MASURATORI TERESTRE - LEGISLATIE CADASTRU  -  ODG 700/2014

Atenţie!

Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial ele având numai un caracter informativ. Masuratoriterestre.ro nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestor acte.

REGULAMENT DE AVIZARE, RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE ÎN EVIDENȚELE DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE. OBIECTUL ȘI SCOPUL ÎNSCRIERII ÎN CADASTRU ȘI CARTEA FUNCIARĂ

 

 

CAPITOLUL II

CUPRINSUL CĂRȚII FUNCIARE. TIPURI DE ÎNSCRIERI ÎN CARTEA FUNCIARĂ. TIPURI DE DOCUMENTAȚII TOPOGRAFICE ȘI CADASTRALE ȘI MODUL DE ÎNTOCMIRE A ACESTORA.

 

2.1. Cuprinsul cărții funciare

2.2. Tipurile de înscriere în cartea funciară

 2.2.1. Intabularea

2.2.2. Înscrierea provizorie

2.2.3. Notarea

2.2.4. Efectul înscrierii

2.2.5. Rangul înscrierii

2.3. Tipuri de documentații cadastrale și modul de întocmire a acestora

    2.3.1.  Dispoziții generale

 •       2.3.2.  Tipuri de documentații cadastrale și conținutul acestora
 •       2.3.3.  Modul de întocmire a documentațiilor cadastrale

 

 

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENȚELE DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ

 

  • 3.1. Cererea de recepție și/sau înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară
 • 3.2  Dispoziții generale privind recepția documentațiilor cadastrale

3.3. Dispoziții cu privire la numerotarea cadastrală

3.4. Încheierea de carte funciară

3.5. Căile de atac împotriva încheierii de carte funciară

3.6. Anularea numerelor cadastrale.

3.7. Cererea de eliberare a extrasului de carte funciară și a certificatului de sarcini

3.8. Cererea de eliberare a copiilor după documentele aflate în arhiva oficiului/biroului teritorial și/sau consultarea acestora

 

 

CAPITOLUL IV

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN EVIDENȚELE DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ

 

 

4.1. Dispoziții generale

4.2. Soluţionarea cererilor pe flux integrat cadastru - carte funciară

4.2.1.Prima înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

 • 4.2.2. Înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate
 • 4.2.3. Înscrierea actualizării informațiilor tehnice
 • 4.2.3.1  Înscrierea unei construcții definitive edificată pe un teren înscris în  cartea funciară
 • 4.2.3.2 Radierea unei  construcții edificată pe un teren înscris în cartea funciară
 • 4.2.3.3 Documentația cadastrala de modificare limită
 • 4.2.3.4 Documentația cadastrala de modificare suprafață
  • 4.2.3.5 Documentația cadastrala de actualizare a categoriei/destinației de folosință pentru imobile înscrise în cartea funciară
  • 4.2.3.6 Documentație de rectificare a erorii de înregistrare în planul cadastral digital. Suprapunerea virtuală. Suprapunerea reală.
  • 4.2.3.7 Documentația cadastrala de actualizare a oricăror altor informații tehnice cu privire la imobil
 • 4.2.4. Condominiu
 • 4.2.5. Înscrierea posesiei
 • 4.2.6. Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilelor aflate în evidența unui teritoriu administrativ, al căror amplasament este pe un alt teritoriu administrativ

4.3. Soluţionarea cererilor pe flux întrerupt

 • 4.3.1. Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a diferențelor de suprafață în baza certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar
  • 4.3.2. Înscrierea modificărilor intervenite ca urmare a alipirii/dezlipirii imobilelor
 • 4.3.3. Apartamentarea/subapartamentarea/reapartamentarea
  • 4.3.3.1. Documentație de apartamentare a unei construcții – condominiu pentru înființarea unei unități individuale
  • 4.3.3.2. Documentație de subapartamentare unitate individuală/alipire unitate individuală
 • 4.3.3.3. Documentație de reapartamentare
 • 4.3.3.4. Documentație de sistare a apartamentării/condominiu
 • 4.3.4. Încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente
 • 4.3.4.1. Dispoziții generale
  • 4.3.4.2. Procedura privind înscrierea mansardei în evidențele de cadastru și carte funciară, în cazul extinderii condominiului prin mansardare
 • 4.3.5. Intabularea dreptului de proprietate publică și a drepturilor reale corespunzătoare acestuia
 • 4.3.6. Intabularea dreptului de ipotecă și a privilegiului imobiliar

4.3.7. Înscrierea actelor de executare silită imobiliară

  • 4.3.8. Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor aduse ca aport la capitalul social al unei societăți comerciale sau ca urmare a reorganizării persoanei juridice
 • 4.3.9.   Radierea drepturilor reale din cartea funciară
 • 4.3.10. Procedura înscrierii provizorii a drepturilor reale
  • 4.3.11. Notarea/radierea actelor și faptelor juridice
 • 4.3.12. Renunțarea la dreptul de proprietate
 • 4.3.13. Procedura eliberării extrasului de carte funciară și a certificatului de sarcini
 • 4.3.14. Procedura eliberării copiilor după documentele aflate în arhiva  oficiului/biroului teritorial și/sau consultarea acestora
  • 4.4. Alte proceduri de înscriere în evidențele de cadastru și/sau carte funciară
 • 4.4.1. Rectificarea, modificarea și îndreptarea erorilor materiale ale înscrierilor în cadastru și cartea funciară
 • 4.4.2. Actualizare plan cadastral
  • 4.4.3.  Procedura privind recepţia planurilor parcelare şi atribuirea numerelor cadastrale pe planuri parcelare în vederea înscrierii în cartea funciară
  • 4.4.4. Exproprierea – recepție și înscriere în cartea funciară
  • 4.4.5. Procedura de lucru cu privire la cărțile funciare deschise în alte limbi decât cea română
  • 4.4.6. Reconstituirea cărții funciare și a încheierii de carte funciară
 • CAPITOLUL V

AVIZE ȘI RECEPȚII PENTRU LUCRĂRILE DE SPECIALITATE

 

5.1. Dispoziții generale privind avizarea și recepția lucrărilor de specialitate

5.2. Dispoziții privind avizul de începere a lucrării

5.3. Dispoziții privind recepţia lucrărilor de specialitate

 • 5.4. Dispoziții privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, geodezie şi cadastru
  • CAPITOLUL VI
  • DISPOZIȚII PRIVIND REALIZAREA LUCRĂRILOR SISTEMATICE DE CADASTRU
 • 6.1. Dispoziții generale
 • 6.2. Desfășurarea lucrărilor sistematice de cadastru
 •   6.2.1. Organizarea lucrărilor sistematice de cadastrau
 •   6.2.2. Desfășurarea lucrărilor preliminare
 •   6.2.3. Desfășurarea lucrărilor tehnice de specialitate
 •   6.2.3.1. Verificarea limitelor unităților administrativ-teritoriale
 •   6.2.3.2. Determinarea limitelor tarlalelor și cvartalelor
 •   6.2.3.3. Întocmirea planurilor parcelare
 •   6.2.3.4. Întocmirea fișelor de interviu
 •   6.2.3.5. Determinarea limitelor imobilelor
 •   6.2.3.6. Colectarea actelor de proprietate și identificarea deținătorilor
 •   6.2.4. Întocmirea documentelor tehnice cadastrale
 •   6.2.5. Conținutul documentației tehnice a cadastrului sistematic
 • 6.3. Verificarea documentelor tehnice ale cadastrului
 • 6.4. Publicarea documentelor tehnice
 • 6.5. Actualizarea documentelor tehnice
 • 6.6. Procedura înscrierii posesorului ca proprietar necontestat
 • 6.7. Înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară
 • 6.8. Închiderea vechilor evidenţe şi arhivarea documentelor
 • CAPITOLUL VII
 • GLOSAR DE TERMENI TEHNICI. ABREVERI

CAPITOLUL I

 

DISPOZIȚII GENERALE. OBIECTUL ȘI SCOPUL ÎNSCRIERII ÎN CADASTRU ȘI CARTEA FUNCIARĂ

 

 

Art. 1. Prezentul Regulament reglementează procedurile de lucru în materie de cadastru și carte funciară.

Art. 2. (1) În subordinea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, funcţionează unul sau mai multe birouri de cadastru şi publicitate imobiliară,denumite în continuare birouri teritoriale, sau, după caz, birouri de relaţii cu publicul, ca unităţi fără personalitate juridică, înfiinţate conform prevederilor legale.

(2) Birourile teritoriale sunt competente să efectueze operaţiunile de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele aflate în unităţile administrativ-teritoriale arondate acestora. Competenţa teritorială, numărul, precum şi arondarea birourilor teritoriale sunt stabilite conform anexei nr. ….

(3) Birourile de relaţii cu publicul, sunt competente să efectueze operaţiunile de preluare a cererilor, în vederea înregistrării acestora la birourile teritoriale competente, respectiv operațiuni de eliberare a documentelor.

Art. 3. Activitatea de cadastru și publicitate imobiliară este supusă regulilor prevăzute de Codul civil și de Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, precum și normelor speciale privitoare la cadastru și publicitatea imobiliară, cuprinse în alte legi.

Art. 4. (1) Sistemul integrat de cadastru și carte funciară cuprinde evidenţa tehnică şi juridică a imobilelor din aceeaşi unitate administrativ-teritorială: comună, oraş sau municipiu.

(2) În situaţia în care aplicaţia informatică integrată, utilizată la nivel naţional ca mediu de lucru unic, generează rapoarte structurate conform registrelor ținute în format analog, înscrierea în continuare de menţiuni în aceste registre de către birourile teritoriale este facultativă.

(3) Entitătățile de bază ale sistemului integrat de cadastru și carte funciară sunt imobilul și proprietarul. Prin imobil, se înţelege terenul, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic.

 

Art. 5. (1) Cadastrul se realizează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, etapizat, pe sectoare cadastrale.

(2) Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale.

(3) Funcţia tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea, pe bază de măsurători, a poziţiei limitelor dintre imobilele învecinate. Lucrările se execută prin orice metodă care să asigure precizia impusă, respectiv metode topo-geodezice, fotogrammetrice, grafice sau combinate.

(4) În cadrul funcţiei economice a cadastrului se evidenţiază elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, după caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile. Acestea sunt, cu titlu exemplificativ: suprafața, categoria de folosință, destinația.

(5) Funcţia juridică a cadastrului se realizează prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor şi prin înscrierea acestora în evidenţele cadastrale, în scopul înscrierii în cartea funciară.

(6) Obiectul publicității imobiliare constă în înscrierea, în cartea funciară, a drepturilor reale imobiliare sau a altor drepturi personale, acte, fapte sau raporturi juridice privitoare la imobile.

(7) Scopul publicității imobiliare este de a permite constituirea, transmiterea, modificarea sau stingerea drepturilor tabulare ori, după caz, de a asigura opozabilitatea față de terți sau numai informarea acestora cu privire la alte drepturi referitoare la imobile sau la acte, fapte sau raporturi juridice în legătură cu imobilele înscrise în cartea funciară.

(8) În realizarea funcţiilor tehnice, economice şi juridice ale cadastrului, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, asigură centralizarea informatică a datelor de identificare a imobilelor şi a titularilor drepturilor înscrise.

Art. 6. (1) Toate operaţiunile, informaţiile cuprinse în cartea funciară, registrele, dosarele de carte funciară, precum şi orice alte documente cu care sistemul integrat de cadastru și carte funciară se întregeşte, pot fi arhivate şi redate pe suport digital.

(2) În cazul în care redarea se face potrivit alin. (1), forţa probantă a datelor de carte funciară este echivalentă cu aceea a înscrisurilor şi a lucrărilor în baza cărora s-au operat înscrierile în cartea funciară, dacă aceste date sunt certificate de biroul teritorial.

(3) Schimbul de date digitale între birourile teritoriale, oficiile teritoriale şi alte instituţii autorizate se certifică numai prin codul de origine al biroului teritorial.

 

Art. 7. (1) Baza de date digitală a oficiului teritorial sau a biroului teritorial va fi protejată împotriva accesului neautorizat printr-un sistem de securizare a informaţiei. Biroul teritorial va conserva în siguranţă o copie a registrelor şi a evidenţelor de carte funciară, ţinute în format digital, în scopul reconstituirii bazei de date în caz de alterare. Această copie va fi actualizată zilnic şi nu va fi folosită în mod curent în alt scop decât cel prevăzut în prezentul alineat.

(2) Accesul la informaţiile conţinute în baza de date a oficiului teritorial se face numai de către persoanele autorizate de către Agenţia Naţională.

 

CAPITOLUL II

 

CUPRINSUL CĂRȚII FUNCIARE. TIPURI DE ÎNSCRIERI ÎN CARTEA FUNCIARĂ. TIPURI DE DOCUMENTAȚII TOPOGRAFICE ȘI CADASTRALE ȘI MODUL DE ÎNTOCMIRE A ACESTORA.

 

 

2.1. Cuprinsul cărții funciare

 

Art. 8. Cartea funciară este alcătuită din titlu şi 3 părţi: A, B, C.

Art. 9. (1) Titlul cărţii funciare cuprinde numărul cărţii funciare şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale în care este situat imobilul.

(2) În acest sens, documentaţiile cadastrale se recepționează cu atribuire de număr cadastral unic pe unitatea administrativ-teritorială respectivă.

(3)  Cărţile funciare se numerotează pe fiecare unitate administrativ-teritorială.

Art. 10. Partea I a cărții funciare, desemnată, în conținutul cărții funciare, și prin litera ”A”, cuprinde descrierea imobilului, după cum urmează:

 a) numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului;

 b) suprafaţa imobilului, reieşită din măsurători cadastrale, destinaţia, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile;

 c) planul imobilului cu vecinătăţile şi descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cărţii funciare.

 

Art. 11. (1) Partea a II-a a cărții funciare, desemnată, în conținutul cărții funciare, și prin litera ”B” cuprinde:

 • a) numele proprietarului;
 • b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum și menționarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept;
 • c) strămutările proprietății;
 • d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul de folosință cu titlu gratuit, corespunzătoare proprietății publice.
 • e) servituțile constituite în folosul imobilului;
 • f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la proprietate;
 • g) recepţia propunerii de dezmembrare ori de comasare şi respingerea acesteia, respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă; 
 • h) obligații de a nu face, interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare și amenajare;
 • i) clauza de inalienabilitate a imobilului și clauza de insesizabilitate;
 • j)   orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărții funciare, cu privire la înscrierile făcute.
 • (2) Pentru fiecare dintre înscrierile cuprinse în partea a II-a a cărții funciare, se vor indica:
 • numărul curent al operațiunii înscrise;
 • înscrisul/înscrisurile pe care se întemeiază înscrierea;
 • indicarea tipului de înscriere;
 • observații, după caz.
 • (3) Ori de câte ori înscrierea efectuată în partea a II-a a cărții funciare privește un drept, se va indica și titularul dreptului, prin arătarea numelui complet al persoanei fizice sau a denumirii complete a persoanei juridice care are această calitate, precum şi a datelor de identificare ale acestora: cod numeric personal, dacă este atribuit, cod unic de înregistrare sau cod de identificare fiscală.

(4) Numărul curent al operațiunii înscrise este numărul de ordine sub care s-a făcut înscrierea (de exemplu, ”B.3”) și la care, dacă este cazul, se face trimitere în rubrica „observații” din celelalte părți ale cărții funciare sau de la alte înscrieri din partea a II-a ori, după caz, din alte cărți funciare.

(5) Atunci când înscrierea priveşte dreptul de proprietate, în descrierea operațiunii efectuate se vor indica dobândirea, modificarea sau stingerea dreptului ori a unei cote-părți din acesta, cu indicarea actului sau a faptului juridic din care izvorăsc aceste efecte, precum și cu mențiunea caracterului exclusiv al dreptului de proprietate sau, după caz, a modalității dreptului de proprietate sub forma proprietății comune pe cote-părți ori a proprietății comune devălmașe, natura regimului comunităţii de bunuri, precum și, după caz, cu indicarea prețului ori a altei prestații prevăzute, în schimbul dreptului supus înscrierii.

(6) Atunci când înscrierea priveşte o servitute pentru care imobilul constituie fond dominant, în descrierea operațiunii înscrise se va indica natura servituții, prin arătarea obiectului acesteia.

(7) Atunci când înscrierea priveşte un drept personal, în descrierea operațiunii se vor indica obiectul acestuia și actul juridic sau faptul juridic ce constituie izvorul dreptului personal înscris.

(8) Atunci când înscrierea priveşte alte fapte sau raporturi juridice referitoare la proprietate, în descrierea operațiunii se va indica faptul sau raportul juridic supus înscrierii, ca de exemplu, calitatea de bun comun sau destinația de locuință a familiei.

(9) Atunci când înscrierea poartă asupra unei acțiuni privitoare la proprietate, în descrierea operațiunii se vor arăta obiectul acțiunii - ca de exemplu, acțiune în revendicare - părțile, numărul de dosar și instanța de judecată.

(10) Atunci când se realizează modificări, îndreptări sau însemnări privitoare la cele arătate în titlul cărții funciare ori la înscrierile efectuate în partea I sau în partea a II-a a cărții funciare, în descrierea operațiunii se va arăta în ce constă modificarea, îndreptarea sau însemnarea.

Art. 12. (1) Partea a III-a a cărții funciare, desemnată în conținutul cărții funciare și prin litera ”C” cuprinde:

 • dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitație, servituțile în sarcina fondului aservit, ipoteca și privilegiile imobiliare, precum și locațiunea și cesiunea de creanță;
 • faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte;
 • sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale;
 • orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această parte.
 • 2.2. Tipurile de înscriere în cartea funciară
 • 2.2.1. Intabularea
 • Art. 13. (1) Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea funciară.

(2) Pot fi intabulate în cartea funciară următoarele drepturi reale imobiliare: dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, drepturile reale corespunzătoare dreptului de  proprietate publică, drepturile reale de garanție.

Dezmembramintele dreptului de proprietate sunt: dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de uz, abitația și dreptul de servitute. Drepturile reale corespunzătoare dreptului de  proprietate publică sunt: dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul de folosință cu titlu gratuit. Drepturile reale de garanție sunt dreptul de ipotecă și privilegiile imobiliare.

(3) Drepturile reale imobiliare înscrise în cartea funciară se numesc drepturi tabulare.

(4) Obiectul intabulării vizează întregul imobil. Dreptul de proprietate se intabulează asupra întregului imobil sau pe cote-părți, în cazul coproprietății. În această din urmă situație se vor nominaliza coproprietarii și cota cuvenită acestora, atunci când este determinată.

Art. 14. (1) Intabularea se efectuează numai în baza unui înscris autentic notarial, a unei hotărâri judecătorești definitive, a unui certificat de moștenitor sau a unui act administrativ care, în condițiile prevăzute de lege, are ca efect constituirea, modificarea, transmiterea sau stingerea unui drept real imobiliar supus înscrierii în cartea funciară.

 Sunt asimilate copiilor legalizate și copiile certificate de către oficiul teritorial ale titlurilor de proprietate emise de comisia județeană pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor

(2) Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010, referirea din cuprinsul prezentului regulament la hotărârea definitivă se va înţelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă.

(3) Registratorul de carte funciară dispune intabularea prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte condiţiile limitative prevăzute de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

 

2.2.2. Înscrierea provizorie

 

Art. 15. Înscrierea provizorie este acea varietate de înscriere în cartea funciară care produce efecte sub condiția și în măsura justificării ei.

 Art. 16. (1) Înscrierea provizorie se face numai în cazurile expres prevăzute de lege.

(2) Prin lege, în sensul prezentului articol, se înțeleg numai actele de reglementare primară emise de Parlament ori de Guvernul României, respectiv legi în sens formal, Ordonanțe de Guvern și Ordonanțe de Urgență ale Guvernului.

Art. 17. Justificarea înscrierilor provizorii se face la cerere, afară numai dacă legea prevede expres altfel, ori dacă aceasta este condiționată de justificarea unei alte înscrieri provizorii, situație în care justificarea acesteia din urmă înscrieri va atrage justificarea din oficiu a celeilalte înscrieri.

 

2.2.3. Notarea

Art. 18. (1) Notarea este înscrierea prin care actele, faptele juridice ori raporturile juridice privitoare la drepturile personale, la starea sau capacitatea persoanelor, în legătură cu imobilele din cartea funciară devin opozabile față de terți sau sunt înscrise cu efect de informare.

