   (3) Eroarea de poziţie absolută a punctelor, incluzând erorile menţionate la aliniatul (2) şi erorile punctelor reţelei geodezice de sprijin, nu va depăşi:

   - în cazul imobilelor împrejmuite ± 20 cm

   - în cazul imobilelor neîmprejmuite ± 40 cm.

   (4) În cazul realizării măsurătorilor într-un sistem local de coordonate, cu integrarea în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970 cu ajutorul unor puncte determinate grafic, conform articolului 23 aliniatul (2), eroarea de poziţie absolută a punctelor nu va depăşi ± 1,50 m.

   Art. 8. - (1) Depunerea documentaţiei la oficiile teritoriale/birourile teritoriale se face de către proprietar sau de persoana autorizată în numele proprietarului, în cazurile prevăzute la art. 2 lit. a), d), e), f), g) şi h), conform cererii de înscriere prevăzută în anexa nr. 2.

   (2) În cazurile prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) din prezentul regulament, se transmite oficiilor teritoriale/birourilor teritoriale cererea de înscriere, de către biroul notarului public, în numele proprietarului şi a persoanelor interesate, pe baza documentaţiei recepţionate potrivit cererii întocmite conform anexei nr. 3.

   (3) Depunerea documentaţiei se face direct la sediul oficiului teritorial/biroului teritorial, prin poştă sau prin alte mijloace electronice (Internet), ataşându-se dovada plăţii tarifului.

   (4) Înregistrarea cererii se realizează la compartimentul registratură din cadrul oficiului teritorial/biroului teritorial şi constă în:

   a) preluarea documentaţiei, verificarea existenţei documentelor menţionate în cerere şi înregistrarea în Registrul General de Intrare;

   b) verificarea tarifelor de recepţie şi înscriere în cartea funciară a documentaţiei achitate şi transmiterea documentaţiei compartimentului de cadastru şi publicitate imobiliară.

   (5) Tariful de recepţie şi/sau de înscriere în cartea funciară se achită la depunerea cererii de recepţie/înscriere.

   (6) Dacă la verificarea pieselor din dosar sau la verificarea tarifului se constată lipsa unor piese sau unele neconcordanţe, cererea nu se înregistrează în Registrul General de Intrare şi se returnează solicitantului, în vederea completării.

   Art. 9. - Preluarea şi înregistrarea documentaţiilor în indexul cadastral, întocmit conform anexei nr. 4, se realizează de angajatul căruia i s-a repartizat lucrarea.

   Art. 10. - (1) Recepţia cadastrală constă în:

   a) verificarea conţinutului documentaţiei;

   b) verificarea existenţei în baza de date ANCPI a persoanei autorizate care a întocmit documentaţia şi valabilitatea autorizaţiei;

   c) verificarea concordanţei între persoana autorizată care a întocmit documentaţia, cea care solicită recepţia şi cea menţionată în declaraţia pe proprie răspundere întocmită conform anexei nr. 5;

   d) localizarea amplasamentului imobilului în baza de date grafică, cu verificarea corectitudinii încadrării limitelor acestuia;

   e) verificarea modului de calcul al suprafeţelor;

   f) corespondenţa între atributele descriptive şi elementele grafice;

   g) alocarea numărului cadastral în indexul cadastral, dacă documentaţia este corectă.

    În cazul în care se consideră necesar, OCPI/ANCPI poate efectua verificări pe teren, cu privire la corectitudinea întocmirii documentaţiei de către persoana autorizată.

    După alocarea numărului cadastral, consemnarea recepţiei documentaţiei cadastrale va consta în aplicarea parafei OCPI, conform anexei nr. 6.

   (2) În cazul în care documentaţia este incompletă, se întocmeşte referatul de completare cu toate datele, documentele sau informaţiile care lipsesc ori care necesită refacere/modificare, împreună cu motivaţiile corespunzătoare, conform anexei nr. 7. Nu pot fi folosite ca motivaţii: documente, date şi informaţii care nu au fost furnizate la cererea persoanei autorizate de oficiul teritorial. Referatul de completare se înaintează compartimentului de registratură din cadrul biroului teritorial, în vederea transmiterii către persoana autorizată, pentru completare, în termenul specificat în referat, cu adresa de înaintare, conform anexei nr. 8.

    ___________

    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 3. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.


 

   (3) Documentaţia recepţionată se transmite de către angajatul căruia i s-a repartizat lucrarea, asistentului-registrator, iar în cazul dezlipirilor sau alipirilor persoanei autorizate sau beneficiarului.

   (4) Dacă documentaţia nu a fost recepţionată din cauza nerespectării prevederilor cu privire la convocarea pentru lămuriri sau depăşirii termenului de 5 zile lucrătoare, calculat de la data comunicării, stabilit prin referatul de completare, ori documentaţia a fost întocmită incorect, persoana care a verificat documentaţia completează nota de respingere din referatul de completare şi o transmite împreună cu documentaţia asistentului-registrator în vederea întocmirii încheierii de respingere. Referatul de completare menţionează datele, documentele sau informaţiile cu care se completează documentaţia şi este comun pentru cadastru şi publicitate imobiliară. Referatul se emite o singură dată pentru o documentaţie de recepţie sau de recepţie şi înscriere în cartea funciară.

    ___________

    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 3. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.


 

   (41) Prin documentaţie întocmită incorect se înţelege:

   a) integrarea incorectă a imobilului în sistemul reţelei geodezice de referinţă şi ridicarea punctelor de detaliu pe bază de măsurători greşite;

   b) calcule efectuate greşit;

   c) neconcordanţe între detaliile topografice conţinute în planul de amplasament şi delimitare şi cele existente pe teren;

   d) serviciul incorect solicitat, raportat la situaţia imobilului, astfel cum rezultă din evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară;

   e) neconcordanţa între datele imobilului înscrise în actul de proprietate: vecinătăţi, identificare cadastrală, adresa poştală şi cele ale imobilului din planul de amplasament şi delimitare;

   f) conţinutul documentaţiei cadastrale este diferit de situaţia juridică a imobilului;

   g) neconcordanţe între datele analogice din documentaţia cadastrală şi datele digitale;

   h) documentaţie întocmită fără executarea măsurătorilor la teren;

   i) tipul documentaţiei nu corespunde categoriei de lucrări în care persoana executantă este autorizată sau există alte incompatibilităţi ale persoanei autorizate.

    ___________

    Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 4. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.


 

   (5) Angajatul oficiului teritorial nu poate recepţiona documentaţiile al căror beneficiar este el sau soţul/soţia, rudele sau afinii până la gradul III inclusiv, persoanele juridice la care el sau una din persoanele menţionate anterior deţin calitatea de acţionari/asociaţi/directori/administratori, precum şi documentaţiile întocmite de el anterior dobândirii calităţii de salariat al instituţiei, de persoane fizice autorizate cu care este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul III inclusiv, sau de persoane juridice autorizate la care el sau una din persoanele menţionate anterior deţin calitatea de acţionari/asociaţi/directori/administratori.

   (6) În cazul în care se află în una din situaţiile menţionate la alin. (5) angajatul oficiului teritorial este obligat să se abţină şi să înştiinţeze de îndată, în scris, conducerea instituţiei, pentru repartizarea lucrării unei alte persoane.

   (7) Angajaţilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ai oficiilor teritoriale, precum şi ai Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie le este interzis să execute, în calitate de persoane fizice autorizate, documentaţii cadastrale sau să deţină calitatea de acţionari/asociaţi/directori/administratori la persoane juridice autorizate în domeniu.

 

   
CAPITOLUL 3

  Dispoziţii cu privire la numerotarea cadastrală

 

   Art. 11. - (1) Numerotarea cadastrală se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, care se identifică prin codul SIRSUP extras din "Registrul permanent al unităţilor administrativ-teritoriale" publicat de Comisia Naţională pentru Statistică.

   (2) Una sau mai multe parcele alăturate de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, aparţinând aceluiaşi proprietar, formează imobilul, se identifică printr-un număr cadastral şi se înscrie într-o carte funciară.

   (3) Numărul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legătură între baza de date grafică şi baza de date textuală în sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară.

   Art. 12. - (1) Imobilele se numerotează pe unităţi administrativ-teritoriale în ordinea înregistrării solicitărilor cu numere de la 1 la n folosind cifre arabe.

   (2) Atunci când imobilul nu a mai fost înscris în cartea funciară i se acordă număr cadastral întreg, în continuarea ultimului număr atribuit pe unitatea administrativ-teritorială respectivă.

   (3) În situaţia în care imobilele care fac obiectul unei documentaţii noi au fost înscrise în cartea funciară cu numere cadastrale întregi, fracţionare, fracţionare multiple sau atipice (numere topografice provenite din cartea funciară, din comasări de numere întregi etc.) acestea se numerotează cu numere cadastrale noi, în continuarea ultimului număr cadastral întreg atribuit pe teritoriul administrativ respectiv.

   (4) Parcelele componente ale imobilelor care au diferite categorii de folosinţă se determină prin metode expeditive, asigurându-se închiderea pe suprafaţa imobilului şi se reprezintă pe planul de amplasament şi delimitare prin linii întrerupte şi coduri, în interiorul imobilelor vor fi reprezentate numai parcelele care au categoriile de folosinţă în suprafaţă mai mare de 50 mp în intravilan şi mai mare de 300 mp în extravilan.

   (5) În cadrul fiecărui imobil, construcţiile se identifică printr-un cod ataşat numărului cadastral, alcătuit din litera "C" urmată de un număr de la 1 la n (ex.: C1, C2, C3, ...). Tipul şi componenţa construcţiei, pe destinaţii şi tronsoane, se evidenţiază în planul de amplasament şi delimitare.

   (6) În cazul construcţiilor-condominiu, proprietăţile individuale se numerotează astfel: la numărul cadastral al imobilului (teren) şi codul construcţiei, se adaugă codul proprietăţii individuale (ex.: 178-C1-U25 pentru imobilul format din teren cu număr cadastral 178, construcţia C1 şi unitatea individuală 25). Tipurile de unităţi individuale se evidenţiază în cartea funciară colectivă, conform anexei nr. 9.

 

   
CAPITOLUL 4

  Conţinutul documentaţiilor necesare intabulării dreptului de proprietate asupra unui imobil neînscris în cartea funciară

 

   Art. 13. - (1) Documentaţia pentru intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil neînscris în cartea funciară cuprinde:

   a) cererea de solicitare informaţii şi convenţie, conform anexei nr. 1;

   b) cererea de recepţie şi înscriere, conform anexei nr. 2;

   c) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat, conform anexei nr. 5;

   d) descrierea lucrărilor topografice şi geodezice, întocmită conform anexei nr. 10;

   e) plan de încadrare în zonă sc. 1:2000 - 1:5000, în mod excepţional, pentru imobilele de mari dimensiuni admiţându-se scara 1:10000, după caz;

   f) plan de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000, după caz - conform anexei nr. 11;

   g) Abrogată prin punctul 2. din Ordinul nr. 134/2009 începând cu 28.04.2009.

   h) releveele sc. 1:50 - 1:500, după caz, pentru construcţiile care fac obiectul unor sarcini, construcţiile care au mai mulţi proprietari sau la solicitarea proprietarului conform anexei nr. 12;

   i) tabel de mişcare parcelară cu indicarea situaţiei actuale din titlul de proprietate şi a situaţiei viitoare, cu atribuirea numărului cadastral pentru fiecare imobil din titlu conform anexei nr. 13;

   j) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 şi prin tehnologia GPS (Global Positioning System), prezentate conform anexei nr. 15;

   k) calculul suprafeţelor;

   l) descrierile topografice ale punctelor noi din reţeaua de îndesire şi ridicare;

   m) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară;

   n) actul de proprietate;

   o) certificatul fiscal.