(2) Notarea se realizează la cererea persoanelor interesate sau din oficiu, însă numai în cazurile prevăzute de lege. Cererile de notare a unor drepturi, fapte sau raporturi juridice pentru care legea nu prevede formalitatea de publicitate a notării se vor respinge.

Art. 19 (1) Sunt supuse notării următoarele drepturi, fapte sau raporturi juridice în legătură cu imobilele înscrise în cartea funciară:

 • drepturile, faptele și raporturile juridice prevăzute de art. 902 și 903 din Codul civil;
 • natura juridică de bun mobil prin anticipație;
 • contractul de administrare a coproprietății sau a cotitularității asupra unui alt drept real principal având ca obiect un bun imobil înscris în cartea funciară, precum și declarațiile de denunțare unilaterală a unor asemenea contracte;
 • obligațiile care, potrivit actului de constituire a dreptului de servitute, incumbă proprietarului fondului aservit în scopul asigurării uzului și utilității fondului dominant;
 • sarcina instituitului donatar sau legatar de a administra bunul imobil care face obiectul liberalității și de a-l transmite, la decesul său, substituitului desemnat de către dispunător;   
 • calitatea de monument istoric sau sit arheologic a unui bun imobil;
 • calitatea de arie naturală protejată ori de coridor ecologic;
 • existența contractelor de împrumut și a convențiilor de fideiusiune încheiate în scopul finanțării reabilitării termice a clădirilor de locuit, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, cu modificările și completările ulterioare;
 • faptul că terenul agricol pe care se înființează perdele forestiere de protecție este supus procedurii de împădurire prevăzute de Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, cu modificările și completările ulterioare;
 • excepțiile pe care debitorul cedat le-ar fi putut opune cedentului unei creanțe garantate cu o ipotecă imobiliară pentru cauze anterioare notificării sau acceptării cesiunii creanței ipotecare și pe care înțelege să le opună cesionarului;
 • notificarea, de către consiliile județene sau de către Consiliul general al Municipiului București, a obligațiilor ce revin proprietarilor unor construcții expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic, asociațiilor de proprietari ori altor persoane juridice care au în administrare asemenea construcții, în scopul reducerii riscului seismic prezentat de aceste imobile, renotificarea acestor obligații de către primarii comunelor, ai orașelor, ai municipiilor sau de către Primarul general al Municipiului București, precum și dispozițiile primarilor de aprobare a deciziilor de intervenție prin expertizarea tehnică a construcțiilor sau prin proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • creanța fiscală a statului având ca obiect restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate, pe baza expertizei tehnice, în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, incluse în programele anuale de reducere a riscului seismic, în sensul dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și interdicția legală de înstrăinare a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice, care fac parte din clădirile incluse în programele anuale de reducere a riscului seismic şi la care s-au executat lucrări de consolidare finanţate prin transferuri de la bugetul de stat, până la rambursarea integrală a sumelor provenite din finanțări de la bugetul de stat, dar nu mai mult de 25 de ani de la recepția efectuată la terminarea lucrărilor de consolidare;
 • cererea de reexaminare și plângerea împotriva încheierii de carte funciară;
 • hotărârea judecătorească prin care s-a constatat sau declarat nulitatea persoanei juridice;
 • hotărârea judecătorească pronunțată de instanța de tutelă prin care se încuviințează măsura exercitării dreptului de către unul dintre soți de a dispune de anumite bunuri numai cu consimțământul expres al celuilalt soț;
 • bogăţiile de orice natură ale solului şi subsolului, fructele neculese încă, plantaţiile şi construcţiile încorporate în sol care devin mobile prin anticipaţie, atunci când, prin voinţa părţilor, sunt privite în natura lor individuală în vederea detaşării lor;
 • modificarea sau desființarea temporară, prin acordul părților, a limitelor legale în interes privat;
 • convențiile privind suspendarea partajului bunurilor imobile aflate în coproprietate;
 • notarea actelor încheiate de proprietar cu privire la veniturile neajunse la scadenţă sau urmărirea acestora de alţi creditori;
 • menţiunea de menţinere a ipotecii pentru garantarea noii creanțe;
 • clauza de inalienabilitate a imobilului și clauza de insesizabilitate;
 • notarea strămutării dreptului de ipoteca sau privilegiului în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogarea;
 • recepția propunerii de dezmembrare ori de comasare și respingerea acesteia, respingerea cererii de recepție și/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;
 • obligații de a nu face: interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare și amenajare;
 • restricţiile aduse imobilului sau proprietarului potrivit convenţiilor şi tratatelor europene şi internaţionale la care România este parte;
 • împrejurarea că imobilul este afectat de lucrări sau investiţii subterane de interes local sau naţional;
 • suprapunerea imobilelor afectate de expropriere cu coridorul de expropriere, potrivit Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
 • împrejurarea că imobilul aparţine patrimoniului naţional, european sau internaţional;
 • orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărții funciare, cu privire la înscrierile făcute;
 • orice alte drepturi, fapte sau raporturi juridice pentru care legea prevede formalitatea notării.
 • Art. 20. Notarea se face în baza înscrisului care constată dreptul, faptul sau raportul juridic supus notării, în forma cerută de lege pentru validitatea actului juridic, în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive sau în temeiul actului normativ care constată sau atestă dreptul, faptul sau raportul supus notării.

 

2.2.4. Efectul înscrierii

 

Art. 21. (1) Până la finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, înscrierea în cartea funciară are efect de opozabilitate, cu excepţia notărilor prevăzute de art. 903 Cod civil care au efect de informare.

(2) Drepturile reale tabulare se sting sau se pierd prin înscrierea radierii acestora din cartea funciară.

(3) Efectul înscrierii se produce din momentul înregistrării cererii de înscriere a actului respectiv în Registrul General de Intrare.

 

2.2.5. Rangul înscrierii

Art. 22.   (1) Rangul înscrierii este determinat de data, ora şi minutul înregistrării cererii. Rangul poate fi schimbat prin convenţia părţilor numai pentru ipoteci. Dacă mai multe cereri de înscriere a unui drept de ipotecă sau privilegiu asupra aceluiaşi imobil au fost depuse deodată,  acestea vor avea acelaşi rang.

(2) Când înscrierile privind dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale principale asupra aceluiaşi imobil sunt cerute în acelaşi timp, drepturile intră în concurenţă şi primesc provizoriu rang egal, urmând că instanţa să hotărască, în raport cu data încheierii actelor, care drept va fi înscris mai întâi.

(3) În cazul situaţiilor prevăzute la alin. (2), la înregistrarea cererilor se va face menţiunea că acestea au provizoriu rang egal pe cererea de înscriere, precum şi la rubrica „observaţii” în cartea funciară.

 

2.3. Tipuri de documentații cadastrale și modul de întocmire a acestora

 

2.3.1.  Dispoziții generale

 

Art. 23. Documentația cadastrală este ansamblul pieselor tehnice, juridice și administrative necesare înregistrării imobilului la cerere în sistemul informatic integrat de cadastru și publicitate imobiliară, prin care se constată situația reală din teren.

 

 

 • 2.3.2.  Tipuri de documentații cadastrale și conținutul acestora

Art. 24  Documentaţiile cadastrale întocmite la cerere, în vederea înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, pot fi:

 • documentaţie pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
 • documentație pentru actualizare informații cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat  de cadastru și carte funciară:
  • înscriere/radiere construcții,
  • modificare limită,
  • modificare suprafață,
  • actualizare categorii de folosință/destinații,
  • repoziționare,
  • alte informații tehnice cu privire la imobil
 • documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară;
 • documentație întocmită în vederea atribuirii numărului cadastral, fără înscriere în cartea funciară;
 • documentaţie pentru dezlipire/alipire teren;
 • documentația de prima înregistrare UI;
 • documentaţie pentru apartamentare;
 • documentaţie pentru dezlipire UI;
 • documentaţie pentru reapartamentare;
 • documentaţie pentru mansardare;
 • documentaţie în vederea reconstituirii cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase.

Art. 25.  (1) Documentaţia cadastrală se întocmeşte pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care să permită tipizarea - conform modelelor din anexe - şi în formate care permit accesul şi transferul de date.

(2)  Planul de amplasament și delimitare se va întocmi:

 • în format analogic la o scară convenabilă, între 1:200 – 1:2000;
 • în format digital, fișier .dxf și .cpxml.
 • (3) Releveul se va întocmi la o scară convenabilă, între 1:50 – 1:200.

 

Art. 26.  Partea digitală a documentației cadastrale va cuprinde trei fișiere:

 • fișier .cpxmp
 • fișier  .dxf
 • fișier .pdf, cu tot conținutul dosarului ce se va anexa cererii care urmează a fi înregistrată la oficiul teritorial.

 

Art. 27. Partea analogică a documentației cadastrale va cuprinde o succesiune de piese scrise a căror ordine este obligatorie și este următoarea:

 • borderou;
 • dovada achitării tarifului, dupa caz;
 • formularele tipizate de cereri și declarații;
 • certificat fiscal, dupa caz;
 • copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;
 • copie a extrasului de carte funciară, după caz;
 • originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul carora se solicită înscrierea;
 • memoriu tehnic;
 • plan de amplasament și delimitare;
 • releveele construcțiilor, după caz;
 • plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat.

2.3.3.  Modul de întocmire a documentațiilor cadastrale

 

Art. 28.  Realizarea documentațiilor cadastrale presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • a) documentarea tehnică,
 • b) execuţia lucrărilor de teren şi birou,
 • c) întocmirea documentaţiilor.

Art. 29.  Proprietarului îi revine răspunderea privind cunoaşterea limitelor imobilului, indicarea, şi conservarea acestora, precum și punerea la dispoziția persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care le deține.

 

Art. 30.  Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentaţiei şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren, pentru identificarea precum și, în cazul trasărilor, pentru materializarea limitelor imobilului în concordanţă cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziţie de proprietar revine persoanei autorizate. Persoana autorizată este obligată să execute măsurătorile la teren şi să completeze toate rubricile anexelor prevăzute de prezentul regulament. Toate piesele aferente părții tehnice din documentația cadastrală sunt însușite de persoana autorizată prin ștampilă și semnătură.

 

Art. 31.  (1) Înregistrarea imobilelor pe flux integrat de cadastru și carte funciară presupune parcurgerea următoarelor etape:

identificarea amplasamentului imobilului de către persoana autorizată, împreună cu deținătorul acestuia;

  • executarea documentației cadastrale;
  • înregistrarea cererii la oficiul/biroul teritorial;
  • recepția documentației cadastrale;
  • înscrierea în cartea funciară a dreptului real asupra imobilului.
 • (2) Întocmirea documentaţiilor cadastrale şi înscrierea în cartea funciară pe flux întrerupt presupune parcurgerea etapelor prevăzute la alineatul anterior, cu precizarea că recepţia documentaţiilor se finalizează cu transmiterea lor persoanei autorizate sau beneficiarului, urmând ca înscrierea în cartea funciară să se efectueze după întocmirea actului autentic. Documentaţiile cadastrale pe flux întrerupt se referă la operațiuni de dezlipire/alipire teren sau condominiu și la cele de atribuire număr cadastral imobilelor pentru care nu există act de proprietate.

Art. 32.   Persoana autorizată este liberă să aleagă orice sistem de coordonate și orice metodă pentru realizarea măsurătorilor. Dacă este necesar, măsurătorile vor fi prelucrate atfel încât, în documentațiile cadastrale, coordonatele imobilelor vor fi  transcalculate în sistemul naţional de referință.

Art. 33.  (1) Identificarea amplasamentului imobilului se realizează înaintea execuţiei lucrărilor și constă în:

 • pentru imobilele care fac obiectul primei înscrieri, proprietarul împreună cu persoana autorizată procedează la identificarea amplasamentului imobilului pe limite naturale sau convenţionale, în vederea efectuării măsurătorilor;
 • pentru imobilele care fac obiectul unor acte şi fapte juridice ulterioare primei înscrieri, proprietarul împreună cu persoana autorizată verifică şi validează amplasamentul conform datelor tehnice. Această verificare se realizează pe baza documentelor existente, respectiv a documentaţiilor cadastrale, extraselor de carte funciară pentru informare, planurilor de amplasament şi delimitare, planuri sau hărți/ cadastrale, de carte funciară, etc.
 • (2) Ulterior înregistrării în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, în situația în care nu există limite ale imobilului materializate în teren, proprietarul poate solicita persoanei autorizate trasarea acestora, finalizată prin întocmirea unui proces verbal de trasare, semnat de ambele părți.
 • Art. 34.  Documentarea tehnică constă în:
 • analizarea situaţiei existente, conform datelor şi documentelor deţinute de proprietar, în relație cu elementele existente în teren;
 • solicitarea de informaţii actualizate, din baza de date a oficiului teritorial/biroului teritorial.

Art. 35. (1) Solicitarea de date şi informaţii aflate în baza de date a oficiului/biroului teritorial, se realizează în baza cereri de solicitare de informații.

(2) În cazul în care imobilul care face obiectul documentaţiei este limitrof cu unul sau mai multe imobile înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, persoana autorizată solicită, iar oficiul/biroul teritorial pune la dispoziţie, toate punctele din reţeaua de ridicare și punctele determinate pe limita comună a acestora. Persoana autorizată are obligaţia să utilizeze punctele din reţea, să verifice punctele de pe limita comună, să confirme corectitudinea acestora şi să le utilizeze dacă acestea sunt corect determinate. Dacă se constată neconcordanţe, erori sau greşeli ori se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicate şi argumentate în memoriul tehnic. Dacă punctele din reţeaua de ridicare şi de pe limita comună sunt determinate în sistem local, coordonatele vor fi calculate în sistemul naţional de referință.

(3) Pentru realizarea planului parcelar, oficiile teritoriale vor pune la dispoziţia executantului, în baza solicitării de informaţii, următoarele date disponibile, pentru tarlaua în care s-a declanşat procedura de întocmire a planului parcelar:

  • lista titlurilor de proprietate,
  • extrasul de plan cadastral de carte funciară în format digital, fişiere .cp,  sau .dxf, sau copii ale planurilor de amplasament şi delimitare recepţionate, acolo unde informația nu există în format digital;
  • planuri parcelare existente.
 • (4) Pentru realizarea planului de încadrare în tarla, oficiile teritoriale vor pune la dispoziţia persoanelor autorizate, cu titlu gratuit, în baza solicitării de informaţii, următoarele date:
  • extrasul de plan cadastral de carte funciară în format digital, fişiere .cp, sau .dxf, sau copii ale planurilor de amplasament şi delimitare recepţionate, acolo unde informația nu există în format digital;
  • limitele tarlalei în format .dxf, determinată prin măsurători, dacă există în arhivă.

 

Art.  36.  (1) Execuţia lucrărilor de teren și birou, constă în:

 • alegerea metodei de lucru;
 • măsurători pentru realizarea reţelelor de îndesire şi ridicare în sistem naţional de proiecţie, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limita şi în interiorul imobilului, culegerea atributelor, verificări şi validări ale datelor existente. În funcție de metodele și mijloacele de măsurare utilizate persoana autorizată va face dovada efectuării măsurătorilor, prin carnetul de teren, schița rețelei/vizelor, descrierea punctelor noi de îndesire și de ridicare, rapoarte GPS, măsurători în format RINEX, rapoarte referitoare la preciziile determinate. Toate informațiile și datele rezultate din măsurători trebuie arhivate de persoana autorizată, care este obligată să le prezinte la solicitarea oficiului teritorial. Dacă persoana autorizată nu prezintă informațiile solicitate, se prezumă că acesta nu a efectuat măsurători la teren;
 • limitele imobilelor indicate de către proprietar vor fi analizate de persoana autorizată conform actelor de proprietate, informațiilor preluate de la oficiul teritorial și măsurătorilor efectuate. Natura împrejmuirilor se va menționa în planul de amplasament și delimitare la punctul "A. Date referitoare la teren", la rubrica observații;
 • persoana autorizată va determina toate elementele liniare/punctuale fixe existente la teren, din interiorul și vecinătatea imobilului și le va reprezenta pe planul de amplasament și delimitare în format analogic și în fișierul .dxf;
 • parcelele componente ale imobilului care au diferite categorii de folosinţă se pot determina și prin metode expeditive, asigurându-se închiderea pe suprafaţa imobilului şi se reprezintă pe planul de amplasament şi delimitare prin linii întrerupte şi coduri. În interiorul imobilului vor fi reprezentate numai parcelele care au categoriile de folosinţă în suprafaţă mai mare de 50 mp în intravilan şi mai mare de 300 mp în extravilan;
 • pentru construcţiile situate în interiorul imobilelor se vor determina limitele construcţiilor permanente la nivelul solului.
 • prelucrarea datelor;
 • valorile suprafeţelor se rotunjesc la metru pătrat. Nu se vor crea imobile cu suprafețe sub 1 mp. Suprafața utilă a încăperilor din unitățile individuale se determină cu două zecimale.
 • întocmirea documentaţiei în format analogic şi digital.

(2) Erorile admise sunt:

Eroarea de identificare a punctului de contur:

 • - în cazul imobilelor împrejmuite ± 10 cm;
 • - în cazul imobilelor neîmprejmuite ± 30 cm.
 • Eroarea poziţiei reciproce a punctelor de contur ale imobilelor ± 10 cm.

 

(3) Eroarea de poziţie absolută a punctelor, incluzând erorile menţionate la alineatul (2) şi erorile punctelor reţelei geodezice de sprijin, nu va depăşi:

 • - în cazul imobilelor împrejmuite ± 20 cm;
 • - în cazul imobilelor neîmprejmuite ± 40 cm.

Art. 37. Prin excepție de la prevederile prezentului regulament, conţinutul documentaţiilor cadastrale poate fi stabilit prin protocol de colaborare încheiat între Agenția Națională și autorități/instituții publice, aprobat prin ordin al directorului general, publicat în Monitorul Oficial al României. 

 

Art. 38. Elementele liniare, punctuale şi de caroiaj, semnele convenţionale şi atributele textuale din conţinutul grafic al anexelor la prezentul regulament, reprezintă modele care pot fi adaptate corespunzător modelelor prevăzute în normele, instrucţiunile, standardele şi atlasele de semne convenţionale în vigoare.

 

Art. 39. (1) Pentru neefectuarea măsurătorilor la teren, persoana autorizată este sancţionată cu suspendarea autorizaţiei pe 12 luni.

(2) Neprezentarea nemotivată a persoanei autorizate la convocarea oficiului teritorial este sancţionată cu suspendarea autorizaţiei pe 3 luni.

(3) Refuzul persoanei autorizate de a întocmi fişierul .cpxml la solicitarea oficiului teritorial se sancţionează cu suspendarea autorizaţiei pe 3 luni.

(4) Dacă în decurs de 12 luni persoana autorizată este sancţionată de două ori cu suspendarea autorizaţiei, o nouă abatere duce la retragerea certificatului de autorizare. Radierea sancţiunii se face din oficiu după 1 an de la data aplicării sancţiunii.

(5) Neîndeplinirea demersurilor referitoare la sancţionarea persoanei autorizate de către cei desemnaţi atrage cercetarea disciplinară a acestora.

 (6) Sancţiunile aplicate se aduc la cunoştinţa publicului prin afişare la sediul oficiului teritorial şi pe pagina de internet.

 (7) Pe durata suspendării dreptului de executare a lucrărilor de specialitate persoanele autorizate pot depune completări sau pot reface documentaţiile întocmite incorect, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării sancţiunii, pentru cererile de recepţie şi înscriere înregistrate anterior datei comunicării sancţiunii.

 

CAPITOLUL III

 

DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENȚELE DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ

  

 

3.1. Cererea de recepție și/sau înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

 

 Art. 40. (1) Competența soluționării cererii de recepție și/sau înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară revine biroului de cadastru și publicitate imobiliară în raza căruia se află imobilul.

(2) Cererea de recepție și/sau înscriere adresată biroului teritorial va cuprinde: numele, prenumele/denumirea, domiciliul/sediul solicitantului, codul numeric personal, dacă este atribuit, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare, după caz, tipul și obiectul înscrierii, indicarea actului sau a faptului juridic ce constituie temei al cererii, localitatea în care este situat imobilul, numărul cadastral al imobilului şi numărul de carte funciară, după caz, precum şi opţiunea modalităţii de comunicare.

(3) Cererii de recepție și/sau înscriere i se va atașa înscrisul care constată actul sau faptul ce constituie temei al înscrierii, în original sau în copie legalizată, documentația cadastrală, după caz, precum și dovada plății tarifului aferent serviciului de publicitate imobiliară. 

(4) În situația în care actul juridic are ca obiect mai multe imobile, se depune o singură cerere de recepție și/sau înscriere pentru toate imobilele.

(5) Cererea de recepție și/sau înscriere, odată înregistrată, nu mai poate fi modificată sau completată.

(6) Cererea respinsă poate fi redepusă, în limita cererii iniţiale și fără a putea fi completată cu noi capete de cerere, o singură dată, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererilor, fără plata unui tarif suplimentar. Ulterior împlinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifează. Documentația anexată cererii de redepunere trebuie să conțină copia încheierii de respingere și actul/actele juridice a căror lipsă a justificat soluția de respingere a cererii.

Noua cerere va primi un număr de înregistrare și va forma un nou dosar.

 

Art. 41. (1) Cererea şi înscrisurile privind efectuarea înscrierilor în cartea funciară se înregistrează on line sau la registratura biroului teritorial în circumscripția căruia se află imobilul.

(2) Dacă cererea se depune în două exemplare, cel de-al doilea se restituie părţii, cu menţiunea numărului de înregistrare, data primirii şi termenul de soluționare, în caz contrar eliberându-se dovada de confirmare a înregistrării cererii, care va conţine aceleaşi informaţii.

(3) Regulile prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică și oricărei cereri de completare a dosarului.     

(4) Cererea poate fi depusă de titularul dreptului sau de persoana direct interesată în efectuarea înscrierii, personal sau prin mandatar general sau special care își dovedește calitatea prin procură autentică notarială sau împuternicire a reprezentantului persoanei juridice, de avocatul împuternicit, de notarul public, personal sau prin delegat notarial, precum și de persoana fizică sau juridică care a întocmit documentația cadastrală.

Atunci când există mai mulți coproprietari sau persoane direct interesate în efectuarea înscrierii, oricare dintre acestea poate depune cererea de recepție și/sau înscriere, personal sau prin intermediul persoanelor enumerate mai sus.

(5) Creditorul chirografar titular al unei creanţe certe, lichide şi exigibile, stabilite pe baza unui înscris autentic, a altui titlu executoriu sau a unui înscris sub semnătură privată cu dată certă poate, în temeiul dreptului de gaj general, în numele şi în folosul debitorului său, să solicite efectuarea operaţiunilor de carte funciară pe care este îndreptățit să le realizeze debitorul său.

(6) Cererea de recepție și/sau înscriere va avea ataşată atât copia actului de identitate/identificare al titularului dreptului, precum și al mandatarului acestuia, după caz.

Art. 42. (1) Cererile de recepție și/sau înscriere, primite prin poştă sau curier, se depun la registratură și se înregistrează în registrul general de intrare.

(2) Cererile de recepție și/sau înscriere, primite prin fax se înregistrează în registrul general de intrare, dar se soluţionează numai după depunerea actelor în original sau în copie legalizată. Termenul de soluţionare, în acest caz, se calculează de la data la care au fost primite actele şi/sau documentaţiile cadastrale în original sau în copie legalizată.

(3) Cererile de recepție și/sau înscriere înregistrate on-line care au atașate versiunea scanată a dosarului cererii se vor soluționa conform procedurilor stabilite prin protocoale de colaborare încheiate între Agenția Națională și colaboratori.

(4) Cererile şi înscrisurile de altă natură decât cererile de recepție și/sau înscriere și înscrisurile depuse în susținerea acestora, sosite prin poştă sau prin curier, se depun la registratura biroului teritorial şi se înregistrează în registrul de corespondenţă, în aceeaşi zi, cu menţionarea datei primirii, după care se predau spre soluţionare.

 

3.2  Dispoziții generale privind recepția documentațiilor cadastrale

 

Art. 43. Referentul sau persoana desemnată din cadrul oficiului teritorial/biroul teritorial înregistrează cererea după:

 • - verificarea existenţei tuturor pieselor din documentație așa cum sunt menționate în borderou
 • -  verifică ordinea pieselor din dosar
 • -  verifică existența fișierelor
 • -  verifică achitarea tarifului legal.
 • -  încarcă fișierul .cpxml
 • Art. 44.  Tariful se achită de către solicitant sau de către orice altă persoană interesată, dacă părţile convin astfel și se încasează anticipat înregistrării cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate.

 

Art. 45.  Nu se poate renunța la cererea privind efectuarea unei operațiuni de cadastru și/sau publicitate imobiliară, înregistrată în RGI. Tariful aferent serviciului solicitat nu se restituie după înregistrarea cererii.

 • Art. 46. După înregistrare în RGI cererea și documentele aferente se transmit spre soluționare pe flux persoanelor alocate.
 • Art. 47. (1) Recepţia documentației cadastrale constă în verificarea următoarelor aspecte:

 

 • serviciul solicitat, raportat la situaţia imobilului, astfel cum rezultă din evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară;
 • corespondența categoriei de autorizare cu tipul lucrării executate de persoana autorizată, precum şi verificarea existenţei în baza de date ANCPI a persoanei autorizate care a întocmit documentaţia şi valabilitatea acesteia;
 • calitatea semnatarilor declaraţiei pe proprie răspundere, respectiv titularul dreptului real/deținătorul imobilului sau creditorul chirografar;
 • corespondența dintre elementele tehnice din documentație și documentele atașate cererii;
 • corespondența dintre datele analogice din documentaţia cadastrală şi datele din fișierul cpxml;
 • modul de utilizare a datelor furnizate de oficiul teritorial pentru realizarea documentaţiei;
 • verificarea geometriei imobilului pe suport ortofotoplan și alte suporturi cartografice existente în arhiva analogică și digitală;
 • verificarea corectitudinii încadrării limitelor imobilului cu imobilele existente în baza de date grafică și dacă s-au utilizat coordonatele imobilelor vecine. Se va verifica dacă nu există suprapuneri ale imobilului cu alte imobile înregistrate;
 • verificarea informaţiilor din tabelul de mişcare parcelară utilizând aplicaţia DDAPT, pentru imobilele care au făcut obiectul restituirii în baza legilor fondului funciar;
 • localizarea imobilului în baza de date grafică;
 • conţinutul tehnic și forma de prezentare a documentației;
 • corespondența între detaliile topografice conţinute în planul de amplasament şi delimitare şi cele existente pe teren, în cazul verificărilor la teren;
 • calitatea şi corectitudinea operaţiunilor, măsurătorilor, calculelor, preciziilor, dacă se consideră necesare;
 • corespondenţa între atributele descriptive şi elementele grafice;
 • (2) Ulterior verificării, inspectorul de cadastru realizează integrarea imobilului în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară și alocă numărul cadastral, dacă documentaţia este corectă.

(3) OCPI efectuează verificări pe teren, cu privire la corectitudinea măsurătorilor şi a modului de întocmire a documentaţiei realizate, prin sondaj sau ori de câte ori se impune.

Art. 48. După alocarea numărului cadastral în sistemul informatic, pe planul de amplasament și delimitare se menționează numărul cadastral, data atribuirii, se aplică parafa inspectorul de cadastru și semnătura. Documentaţia recepţionată se transmite serviciului publicitate imobiliară/registratură.

Art. 49. (1) Inspectorul de cadastru verifică documentaţia, iar în cazul în care aceasta este întocmită incorect completează nota de respingere şi o transmite împreună cu documentaţia la serviciul de publicitate imobiliară, în vederea întocmirii încheierii de respingere.

(2) Prin documentaţie întocmită incorect se înţelege:

 • integrarea incorectă a imobilului în sistemul național de coordonate şi ridicarea punctelor de detaliu pe bază de măsurători greşite;
 • calcule efectuate greşit;
 • neconcordanţe între detaliile topografice conţinute în planul de amplasament şi delimitare şi cele existente pe teren, în cazul verificărilor la teren;
 • serviciul incorect solicitat, raportat la situaţia imobilului, astfel cum rezultă din evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară;
 • neconcordanţa între datele de identificare ale imobilului înscrise în actul de proprietate şi cele ale imobilului din planul de amplasament şi delimitare;
 • neconcordanţe între datele analogice din documentaţia cadastrală şi datele digitale;
 • documentaţie întocmită fără executarea măsurătorilor la teren;
 • integrarea greșită în sistemul național de proiecție;
 • tipul documentaţiei nu corespunde categoriei de lucrări în care persoana executantă este autorizată, există alte incompatibilităţi ale persoanei autorizate, autorizaţie expirată;
 • în cazul în care procesul-verbal de vecinătate nu se semnează de toţi proprietarii imobilului/imobilelor afectate de modificări.
 • în cazul în care recepția documentației cadastrale ar avea ca efect generarea unei suprapuneri în planul cadastral digital, cu excepțiile prevăzute de lege.

Art. 50. În procesul de verificare, avizare și recepție, inspectorul de cadastru realizează:

 • verifică şi recepţionează documentaţiile cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu respectarea normelor şi regulamentelor în vigoare;
 • verifică şi recepţionează suportul topografic din documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului şi cele de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 • avizează şi recepţionează lucrările de specialitate, definite potrivit prezentului regulament;
 • verifica bazele de date grafice si textuale;
 • verifică la teren, prin sondaj, sau ori de câte ori se impune, modul de întocmire a documentaţiei supuse recepţiei;
 •   emite note de respingere pentru documentaţiile întocmite incorect;
 • avizează tehnic, la solicitarea instanţei de judecată, expertizele topografice întocmite de experţii judiciari, în baza regulamentului elaborat în comun de Agenţia Naţională şi de Ministerul Justiţiei;
 • întocmeşte fişierele .cpxml, conform prevederilor legale, din oficiu sau la rectificarea unei erori ori din dispoziţia şefului ierarhic, pentru actualizarea bazei de date grafice, precum și conversia geometriilor;
 • propune inginerului șef sancţionarea persoanelor fizice/juridice care execută lucrări de specialitate.
 • (2) Inginerul șef coordonează, verifică şi controlează activitatea desfăşurată de inspectorii de specialitate din cadrul oficiului teritorial. Referatele cu notele de respingere vor fi semnate de către inspectorul de cadastru.

 

3.3. Dispoziții cu privire la numerotarea cadastrală

 

Art. 51. (1) Numerotarea cadastrală se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, care se identifică prin codul SIRSUP extras din "Registrul permanent al unităţilor administrativ-teritoriale" publicat de Institutul Naţional pentru Statistică.

(2) Numărul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legătură între baza de date grafică şi baza de date textuală în sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară.

 

Art. 52. (1) Imobilele se numerotează pe unităţi administrativ-teritoriale în ordinea înregistrării solicitărilor cu numere de la 1 la n folosind cifre arabe.

(2) În cadrul fiecărui imobil, construcţiile se identifică printr-un cod ataşat numărului cadastral, alcătuit din litera "C" urmată de un număr de la 1 la n (ex.: C1, C2, C3, ...). Codul şi destinația construcţiei,se evidenţiază în planul de amplasament şi delimitare. În fișierul .cpxml se va face o scurtă descriere a construcției, la rubrica observații, potrivit prevederilor art. 94 din prezentul regulament.

(3) În cazul construcţiilor-condominiu, proprietăţile individuale se identifică astfel: la numărul cadastral al imobilului (teren) şi codul construcţiei, se adaugă codul proprietăţii individuale (ex.: 178-C1-U25 pentru imobilul format din teren cu număr cadastral 178, construcţia C1 şi unitatea individuală 25). Tipurile de unităţi individuale se evidenţiază în cartea funciară colectivă.

(4) Imobilele reprezentate prin detalii liniare ca: ape curgătoare, canale, diguri, căi ferate, drumuri clasificate se numerotează la nivelul UAT. Detaliile liniare primesc un singur număr cadastral pe toată lungimea lor în cadrul fiecărui UAT sau pe tronsoane, dacă sunt intersectate cu alte detalii liniare, respectându-se următoarea ierarhie:

 • - căile ferate întretăiate de ape;
 • - drumurile naţionale întretăiate de căi ferate şi ape;
 • - drumurile judeţene întretăiate de ape, căi ferate şi drumuri naţionale;
 • - drumurile comunale, orășenești, municipale întretăiate de ape, căi ferate, drumuri naţionale şi drumuri judeţene.

 

3.4.  Încheierea de carte funciară

 Art. 53. (1) Registratorul dispune prin încheiere admiterea sau respingerea cererii de înscriere.

(2) În caz de admitere a cererii de înscriere, se procedează la intabularea, la înscrierea provizorie sau la notarea în cartea funciară. 

(3) Registratorul poate dispune admiterea în parte a cererii de înscriere arătând, motivat, partea din cerere care a fost admisă, precum şi cea care a fost respinsă.

(4) În cazul în care se identifică o cauză de nulitate absolută parțială a actului juridic în baza căruia se solicită înscrierea, registratorul va putea admite cererea de înscriere în măsura în care actul îndeplinește celelalte condiții pentru înscrierea în cartea funciară.

 

Art. 54.  Încheierea registratorului cuprinde:

 • denumirea oficiului şi a biroului teritorial;
 • numărul și data înregistrării;
 • tariful achitat;
 • d)  înscrisul pe care se întemeiază cererea;

e) felul înscrierii, anume intabulare, înscriere provizorie sau notare, radierea reprezentând, după caz, una dintre aceste trei forme de înscriere, după cum înscrierea radiată este o intabulare, o înscriere provizorie ori o notare;

f) determinarea exactă a obiectului înscrierii;

g) modalităţile drepturilor înscrise;

h) unitatea administrativ-teritorială sau localitatea, după caz, în care se află imobilul, numărul cărţii funciare, numărul cadastral sau topografic, precum și numărul de ordine al înscrierii, atunci când cererea de înscriere este admisă în totalitate sau în parte;

i) temeiul juridic al soluției de admitere în tot sau în parte ori de respingere;

j) persoanele în folosul şi cele împotriva cărora se efectuează înscrierea;

k) semnătura registratorului;

l) persoanele cărora urmează să li se comunice încheierea;

m) calea de atac, termenul de exercitare a acesteia şi biroul teritorial sau instanţa de judecată la care se formulează;

n)  data soluționării;

o) data eliberării.

 

Art. 55. (1) Încheierea va avea același număr cu cel al cererii de înregistrare, aceasta motivându-se în drept în caz de admitere, iar în caz de respingere se va  motiva atât în fapt cât şi în drept.

(2) Încheierea se redactează în numărul de exemplare necesar comunicării, plus un exemplar care se va atașa la dosarul cererii.

(3) Fiecare exemplar al încheierii de admitere va fi însoțit de extrasul de carte funciară pentru informare care atestă modul în care s-a efectuat înscrierea în cartea funciară.

(4) În cazul respingerii cererii de înscriere, încheierea prin care s-a dispus respingerea cererii se va comunica doar petentului, fără să fie însoţită de extrasul de carte funciară pentru informare.

(5) Încheierea registratorului se comunică celui care a cerut înscrierea, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară și dispoziţiilor legale, în termen de 15 de zile de la pronunţare, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii, cu excepţiile prevăzute de lege.

 

Art. 56. În cazul transmiterii dreptului de proprietate, un exemplar al încheierii de carte funciară, însoțit de extrasul de carte funciară pentru informare, se va comunica Direcției de Impozite și Taxe Locale.

 

Art. 57. (1) Comunicarea lucrărilor de cadastru și carte funciară către persoanele interesate se face în mod direct, prin confirmare cu semnătură de primire sau prin poştă, cu filă de comunicare, prin fax sau alte mijloace de comunicare care asigură confirmarea de primire.

(2) Fila de comunicare va fi semnată pentru conformitate de către referentul de la registratură. Modelul filei de comunicare este prezentat în anexele nr. ... 

 

3.5. Căile de atac împotriva încheierii de carte funciară

Art. 58  Încheierile de carte funciară sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege.

Art. 59. Cel care a cerut înscrierea nu va putea modifica sau întregi, prin căile de atac exercitate, cererea pe care s-a întemeiat încheierea registratorului.

Art. 60. (1) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere a cererii de înscriere, în termen de 15 zile de la comunicare.

(2) Cererea de reexaminare, însoţită de copia încheierii de carte funciară atacate se depune la biroul teritorial în circumscripţia căruia este situat imobilul.

(3) Cererea de reexaminare se soluţionează prin încheiere de către registratorul-şef, în termen maximal de 20 de zile calendaristice. Reexaminarea părţii tehnice a documentaţiei este în sarcina inginerului-şef şi se constată printr-un referat care stă la baza emiterii încheierii prin care se soluţionează cererea de reexaminare.

(4) Soluţionarea cererii de reexaminare se face cu aplicarea dispoziţiilor referitoare la procedura de rezolvare a unei cereri de înscriere, în baza actelor anexate cererii iniţiale. Pentru soluţionarea cererii de reexaminare, registratorul șef are posibilitatea de a solicita înscrisuri noi.

(5) Dosarul se înaintează în termen de cel mult 2 zile lucrătoare registratorului-şef şi este format din: cererea de reexaminare, copia certificată a tuturor actelor şi a documentaţiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară atacate, dovada efectuării comunicării acesteia, copia certificată a cărţii funciare, precum şi referatul inginerului-şef, după caz. De îndeplinirea acestei obligaţii este responsabil registratorul coordonator şi registratorul care a pronunţat încheierea supusă reexaminării.

(6) După soluţionarea cererii de reexaminare, dosarul se arhivează la biroul teritorial unde s-a înregistrat cererea.

Art. 61. (1) Împotriva încheierii de reexaminare se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare.  

(2) Plângerea împotriva încheierii registratorului-şef prezentată direct, prin poştă ori prin curier se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, se menţionează în registrul general de intrare sub numărul dosarului iniţial, fără a primi număr nou de înregistrare, cu precizarea datei depunerii acesteia.

(3) Plângerea împotriva încheierii se poate depune şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea copiei dosarului încheierii şi a copiei cărţii funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară.

(4) Dosarul care se înaintează instanţei este format din: copia certificată a tuturor actelor şi a documentaţiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară, precum şi a încheierii registratorului-şef prin care s-a soluționat cererea de reexaminare, primul exemplar al plângerii, copia certificată a cărţii funciare şi dovada efectuării comunicărilor. Dacă, ulterior, sunt înregistrate și alte plângeri privind acelaşi dosar, se vor înainta şi acestea instanţei, cu menţionarea numărului iniţial de comunicare.

(5) După verificarea dosarului şi notarea din oficiu a plângerii în cartea funciară de către asistentul-registrator, se înaintează de îndată dar nu mai târziu de 15 zile de la înregistrare, judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, cu adresă de înaintare semnată de registratorul șef sau registratorul coordonator, după caz, și de către referentul de la arhivă.

Art. 62. (1) În caz de admitere a plângerii, hotărârea definitivă a instanţei judecătoreşti va produce efecte pentru cartea funciară de la data înregistrării cererii de înscriere la biroul teritorial şi se va opera de la data depunerii unui exemplar conform cu originalul al sentinţei prin care a fost admisă plângerea, cu menţiunea că este rămasă definitivă.

(2) În caz de admitere a plângerii, hotărârea definitivă a instanței judecătorești va produce efecte de la data înregistrării cererii de înscriere la biroul teritorial și va avea același rang cu cererea inițială.

(3) În cazul în care prin hotărârea judecătorească nu s-a dispus efectuarea unor operațiuni de carte funciară, dosarul se depune la arhivă la numărul iniţial, radiindu-se totodată notarea plângerii din cartea funciară.

 

3.6.  Anularea numerelor cadastrale.

 

Art. 63. (1) Numerele cadastrale se pot anula:

 • la cererea titularului dreptului de proprietate, dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară, în baza:
  • cererii de anulare
  • declarației pe proprie răspundere a titularului, în care se va menționa că nu a folosit documentația cadastrală în circuitul civil;
 • la cerere sau din oficiu, dacă imobilul este înscris în cartea funciară, în baza:
  • referatului de anulare a numărului cadastral întocmit de inspector;
  • sentinței definitive care dispune anularea numărului cadastral sau anularea tuturor actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară a imobilului, caz in care cartea funciară se sistează;
 • (2) Numerele cadastrale atribuite imobilelor în faza de recepţie a documentaţiei pe flux integrat care au primit încheieri de respingere la cartea funciară vor fi anulate.

(3) După anularea numărului cadastral, inspectorul va aplica ștampila ANULAT pe numărul cadastral și pe ștampila inspectorului, pe toate exemplarele documentației cadastrale, în format analogic.