   (2) În cazul apartamentelor situate în clădiri pentru care există deschisă carte funciară colectivă, partea 1 a documentaţiei cuprinde elementele enumerate la lit. a), b), c), e), h), m), n) şi o) de la alin. (1).

   (3) Dacă nu există deschisă carte funciară colectivă, documentaţia se completează cu o foaie colectivă care conţine datele din cartea de imobil a asociaţiei de locatari cu privire la lista apartamentelor, suprafaţa blocului, suprafaţa utilă a apartamentelor, descrierea părţilor comune, suprafaţa terenului aferent blocului - conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

   (4) Documentaţia se predă pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care permit tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care să permită accesul şi transferul de date.

 

   
CAPITOLUL 5

  Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii dezlipirii unui imobil

 

   Art. 14. - (1) Din punct de vedere tehnic, dezlipirea este operaţia tehnică de împărţire a unei suprafeţe de teren înscrisă în cartea funciară în mai multe suprafeţe egale/inegale.

   (2) Toate imobilele rezultate în urma dezlipirii trebuie să aibă acces la un drum sau să aibă îndeplinită condiţia de servitute, dacă este cazul.

   Art. 15. - (1) Documentaţia pentru dezlipire conţine:

   a) cererea de solicitare informaţii şi convenţie, conform anexei nr. 1;

   b) cerere de recepţie a documentaţiei pentru dezlipire, conform anexei nr. 3;

   c) declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat, conform anexei nr. 5;

   d) extras de carte funciară pentru informare;

   e) descrierea lucrărilor topografice şi geodezice, întocmită conform anexei nr. 10;

   f) planul de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000 cu propunerea de dezlipire - conform anexei nr. 16, în două exemplare;

   g) planurile de amplasament şi delimitare pentru fiecare imobil care rezultă din dezlipire - conform anexei nr. 11, în două exemplare;

   h) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, pentru fiecare imobil ce rezultă din dezmembrare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

   i) calculul suprafeţelor;

   j) descrierile topografice ale punctelor noi din reţeaua de îndesire şi ridicare;

   k) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară.

   (2) Operaţiunea de dezmembrare a unui imobil este considerată finalizată în momentul în care persoana care a verificat documentaţia validează operaţiunea în baza de date grafică şi textuală pe baza încheierii de înscriere în cartea funciară.

   (3) Documentaţia se întocmeşte pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care să permită tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care permit accesul şi transferul de date.

 

   
CAPITOLUL 6

  Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii alipirii a două sau mai multe imobile cu limite comune

 

   Art. 16. - (1) Documentaţia pentru alipirea a două sau mai multe imobile cu limite comune înscrise în cartea funciară, va cuprinde:

   a) cerere de solicitare informaţii şi convenţie, conform anexei nr. 1;

   b) cerere de recepţie a documentaţiei pentru alipire, conform anexei nr. 3;

   c) extras de carte funciară pentru informare;

   d) declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat, conform anexei nr. 5;

   e) descrierea lucrărilor topografice şi geodezice, întocmită conform anexei nr. 10;

   f) planul de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000 cu propunerea de alipire - conform anexei nr. 16, în două exemplare;

   g) plan de amplasament şi delimitare pentru imobilul rezultat din alipire - conform anexei nr. 11, în două exemplare;

   h) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, pentru fiecare imobil ce rezultă din alipire, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15.

   i) calculul suprafeţelor;

   j) descrierile topografice ale punctelor noi;

   k) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară.

   (2) Operaţiunea de alipire a imobilelor este considerată finalizată în momentul în care persoana care a verificat documentaţia validează operaţiunea în baza de date grafică şi textuală pe baza încheierii de înscriere în cartea funciară.

   (3) Documentaţia se întocmeşte, pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care să permită tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care permit accesul şi transferul de date.

 

   
CAPITOLUL 7

  Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii unei construcţii definitive pe un teren înscris în cartea funciară

 

   Art. 17. - (1) Documentaţia pentru înscrierea unei construcţii noi sau a unei extinderi de construcţii pe un imobil înscris în cartea funciară - construcţii definitive cuprinde:

   a) cerere de solicitare informaţii şi convenţie, conform anexei nr. 1;

   b) cererea de recepţie şi înscriere, conform anexei nr. 2;

   c) descrierea lucrărilor topografice şi geodezice, întocmită conform anexei nr. 10;

   d) copie după planul de amplasament şi delimitarea imobilului existent pe care se edifică o construcţie definitivă nouă sau se extinde o construcţie;

   e) plan de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000, după caz, întocmit pe baza planului de amplasament iniţial, pe care s-a transpus/extins noua construcţie - conform anexei nr. 11, în două exemplare;

   f) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

   g) calculul suprafeţelor;

   h) descrierile topografice ale punctelor noi din reţeaua de îndesire şi ridicare;

   i) extrasul de carte funciară pentru informare;

   j) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară;

   k) documentele prevăzute de art. 55 alin. (1) şi (11) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ___________

    Litera k) a fost modificată prin punctul 5. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.


 

   (2) Documentaţia se întocmeşte pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care să permită tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate - şi în formate care permit accesul şi transferul de date. Persoana autorizată care execută documentaţia cadastrală va prelua următoarele informaţii despre construcţie: anul construirii, materialele din care este realizată construcţia, dacă deţine certificat de performanţă energetică a clădirii şi dacă aceasta este dotată cu lift. Aceste date vor fi menţionate în anexa nr. 11 «Plan de amplasament şi delimitare a imobilului», la pct. B «Date referitoare la construcţii», coloana «Menţiuni», iar în fişierul .cp la «Construcţii - Introducere/editare clădiri - Menţiuni».

 

    ___________

    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.