Art. 64. În situația în care se formulează cerere de reexaminare sau instanța de judecată admite plângerea împotriva încheierii pronunțate de registratorul șef și dispune intabularea, inspectorul preia informația din fișierul .cpxml, efectuează recepția, listează documentația cadastrală în numărul de exemplare necesar și aplică parafa.   

 

3.7. Cererea de eliberare a extrasului de carte funciară și a certificatului de sarcini

 

Art. 65. (1) Biroul de cadastru și publicitate imobiliară eliberează extrase de carte funciară pentru informare, extrase de carte funciară pentru autentificare și certificate de sarcini.

(2) Extrasul de carte funciară prezintă situația cadastral – juridică a imobilului, respectiv pozițiile active din cartea funciară la momentul întocmirii acestuia.

(3) Extrasul de carte funciară pentru autentificare se eliberează la cererea notarului public, în vederea autentificării actelor juridice prin care se constituie, se modifică sau se transmite un drept real imobiliar.

(4) Extrasul de carte funciară pentru informare se eliberează la solicitarea oricărei persoane, pentru a face cunoscută situația cadastral – juridică a imobilului la momentul întocmirii acestuia.

 Pentru dezbaterea procedurii succesorale notariale precum și pentru autentificarea actelor prin care se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita extras de carte funciară pentru informare.

(5) Certificatul de sarcini se eliberează la solicitarea oricărei persoane, nefiind condiționat de anexarea la cerere a unor documente.

 

Art. 66. Cererile având ca obiect eliberare extrase de carte funciară, certificate de sarcini sau copii ale cărților funciare primite prin fax, e-mail, on-line sau prin orice altă modalitate de comunicare care asigură confirmarea de primire se soluționează și se eliberează fără a fi condiționate de primirea cererilor în original.

3.8. Cererea de eliberare a copiilor după documentele aflate în arhiva oficiului/biroului teritorial și/sau consultarea acestora

 

 

Art. 67. (1) Oficiile/birourile teritoriale eliberează copii certificate ale documentelor emise de către acestea și copii ce poartă mențiunea „conform cu exemplarul din arhivă” ale documentelor emise de alte instituții/autorități publice ce se află în arhiva biroului teritorial.

(2) Orice persoană, fără a justifica un interes, poate solicita informații din sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară (cartea funciară, registrul general de intrare, planul cadastral, indexul alfabetic al proprietarilor pe unitatea administrativ – teritorială).

Orice persoană interesată poate consulta mapa cu înscrisuri, cu respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Sunt asimilate mapelor cu înscrisuri şi titlurile de proprietate existente în arhiva oficiilor teritoriale.

(3) Copiile solicitate se eliberează în condițiile alin. (2) și vor cuprinde, numărul și data înregistrării cererii, semnătura și parafa referentului precum şi ştampila oficiului/biroului teritorial.

(4) În sensul prezentului articol, vor fi socotite drept persoane interesate, exemplificativ:

a) părțile actului juridic constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară;

b) persoanele îndreptățite să se prevaleze de efectele faptului juridic sau de dreptul constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară;

c) succesorii universali sau cu titlu universal ai persoanelor arătate la punctele a) și b), astfel cum sunt moștenitorii părților actului juridic constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară; 

d) succesorii cu titlu particular ai persoanelor arătate la punctele a) și b), atunci  când invocă un drept ce constituie un efect al actului sau al faptului constatat prin înscris  ori un drept aflat în legătură cu acest act sau fapt, astfel cum este, de exemplu, cumpărătorul sau donatarul dreptului constatat prin înscris;

e) titularul unui drept de preempțiune privitor la dreptul constatat prin înscris, reprezentantul convențional sau legal al uneia dintre părțile actului juridic constatat prin înscris, ocrotitorul legal al uneia dintre părți ori creditorul uneia dintre părți, inclusiv creditorul beneficiar al unei clauze de inalienabilitate cu privire la dreptul constatat prin înscris;

f) instanţele judecătoreşti, instituţiile şi organele de cercetare şi urmărire penală, instituţiile publice de recuperare a creanţelor fiscale/bugetare ale statului, şi orice altă autoritate sau instituţie publică abilitată legal în acest sens;

g) reclamantul într-o acțiune care privește imobilul înscris în cartea funciară.

CAPITOLUL IV

 

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN EVIDENȚELE DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ

 

 

4.1. Dispoziții generale

 

Art. 68. (1) Cererea de recepție și/sau înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară se înregistrează de îndată în registrul general de intrare, cu menționarea datei, orei și minutului primirii cererii.

(2) Cererile recepție și/sau înscriere se vor repartiza aleatoriu, prin aplicația informatică, inspectorilor de cadastru, registratorilor, asistenţilor-registratori sau referenţilor, în funcţie de specificul fiecăreia.

(3) Cererile înregistrate vor fi grupate de către referent, în mape, repartizate pe bază de  centralizator, întocmit conform anexei nr. …, care va fi completat zilnic de către referentul de la registratură cu numerele de înregistrare alocate cererilor din ziua respectivă. Centralizatorul se va semna zilnic de către salariatul căruia i s-au repartizat cererile înregistrate la biroul teritorial în ziua respectivă. 

(4) Orice înscriere în cartea funciară se va face numai pe baza înscrisului constatator al temeiului înscrierii, indiferent de natura acestui temei, dacă înscrisul este încheiat în forma cerută de lege pentru validitatea actului, potrivit legii.

(5) La arhivă, dosarele soluţionate se predau sub semnătură, făcându-se menţiune în registrul de unități arhivistice, la rubrica observaţii: arhivă - data. Referentul va scădea lucrările cu data intrării în arhivă a dosarelor soluţionate.

Art. 69. (1) Înainte de soluționarea cererii de către registrator, asistentul-registrator verifică cererea în raport cu datele de carte funciară. Rezultatul verificărilor, respectiv dacă există sau nu impedimente de ordin formal pentru efectuarea lucrării solicitate, va fi menționat pe cerere.

(2) După înregistrarea cererilor şi atestările asistentului-registrator privind inexistenţa sau existenţa impedimentelor pentru efectuarea înscrierilor solicitate şi după verificarea înscrisului în temeiul căruia se cere înscrierea, registratorul dispune prin rezoluţie admiterea sau respingerea cererii, făcând menţiune în acest sens pe înscrisul respectiv.

(3) Cât timp o cerere de recepție și/sau înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară în cartea funciară este în curs de soluționare, extrasele de carte funciară pentru informare şi copiile certificate ale cărții funciare respective se eliberează cu mențiunea existenței cererii în curs de soluționare și cu arătarea numărului, a datei de înregistrare.

Art. 70. (1) Registratorul va respinge cererea de înscriere a actului juridic care nu este încheiat în forma prevăzută de lege sub sancțiunea nulității absolute. De asemenea, registratorul va respinge cererea de înscriere a actului juridic care este afectat de o cauză de nulitate absolută expres prevăzută de lege sau pentru nerespectarea unor condiții speciale prevăzute de reglementările în vigoare.

Registratorul nu va putea respinge o cerere de înscriere pentru motive de nulitate absolută a actului juridic a căror identificare ar presupune verificări în afara conținutului actului juridic și al cărții funciare, astfel cum este cazul unei pretinse cauze ilicite sau imorale a actului juridic ori a unei pretinse fraude la lege.

(2) În situaţii deosebite, registratorul sau inspectorul de cadastru poate convoca părţile, printr-o adresă de comunicare, în care se vor preciza locul, data şi ora prezentării, dacă se apreciază că în acest mod pot fi înlăturate impedimentele de care depinde soluţionarea legală a cererii. Concluziile convocării vor fi menționate într-un proces verbal semnat de părți care se atașează la dosarul cererii.

Art. 71. (1) Înscrierile în cartea funciară se efectuează în cazul admiterii cererii, de către asistentul-registrator.

(2) În cazul respingerii cererii de înscriere, asistentul-registrator va nota din oficiu soluția de respingere în acea parte a cărții funciare unde ar fi urmat să se facă înscrierea, precum și în registrul general de intrare, în dreptul numărului de înregistrare al cererii.

(3) Notarea respingerii nu va fi evidenţiată în extrasul de carte funciară pentru autentificare sau informare, cu excepţia situaţiei în care a fost notată cererea de reexaminare sau plângerea împotriva încheierii de respingerea cererii de reexaminare.

Art. 72. (1) În termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice solicitare de inscriere în cartea funciară a unor imobile pe baza unor documentații cadastrale recepționate cu alocare de numar cadastral atribuit anterior implementarii sistemului informatic integrat de cadastru și publicitate imobiliară presupune completarea vechii documentații prezentată în original cu fișierul .cpxml întocmit de o persoană autorizată și introducerea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

(2) După expirarea acestui termen documentațiile cadastrale recepționate și neînscrise în cartea funciară își pierd valabilitatea iar numerele cadastrale alocate se anulează din oficiu.  

 

Art. 73. Actele originale sau în copie legalizată care au stat la baza emiterii încheierilor de carte funciară se păstrează permanent, în arhiva biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic.

 

4.2. Soluţionarea cererilor pe flux integrat cadastru - carte funciară

 

  •  
 • Art. 74. Fluxul integrat de cadastru şi carte funciară, presupune parcurgerea următorilor paşi:
  • După înregistrarea în RGI cererea electronică este alocată în mod aleatoriu  inspectorului, asistentului – registrator și registratorului;
  • În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară pe hârtie, înaintea procesării cererii de către inspector se va efectua conversia cărții funciare în format electronic de către asistentul-registrator;
  • În funcție de obiectul cererii, inspectorul accesează modulul corespunzător serviciului solicitat parcurgând etapele din aplicația informatică;
  • Dacă din punct de vedere tehnic documentația îndeplinește cerințele impuse, inspectorul integrează imobilul în baza de date și alocă număr cadastral;
  • Persoana autorizată și beneficiarii pot urmări în sistem electronic starea cererilor înregistrate la oficiul teritorial în baza numărului de înregistrare;
  • Dacă documentația cadastrală este incorectă se emite nota de respingere din referatul generat de aplicație;
  • Inspectorul soluționează cererea prin admitere sau respingere;
  • După soluționarea cererii de către inspectorul cererea electronică se transmite serviciului de publicitate imobiliară, împreună cu documentația analogică;
  • Serviciul de publicitate imobiliară va emite încheierea de carte funciară de admitere sau de respingere.

4.2.1. Prima înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

 

Art. 75. Prima înscriere a imobilelor în sistemul de cadastru şi carte funciară se realizează la cerere, în baza:

 • înscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real;
 • certificatului fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv;
 • documentației cadastrale recepționate, prin care s-a atribuit număr cadastral imobilului;
 • dovezii plății tarifelor pentru recepție și înscriere în cartea funciară, după caz.
 • Art. 76. (1) Se asimilează primei înscrieri în sistemul de cadastru și carte funciară reglementat de Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare și atribuirea de număr cadastral pentru imobilele înscrise în cărți funciare deschise conform Decretului – lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, indiferent de felul și numărul operațiunilor cadastrale și de carte funciară efectuate în acest sens.

(2) Se întocmește documentație cadastrală de primă înscriere în sistemul de cadastru și carte funciară, cu atribuire de număr cadastral, pentru:

a) înscrierea unei construcții, care a fost edificată pe un teren înscris într-o carte funciară deschisă conform Decretului – lege nr. 115/1938;

b) dezlipirea sau alipirea unor imobile înscrise în cărți funciare deschise conform Decretului – lege nr. 115/1938;

c) înscrierea dreptului de proprietate dobândit în temeiul legilor proprietății. În cazul în care numai o parte din imobilul înscris într-o carte întocmită în baza Decretului-lege nr. 115/1938 a făcut obiectul uneia dintre actele normative menţionate anterior la lit. c), se va proceda la desprinderea acelei părţi prin formarea unui imobil pentru care se va întocmi o carte funciară nouă. Operaţiunea de desprindere se va înscrie în cartea funciară existentă. Partea neafectată de actele normative prevăzute la lit. c) se va reînscrie în aceeaşi carte funciară, iar pentru partea desprinsă se va constitui o carte funciară nouă. În cartea funciară existentă se vor menţiona numărul cadastral şi numărul cărţii funciare în care s-a înscris imobilul.

 În toate situaţiile prevăzute la lit. a), b) şi c), în cărţile funciare, precum şi în actele notariale se vor menţiona atât numerele topografice, cât şi numerele cadastrale corespunzătoare.

(3) La deschiderea cărții funciare noi, pentru imobilul căruia i se atribuie număr cadastral în cazurile prevăzute la alin. (2), se va prelua situația juridică a acestuia din cartea funciară deschisă conform Decretului – lege nr. 115/1938. Încheierea de carte funciară se va comunica tuturor persoanelor interesate.

 

Art. 77. (1) Concomitent cu deschiderea cărţii funciare, în regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni se vor face verificări pentru a identifica poziția din registrul de transcripțiuni și inscripțiuni la care a fost transcris dreptul ce urmează a fi intabulat, precum şi eventualele sarcini înscrise cu privire la imobil. În dreptul acestor poziții se va face trimitere la numărul cărții funciare deschise pentru imobil și la localitatea în care s-a deschis cartea funciară, concomitent cu transcrierea sarcinilor în cartea funciară.

(2) Înscrierile din registrul de transcripțiuni și inscripțiuni convertite în format electronic vor fi corectate și validate.

Art. 78. (1) Înainte de soluționarea cererii având ca obiect prima înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, asistentul registrator va solicita referentului arhivar o copie „conformă cu exemplarul aflat în arhivă” a actului transcris în vechile registre de publicitate imobiliară în temeiul căruia urmează a fi efectuată înscrierea.

 În cazul în care actul nu se regăsește în arhivă, acesta se va putea solicita de la instituțiile sau autoritățile publice deținătoare.

(2) Copia menționată la alin. (1) va fi confruntată de către asistentul registrator cu actul anexat cererii de înscriere în cartea funciară. În cazul în care se constată neconcordanțe între cele două înscrisuri se va face mențiune despre aceasta pe cererea de înscriere, iar registratorul de carte funciară dispune respingerea înscrierii.

(3) Inadvertențele constatate între actul transcris și cel anexat cererii de înscriere vor fi comunicate, în scris, directorului oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, de către registratorul de carte funciară care a pronunțat încheierea de respingere. Directorul oficiului teritorial va dispune sesizarea organelor de urmărire penală privind eventualele infracțiuni, în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură penală.

Art. 79. Prima înscriere a imobilelor în sistemul de cadastru şi carte funciară se realizează din oficiu în cazurile expres prevăzute de lege.

Art. 80. (1) Documentația cadastrală de primă înscriere conține:

 • Borderou
 • Dovada achitării tarifului, dacă este cazul
 • Cererea de recepţie și înscriere
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat
 • Copii ale actelor de identitate la proprietari persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice
 • Copie după extrasul de carte funciară sau copie fidelă a cărții funciare, dacă este cazul
 • Certificatului fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv
 • Originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul carora se solicită înscrierea
 • Inventar de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate
 • Memoriu tehnic -Tabel de mișcare parcelară
 • Plan de amplasament și delimitare
 • Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat.
 • Fișier .cpxml, .dxf, .pdf.

(2) Prima înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în intravilan a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 10% inclusiv faţă de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului – lege nr. 115/1938 sau cea din actele de proprietate, se realizează în baza documentației cadastrale, astfel:

 • în cazul imobilelor împrejmuite și materializate prin elemente stabile în timp, clar identificabile, pe baza declarației pe proprie răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate;
 • în cazul imobilelor neîmprejmuite sau parțial împrejmuite, pe baza declarației pe proprie răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate și a procesului verbal de vecinatate semnat de catre vecini, pe laturile nematerializate cu gard sau care nu sunt delimitate de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, etc.);
 • (3) Prima înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în extravilan a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% inclusiv faţă de suprafață înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului – lege nr. 115/1938 sau cea din actele de proprietate, se realizează în baza documentației cadastrale, astfel:
  • a) în zonele de aplicare a legilor proprietăţii, de declarația pe proprie răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate, acolo unde există plan parcelar recepționat de oficiul teritorial şi vizat de comisia locală;
  • b) în zonele foste necooperativizate, pe baza declarației pe proprie răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate și a procesului verbal de vecinatate semnat de catre vecini, pe laturile nematerializate cu gard sau care nu sunt delimitate de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apa, drum, etc);
 • (4) Prima înscriere în cartea funciară pentru imobilele a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mică decât suprafață din acte, se realizează în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat, dată de proprietar.

 (5) La prima înscriere, categoria de folosință/destinația și descrierea construcțiilor se preiau de către serviciul de publicitate imobiliară din documentația cadastrală recepționată. 

Art. 81. Pentru imobilele situate în intravilan a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu peste 10% faţă de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului – lege nr. 115/1938 sau cea din actele de proprietate și pentru imobilele situate în extravilan a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu peste 5% faţă de suprafața din actele de proprietate,documentația cadastrală depusă pe codul de primă înscriere se respinge.

Art. 82. (1) Pentru terenurile din extravilan retrocedate conform Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care pentru tarlaua în care este situat imobilul nu există plan parcelar recepţionat, atunci pentru prima înregistrare a imobilului din extravilan persoana autorizata are obligaţia de a realiza planul parcelar.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la recepţia documentaţiilor cadastrale pentru imobile situate în extravilan unde nu există plan parcelar în arhiva oficiului teritorial acesta poate fi înlocuit cu un «plan de încadrare în tarla», pe care sunt reprezentate limitele tarlalei, limitele imobilelor care au numere cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului în cauză şi orice alte detalii fixe din teren. Aceste prevederi nu se aplică terenurilor din zonele foste necooperativizate, retrocedate conform legilor proprietății, unde limitele imobilului care face obiectul primei înscrieri se certifică în baza procesului verbal de vecinătate.

(3) Planul de încadrare în tarla va fi întocmit în format analogic şi digital, va fi semnat de persoana autorizată, de proprietar sau de deţinătorul legal şi vizat de preşedintele comisiei locale de fond funciar.

(4) Planul de amplasament şi delimitare întocmit în condiţiile alin. (2) va purta menţiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar».

(5) Menţiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar» se va specifica la rubrica "mentiuni" din fisierul .cpxml.

(6) Persoana autorizată va informa în scris proprietarul/coproprietarii cu privire la consecinţele ulterioare ale lipsei planului parcelar, respectiv: posibilitatea repozitionarii amplasamentului ocupat în prezent și modificarea geometriei, cu modificarea dimensiunilor laturilor. Documentul va fi semnat de persoana autorizată și de proprietar/coproprietari și se va anexa documentației cadastrale.

(7) Menţiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar» se va șterge prin actualizarea fișierului .cpxml, cu ocazia recepției planului parcelar.

Art. 83. (1) Pentru imobilele situate în tarlale care au trecut din extravilan în intravilan, după aplicarea legilor proprietății, la recepția documentațiilor cadastrale se solicită planul parcelar.

(2) În cazul în care într-o tarla din extravilan care a trecut în intravilan există imobile împrejmuite și există suficiente date care să permită oficiului teritorial să recepționeze documentațiile cadastrale, atunci recepția în aceste zone se poate efectua în lipsa planului parcelar, cu condiția să existe procese verbale de vecinătate între proprietarii imobilelor respective.

(3) La înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilelor situate în extravilanul UAT din zone foste necooperativizate nu se solicită plan parcelar sau plan de încadrare în tarla şi recepția documentațiilor cadastrale se realizează în baza documentației cadastrale, însoțită de adeverință eliberată de primărie care să ateste că imobilul nu a făcut obiectul legilor proprietății și proces verbal de vecinătate.

(4) Pentru imobilele situate în zona de aplicare a Decretului lege nr.115/1938, în intravilanul localităților este obligatorie identificarea imobilelor cu cartea funciară veche.  Pentru terenurile situate în extravilan, care au făcut obiectul Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, înscrise în vechile cărți funciare nu este obligatorie identificarea numărului topografic din cartea funciară veche, excepție făcând cazurile în care asupra lor sunt înscrise construcții.

 

4.2.2. Înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate

 

Art. 84. Documentaţia pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate: uz, uzufruct, servitute şi abitaţie, dacă acestea au ca obiect o parte dintr-un imobil, cuprinde:

  • Borderou
  • Dovada achitării tarifului
  • Cererea de cererea de recepţie și înscriere
  • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat
  • Copii ale actelor de identitate la proprietari persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice
  • Extras de carte funciară pentru informare;
  • Originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea
  • Inventar de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate
  • Memoriu tehnic
  • Copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului care este afectat de dezmembrământ
  • Planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafața de teren/construcție, afectată de dezmembrământ, sau relevee
  • Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat.
  • Fișiere .cpxml, .dxf, .pdf.