 

   
CAPITOLUL 8

  Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii modificării limitei de proprietate

 

   Art. 18. - (1) Documentaţia pentru înscrierea modificării limitei de proprietate cuprinde:

   a) cerere de solicitare informaţii şi convenţie, conform anexei nr. 1;

   b) cererea de recepţie şi înscriere, conform anexei nr. 2;

   c) descrierea lucrărilor topografice şi geodezice, întocmită conform anexei nr. 10;

   d) copii după planurile de amplasament şi delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificării limitelor;

   e) planuri de amplasament şi delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil a cărui limită se modifică, sc. 1:200 - 1:5000, după caz - conform anexei nr. 11, în două exemplare;

   f) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

   g) calculul suprafeţelor;

   h) descrierile topografice ale punctelor noi;

   i) extrasele de carte funciară pentru informare;

   j) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară;

   k) hotărâre judecătorească, definitivă şi irevocabilă sau declaraţie autentică de voinţă între părţi, după caz;

   (2) Documentaţia este întocmită pentru fiecare imobil a cărui limită se modifică, pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care permit tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care permit accesul şi transferul de date.

 

   
CAPITOLUL 9

  Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii modificării suprafeţei imobilului

 

   Art. 19. - (1) Documentaţia pentru înscrierea modificării suprafeţei imobilului cuprinde:

   a) cerere de solicitare informaţii şi convenţie, conform anexei nr. 1;

   b) cererea de recepţie şi înscriere, conform anexei nr. 2;

   c) descrierea lucrărilor topografice şi geodezice, întocmită conform anexei nr. 10;

   d) copie după planul de amplasament şi delimitare a imobilului care este supus modificării suprafeţei;

   e) planul de amplasament şi delimitare întocmit pentru imobilul a cărui suprafaţă se modifică, sc. 1:200 - 1:5000, după caz - conform anexei nr. 11, în două exemplare;

   f) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

   g) calculul suprafeţelor;

   h) descrierile topografice ale punctelor noi;

   i) extrasul de carte funciară pentru informare;

   j) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară;

   k) hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă sau declaraţie autentică de voinţă şi proces-verbal de vecinătate cu semnăturile vecinilor - conform anexei nr. 18;

   (2) Documentaţia este întocmită pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care permit tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care permit accesul şi transferul de date.

 

   
CAPITOLUL 10

  Conţinutul documentaţiilor pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate

 

   Art. 20. - (1) Documentaţia pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate: uz, uzufruct, servitute şi abitaţie, dacă acestea au ca obiect o parte dintr-un imobil, va cuprinde:

   a) cerere de solicitare informaţii şi convenţie, conform anexei nr. 1;

   b) cererea de recepţie şi înscriere, conform anexei nr. 2;

   c) descrierea lucrărilor topografice şi geodezice, întocmită conform anexei nr. 10;

   d) copie după planul de amplasament şi delimitarea imobilului existent;

   e) plan de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000, după caz, întocmit pe baza planului de amplasament iniţial, conform anexei nr. 11, în două exemplare;

   f) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

   g) calculul suprafeţelor;

   h) descrierile topografice ale punctelor noi;

   i) extrasul de carte funciară pentru informare;

   j) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară;

   k) actul autentic sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de constituire a dezmembrămintelor dreptului de proprietate, după caz.

   (2) Documentaţia este întocmită pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care permit tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care permit accesul şi transferul de date.

 

   
CAPITOLUL 11

  Conţinutul documentaţiilor pentru reconstituirea cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase, prin reînscriere pe bază de documentaţie cadastrală

 

   Art. 21. - Documentaţia pentru reconstituirea cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase, prin reînscriere pe bază de documentaţie cadastrală va cuprinde aceleaşi elemente care au fost stabilite în capitolul 4.

 

   
CAPITOLUL 111

  Procedura privind atribuirea numerelor cadastrale imobilelor din planul parcelar în vederea înscrierii în cartea funciară

 

   Art. 211. - Prezenta procedură stabileşte modalitatea de recepţie a planurilor parcelare şi atribuirea numerelor cadastrale imobilelor situate în extravilan retrocedate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art. 212. - Planul parcelar se întocmeşte de către persoane autorizate, cu respectarea normelor şi regulamentelor în vigoare, la solicitarea autorităţilor publice locale şi centrale sau a altor persoane interesate.

   Art. 213. - (1) Planul parcelar se realizează în format analogic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi în format digital fişier .dxf şi fişiere .cp, astfel încât informaţiile să poată fi transferate în baza de date cadastrale a oficiului teritorial.

   (2) Tabelul parcelar se va întocmi în format analogic şi în format digital, fişiere tip .xls, conform anexei nr. 2.

   Art. 214. - Dacă în cadrul tarlalei există imobile cu numere cadastrale atribuite anterior care nu pot fi integrate în planul parcelar nou-întocmit, se vor aplica prevederile art. 26 şi 27.

   Art. 215. - Pentru planurile parcelare existente în arhiva oficiilor teritoriale, realizate cu respectarea normelor şi regulamentelor tehnice în vigoare, directorul oficiului teritorial poate declanşa procedura de atribuire a numerelor cadastrale imobilelor, în baza referatului întocmit de şeful serviciului arhivă şi informatică şi de şeful serviciu cadastru.

    ___________

    Alineatul a fost modificat prin punctul 22. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.

 

   Art. 216. - În vederea declanşării procedurii menţionate la art. 215 se întocmeşte un dosar tehnic pentru fiecare tarla, care va conţine:

   a) referatul aprobat de directorul oficiului teritorial prin care se confirmă că planul parcelar respectă normele şi regulamentele tehnice în vigoare;

   b) planul parcelar existent în arhiva oficiului teritorial;

   c) tabelul parcelar care conţine ordinea imobilelor în cadrul tarlalei şi numerele cadastrale aferente, conform anexei nr. 2;

   d) fişiere .cp pentru imobilele care nu au avut alocate numere cadastrale.