Art. 85. (1) Drepturile de uzufruct, uz și abitație se vor intabula în partea a III-a a cărții funciare a imobilului asupra căruia sunt constituite, făcându-se menţiune cu trimitere corespunzătoare la înscrierea cuprinsă în partea a II-a a cărții funciare, în dreptul poziţiei la care este intabulat dreptul de proprietate asupra imobilului respectiv.

(2) Dreptul de servitute se va intabula în partea a III-a a cărții funciare a imobilului care constituie fond aservit, iar beneficiul dreptului de servitute se va nota în partea a II-a a cărții funciare a imobilului care constituie fond dominant.

Dacă fondul dominant sau fondul aservit se dezmembrează, înscrierile privitoare la servitute vor fi transcrise în mod corespunzător în partea a II-a, respectiv în partea a III-a a cărților funciare ale imobilelor rezultate.

Art. 86. (1) Dacă uzul, uzufructul, abitația, servitutea sau superficia au ca obiect doar o parte dintr-un imobil, se va întocmi planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafața de teren afectată de dezmembrământul dreptului de proprietate.

(2) Uzufructul se va înscrie asupra întregului imobil sau a unei cotei părți din acesta.

Art. 87. (1) Dreptul de superficie se va intabula în partea a III-a a cărții funciare în care este înscris dreptul de proprietate asupra terenului, menţionându-se, totodată, cartea funciară în care este înscris dreptul de proprietate asupra construcției. În cartea funciară de superficie, în care este înscris dreptul de proprietate asupra construcției, se va înscrie acelaşi număr cadastral al imobilului (teren) - însoţit de codul construcţiei, făcându-se mențiune în rubrica „observații” a părții I despre numărul cărții funciare a terenului.

 (2) Dreptul de superficie se intabulează în baza următoarelor acte juridice:

 • înscrisul autentic notarial, hotărârea judecătorească definitivă, certificatul de moștenitor sau actul administrativ prin care se dispune constituirea, modificarea sau transmiterea unui drept de superficie;
 • înscrisul autentic notarial care constată actul juridic, inclusiv legatul, prin care proprietarul unui teren și al construcției situate pe acesta a dispus numai de construcție, certificatul de moștenitor care constată dobândirea, de către unul sau mai mulți moștenitori, doar a dreptului de proprietate asupra construcției, iar nu și a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situată, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a suplinit consimțământul unei părți la încheierea unui act juridic care are ca efect transmiterea dreptului de proprietate asupra construcției independent de proprietatea terenului pe care aceasta este situată;
 • înscrisul autentic notarial care constată actul juridic, inclusiv legatul, prin care proprietarul unui teren și a construcției situate pe acesta a dispus atât de teren, cât și de construcție, dar în favoarea unor persoane diferite, certificatul de moștenitor care constată dobândirea, de către persoane diferite, a dreptului de proprietate asupra construcției și a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situată, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a suplinit consimțământul unei sau a unor părți la încheierea unui act juridic care are ca efect transmiterea, către persoane diferite, a dreptului de proprietate asupra construcției și a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situată;
 • înscrisul autentic notarial sau hotărârea judecătorească prin care se constată renunțarea proprietarului unui teren la dreptul de a invoca accesiunea cu privire la construcția realizată de o altă persoană pe acel teren;
 • (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) - d) din prezentul articol, cererea de înscriere a unui drept de superficie va fi admisă chiar dacă în înscrisul în baza căruia se solicită înscrierea nu este stipulată expres constituirea dreptului de superficie.

Art. 88. (1) Dreptul de superficie se înscrie întotdeauna cu arătarea duratei pentru care a fost constituit.

(2) Durata dreptului de superficie este cea arătată în înscrisul în baza căruia se solicită intabularea, dar nu mai mult de 99 de ani.

(3) În cazurile de constituire indirectă a superficiei, prevăzute la art. 46 alin. (1) lit. b) - d) din prezentul regulament, superficia se va intabula pentru o durată de 99 de ani.

(4) În toate cazurile, dreptul de superficie poate fi înnoit la împlinirea duratei pentru care a fost intabulat, pentru o durată mai mică, egală sau mai mare decât durata inițială, însă cu respectarea limitei prevăzute la alin. (2). Înnoirea superficiei este supusă regulilor aplicabile intabulării superficiei.

Art. 89. (1) În cazul în care se constituie un drept de superficie în formă incipientă, în structura căruia intră dreptul de folosință asupra terenului și posibilitatea de a edifica o construcție pe teren, dreptul de superficie se intabulează doar în partea a III-a a cărții funciare a terenului.

(2) În situaţia în care proprietarul construcţiei devine şi proprietarul terenului sau invers ori dacă un terț devine proprietarul ambelor bunuri, cartea funciară de superficie se va închide concomitent cu înscrierea dreptului dobândit şi transcrierea construcţiei în cartea funciară a terenului.

Art. 90. Radierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate constituite în folosul unui imobil se va putea face numai cu acordul celui care are înscris un drept asupra imobilului, dat prin înscris autentic notarial. Acest consimţământ nu este necesar dacă dreptul se stinge prin împlinirea termenului arătat în înscriere ori prin decesul sau, după caz, prin încetarea existenţei juridice a titularului, dacă acesta era o persoană juridică.

 

4.2.3. Înscrierea actualizării informațiilor tehnice

 

Art. 91. (1) Documentația cadastrală de actualizare informații tehnice este documentația prin care se realizează actualizarea oricăror informații textuale și grafice ale imobilului înscris în cartea funciară și poate fi realizată prin una sau mai multe operațiuni de: înscriere/radiere construcții, modificare limită de imobil, modificare suprafață, actualizare categorii de folosință/destinații, repoziționare, orice alte informații tehnice cu privire la imobil.

(2) Prin cererea de actualizare informații tehnice pot fi efectuate simultan toate operațiunile enumerate mai sus.

 • Art. 92.  Documentație pentru actualizare informații cadastrale:
  • înscriere construcții,
  • radiere construcții,
  • modificare limită,
  • modificare suprafață,
  • actualizare categorii de folosință/destinații,
  • repoziționare, suprapunerea virtuală, suprapunerea reală
  • alte informații tehnice cu privire la imobil.

 

 • 4.2.3.1. Înscrierea în planul cadastral și în cartea funciară a unei construcții definitive existente pe un teren înscris în cartea funciară 

Art. 93. Documentația cadastrală de înscrierea unei construcţii definitive pe un teren înscris în cartea funciară conține:

 • Borderou;
 • Dovada achitării tarifului;
 • Cererea de cererea de recepţie și înscriere;
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • Copii ale actelor de identitate la proprietari persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;
 • Copia legalizată a certificatului de căsătorie, după caz;
 • Extrasul de carte funciară pentru informare;
 • Certificatului fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv;
 • Originalul sau copia legalizata a actelor în temeiul carora se solicită înscrierea;
 • Inventar de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate;
 • Memoriu tehnic;
 • Copie după planul de amplasament şi delimitare a terenului înscris în cartea funciară pe care se edifică construcţia definitivă sau se extinde o construcţie veche;
 • Planul de amplasament şi delimitare;
 • Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
 • Fișier .cpxml, .dxf, .pdf.
 • Art. 94. Persoana autorizată care execută documentaţia cadastrală va prelua următoarele informaţii despre construcţie: anul construirii, materialele din care este realizată construcţia.. Aceste date vor fi menţionate în planul de amplasament şi delimitare a imobilului, la pct. B «Date referitoare la construcţii», coloana «Menţiuni», iar în fişierul .cp la «Construcţii - Introducere/editare clădiri - Menţiuni».

Art. 95. (1) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor semnat de reprezentantul autorităţii locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea locală pe raza căreia este edificată construcţia, precum şi a unei documentaţii cadastrale.

(2) În cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, înscrierea se face în baza:

a) autorizaţiei de construire sau, în lipsa acesteia, a certificatului, prin care se atestă informaţiile referitoare la construcţie şi deţinătorul acesteia, conform evidenţelor fiscale sau, după caz, celor din registrul agricol, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată această construcţie;

b) documentaţiei cadastrale.

(3) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se poate înscrie în cartea funciară şi pe stadii de execuţie, în baza următoarelor documente:

a) certificatului de atestare a stadiului realizării construcţiei, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale;

 b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei;

 c) documentaţiei cadastrale.

 

Art. 96. (1) Pentru construcțiile înscrise în sistemul informatic integrat, fără acte doveditoare ale dreptului de proprietate, în situația în care se solicită ulterior intabularea dreptului de proprietate, operațiunea se va efectua de către serviciul de publicitate imobiliară, pe flux întrerupt, fără a fi necesară întocmirea unui nou fișier .cpxml.

(2)  Cererea de înscriere în cartea funciară va fi însoțită de:

a) dovada achitării tarifului;

b) copii ale actelor de identitate la proprietari persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;

c) copia legalizată a certificatului de căsătorie, după caz;

d) extrasul de carte funciară pentru informare; pe extrasul de plan cadastral de carte funciară – anexa la partea I – solicitantul va hașura construcția pentru care se solicită intabularea dreptului de proprietate;

e) originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul carora se solicită înscrierea.

 

4.2.3.2 Radierea din planul cadastral și din cartea funciară a unei construcții definitive existente pe un teren înscris în cartea funciară 

Art. 97. (1) Operaţiunea de radiere a unei construcţii din sistemul informatic de cadastru şi publicitate imobiliară se efectuează, la cererea proprietarului, în baza următoarelor documente:

  • Borderou;
  • Dovada achitării tarifului;
  • Cererea de recepţie și înscriere;
  • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
  • Copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;
  • Extrasul de carte funciară pentru informare;
  • Autorizaţie de desfiinţare sau alt act juridic care dovedeste desfiintarea constructiei/hotarare judecatoreasca definitivă, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
  • Memoriu tehnic;
  • Planul de amplasament şi delimitare a imobilul anterior recepţionat, pe care se evidenţiază construcţia pentru care se solicită radierea, copie;
  • Planul de amplasament şi delimitare a imobilul cu situația actuală și releveele construcției, în cazul radierilor parțiale;
  • Fișier .cpxml, .dxf, .pdf.

4.2.3.3 Documentația cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului

 

Art. 98. (1) Condiţia premergătoare operaţiunii de modificare a limitelor este ca toate imobilele implicate în modificarea limitelor să fie înscrise în evidenţele cadastrale  şi de carte funciară pe baza documentaţiilor cadastrale şi acestea să aibă alocate numere cadastrale.

(2) Operaţiunea cadastrală de modificare a limitei de proprietate se efectuează dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

 • existenţa a două imobile înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
 • imobilele în cauză au cel puţin o latură comună;
 • modificarea limitelor imobilelor se poate efectua numai pe latura comună;
 • nu implică modificarea sumei suprafețelor imobilelor implicate și nu reprezintă un transfer de proprietate.

Art. 99. Documentația cadastrală de modificare limită conține:

  • Borderou;
  • Dovada achitării tarifului;
  • Cererea de recepţie/cererea de recepţie și înscriere;
  • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
  • Copii ale actelor de identitate la proprietari persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;
  • Extrasele de carte funciară pentru informare;
  • Declaraţie autentică de voinţă între părţi sau hotărâre judecătorească, definitivă;
  • Inventar de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate in format analogic;
  • Memoriu tehnic;
  • Copii ale planurile de amplasament şi delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificării limitelor;
  • Planuri de amplasament şi delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil a cărui limită se modifică;
  • Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
  • Fișierul .cpxml, .dxf, .pdf.
 • 4.2.3.4 Documentația cadastrală de modificare a suprafeței
 • Art. 100. Documentația cadastrală de modificare a suprafeței se va întocmi în situația în care suprafața din măsurători determinată ulterior primei înscrieri este diferită de suprafața înscrisă în cartea funciară.

 Art. 101. (1) Documentația cadastrală de modificare a suprafeței imobilului înscris în cartea funciară, conține:

  • Borderou;
  • Dovada achitării tarifului;
  • Cererea de recepţie/cererea de recepţie și înscriere;
  • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
  • Copii ale actelor de identitate la proprietari persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;
  • Extras de carte funciară pentru informare;
  • Hotărâre judecătorească definitivă sau declaraţie de voinţă a proprietarului;
  • Inventar de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate;
  • Memoriu tehnic;
  • Copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului care este supus modificării suprafeţei;
  • Planul de amplasament şi delimitare întocmit pentru imobilul a cărui suprafaţă se modifică;
  • Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
  • Fișier .cpxml, .dxf, .pdf.

 

Art. 102. Documentația cadastrală de modificare a suprafeței pentru imobilele situate în intravilan a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 10% inclusiv faţă de suprafață din acte, se realizează în baza documentației cadastrale, astfel:

 • în cazul imobilelor împrejmuite și materializate prin elemente stabile în timp, clar identificabile, pe baza declarației pe proprie răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate;
 • în cazul imobilelor neîmprejmuite sau parțial împrejmuite, pe baza declarației pe proprie răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate și a procesului verbal de vecinatate semnat de catre vecini, pe laturile nematerializate cu gard sau care nu sunt delimitate de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apa, drum, etc);
 • Art. 103. Documentația cadastrală de modificare a suprafeței pentru imobilele situate în extravilan a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% inclusiv faţă de suprafața înscrisă în cartea funciară, se realizează în baza documentației cadastrale, astfel:
 • a) în zonele de aplicare a legilor proprietăţii, de declarația pe proprie răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate, acolo unde există plan parcelar recepționat de oficiul teritorial şi vizat de comisia locală;
 • b) în zonele foste necooperativizate, pe baza declarației pe proprie răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate și a procesului verbal de vecinatate semnat de catre vecini, pe laturile nematerializate cu gard sau care nu sunt delimitate de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apa, drum, etc);
 • Art. 104. Pentru imobilele a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mică decât suprafața înscrisă în cartea funciară, se realizează în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţia autentică pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat, dată de proprietar.

Art. 105. Pentru imobilele situate în intravilan a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu peste la 10% faţă de suprafața înscrisă în cartea funciară și pentru imobilele situate în extratravilan a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu peste 5% faţă de suprafața înscrisă în cartea funciară, documentația cadastrală depusă se respinge.

Art. 106. Modificările de suprafață ale imobilelor înscrise în cartea funciară se pot realiza la cererea proprietarului o singură dată.

Art. 107.  Modificarea în plus a suprafeței imobilului înscris în cartea funciară se poate realiza şi în conformitate cu o hotărâre judecătorească definitivă, în baza documentației cadastrale. În acest caz rectificarea în plus nu are limitare.

 

4.2.3.5 Documentația cadastrala de actualizare a categoriei/destinației de folosință pentru imobile înscrise în cartea funciară

 

Art. 108. (1) Documentația cadastrală de actualizarea categoriei de folosință /destinației, conține:

  • Borderou;
  • Dovada achitării tarifului;
  • Cererea de de recepţie și înscriere;
  • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
  • Copii ale actelor de identitate la proprietari persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice;
  • Extras de carte funciară pentru informare;
  • Actul administrativ specific (ex.: adeverința emisă de primărie, autorizația de construire), emis în condițiile legii;
  • Inventar de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate in format analogic;
  • Memoriu tehnic;
  • Copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului pentru care se solicită actualizarea categoriei/folosinței;
  • Planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafața de teren cu categoria/destinația actuală;
  • Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
  • Fisier .cpxml, .dxf, .pdf.

(2) Actualizarea categoriei de folosință/destinației pentru întregul imobil se realizează fără documentație cadastrală, la solicitarea proprietarului, în baza actului administrativ specific, emis în condițiile legale.

(3) În cazul în care proprietarul terenului doreşte să actualizeze datele referitoare la categoriile de folosință/destinație din documentația cadastrală anterioară, pentru îndeplinirea acestei proceduri, se întocmește documentație de actualizare informații tehnice.

 

Art. 109. (1) Imobilele situate în intravilanul localităţilor, aprobat potrivit legii, prin PUG şi/sau PUZ, pentru care a fost emisă autorizaţia de construire, se consideră scoase din circuitul agricol, înregistrându-se în evidenţele de cadastru şi carte funciară cu întreaga suprafaţă  cu categoria de folosinţa curţi-construcţii.

(2) În cazul acestor imobile, dacă proprietarul doreşte scoaterea din circuitul agricol numai pentru o parte din suprafaţa imobilului, se va întocmi o documentaţie cadastrala de actualizare informaţii tehnice cu identificarea suprafeţei de teren care îşi va schimba categoria de folosinţă în curţi construcţii.

(3) Oficiile teritoriale sunt responsabile de comunicarea către Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală județeană a tuturor încheierilor cu privire la înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilelor scoase din circuitul agricol sau a schimbării categoriei de folosință a terenurilor din ”agricol” în ”curți construcții”.

 

 

4.2.3.6 Documentație de rectificare a erorii de înregistrare în planul cadastral digital. Suprapunerea virtuală. Suprapunerea reală

 • Art. 110. (1) Rectificarea erorii de înregistrare în planul cadastral digital - rectificarea coordonatelor - se realizează prin repoziţionare.

(2) Repoziționarea este operaţiunea de modificare a coordonatelor imobilului poziţionat greşit în planul cadastral, prin rotaţie, translaţie, modificarea geometriei anterior recepţionate şi/sau modificarea suprafeţei imobilului.

(3) Modificarea geometriei și a suprafeței în cadrul repoziționării nu înseamnă modificarea limitelor din teren, ci actualizarea planului cadastral digital în  concordanța cu situaţia reală din teren.

 

Art. 111. (1) Documentația de repoziționare se întocmește:

 • de persoana autorizată la solicitarea proprietarului sau din proprie inițiativă dacă el constată sau i se aduce la cunoștiință că imobilul înscris printr-o documentație cadastrală întocmită de el nu este bine încadrat în sistemul național de referință sau nu a masurat cu acuratețe limita imobilului ceea ce duce la existența a mici porțiuni de goluri sau suprapuneri între imobile învecinate
 • de inspector, din oficiu, pentru imobilul care generează mici porțiuni de goluri sau suprapuneri între imobile invecinate, dacă persoana autorizată nu poate sau nu vrea sa întocmească documentația de repoziționare
 • (2) Documentația de  repoziționare se întocmește de persoana autorizată, sau de inspector, fără acordul proprietarului, dacă prin această documentație nu se afectează existenţa sau întinderea dreptului de proprietate şi nu produce efecte juridice.

 

  •  
 • Art. 112. (1) Documentaţia de repoziționare întocmită de persoana autorizată conţine:
  • Borderou;
  • Cererea de de recepţie și înscriere semnată de persoana autorizată;
  • Extras de carte funciară pentru informare;
  • Inventar de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate in format analogic;
  • Memoriu tehnic;
  • Copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului pentru care se solicită documentația;
  • Planul de amplasament şi delimitare a imobilului;
  • Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
  • Fisier .cpxml, .dxf, .pdf.

 (2) Prin documentație cadastrală cu același conținut se vor putea rectifica și erori cum ar fi:

 • erori cu privire la adresa unde este situat imobilului, respectiv stradă, număr, bloc, scară, etaj, UI, sector, UAT, tarla, parcela, unitate amenajistică/unitate de producţie, vecinătăţile imobilului, fără afectarea amplasamentului,
 • erori ale suprafeţelor parcelelor componente ale imobilului, fără a afecta suprafaţa totală a imobilului
 • alte erori cu privire la identificarea cadastrală a imobilului, fără afectarea amplasamentului şi a suprafeţei
 • (3) În memoriul tehnic se va indica obligatoriu numărul de înregistrare al documentaţiei cadastrale supuse repoziționării și motivul realizării acestei documentații.

 

 

Art. 113. (1) Dacă două sau mai multe planuri de amplasament şi delimitare ale imobilelor recepţionate sau pentru care se solicită recepţia sunt reprezentate pe planul cadastral de carte funciară în format digital, cu suprapunere totală sau parţială a suprafeţelor imobilelor, pentru stabilirea tipului de suprapunere, reală sau virtuală, inspectorul poate convoca persoanele autorizate care au executat documentaţiile, pentru verificarea la teren.

(2) Persoanele autorizate au obligaţia să se prezinte la oficiul teritorial la data şi ora convocării. Persoanele autorizate care, din motive obiective, nu pot fi prezente la data convocării la oficiul teritorial vor comunica în scris, motivat, imposibilitatea de prezentare cu cel puţin două zile înainte de data stabilită pentru întâlnire.