   Art. 217. - După întocmirea dosarului tehnic se atribuie numere cadastrale imobilelor care nu au avut alocate numere cadastrale.

   Art. 218. - Dosarul tehnic completat cu dovada transmiterii la primărie a documentelor menţionate la art. 216 lit. b) şi c), în copie, se arhivează la oficiul teritorial, în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, la solicitarea proprietarilor.

   Art. 219. - Procedura de atribuire a numerelor cadastrale este declanşată şi în cazul întocmirii planului parcelar de către persoane autorizate, la cererea autorităţilor publice locale şi centrale sau a altor persoane interesate, în condiţiile legii.

   Art. 2110. - În vederea atribuirii numerelor cadastrale prin utilizarea noului plan parcelar întocmit în condiţiile art. 219, oficiul teritorial va proceda astfel:

   a) pune la dispoziţia executantului, cu titlu gratuit, informaţiile disponibile necesare, pentru tarlaua în care s-a declanşat procedura de întocmire a planului parcelar (lista titlurilor de proprietate, inventare de coordonate ale PAD-urilor recepţionate, fişiere .cp, .dxf, copii ale planurilor de amplasament şi delimitare recepţionate, planuri parcelare existente etc.);

   b) verifică şi recepţionează planul parcelar şi atribuie numere cadastrale imobilelor, potrivit reglementărilor tehnice în vigoare.

   Art. 2111. - Documentaţia cadastrală pentru atribuirea numerelor cadastrale pe baza planului parcelar se întocmeşte în două exemplare şi va cuprinde:

   a) cererea de informaţii întocmită conform anexei nr. 3;

   b) cererea de recepţie;

   c) documentele furnizate de oficiul teritorial în faza de documentare;

   d) planul parcelar la scara 1:500-1:5.000, conform anexei nr. 1, analogic şi digital;

   e) tabelul parcelar, întocmit conform anexei nr. 2, analogic şi digital;

   f) planul de încadrare în zonă, cu evidenţierea tarlalei pentru care s-a întocmit planul parcelar;

   g) fişierele .cp pentru imobilele cărora li se vor atribui numere cadastrale;

   h) memoriul tehnic, conform anexei nr. 4.

   Art. 2112. - (1) După încheierea procedurii privind atribuirea numerelor cadastrale imobilelor din planul parcelar, oficiul teritorial comunică primăriei unităţii administrativ-teritoriale de care aparţine tarlaua în cauză următoarele documente:

   a) planul parcelar recepţionat cu numere cadastrale, în copie;

   b) tabelul parcelar completat cu toate numerele cadastrale aferente imobilelor din tarla, în copie.

   (2) Documentele menţionate la alin. (1) vor fi utilizate în activităţile administrative specifice, precum şi pentru informarea proprietarilor în vederea demarării, individual, a procedurii de înscriere în cartea funciară.

   Art. 2113. - (1) Numerele cadastrale se vor atribui inclusiv imobilelor care au la bază procese-verbale de punere în posesie eliberate conform legilor proprietăţii.

   (2) Titlurile de proprietate ce se vor emite în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar, în baza planului parcelar recepţionat cu numere cadastrale atribuite, devenit plan cadastral, se înscriu din oficiu în cartea funciară, înaintea transmiterii acestora către proprietari.

    ___________

    CAPITOLUL 111 a fost introdus prin punctul 2. din Ordinul nr. 415/2009 începând cu 23.10.2009.

 

   
CAPITOLUL 12

  Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

   Art. 22. - (1) Solicitarea de date şi informaţii aflate în baza de date a oficiului sau biroului teritorial se face la cererea persoanei autorizate, conform tarifelor în vigoare, pentru activităţile desfăşurate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate.

   (2) În cazul în care imobilul care face obiectul întocmirii documentaţiei este limitrof cu unul sau mai multe imobile deja înscrise în cartea funciară, persoana autorizată solicită, iar biroul teritorial pune la dispoziţie, conform tarifelor în vigoare, toate punctele din reţeaua de ridicare, şi gratuit, punctele determinate pe limita comună a acestora, consultativ, în acest caz, persoana autorizată are obligaţia să utilizeze punctele din reţea, să verifice punctele de pe limita comună şi să confirme corectitudinea acestora. Dacă se constată neconcordanţe, erori sau greşeli ori se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicitate şi argumentate în descrierea lucrărilor topografice şi geodezice. Dacă punctele din reţeaua de ridicare şi de pe limita comună sunt determinate în sistem local, coordonatele vor fi calculate în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970.

   Art. 23. - (1) Măsurătorile pentru întocmirea documentaţiilor se efectuează în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970.

   (2) În situaţii extreme, prezentate şi argumentate în scris de persoana autorizată, lucrările se pot încadra în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970 pe bază de coordonate aproximative, determinate grafic prin identificarea şi extragerea coordonatelor planimetrice ale punctelor de detaliu (minim 3 puncte comune între plan şi teren) pe bază de planuri/hărţi/ortofotoplanuri existente.

   (3) În acest caz, cele trei puncte sunt reprezentate prin borne sau detalii topografice de mici dimensiuni (stâlpi, capace canal, colţuri de bazin, stânci, etc.) şi vor avea descrierile topografice corespunzătoare.

   Art. 24. - (1) Răspunderea privind cunoaşterea limitelor imobilului, indicarea, şi conservarea acestora revine proprietarului.

   (2) Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentaţiei şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren, precum şi pentru identificarea şi materializarea limitelor imobilului în concordanţă cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziţie de proprietar revine persoanei autorizate. Persoana autorizată este obligată să execute măsurătorile la teren şi să completeze toate rubricile anexelor prevăzute de prezentul regulament.

    ___________

    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 7. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.


 

   (3) Răspunderea pentru atribuirea numărului cadastral, confirmarea suprafeţei rezultată din măsurători şi integrarea imobilului în baza de date revine specialistului care a efectuat recepţia cadastrală.

   (4) Şeful serviciului cadastru coordonează, verifică şi controlează activitatea desfăşurată de consilierii de specialitate din cadrul oficiului teritorial. Referatele de completare şi respingere vor fi semnate de către consilierul de cadastru şi de către şeful serviciului cadastru.

    ___________

    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 8. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.

 

   Art. 25. - (1) Dacă suprafaţa din măsurători este diferită de suprafaţa înscrisă în cartea funciară, suprafaţa din documentaţia cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau de suprafaţa din actele de proprietate, atunci se va proceda astfel:

   a) dacă suprafaţa din măsurători este mai mică, atunci suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei proprietarului, conform anexei nr. 5;

   b) dacă suprafaţa din măsurători este mai mare cu un procent de până la 2% inclusiv, atunci suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei proprietarului/proprietarilor, conform anexei nr. 5;

   c) dacă suprafaţa din măsurători este mai mare cu un procent cuprins între 2-5% inclusiv, atunci suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentaţiei cadastrale, cu condiţia prezentării declaraţiei proprietarului/ proprietarilor, conform anexei nr. 5 şi a procesului-verbal de vecinătate care conţine acordul proprietarilor tuturor imobilelor învecinate, întocmit conform anexei nr. 18. În această situaţie oficiul teritorial verifică la teren corectitudinea întocmirii documentaţiei, verificare consemnată într-o notă de constatare semnată de către consilierul de cadastru şi contrasemnată de către şeful serviciului cadastru.

   d) dacă suprafaţa din măsurători este mai mare cu un procent de peste 5%, documentaţia se respinge.

   (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul terenurilor situate în extravilan, retrocedate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste terenuri, la prima înscriere în cartea funciară, dacă suprafaţa din măsurători este mai mică decât suprafaţa din titlul de proprietate, aceasta se poate înscrie în cartea funciară în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei proprietarului, conform anexei nr. 5.

   (3) Convocarea părţilor se face după cum urmează:

   a) proprietarii vecini vor fi convocaţi de către persoana autorizată prin scrisoare recomandată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19, cu confirmare de primire şi prin afişare la domiciliul/sediul proprietarului vecin, la locul situării imobilului, la sediul primăriei sau prin publicare într-un ziar local, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru identificarea limitelor;

   b) în cazul în care procesul-verbal de vecinătate nu se semnează de toţi proprietarii imobilelor învecinate, documentaţia cadastrală se respinge;

   c) în cazul în care una sau mai multe vecinătăţi ale parcelei sunt drumuri clasificate, căi ferate, ape, procesul-verbal de vecinătate trebuie semnat şi ştampilat de reprezentantul instituţiei care le are în administrare.

    ___________

    Art. 25. a fost modificat prin punctul 9. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.

 

   Art. 26. - Pentru terenurile din extravilan retrocedate conform Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda astfel:

   a) în situaţia în care într-o tarla nu există niciun imobil înscris în cartea funciară, atunci la prima înregistrare a unui imobil din extravilan autorizatul are obligaţia de a stabili poziţia reală a acestuia după măsurarea şi parcelarea întregii tarlale. Autorizatul are obligaţia, înainte de a prezenta documentaţia cadastrală la oficiul teritorial, să materializeze cu ţăruşi şi să indice proprietarului poziţia exactă a parcelei în teren;

   b) în situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurarea întregii tarlale este mai mică decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor din toate titlurile de proprietate pentru toate parcelele din tarlaua respectivă, atunci suprafaţa fiecărei parcele va fi diminuată direct proporţional cu suprafaţa ei, astfel încât să se realizeze o închidere exactă a suprafeţelor în toată tarlaua. Parcelele astfel diminuate vor putea fi înscrise în cartea funciară, dacă toţi proprietarii lor dau declaraţii potrivit anexei nr. 5.

    Planul parcelar astfel întocmit, avizat de comisia locală de fond funciar, va fi recepţionat de oficiul teritorial, dacă respectă normele tehnice în vigoare;

   c) în situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurarea întregii tarlale este mai mare decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor din toate titlurile de proprietate pentru toate parcelele din tarlaua respectivă, atunci surplusul de teren va fi trecut ca o rezervă a comisiei locale de fond funciar şi se va stabili poziţia acesteia de către comisia locală;

   d) în situaţia în care surplusul de suprafaţă este mic şi comisia locală de fond funciar consideră că poate fi redistribuit proprietarilor imobilelor din tarlaua respectivă, suprafaţa rezultată va fi înscrisă în cartea funciară;

   e) în situaţia în care în tarla există imobile înscrise în cartea funciară, ele pot fi modificate din punct de vedere al suprafeţei şi dimensiunilor numai cu acordul proprietarului, conform anexei nr. 5, la convocarea comisiei locale;

   f) în situaţia în care pe imobilul respectiv nu există construcţii sau alte investiţii, oficiul teritorial poate modifica coordonatele imobilului, cu excepţia dimensiunilor, fără acordul proprietarului, dar respectând planul şi registrul parcelar, vizate de comisia locală, în baza unui referat întocmit de inspector şi aprobat de şeful serviciu cadastru. Această modificare va fi adusă la cunoştinţa proprietarului prin încheiere de carte funciară;

    ___________

    Litera f) a fost modificată prin punctul 22. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.


 

   g) în situaţia în care pe un imobil înscris în cartea funciară există construcţii sau alte investiţii, atunci coordonatele nu pot fi modificate fără acordul proprietarului.

    ___________

    Art. 26. a fost modificat prin punctul 4. din Ordinul nr. 134/2009 începând cu 28.04.2009.

 

   Art. 261. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 26, la recepţia documentaţiilor cadastrale pentru imobile situate în extravilan unde nu există plan parcelar în arhiva oficiului teritorial sau a primăriei, acesta va fi înlocuit cu un «plan de încadrare în tarla», pe care sunt reprezentate limitele tarlalei, limitele imobilelor care au numere cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului în cauză şi orice alte detalii fixe din teren.