Art. 114. (1) Suprapunerea virtuală există doar în baza de date grafică a oficiului teritorial, imobilul nefiind afectat de suprapunere în teren şi este generată de erori de măsurare, prelucrare a datelor şi integrare în baza de date.

(2) Suprapunerea virtuală se poate soluţiona din oficiu de către inspector sau la cererea persoanei autorizate, prin repoziţionare, cu realizarea unei documentaţii de rectificare a coordonatelor

(3) Soluţionarea suprapunerii virtuale sau actualizarea bazei de date grafice prin documentație de repoziţionare se realizează astfel:

 

 • De către inspector, din oficiu, fără acordul proprietarului, în situaţia în care se impune repoziţionarea, respectiv rotaţia, translaţia, modificarea geometriei sau modificarea suprafeţei cu un procent de până la +/- 2% inclusiv din suprafaţa imobilului existent în baza de date. Aceste prevederi se aplică în cazul în care imobilul este împrejmuit şi/sau există plan parcelar recepţionat. Procedura este iniţiată în baza referatului de constatare întocmit de inspectorul de cadastru şi aprobat de inginerul sef.
 • Documentația cadastrală întocmită de inspector va conține:
 •   1.  Referatul de constatare;
  • Fisier .cpxml, .dxf, 
 • De către persoana autorizată la cererea acestuia sau la solicitarea OCPI, fără acordul proprietarului, în situaţia în care se impune repoziţionarea, respectiv rotaţia, translaţia, modificarea geometriei sau modificarea suprafeţei cu un procent de până la +/- 2% inclusiv din suprafaţa imobilului existent în baza de date. Procedura este iniţiată de OCPI, în baza  referatului de constatare emis de OCPI. Persoana autorizată întocmeşte planul de amplasament şi delimitare în format analogic şi digital, fişier .cpxml şi .dxf şi memoriu tehnic. În cazul în care geometria imobilului se modifică se va atașa procesul verbal de vecinătate care se semnează cu proprietarii imobilelor vecine pe limitele afectate de modificări.
 • Documentaţia de repoziționare întocmită de persoana autorizată conţine:
  • Borderou;
  • Cererea de de recepţie și înscriere semnată de persoana autorizată;
  • Extras de carte funciară pentru informare;
  • Inventar de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate in format analogic;
  • Memoriu tehnic;
  • Copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului pentru care se solicită documentația;
  • Planul de amplasament şi delimitare a imobilului;
  • Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
  • Fisier .cpxml, .dxf, .pdf.
 • De către persoana autorizată, în cazul în care soluţionarea suprapunerii virtuale presupune modificarea geometriei cu modificarea suprafeţei cu un procent de peste 2%, cu acordul scris al proprietarului. Procedura este iniţiată în baza cererii persoanei autorizate sau la sesizarea OCPI.
 • Documentaţia de repoziționare întocmită de persoana autorizată conţine:
  • Borderou;
  • Cererea de de recepţie și înscriere;
  • Extras de carte funciară pentru informare;
  • Acordul proprietarului
  • Inventar de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate in format analogic;
  • Memoriu tehnic;
  • Copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului pentru care se solicită documentația;
  • Planul de amplasament şi delimitare a imobilului;
  • Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
  • Fisier .cpxml, .dxf, .pdf.
 • (4) În cazul refuzului de a întocmi documentația de rectificare a coordonatelor prin repoziționare, persoana autorizată va fi sancţionată, conform prezentului regulament.

(5) Acordul proprietarului se va da în faţa persoanei autorizate sau la oficiul teritorial, în faţa persoanelor desemnate. Dacă proprietarul refuză să îşi exprime acordul, în baza referatului întocmit de inspector şi aprobat de inginerul șef, menţiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă şi localizare corectă în lipsa acordului proprietarului cu privire la rectificarea coordonatelor prin repoziționarea imobilului» se va specifica la rubrica "mențiuni" din fişierul .cpxml. Inspectorul face aceeaşi menţiune pe planul de amplasament şi delimitare din arhiva oficiului teritorial, iar documentația cadastrala aflată în lucru se recepționează.

(6) Referatul de constatare rezultat în urma aplicării procedurilor prevăzute la alin.2) lit. a), b) și c) descrie suprapunerea virtuală, se înregistrează în registrul general de intrare şi are anexate extrase din planul cadastral de carte funciară, cu situaţia anterioară şi cea ulterioară îndreptării erorii de poziţionare.

 

Art. 115. Suprapunerea reală este suprapunerea efectivă în teren datorată existenţei mai multor acte juridice diferite pentru acelaşi amplasament, identificării diferite a limitei comune sau lipsei materializării limitei la momentul identificării. Suprapunerea reală se soluţionează pe cale amiabilă prin documentaţii cadastrale sau de către instanţele de judecată.

Art. 116.  (1) În situaţia în care unul din imobile este integrat în sistemul de cadastru şi publicitate imobiliară, iar pentru cel de al doilea imobil se solicită prima înscriere în sistem, constatându-se o suprapunere reală, iar proprietarii refuză să îşi exprime acordul cu privire la modificarea atributelor imobilelor, oficiul teritorial respinge documentaţia cadastrală.

(2) În situaţia în care proprietarul imobilului pentru care cererea a fost respinsă dorește să dispună de dreptul său de proprietate pentru zona neafectată de suprapunere, în baza declaraţiei titularului dreptului, exprimată în formă autentică, se întocmesc documentaţii cadastrale pentru fiecare lot, respectiv lot afectat de suprapunere, lot fără suprapunere. Pentru lotul neafectat de suprapunere se atribuie număr cadastral, se deschide carte funciară, iar documentația întocmită pentru lotul cu suprapunere se respinge.

 

4.2.3.7 Documentația cadastrală de actualizare a oricăror altor informații tehnice cu privire la imobil

 • Art. 117. Documentația cadastrala de actualizare orice alte informații tehnice cu privire la imobil conține:
  • Borderou
  • Dovada achitării tarifului
  • Cererea de recepţie și înscriere
  • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat
  • Copii ale actelor de identitate ale proprietarilor persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice
  • Extras de carte funciară pentru informare
  • Originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea
  • Memoriu tehnic
  • Plan de amplasament și delimitare
  • Plan de încadrare în zonă,
  • Fișierul .cpxml., .dxf, .pdf.

 

4.2.4. Condominiu

Art. 118.  Constituie condominiu:

   - un corp de clădire multietajat sau, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună, fiecare tronson cu una sau mai multe scări din cadrul acestuia;

   - un ansamblu format din locuinţe şi construcţii cu altă destinaţie, individuale, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care proprietăţile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comună forţată şi perpetuă.

Art. 119.  (1) În vederea înscrierii condominiului se întocmeşte o carte funciară colectivă pentru întreaga construcţie şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare proprietate individuală care poate fi reprezentată din apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.

(2) Cartea funciară colectivă se înființează concomitent cu deschiderea primei cărți funciare aferente unei unități individuale din cadrul condominiului, la cererea proprietarului acestui apartament.

(3) Cererea de înscriere se va face, în prealabil, asupra terenului pe care se află construcţia ce face obiectul proprietăţii, pe etaje sau pe apartamente, întocmindu-se o carte funciară colectivă care cuprinde menţionarea părţilor de folosinţă comună ale terenului, ale clădirii, precum şi descrierea tuturor apartamentelor care intră în componenţa clădirii cu indicarea titularilor dreptului de proprietate asupra acestora.

 

Art. 120. Când se cere înscrierea unui drept asupra unui etaj sau asupra unui apartament dintr-o clădire ce formează obiectul unei proprietăţi individuale pe etaje sau pe apartamente, se va ataşa un desfăşurător de plan pentru întreaga clădire, pe tronsoane sau scări, cu arătarea dreptului de proprietate exclusivă şi a drepturilor imobiliare în indiviziune forţată, certificat de administratorul clădirii sau de preşedintele asociaţiei de proprietari, verificându-se totodată, dacă nu a fost deschisă anterior cartea funciară colectivă pentru imobilul respectiv.

Art. 121. Mai multe apartamente aflate la niveluri diferite pot forma o singură unitate individuală în condițiile în care, în baza unei autorizații de construire, au fost edificate sau transformate în sensul de a avea o circulație verticală proprie.

 

Art. 122. (1) Documentația cadastrala de prima înregistrare unitate individuală va conține:

 • Borderou
 • Dovada achitării tarifului
 • Cererea de recepţie și înscriere
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat
 • Copii ale actelor de identitate la proprietari persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice
 • Extras de carte funciară pentru informare
 • Originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea
 • Memoriu tehnic
 • Releveul unității individuale
 • Plan de amplasament și delimitare
 • Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat
 • Fișierul .cpxml,.dxf, .pdf.
 • (2) Pentru prima înscriere UI, formată din apartament şi dependinţe distincte (boxă, pivniţă, garaj, etc.) aparținând aceluiași condominiu, se va întocmi o singură documentaţie cadastrală, respectiv un singur fişier .cpxml, iar în anexa cuprinzând releveul apartamentului se figurează și dependinţa aferentă.

(3) La solicitarea proprietarului, în scopul valorificării prin acte juridice de dispoziţie sau de administrare, se pot întocmi două sau mai multe documentaţii cadastrale, câte una pentru fiecare unitate individuală formată din apartament, respectiv din dependinţe, cu fişierele .cpxml aferente.

(4) La executarea documentaţiilor cadastrale, persoanele autorizate au obligaţia să informeze beneficiarul despre consecinţele ce decurg din înscrierea dependinţelor în cartea funciară, separat de cea a apartamentului. Documentația va fi completată cu acordul proprietarului, întocmit într-un număr de exemplare egal cu cel al documentaţiilor cadastrale.

 

4.2.5. Înscrierea posesiei

 

Art. 123. (1) În cazul imobilelor proprietate privată, în situația în care nu există acte de proprietate asupra terenului, persoanele interesate pot solicita notarea posesiei în cartea funciară în baza documentației cadastrale de primă înscriere și a următoarelor înscrisuri:

a) certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:

- posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar;

- imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

b) declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că:

- posedă imobilul sub nume de proprietar;

- este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial;

- nu a înstrăinat sau grevat imobilul;

- imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;

- imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;

- imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;

- înscrisul doveditor al posesiei provine de la părţile semnatare ale acestuia; în cazul în care nu există înscris doveditor, va declara că nu deţine şi nu are cunoştinţă de existenţa unui astfel de înscris;

c) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;

d) copie de pe actele de identitate şi stare civilă.

(2) În situația în care pe terenul cu privire la care s-a notat posesia sunt edificate construcții pentru care există acte de proprietate, dreptul de proprietate asupra acestora se va intabula în cartea funciară.

 

 

4.2.6. Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilelor aflate în evidența unui teritoriu administrativ, al căror amplasament este pe un alt teritoriu administrativ.

 

Art. 124. În situaţiile în care s-a înscris în cartea funciară un imobil pe un UAT, iar amplasamentul acestuia este situat pe alt UAT, punerea în concordanţă se realizează la cerere sau din oficiu, în baza  documentaţiei de identificare a amplasamentului.

 

Art. 125. Documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară, în situaţia corectării din oficiu, conţine:

 • referatul de constatare şi anulare a numărului cadastral al imobilului acordat pe UAT-ul identificat eronat, înregistrat în RGI, întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef, cu privire la situarea imobilului pe alt UAT decât cel în care a fost înregistrat, cu precizarea motivelor pentru care imobilul a fost înregistrat eronat;
 • fişierul .cpxml actualizat, întocmit de către inspector;
 • planul de amplasament şi delimitare existent în arhiva oficiului teritorial, cu menţionarea numărului cadastral nou acordat şi UAT-ul identificat corect, prin  corectarea pe PAD, de către inspector;

Art. 126. Documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară, în situaţia corectării la cerere, conţine:

 • Borderou
 • Dovada achitării tarifului
 • Cererea de recepţie și înscriere
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat
 • Copii ale actelor de identitate la proprietari persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice
 • Extras de carte funciară pentru informare
 • Referatul de constatare şi anulare a numărului cadastral al imobilului acordat pe UAT-ul identificat eronat, întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef, cu privire la situarea imobilului pe alt UAT decât cel în care a fost înregistrat, care va fi adăugat ulterior recepţiei cadastrale.
 • Inventar de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate
 • Memoriu tehnic
 • Plan de amplasament si delimitare
 • Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat
 • Fișierul .cpxml., .dxf, .pdf
 • Art. 127. Documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului va fi transmisă biroului teritorial în evidenţa căruia se află imobilul, pentru efectuarea modificărilor şi transferul cărţii funciare, iar o copie a acesteia va fi ataşată documentaţiei cadastrale iniţiale, aflată în arhiva OCPI. Cartea funciară nou deschisă va prelua descrierea imobilului din documentaţia cadastrală şi situaţia juridică din cartea funciară închisă. Încheierea va fi comunicată tuturor persoanelor interesate.

 

4.3. Soluţionarea cererilor pe flux întrerupt

 

Art. 128. Documentația cadastrala întocmită în vederea atribuirii numărului cadastral, fără înscriere în cartea funciară, se întocmeşte în vederea eliberării de către notarul public a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari, precum și în cazul operațiunilor de alipire/dezlipire.

 

4.3.1. Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a diferențelor de suprafață în baza certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar

 

Art. 129. (1) Dacă suprafața din măsurători este mai mare de 10% inclusiv, în cazul terenurilor din intravilan, și de 5% inclusiv în cazul terenurilor împrejmuite din extravilan, înscrierea în cartea funciară se efectuează la cererea persoanelor interesate, în baza certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar.

(2) Certificatul pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari nu se poate elibera cu privire la imobilele aflate în domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, imobilele scoase din circuitul juridic și cu privire la imobilele care fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanțelor de judecată.

(3) La cerere, persoana autorizată întocmește o documentație cadastrală pentru întregul imobil, care se recepționează de oficiul teritorial și se atribuie număr cadastral, pe flux întrerupt, după verificarea efectuată la teren de către inspector.

La cererea persoanei interesate, primăria unității administrativ-teritoriale afișează documentația cadastrală pentru o perioadă de 30 de zile, în care se poate contesta posesia. Contestația se va înregistra la primăria unității administrativ-teritoriale  și va fi însoțită de dovada sesizării instanței de judecată.

(4) După încheierea perioadei de afișare, primăria va elibera o adeverință din care să rezulte că s-a îndeplinit procedura de afişare a documentației cadastrale a imobilului, precum și dacă posesia a fost sau nu contestată.

 • Art. 130. (1) În cazul în care posesia nu a fost contestată, posesorul va solicita notarului public eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar. La cerere se vor anexa:
 • adeverința eliberată de primărie din care să rezulte că s-a îndeplinit procedura de afişare a documentației cadastrale a imobilului și că posesia nu a fost contestată;
 • certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că posesorul este cunoscut că deţine diferența de suprafață sub nume de proprietar și că aceasta nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscrisă în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
 • înscrisul doveditor al posesiei, atunci când acesta există;
 • copie de pe actele de identitate şi stare civilă.
 • (2) În baza cererii, a actelor anexate acesteia și a declaraţiei pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, notarul public va elibera certificatul pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar.

 În temeiul actelor de proprietate și a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, se va solicita intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra întregului imobil.

(3) În situația în care în termen de 6 luni de la recepția documentației cadastrale nu se solicită înscrierea în cartea funciară în condițiile prezentului articol, numărul cadastral va fi anulat din oficiu.

 

Art. 131. (1) În cazul în care posesia a fost contestată sau notarul public emite încheierea de respingere a cererii de eliberare a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, în baza documentației cadastrale, a actului de proprietate și a înscrisurilor prevăzute la art. 111 alin. (3) lit. c) – f) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, se intabulează dreptul de proprietate asupra suprafeței din act și se notează posesia pentru diferența de suprafață.

(2) Concomitent, în cartea funciară se va nota din oficiu contestația și acțiunea civilă cu privire la obiectul contestației înregistrată la instanța competentă sau, după caz, încheierea notarială de respingere.

(3) În situația în care în termen de 6 luni de la recepția documentației cadastrale nu se solicită înscrierea în cartea funciară în condițiile mai sus menționate, numărul cadastral va fi anulat din oficiu.

 • Art. 132. Documentația cadastrala întocmită în vederea atribuirii numărului cadastral va conține:
 • Borderou
 • Dovada achitării tarifului
 • Cererea de recepţie și înscriere
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat
 • Copii ale actelor de identitate la proprietari persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice
 • Originalul sau copia legalizată a actelor de proprietate
 • Inventar de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate
 • Memoriu tehnic
 • Plan de amplasament si delimitare
 • Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat
 • Fișierul .cpxml.,.dxf, .pdf.
 • 4.3.2. Înscrierea modificărilor intervenite ca urmare a alipirii/dezlipirii imobilelor

 

Art. 133. (1) Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Alipirea și dezlipirea constituie operațiuni tehnico-materiale a imobilelor înscrise în cartea funciară și nu poate presupune un transfer al dreptului de proprietate. Modificările care intervin prin operaţiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de biroul teritorial.

(2) Proprietarii unor imobile alăturate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot solicita înscrierea comasării în cartea funciară în baza actului de comasare, a unei convenţii privind stabilirea cotelor-părţi deţinute din imobilul rezultat în urma comasării, încheiată în formă autentică, şi a unei documentaţii cadastrale.

Alipirea imobilelor alăturate se poate realiza dacă sunt situate în aceeaşi unitate administrativ - teritorială.

 

Art. 134. În cazul imobilelor cu carte funciară deschisă potrivit Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, la întocmirea documentațiilor cadastrale de dezmembrare/comasare se va utiliza suprafața imobilului înscrisă în cartea funciară, rezultată din măsurători, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data atribuirii numărului cadastral. 

 

Art. 135. (1) Operațiunea de alipire/dezlipire a imobilelor se efectuează numai cu consimțământul proprietarului ori al coproprietarilor tabulari, exprimat prin înscris în formă autentică și se finalizează odată cu înscrierea în cartea funciară a acesteia.

(2) În caz de alipire/dezlipire imobilele rezultate vor primi numere cadastrale noi și se vor transcrie în cărți funciare noi.

Cărţile funciare din care provin imobilele alipite/dezlipite se vor închide, neputând fi redeschise pentru noi înscrieri.

(3) Modificările săvârşite prin alipire/dezlipire se vor arăta atât în partea A, cât şi în partea B a cărții funciare.

 

Art. 136. (1) Din punct de vedere tehnic:

 a) dezlipirea este operaţiunea de împărţire a unui imobil înscris în cartea funciară în mai multe suprafeţe egale/inegale ce se vor înscrie în cărți funciare distincte,

 b) alipirea este operațiunea prin care două sau mai multe imobile înscrise în cărți funciare distincte se unesc într-un singur imobil, rezultând o singură carte funciară.

 

(2) Documentația cadastrala de dezlipire/alipire conține:

  • Borderou
  • Dovada achitării tarifului
  • Cererea de recepţie
  • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat
  • Copii ale actelor de identitate la proprietari persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice
  • Extras de carte funciară pentru informare
  • Certificat de urbanism, dacă este cazul.
  • Inventar de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate
  • Memoriu tehnic
  • Plan de amplasament şi delimitare al imobilului ce face obiectul dezlipirii/alipirii (PAD vechi)
  • Plan de amplasament și delimitare cu propunerea dezlipire sau alipire
  • Planurile de amplasament şi delimitare pentru fiecare imobil care rezultă din dezlipire/planul de amplasament și delimitare al imobilului rezultat din alipire,
  • Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat
  • Fișierul .cpxml., .dxf, . pdf.
 • (3) Operaţiunea de dezlipire/alipire a unui imobil este considerată finalizată în momentul înscrierii actului de dezlipire/alipire în cartea funciară.

(4) În cazul imobilelor cu carte funciară deschisă, identificate prin numere cadastrale, la întocmirea documentaţiilor cadastrale de dezlipire/alipire, se va utiliza suprafaţa imobilului înscrisă în cartea funciară, rezultată din măsurători, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data atribuirii numărului cadastral.

 (5) Referatul de admitere/respingere rezultat din aplicația informatică, emis de inspector, în 3 exemplare, se comunică la registratură, în vederea transmiterii către:

 • serviciul/biroul de carte funciară, în vederea notării în cartea funciară a propunerii de admitere/respingere;
 • arhivă, împreună cu dosarul unic;
 • beneficiar/autorizat.
 • (6) Dacă imobilul supus dezlipirii/alipirii implică operațiuni de repoziționare, fără modificarea suprafeței imobilului/imobilelor ce fac obiectul cererii, atunci prin cererea de dezlipire/alipirea se soluționează și aceste operațiuni de repoziționare, fără modificarea suprafeței.