   (2) Planul de încadrare în tarla va fi întocmit în format analogic şi digital, va fi semnat de persoana autorizată, de proprietar sau de deţinătorul legal şi vizat de preşedintele comisiei locale de fond funciar.

   (3) Planul de amplasament şi delimitare întocmit în condiţiile art. 261 va purta menţiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar».

   (4) Menţiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar» se va nota din oficiu în cartea funciară.

   (5) Proprietarul va da o declaraţie pe propria răspundere că a fost informat cu privire la consecinţele ulterioare ale lipsei planului parcelar.

    ___________

    Art. 261. a fost introdus prin punctul 3. din Ordinul nr. 415/2009 începând cu 23.10.2009.

 

   Art. 262. - (1) În aplicarea art. 261, oficiile teritoriale vor pune la dispoziţia persoanelor autorizate, cu titlu gratuit, în baza solicitării de informaţii, următoarele:

   a) limitele tarlalei în format .dxf, determinate prin măsurători (dacă există în arhivă) sau digitizate de pe ortofotoplan;

   b) geometriile imobilelor anterior recepţionate în format .dxf;

   c) lista titlurilor de proprietate aferente tarlalei.

   (2) Informaţiile analogice furnizate de către oficiile teritoriale vor fi anexate cererii de recepţie şi înscriere în cartea funciară.

    ___________

    Art. 262. a fost introdus prin punctul 3. din Ordinul nr. 415/2009 începând cu 23.10.2009.

 

   Art. 27. - (1) Dacă două sau mai multe planuri de amplasament şi delimitare ale imobilelor recepţionate sau pentru care se solicită recepţia sunt reprezentate pe planul cadastral de carte funciară în format digital, cu suprapunere totală sau parţială a suprafeţelor imobilelor, se va proceda după cum urmează:

   a) în situaţia în care este necesar pentru lămurirea situaţiei, inspectorul poate convoca persoanele autorizate care au executat documentaţiile, pentru verificarea la teren a situaţiei şi stabilirea tipului de suprapunere, reală sau virtuală. În acest sens, suprapunerea virtuală, existentă în baza de date grafică a oficiului teritorial, este o suprapunere generată de erori de măsurare şi prelucrare a datelor, iar suprapunerea reală este suprapunerea efectivă în teren datorată existenţei mai multor acte juridice diferite pentru acelaşi amplasament, identificării diferite a limitei comune sau lipsei materializării limitei la momentul identificării, fapt ce conduce la nesemnarea procesului-verbal;

   b) dacă în urma verificărilor la teren se constată că este o suprapunere virtuală, repoziţionarea imobilului cu sau fără construcţii ori investiţii se soluţionează astfel:

   - din oficiu, de către consilierul de cadastru, fără acordul proprietarului, în situaţia în care operaţiunea de repoziţionare presupune rotaţia, translaţia, modificarea geometriei sau modificarea suprafeţei cu un procent de până la +/- 2% inclusiv din suprafaţa imobilului existent în baza de date. Aceste prevederi se aplică în cazul în care imobilul este împrejmuit şi/sau există plan parcelar recepţionat. Procedura este iniţiată în baza referatului de constatare întocmit de consilierul de cadastru şi aprobat de şeful serviciului cadastru. Fişierul .cp este întocmit de consilierul de cadastru;

   - cu acordul scris al proprietarului, în situaţia în care operaţiunea de repoziţionare presupune modificarea geometriei şi diminuarea suprafeţei cu un procent de peste 2%. Acordul proprietarului se va da în faţa persoanei autorizate sau la oficiul teritorial, în faţa persoanelor desemnate. Fişierul .cp va fi realizat de persoana autorizată care a întocmit documentaţia greşită. În caz de refuz, persoana autorizată va fi sancţionată, conform prezentului regulament, iar fişierul va fi întocmit de către consilierul de cadastru. Dacă proprietarul refuză să îşi exprime acordul, în baza referatului întocmit de consilier şi aprobat de şeful serviciului cadastru, se efectuează din oficiu în cartea funciară a imobilului următoarea notare: «Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă şi localizare corectă». Consilierul de cadastru face aceeaşi menţiune pe planul de amplasament şi delimitare din arhiva oficiului teritorial.

    Referatul de constatare descrie suprapunerea virtuală, se înregistrează în registrul general de intrare şi are anexate extrase din planul cadastral de carte funciară, cu situaţia anterioară şi cea ulterioară îndreptării erorii de poziţionare. În baza referatului se notează din oficiu în cartea funciară repoziţionarea imobilului. Încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară de informare şi extrasul din planul cadastral de carte funciară se comunică tuturor persoanelor interesate, potrivit menţiunilor din cartea funciară.

    ___________

    Litera b) a fost modificată prin punctul 10. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.


 

   (2) În cazul în care suprapunerea este reală, aceasta se va soluţiona pe cale amiabilă prin documentaţii cadastrale sau de către instanţele de judecată şi nu face obiectul prezentei reglementări. Dacă proprietarii refuză să îşi exprime acordul cu privire la modificarea atributelor imobilelor, oficiul teritorial va nota din oficiu suprapunerea în cărţile funciare, în baza încheierii de carte funciară, a referatului întocmit de consilierul de cadastru şi aprobat de şeful serviciului cadastru.

    ___________

    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 11. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.


 

   (21) În situaţia în care proprietarul imobilului doreşte să dispună de dreptul său de proprietate pentru zona de imobil neafectată de suprapunere, în baza declaraţiei titularului dreptului, exprimată în formă autentică, se vor întocmi documentaţii cadastrale separate, pentru fiecare lot, afectat de suprapunere, respectiv fără suprapunere. Pentru lotul fără suprapunere se acordă număr cadastral şi se înscrie în cartea funciară, iar pentru lotul afectat de suprapunere se va întocmi nota de respingere.

    ___________

    Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 12. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.


 

   (22) Radierea notării suprapunerii sau a menţiunii «Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă şi localizare corectă» se face numai în baza referatului emis de serviciul de cadastru, în sensul că imobilele nu se mai suprapun în baza de date cadastrale sau imobilul a fost localizat corect prin repoziţionare, ca urmare a refacerii documentaţiilor cadastrale.

    ___________

    Alineatul (22) a fost introdus prin punctul 12. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.


 

   (3) Persoanele autorizate au obligaţia să se prezinte la oficiul teritorial la data şi ora convocării. Persoanele autorizate care, din motive obiective, nu pot fi prezente la data convocării la oficiul teritorial vor comunica în scris, motivat, imposibilitatea de prezentare cu cel puţin două zile înainte de data stabilită pentru întâlnire.

    ___________

    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 13. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.

    ___________

    Art. 27. a fost modificat prin punctul 5. din Ordinul nr. 134/2009 începând cu 28.04.2009.

 

   Art. 271. - (1) Înscrierea în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate în incintele unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice deja înscrise în cartea funciară, se face în baza unei documentaţii cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în cartea funciară. Documentaţia cadastrală se va întocmi conform prevederilor art. 15 şi nu va conţine actul autentic de dezmembrare şi certificatul fiscal.

   (2) Conţinutul documentaţiilor cadastrale aferente imobilelor aflate în administrarea sau în proprietatea instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională este stabilit prin protocol de colaborare.

    ___________

    Art. 271. a fost modificat prin punctul 14. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.

 

   Art. 272. - (1) Pentru neefectuarea măsurătorilor la teren, persoana autorizată este sancţionată cu suspendarea autorizaţiei pe 3 luni.

   (2) Neprezentarea nemotivată a persoanei autorizate la convocarea oficiului teritorial este sancţionată cu suspendarea autorizaţiei pe 3 luni.

   (3) Refuzul persoanei autorizate de a întocmi fişierul .cp la operaţiunea de repoziţionare care presupune modificarea geometriei şi modificarea suprafeţei se sancţionează cu suspendarea autorizaţiei pe 3 luni.

   (4) Persoana autorizată este sancţionată cu suspendarea autorizaţiei pe termen de o lună dacă se constată că în documentaţia supusă recepţiei nu au fost completate toate rubricile anexelor prevăzute de prezentul regulament.

   (5) Persoanei autorizate, sancţionată de două ori cu suspendarea autorizaţiei, i se retrage certificatul de autorizare dacă, în decurs de 12 luni de la data aplicării primei sancţiuni disciplinare, săvârşeşte o nouă abatere pentru care este prevăzută sancţiunea suspendării. Certificatul de autorizare se retrage în condiţiile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010.

   (6) Neîndeplinirea demersurilor referitoare la sancţionarea persoanei autorizate de către cei desemnaţi atrage cercetarea disciplinară a acestora.

   (7) Sancţiunile aplicate se aduc la cunoştinţa publicului prin afişare la sediul oficiului teritorial şi pe pagina de internet.

   (8) Prin derogare de la prevederile art. 52 din regulamentul aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, pe durata suspendării dreptului de executare a lucrărilor de specialitate persoanele autorizate pot depune completări sau pot reface documentaţiile întocmite incorect, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării sancţiunii, pentru cererile de recepţie şi înscriere înregistrate anterior datei comunicării sancţiunii.

    ___________

    Art. 272. a fost introdus prin punctul 15. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.

 

   Art. 28. - (1) În cazul construcţiilor care au mai mulţi proprietari, releveele la părţile comune din documentaţia aferentă fiecărui proprietar sunt recepţionate dacă fac parte şi sunt incluse în documentaţia pentru întreg imobilul sau dacă sunt confirmate prin acordul asociaţiei de locatari ori prin declaraţiile autentice ale celorlalţi proprietari.

   (2) Abrogat prin alineatul din Ordinul nr. 528/2010 începând cu 05.08.2010.

   (3) Numerele cadastrale atribuite imobilelor în faza de recepţie a documentaţiei care au primit încheieri de respingere la cartea funciară, vor fi anulate.

   (4) Dacă în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile se dispune anularea tuturor actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară a imobilului, numărul cadastral atribuit imobilului se anulează, la cerere sau din oficiu, prin încheiere, iar cartea funciară se sistează.

    ___________

    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 16. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.

 

   Art. 281. - Documentaţiile cadastrale întocmite conform prevederilor prezentului regulament vor conţine informaţiile generale obligatorii, conform anexei nr. 24, inclusiv fotografii ale imobilului cu elemente relevante pentru identificarea acestuia şi data efectuării.

    ___________

    Art. 281. a fost introdus prin punctul 17. din Ordinul nr. 785/2011 începând cu 09.07.2011.

 

   Art. 29. - Elementele liniare, punctuale şi de caroiaj, semnele convenţionale şi atributele textuale din conţinutul grafic al anexelor la prezentul regulament, reprezintă modele care pot fi adaptate corespunzător modelelor prevăzute în normele, instrucţiunile, standardele şi atlasele de semne convenţionale în vigoare.

   Art. 30. - Dispoziţiile cap. 3 din prezentul regulament se aplică obligatoriu în cadrul oficiilor teritoriale care au implementat sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară.

   Art. 31. - Anexele nr. 1-18 constituie parte integrantă din prezentul regulament.

 

[Index] [Acte-necesare] [Legislatie] [Ordin-785] [Ordin-784] [legea-cadastrului] [legea-Nr-499] [Legea-78] [Legea-247] [OUG-nr-41] [Legea-112] [Legea-18] [HG-834] [Decret-lege-115] [ODG-634-2006] [ODG-700] [Legea-7] [ORDIN-3442/2019] [Utile] [Stiri] [Parteneri] [Contact]