 

Art. 137.  Construcțiile nefinalizate, înscrise în cartea funciară, care nu au proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, se apartamentează după verificarea la teren de către inspectorul de cadastru a stadiului de execuție.

 

Art. 138. (1) La efectuarea unei operaţiuni de dezlipire a unui teren şi a unei construcţii situate pe acel teren, în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară, se vor efectua două operaţiuni cadastrale succesive, respectiv documentaţie cadastrală de dezlipire pentru teren şi ulterior, o documentaţie cadastrală de apartamentare a construcţiei. Cererea de apartamentare a construcţiei va fi soluţionată ulterior finalizării înscrierii în cartea funciară a propunerii de dezmembrare a imobilului – teren. Documentaţia de apartamentare va conţine obligatoriu foaia colectivă.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în baza hotărârilor judecătoreşti definitive sau a altor acte administrative, respectiv adeverință sau certificat de urbanism prin care se dispune/permite dezmembrarea imobilului teren şi construcţie, în loturi exclusive, atât pentru teren cât şi pentru construcţie se vor întocmi documentaţii cadastrale succesive:

 • documentaţie cadastrală de actualizare informaţii tehnice pentru construcţie, în urma căreia vor rezulta două construcţii distincte. Operaţiune prin care se desfiinţează C1 şi se înfiinţează C2 şi C3 se va efectua în baza autorizaţiei emise de autoritatea competentă sau a hotărârii judecătoreşti definitivă;
 • documentaţie cadastrală de dezmembrare a terenului, rezultând două loturi de teren cu construcţiile aferente, conform dispoziţiilor hotărârii judecătoreşti sau a actelor administrative.

Art. 139. (1) Dacă imobilele sunt grevate de drepturi reale sau alte sarcini aparținând unor terți, operațiunea de alipire/dezlipire nu se poate face decât cu acordul acestor terți, dat în formă autentică sau sub semnătură privată, după caz. În lipsa unei convenţii contrare, înscrierile privind drepturile reale, împreună cu sarcinile şi celelalte înscrieri care grevează imobilul, se vor menține neschimbate în cărțile funciare ale tuturor imobilelor rezultate.

(2) Dacă asupra imobilului supus modificării erau intabulate drepturi reale ale unor terți, în caz de alipire/dezlipire a imobilului, urmată de transcrierea imobilelor rezultate în noi cărți funciare.

(3) Ipotecile ce grevează imobilele ce se alipesc, se înscriu în cartea funciară a imobilului rezultat din alipire în ordinea rangurilor inițiale.

 

4.3.3. Apartamentarea/subapartamentarea/reapartamentarea

 • 4.3.3.1. Documetație de apartamentare a unei construcții – condominiu pentru înființarea unei unități individuale

Art. 140. (1) Apartamentarea este operaţiunea de împărţire a unei construcţii – condominiu, înscrisă în cartea funciară, în mai multe unităţi individuale care se înscriu în carţi funciare individuale. Prin operaţiunea de apartamentare se stabilesc şi se înscriu în cartea funciară colectivă părţile comune indivize şi cotele din părţile comune, aferente fiecărei UI.

(2) Cotele părți din părțile comune se pot distribui şi conform voinței proprietarului, cu condiția să nu fie zero cota din părţile de folosință comună, iar din însumarea cotelelor distribuite UI-urilor să rezulte întregul.

 

Art. 141. Apartamentarea este o operaţiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:

 • recepţie documentaţie cadastrală de apartamentare;
 • act de apartamentare în formă autentică, ori hotărîre judecătorească;
 • înscriere act de apartamentare.

Art. 142.   Documentaţia cadastrală de apartamentare conţine:

  • Borderou
  • Dovada achitării tarifului
  • Cererea de recepţie
  • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat
  • Copii ale actelor de identitate la proprietari persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice
  • Copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative
  • Memoriu tehnic
  • Relevee cu propunerea de apartamentare, pe fiecare nivel
  • Foaia colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune și cotele din părţile comune;
  • Relevee pentru fiecare UI rezultat din apartamentare,
  • Extras de carte funciară pentru teren cu construcție
  • Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat
  • Fișierul .cpxml, .dxf, .pdf.

4.3.3.2 Documentație de subapartamentare  unitate individuală/alipire unitate individuală

 

Art. 143. (1) Subapartamentarea este operaţiunea de împărţire a unei unităţi individuale în mai multe unităţi individuale noi.

(2) Alipirea UI  este operaţiunea de formare a unei unităţi individuale prin comasare a două sau mai multe unităţi individuale.

 • Art. 144. Subapartamentarea UI/alipirea UI este o operațiune pe flux înterupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:
 • receptie documentatie cadastrala de subapartamentare UI/alipire UI
 • act de subapartamentare UI/alipire UI in forma autentica ori hotărîre judecătorească;
 • înscriere act de subapartamentarea UI/alipirea UI
 • Art. 145.  Documentaţia cadastrală de subapartamentare UI/alipire UI conține:
  • Borderou
  • Dovada achitării tarifului
  • Cererea de recepţie
  • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat
  • Copii ale actelor de identitate la proprietari persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice
  • Copie după extrasul de  carte funciară
  • Copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative
  • Memoriu tehnic
  • Foaia colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile commune
  • Relevee cu propunerea de apartamentare,
  • Relevee pentru fiecare UI rezultat din subapartamentare/alipire UI,
  • Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat
  • Fișierul .cpxml, .dxf, .pdf.
 • 4.3.3.3 Documentație de reapartamentare

 

Art. 146. Reapartamentarea este operaţiunea de desprindere a unei unităţi individuale din părţile comune ale unui condominiu cu stabilirea/restabilirea cotelor din părţile comune.

 

Art. 147. Încetarea destinaţiei de folosinţă comuna se poate hotărî numai cu acordul tuturor coproprietarilor. Acordul coproprietarilor se va referi şi la recalcularea cotelor indivize din părţile comune, acolo unde acestea sunt menționate.

 

Art. 148. Imobilul, respectiv partea din imobil care rezultă din încetarea destinației folosinței comune, se înscrie în mod corespunzător în cartea funciara pe baza documentaţiei cadastrale întocmite în acest scop.

 

Art. 149. Cota din părțile comune aferente unei unități individuale nu poate fie egală cu zero.

 

Art. 150. Reapartamentarea este o operațiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:

 • recepție documentație cadastrală de reapartamentare;
 • act de reapartamentare în formă autentică, ori hotărâre judecătorească;
 • înscriere act de reapartamentare.
 • Art.151. Documentaţia cadastrală de reapartamentare UI conține:
  • Borderou
  • Dovada achitării tarifului
  • Cererea de receptie
  • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat
  • Copii ale actelor de identitate la proprietari persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice
  • Extras CF al imobilului
  • Copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative
  • Memoriu tehnic
  • Foaia colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
  • Relevee pentru fiecare UI rezultat din reapartamentare UI,
  • Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat
  • Fișierul .cpxml., .dxf, .pdf.
 • 4.3.3.4 Documentație de sistare a apartamentării/condominiului
 • Art. 152. Operaţiunea inversă apartamentării se efectuează la solicitarea celui care este proprietarul tuturor unităţilor individuale care se vor comasa, în baza  acordului autentic de voință. În această situaţie, asistentul registrator sistează cărțile individuale aferente UI-urilor ce se vor comasa, cu radierea părțile comune din cartea colectivă, astfel revenindu-se la situația anterioară apartamentării, rezultând un singur imobil teren si construcție.

 

Art. 153. Dacă întreaga clădire devine obiectul unui drept de proprietate exclusivă sau comună, pe cote-părți obișnuită ori devălmașă, se vor închide din oficiu atât cartea funciară colectivă, cât și cărțile funciare individuale, deschizându-se pentru clădirea în cauză, la cerere, o carte funciară în care se va intabula dreptul de proprietate exclusivă sau comună, pe cote-părți obișnuită ori devălmașă.

 

4.3.4. Încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente

 

4.3.4.1. Dispoziții generale

Art. 154. (1) Încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî cu acordul tuturor coproprietarilor și presupune parcurgerea următoarelor etape:

- recepția documentației cadastrale de reapartamentare în vederea scoaterii din părțile de uz comun, întocmită în baza hotărârii adunării generale a asociației de proprietari prin care se constată încetarea destinației de folosință comună a acestora;

- încheierea actului autentic prin care coproprietarii își exprimă acordul pentru diminuarea corespunzătoare a cotelor părți indivize din condominiu;

- înscrierea în cartea funciară, în baza documentației cadastrale și a înscrisului autentic menționate mai sus, a operațiunii de apartamentare.

(2) În vederea individualizării părții de uz comun ca unitate locativă distinctă, cartea funciară colectivă trebuie să cuprindă ca piesă obligatorie foia colectivă întocmită pentru întreaga clădire, pe tronsoane sau scări, după caz, cu indicarea dreptului de proprietate exclusivă şi în care să fie evidențiate cotele de teren și cotele din părțile comune indivize recalculate, aferente unităților individuale.

 

4.3.4.2. Procedura privind înscrierea mansardei în evidențele de cadastru și carte funciară, în cazul extinderii condominiului prin mansardare

 • Art. 155. În sensul prezentei proceduri, mansardarea reprezintă crearea și înscrierea unor noi unități individuale, prin extinderea condominiului pe verticală, cu recalcularea cotelor din părțile comune.

 

Art. 156. Etape privind înscrierea mansardei în evidențele de cadastru și carte funciară, în cazul extinderii condominiului prin mansardare:

 • reapartamentare:
  • recepţia documentației cadastrale de reapartamentare în vederea scoaterii din părțile de uz comun a terasei, prin care se formează un nou UI și se recalculeaza cotele din părțile comune;
  • încheierea actului autentic prin care coproprietarii își exprimă acordul pentru diminuarea corespunzătoare a cotelor părți indivize din condominiu;
  • înscrierea în cartea funciară, în baza documentației cadastrale și a înscrisului autentic menționate mai sus, a operațiunii de reapartamentare.
 • înscriere mansarda în baza autorizatiei de construire și a procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor.
 • subapartamentare mansardă:
  • receptie documentatie subapartamentare mansardă;
  • încheiere act autentic de subapartamentare mansardă;
  • înscriere act de subapartamentare.

4.3.5. Intabularea dreptului de proprietate publică și a drepturilor reale corespunzătoare acestuia

Art. 157. (1) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publică a statului se face la cererea conducătorului instituției publice centrale, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, certificate pentru conformitate, însoțite de un înscris care confirmă identitatea dintre imobil și poziția din inventar.

(2) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se face la cererea primarului sau a președintelui consiliului județean, în baza actelor de proprietate iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul bunurilor respective atestat prin hotărâre de guvern, certificate pentru conformitate, însoțite de un înscris care confirmă identitatea dintre imobil și poziția din inventar.

(3) În lipsa actelor de proprietate sau a hotărârii de guvern de atestare a inventarului imobilelor proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale ce fac obiectul înscrierii, se va dispune înscrierea provizorie în baza hotărârii emise în condițiile legii de consiliile județene, de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliile locale.

Art. 158. (1) Dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul real de folosință gratuită se intabulează în partea a II-a a cărții funciare a terenului, în baza actului juridic s-au constituit sau transmis aceste drepturi reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, concomitent sau ulterior intabulării dreptului de proprietate al statului.

Dacă este cazul, în rubrica de observații se va face trimitere în mod corespunzător la cartea funciară a construcției edificate pe teren.

(2) În cartea funciară a construcţiei asupra căreia s-a constituit dreptul de concesiune, de administrare sau de folosință se descrie construcţia în partea I, iar în partea a II-a  se înscrie dreptul de proprietate asupra construcţiei respective.

(3) În cărțile funciare în care sunt înscrise drepturile statului și ale unităților administrativ-teritoriale asupra bunurilor aparținând domeniului public sau privat al acestora, se va indica în mod obligatoriu apartenența bunului la domeniul privat ori, după caz, la domeniul public al statului sau al unității administrativ-teritoriale.

Art. 159.  Înscrierea în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate în incintele unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice deja înscrise în cartea funciară, se face în baza unei documentaţii cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în cartea funciară. Documentaţia cadastrală se va întocmi după modelul documentației de dezlipire şi nu va conţine actul autentic de dezlipire şi certificatul fiscal.

 

4.3.6. Intabularea dreptului de ipotecă și a privilegiului imobiliar

Art. 160. (1)  Nașterea, modificarea, transmiterea și stingerea dreptului de ipotecă şi a interdicţiilor aferente se înscriu în partea a III-a (C) a cărții funciare a imobilului ipotecat.

(2) Ipoteca convențională se intabulează în temeiul înscrisului autentic notarial care constată convenția de constituire a ipotecii.

(3) Ipoteca legală se intabulează în temeiul înscrisului constatator al creanței garantate, în forma cerută de lege pentru validitatea actului, prezentat în original sau în copie legalizată.

(4) Ipoteca se poate înscrie și în temeiul înscrisului autentic care constată cesiunea unei creanțe garantate cu o ipotecă imobiliară, în beneficiul creditorului cesionar. De asemenea, ipoteca asupra unei creanțe novate, precum și ipoteca asupra unei creanțe cu privire la care a operat subrogația în drepturile creditorului se va putea înscrie în baza înscrisurilor în forma cerută pentru valabilitatea novației, a subrogației sau a operațiunii în urma căreia s-a produs subrogația. Înscrierea transferului ipotecii ca urmare a novației se va realiza doar dacă în înscrisul constatator al novației sau într-un înscris separat, în formă autentică, este consemnată voința părților de a rezerva ipoteca pentru garantarea noii creanțe. Dacă bunul ipotecat aparține unui terț față de contractul de novație, pentru înscrierea transferului ipotecii este necesar și acordul terțului, exprimat prin înscris în formă autentică.  

(5) În cazurile în care legea permite cesiunea dreptului de ipotecă separat de creanța garantată, înscrierea ipotecii în beneficiul creditorului cesionar se va face în temeiul convenției de cesiune a ipotecii, încheiată în formă autentică.

(6)  În cartea funciară, pe baza contractului de cesiune de creanță, se va nota transferul dreptului de ipotecă cu menționarea persoanei fizice/juridice în favoarea căreia a fost strămutată garanția reală imobiliară. Concomitent cu această notare, se va radia creditorul ipotecar inițial și se adaugă noul creditor ipotecar. La rubrica „Observații” în dreptul intabulării dreptului de ipotecă se va face trimitere la numărul de ordine sub care s-a operat notarea. Ipoteca înscrisă în favoarea noului creditor va avea rangul sub care a fost înscrisă iniţial ipoteca. Se procedează similar și în cazul contractului de novație, de subrogație sau al contractului de cesiune a ipotecii.

Art. 161. (1) În toate cazurile, dreptul de ipotecă se va putea intabula:

 • asupra întregului imobil, dacă acesta face obiectul dreptului de proprietate exclusivă al constituitorului înscris în cartea funciară sau care urmează să fie înscris în cartea funciară ori se află în proprietatea comună a constituitorilor înscriși în cartea funciară sau care urmează să fie înscriși în cartea funciară;
 • asupra cotei-părți din imobil aparținând unui coproprietar. Dacă dreptul de ipotecă are ca obiect o unitate individuală dintr-un condominiu dreptul de ipotecă se va înscrie atât asupra unității individuale, cât și asupra cotei-părți aferente din dreptul de proprietate comună și forțată asupra părților comune;
 • asupra dreptului de uzufruct imobiliar ori asupra dreptului de superficie în întregul lor, dacă acestea au ca unic titular pe constituitorul ipotecii;
 • asupra cotei-părți determinate din dreptul de uzufruct imobiliar sau din dreptul de superficie, care se cuvine constituitorului, dispozițiile alin. (1) lit. b) teza a II-a din prezentul articol aplicându-se în mod corespunzător;
 • asupra fructelor civile ale imobilelor (chirii și arenzi, prezente și viitoare) sau asupra indemnizațiilor cuvenite în temeiul unor contracte de asigurare privitoare la plata unor asemenea fructe civile

(2) Dacă, în cartea funciară, constituitorul ipotecii este înscris ca unic titular al dreptului ipotecat, dar este notată calitatea de bun comun sau destinația de locuință a familiei, înscrierea ipotecii se va putea face numai cu acordul soțului neînscris în cartea funciară, acord cuprins în convenția de ipotecă ori într-un înscris separat, în formă autentică.

Art.  162. (1) Înscrierea ipotecii în cartea funciară va menţiona:

    a) identificarea persoanei în favoarea căreia se înscrie ipoteca;

    b) titlul juridic care justifică garanţia ipotecii, anume, după caz, convenția de ipotecă și titlul obligației garantate ori numai acest din urmă titlu, în situația ipotecilor legale;

    c) mențiunea despre clauza ”la ordin” sau ”la purtător” cuprinsă în înscrisul care constată creanța garantată prin ipotecă, dacă este cazul;

    d) valoarea pentru care este constituită ipoteca.

La înscrierea ipotecii în cartea funciară nu este necesară menționarea unei sume maximale care să acopere - pe lângă valoarea creditului - dobânzile, comisioanele și celelalte cheltuieli aferente, acestea din urmă urmând a fi arătate în cuprinsul înscrierii prin formula „și celelalte obligații aferente creditului”.

(2) În cazul ipotecilor legale, atunci când cuantumul creanței garantate nu este determinat sau determinabil pe baza înscrisurilor în temeiul cărora se solicită intabularea ipotecii, înscrierea se va face pentru suma maximă arătată în cerere, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 2386 pct. 4 din Codul civil când nu este necesară precizarea sumei.

Art. 163. (1) Ori de câte ori se admite o cerere de înscriere în cartea funciară, iar din înscrisul în baza căruia s-a solicitat înscrierea rezultă existența unui caz de ipotecă legală, registratorul va proceda la înscrierea ipotecii din oficiu, cu excepția cazului în care prin lege se prevede că ipoteca legală se înscrie la cerere și a cazului în care, creditorul renunță la înscrierea dreptului de ipotecă legală, în cuprinsul actului sau prin declarație autentică.

Art. 164. (1) Sechestrul  prevăzut de art. 154 din Codul de procedură fiscală, instituit de organul de executare fiscală, constituie ipotecă legală, se intabulează în baza procesului verbal de sechestru și se radiază în baza înscrisului oficial emis de instituția în cauză care va conţine acordul creditorului pentru radierea dreptului de ipotecă.

(2) Sechestrul dispus în condițiile art. 166 din Codul de procedură penală constituie ipotecă legală, se intabulează în baza procesului verbal de sechestru încheiat de organul de cercetare penală sau de executorul judecătoresc, după caz și se radiază în baza ordonanței emise de procuror sau a hotărârii judecătorești care dispune în acest sens.

Art. 165. (1) Privilegiile se înscriu în partea a III-a a cărții funciare a imobilului asupra căruia poartă privilegiul.

(2) Atunci când legea nu prevede expres care sunt înscrisurile în baza cărora se procedează la înscrierea privilegiului, înscrierea se va face în baza înscrisului care constată nașterea creanței privilegiate, în formă autentică sau, după caz, sub forma cerută pentru validitatea actului care constituie izvorul creanței.

 

4.3.7. Înscrierea actelor de executare silită imobiliară

Art. 166. (1) Registratorul de carte funciară dispune intabularea dreptului de proprietate în baza actului de adjudecare, dacă înscrisul pe care se fundamentează, indiferent de natura juridică a acestuia, îndeplinește condițiile prevăzute în Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, precum și orice alte condiții cuprinse în reglementările în vigoare.

(2) Intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară în baza unui act de adjudecare se efectuează împotriva proprietarului tabular, debitor în actul de adjudecare.

(3) Dacă executarea silită se efectuează asupra unor imobile aflate în indiviziune sau în comunitate, înscrierea se face, în primul caz, până la nivelul cotei-părţi cuvenite debitorului, şi pe întreg imobilul, în al doilea caz.

(4) Contestația la distribuirea și eliberarea sumelor rezultate din executare în condițiile Codului de procedură civilă nu constituie piedică la intabularea dreptului de proprietate al adjudecatarului potrivit regulilor de carte funciară.

 

4.3.8. Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor aduse ca aport la capitalul social al unei societăți comerciale sau ca urmare a reorganizării persoanei juridice

Art. 167. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil adus ca aport la capitalul social al unei societăți comerciale se intabulează în favoarea persoanei juridice în temeiul actului prin care s-a efectuat acest aport, încheiat cu respectarea formelor prevăzute de lege, a certificatului de înmatriculare a persoanei juridice și a rezoluției directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau a persoanei desemnate.

Art. 168. (1) Actul juridic în baza căruia se transmite dreptul de proprietate sau alte drepturi reale ca urmare a reorganizării persoanei juridice este proiectul de fuziune/divizare, încheiat cu respectarea formelor prevăzute de lege.

 (2) Intabularea în cartea funciară ca urmare a fuziunii/divizării se efectuează în baza hotărârii instanței de judecată care se pronunță asupra legalității acestei operațiuni, a proiectului de fuziune/divizare, a rezoluției directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau a persoanei desemnate și a certificatului de înmatriculare a persoanei juridice.

Art. 169. (1) În cazul lichidării voluntare urmate de radierea societății comerciale, intabularea bunurilor imobile în cartea funciară în favoarea foștilor asociați se efectuează în baza certificatului constatator eliberat de oficiul registrul comerțului, în care se identifică imobilul cu număr cadastral și număr de carte funciară.

(2) În cazul în care dizolvarea societății comerciale și radierea din registrul comerțului este pronunțată de instanța de judecată, hotărârea judecătorească definitivă constituie titlu de proprietate.

(3) În situația în care, ca urmare a hotărârii judecătoreşti definitive de dizolvare a societății comerciale, nu se procedează la numirea lichidatorului, persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerţului, iar bunurile persoanei juridice radiate intră prin efectul legii în patrimoniul asociaților. În acest caz, hotărârea judecătorească pronunțată în cauză confirmă noua situație juridică a imobilului.

(4) În cazul transferului unui drept real imobiliar dintr-un patrimoniu într-o masă patrimonială aparținând persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale sau altor entități similare fără personalitate juridică, se va efectua intabularea în favoarea persoanei fizice titulare și se va menționa apartenența la această masă patrimonială.

 

4.3.9. Radierea drepturilor reale din cartea funciară

Art. 170. (1) Radierea drepturilor reale tabulare se face la cerere, afară numai dacă legea prevede expres radierea din oficiu. În această din urmă situație, obligația registratorului de a proceda la radierea din oficiu a unei intabulări se naște numai ca urmare a înregistrării, la biroul teritorial, a înscrisului din care rezultă existența unui caz de radiere din oficiu, chiar dacă nu există o cerere de radiere a intabulării.

(2) Radierea drepturilor reale tabulare se face în baza înscrisului în formă autentică prin care se constată consimțământul la radiere al titularului înscrierii sau al hotărârii judecătorești definitive ori al actului administrativ care suplinește lipsa acestui consimțământ.

În cazul radierii dreptului de ipotecă constituit în favoarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, radierea se face în baza înscrisului oficial emis de instituţia titulară a acestui drept, care poartă semnătura conducătorului instituţiei, numărul şi data înregistrării.

(3) Nu este necesar consimțământul expres al titularului tabular la radierea din cartea funciară a dreptului real, în cazul înstrăinării imobilului, acesta rezultând din acordul exprimat în vederea încheierii contractului.

(4) Atunci când, în cazurile prevăzute de lege, dreptul intabulat se stinge prin împlinirea unui termen arătat în înscriere sau prin decesul persoanei fizice ori prin încetarea existenței persoanei juridice care are calitatea de titulară a înscrierii, radierea va fi operată la cererea persoanei interesate, cu excepția cazului în care legea prevede radierea din oficiu.

Art. 171. În toate cazurile în care se radiază un drept intabulat, înscrierile privitoare la drepturi care grevează dreptul radiat vor fi menținute, afară numai dacă legea prevede radierea acestor din urmă drepturi.

 

4.3.10. Procedura înscrierii provizorii a drepturilor reale

Art. 172. Dacă s-a efectuat o înscriere provizorie, se vor putea efectua noi înscrieri atât împotriva celui intabulat, cât și împotriva celui înscris provizoriu cu privire la același drept. Radierea intabulării celui împotriva căruia s-a făcut înscrierea provizorie se va efectua numai cu prilejul justificării acesteia.

Art. 173. (1) În vederea înscrierii drepturilor de garanție asupra unei construcții viitoare, dreptul de proprietate asupra construcției viitoare se înscrie provizoriu în baza autorizației de construire și a documentației cadastrale, conform dispozițiilor din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Ipoteca asupra unei construcții cu privire la care dreptul de proprietate este înscris provizoriu este, de asemenea, supusă înscrierii provizorii, cu excepția situației prevăzute de legea privind creditul ipotecar pentru investițiile imobiliare, când ipoteca este supusă intabulării. Creditorul ipotecar va putea să ceară înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra construcției și a dreptului de ipotecă.

(3) Înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra construcției se va justifica la cerere, în baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor emis în conformitate cu dispozițiile legale, ori, după caz, în baza hotărârii judecătorești prin care, în lipsa acordului părților, s-a dispus recepția la terminarea lucrărilor. Dacă se justifică înscrierea dreptului de proprietate asupra construcției, se va justifica din oficiu și înscrierea dreptului de ipotecă.

(4) Justificarea altor înscrieri provizorii decât a celei privind dreptul de proprietate asupra unei construcții viitoare și a celor care depind de aceasta se face numai în baza înscrisurilor arătate la art. 899 alin. (2) și (3) din Codul civil. Prin hotărârea judecătorească de validare rămasă definitivă se înțelege hotărârea judecătorească definitivă de validare a ofertei de plată urmată de consemnațiune.

(5) Justificarea înscrierii provizorii se poate efectua și în temeiul înscrisului autentic prin care se constată îndeplinită condiţia suspensivă sau rezolutorie care a condus la înscrierea provizorie a dreptului. Hotărârea judecătorească definitivă poate înlocui înscrisul autentic.

(6) Dacă a fost notat un drept convențional de preempțiune, terțul cumpărător poate cere înscrierea provizorie a dreptului cumpărat, sub condiția suspensivă a neînregistrării dovezii de consemnare a prețului la dispoziția vânzătorului de către preemptor în termen de 30 de zile de la data comunicării către acesta din urmă a încheierii de înscriere provizorie. Pentru efectuarea înscrierii provizorii nu se va cere acordul preemptorului. Încheierea prin care se dispune înscrierea provizorie se comunică din oficiu preemptorului indicat în notare.

 Art. 174. (1) Înscrierea provizorie a unui drept afectat de o condiție suspensivă se va radia din oficiu dacă nu se dovedește îndeplinirea condiției care afectează acest drept în termen de 5 ani de la efectuarea în cartea funciară a acestei operațiuni.

(2) Înscrierea provizorie a unui drept afectat de o condiție rezolutorie se va justifica din oficiu după 10 ani de la efectuarea în cartea funciară a acestei operațiuni, dacă nu s-a cerut radierea dreptului înscris sub o asemenea modalitate, consecința fiind intabularea dreptului de proprietate în favoarea celui înscris provizoriu.

 

4.3.11. Notarea/radierea actelor și faptelor juridice

Art. 175. (1) Notarea punerii sub interdicție judecătorească sau a ridicării acestei măsuri se face în temeiul hotărârii judecătorești definitive de punere sub interdicție sau de ridicare a măsurii punerii sub interdicție, comunicată din oficiu de către instanța judecătorească ori depusă de către persoana interesată.

(2) Notarea cererii de declarare a morții sau a cererii de anulare ori de rectificare a hotărârii judecătorești declarative de moarte  se va face în baza unui exemplar original al cererii purtând viza de înregistrare a instanței sau a copiei legalizate a cererii înregistrate la instanță, depusă de către persoana interesată sau transmisă de către instanța de judecată sesizată cu soluționarea cererii.

Decesul persoanei fizice, constatat judiciar, anularea hotărârii declarative de moarte și rectificarea acesteia se notează în temeiul unei copii legalizate a hotărârii judecătorești definitive prin care s-a declarat decesul sau s-a anulat ori s-a rectificat hotărârea declarativă de moarte, depusă de persoana interesată ori transmisă de către instanța de judecată care a pronunțat hotărârea rămasă definitivă.

Art. 176. Notarea calității de bun comun se va face în baza copiei legalizate a certificatului de căsătorie, dacă din conținutul acestuia, corelat cu situația juridică a imobilului descrisă în cartea funciară, rezultă că bunul imobil s-a dobândit în timpul căsătoriei și că nu face parte din categoria bunurilor proprii ale soțului al cărui drept este intabulat în cartea funciară.

 Art. 177. (1) Notarea în cartea funciară a convenției matrimoniale se va efectua în baza convenției soților.

(2) Notarea în cartea funciară a modificării sau a înlocuirii convenției matrimoniale se va efectua în baza convenției soților prin care aceștia înlocuiesc regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial sau îl modifică, încheiată conform art. 369 din Codul Civil. 

(3) Radierea notării din cartea funciară a convenției matrimoniale se efectuează fie în baza convenției de lichidare încheiată în formă autentică notarială sau în baza hotărârii judecătorești prin care instanța pronunță separația de bunuri conform art. 370 -371 din Codul Civil, fie în baza actului voluntar sau hotărârii judecătorești de partaj.

Art. 178. (1) Notarea destinației de locuință a familiei se poate face, la cererea oricăruia dintre soți, cu privire la imobilul ce face obiectul dreptului de proprietate intabulat în beneficiul unuia dintre soți ori al unui drept de folosință izvorât dintr-un contract de închiriere, notat în cartea funciară în beneficiul unuia dintre soți, chiar dacă soțul care solicită notarea nu este cel indicat în cartea funciară drept proprietar sau locatar. Notarea se va efectua în baza declaraţiei în formă autentică din care să rezulte că bunul imobilul înscris în cartea funciară este locuința comună a soților sau locuința soțului la care se află copiii.

(2) Notarea destinației de locuință a familiei se va putea face și atunci când solicitantul sau soțul acestuia este titularul unui drept de uzufruct sau de abitație asupra locuinței, intabulat în cartea funciară, ori titularul unui drept de folosință izvorât dintr-un contract de comodat. În acest ultim caz, notarea destinației de locuință a familiei va arăta și împrejurarea că imobilul este deținut în temeiul unui contract de comodat, făcându-se mențiune și despre durata comodatului sau, după caz, despre perioada nedeterminată a comodatului.

(3) Destinația de locuință a familiei se va nota în cartea funciară numai dacă soții au o locuință comună ori, în lipsă de locuință comună, dacă aceștia au copii care locuiesc împreună cu unul dintre soți.

(4) Pentru notarea destinației de locuință a familiei, soțul solicitant va prezenta certificatul de căsătorie, în copie legalizată, precum și dovada faptului că soții au locuința în imobilul cu privire la care se solicită notarea ori, după caz, că în acel imobil locuiește unul dintre soți, împreună cu copiii. Dovada locuinței se va face în condițiile art. 90-95 din Codul civil privind dovada domiciliului și a reședinței. Dacă folosința locuinței se exercită în temeiul unui contract de comodat, se va prezenta și înscrisul constatator al comodatului, în formă autentică sau sub semnătură privată, în original sau în copie legalizată.

(5) Niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia fără consimţământul scris al celuilalt soţ. 

(6) Radierea notării din cartea funciară a destinaţiei unui imobil de locuinţă a familiei se va efectua în baza declarației soțului care a solicitat efectuarea notării din care să rezulte că  bunul imobilul înscris în cartea funciară nu mai este locuința comună a soților sau în baza hotărârii judecătorești prin care s-a pronunțat divorțul soților și, după caz, încredințarea copiilor.

Art. 179. (1) Pentru notarea locațiunii este necesar ca din cuprinsul cărții funciare, corelat cu conținutul contractului de locațiune a cărui notare se cere, să rezulte că locatorul este titularul unui drept care îi permite să constituie locatarului un drept de folosință asupra imobilului, astfel cum sunt drepturile de proprietate sau de uzufruct ori dreptul de folosință izvorât dintr-o altă locațiune. Dacă locatorul este altul decât proprietarul imobilului, solicitantul va prezenta și titlul dreptului locatorului, în forma  cerută pentru validitatea actului respectiv, în original sau în copie legalizată. Cererea de notare a locațiunii se va respinge dacă prin actul care constituie titlul dreptului locatorului i s-a interzis acestuia locațiunea ori, după caz, sublocațiunea. În caz de interdicție parțială, locațiunea sau sublocațiunea se va putea nota în măsura în care nu a fost interzisă.

(2) Regulile privitoare la notarea locațiunii se vor aplica și în caz de cesiune a contractului de locațiune ori a dreptului de folosință al locatarului. Cererea de notare a cesiunii locațiunii se va respinge dacă prin actul care constituie titlul dreptului locatorului i s-a interzis acestuia să cedeze locațiunea. În caz de interdicție parțială, cesiunea locațiunii  se va putea nota în măsura în care nu a fost interzisă.

(3) Întrucât arenda este o formă de locațiune a bunurilor agricole, contractul de arendă se va nota în cartea funciară.

(4) Radierea notării locațiunii se efectuează în următoarele situații:

a)  la împlinirea termenului stipulat în contract, la cererea oricăreia dintre părți;

b) înainte de termenul stipulat în contract sau în cazul locațiunilor făcute fără determinarea duratei, prin acordul scris al părților sau al succesorilor în drepturi ai acestora ori, în lipsa acestuia, în baza hotărârii judecătorești definitive.

 

Art. 180. (1) Pentru notarea aportului dreptului de folosință asupra unui imobil la patrimoniul unei societăți, asociații sau fundații se va prezenta înscrisul doveditor al acestui fapt juridic și dovada înregistrării acestuia la organele competente.

(2) Radierea acestei notări din cartea funciară se va efectua în baza dovezii de la registrul comerțului sau, după caz, a grefei instanței, privind scoaterea din patrimoniul societății a aportului de folosinţă bunului imobil la capitalul social al societăţii, asociației sau fundației. 

Art. 181. (1) Clauza de inalienabilitate și interdicția convențională de grevare se pot nota atunci când sunt prevăzute într-un testament sau într-un contract translativ de proprietate. Clauza de inalienabilitate se poate nota chiar fără a fi prevăzută expres, în temeiul unui contract translativ de proprietate prin efectul căruia dreptul urmează a se transmite în viitor, astfel cum este, de exemplu, vânzarea cu rezerva proprietății, precum și în temeiul unui antecontract ori al unui pact de opțiune.

(2) Prin antecontract, în sensul alin. (1), se înțelege atât promisiunea unilaterală de a înstrăina, cât și promisiunea bilaterală de a înstrăina și a de a dobândi.

(3) Clauza de inalienabilitate și interdicția de grevare se notează în temeiul certificatului de moștenitor însoțit de testamentul autentic sau olograf ori al testamentului privilegiat în care aceste clauze sunt prevăzute expres, precum și, după caz, în temeiul contractului translativ încheiat în formă autentică. Notarea clauzei de inalienabilitate subînțelese se va face în temeiul contractului translativ sau al pactului de opțiune încheiat în formă autentică ori, după caz, în temeiul antecontractului încheiat în formă autentică sau sub semnătură privată.

(4) Clauza de inalienabilitate și interdicția de grevare se vor nota numai dacă se realizează intabularea, înscrierea provizorie sau, după caz, notarea în baza actului în care este prevăzută sau este subînțeleasă interdicția. Chiar și în acest caz, notarea se face la cerere, cu excepția cazului în care legea prevede notarea din oficiu a clauzei de inalienabilitate sau a interdicției de grevare.

(5) Cu excepția cazurilor în care clauza de inalienabilitate este subînțeleasă, notarea acesteia, precum și notarea interdicției de grevare, se vor realiza numai dacă în actul în temeiul căruia se solicită înscrierea este prevăzută durata inalienabilității sau a interdicției de grevare, care nu poate depăși 49 de ani. Notarea se va face pentru durata astfel arătată în act, iar dacă aceasta depășește 49 de ani, notarea se va face pentru o durată de 49 de ani. 

(6) În cazurile în care clauza de inalienabilitate este subînțeleasă, aceasta se va nota, după caz:

a) pentru termenul fixat pentru transmiterea proprietății, în situația amânării efectului translativ al contractului;

b) pentru termenul înăuntrul căruia trebuie să se producă ori să nu se producă un anumit eveniment pentru a se socoti îndeplinită condiția, dar nu mai mult de 5 ani din ziua înscrierii, în situația înstrăinării sub condiție suspensivă;  

c) pentru termenul prevăzut în antecontract pentru încheierea contractului translativ, la care se adaugă 6 luni;

d) pentru termenul de exercitare a opțiunii, în situația pactului de opțiune.

(7) În vederea soluționării cererii de notare a clauzei de inalienabilitate sau a interdicției de grevare, registratorul nu va examina cerința existenței unui interes serios și legitim, ci numai cerințele privind forma actului în care s-a prevăzut interdicția ori, după caz, privind caracterul subînțeles al acesteia, precum și cerința termenului.

(8) Notarea clauzei de inalienabilitate sau a interdicției de grevare se va radia la cerere, după împlinirea termenului arătat în notare. Notarea se va putea radia și mai înainte de împlinirea acestui termen dacă:

a) a fost radiată intabularea dreptului de proprietate, efectuată în baza legatului sau a contractului în care s-a prevăzut interdicția;

b) efectul translativ al contractului s-a produs înainte de împlinirea termenului arătat în notare, în cazurile prevăzute la alin. (6) lit. a) și b), iar această împrejurare este constatată prin înscrisuri care nu emană numai de la debitorul obligației de a nu înstrăina sau de a nu greva, astfel cum este înscrisul constatator al novației prin care părțile unui contract translativ cu termen pentru transmiterea proprietății înlătură sau scurtează acest termen;

c) a fost radiat din cartea funciară antecontractul sau pactul de opțiune, în condițiile art. 906 din Codul civil;

d) în orice alte cazuri, dacă există acordul la radiere al creditorului obligației de a nu înstrăina sau de a nu greva, exprimat în formă autentică sau prin înscris sub semnătură privată.

(9) Creditorul căruia i s-a admis acțiunea revocatorie poate cere notarea inalienabilității bunului care a făcut obiectul actului revocat până la momentul încetării executării silite asupra debitorului său. În acest caz, notarea se va face în temeiul copiei legalizate a hotărârii judecătorești definitive de admitere a acțiunii revocatorii. Notarea astfel efectuată se va putea radia la cerere, în temeiul încheierii executorului judecătoresc prin care se constată încetarea urmăririi silite sau cu acordul creditorului, exprimat prin înscris în formă autentică sau sub semnătură privată, ori în alte cazuri prevăzute de lege. 

(10) În cazul adjudecării unui imobil înscris în cartea funciară în cadrul procedurii de urmărire silită a bunurilor imobile, dacă imobilul a fost vândut cu plata prețului în rate se vor nota în cartea funciară interdicțiile de înstrăinare și de grevare a imobilului adjudecat până la plata integrală a prețului și a dobânzilor de către adjudecatar. Notarea se va radia, la cerere, în baza înscrisului care constată o modalitate de stingere a obligației adjudecatarului de plată a prețului și a dobânzilor sau cu acordul creditorului, exprimat în formă autentică.

Art. 182. (1) În situația unei vânzări imobiliare cu rezerva proprietății până la plata integrală a prețului, la cerere, operațiunea este supusă notării în temeiul contractului de vânzare încheiat în formă autentică, cu arătarea prețului sau a restului de preț.

(2) Notarea se va radia din oficiu, concomitent cu intabularea dreptului de proprietate în favoarea cumpărătorului.

 

Art. 183. (1) Dreptul de revocare sau de denunțare unilaterală a contractului se notează în baza înscrisului constatator al contractului supus revocării sau denunțării, în forma cerută de lege pentru validitatea acestui contract. Acest drept se va nota numai dacă este expres prevăzut în contract, cu excepția situației în care contractul cu executare succesivă sau continuă este încheiat pe durată nedeterminată, precum și a altor cazuri în care dreptul de revocare sau de denunțare unilaterală a contractului rezultă din lege.

(2) Dacă dreptul de denunțare unilaterală a contractului s-a conferit uneia sau ambelor părți cu titlu oneros, notarea va indica și prestația stipulată în schimbul acestui drept, afară numai dacă dreptul de denunțare privește un contract cu executare succesivă încheiat pe durată nedeterminată.

(3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea dreptului de revocare sau de denunțare unilaterală a contractului se radiază din cartea funciară, la cerere, în baza înscrisului în formă autentică sau sub semnătură privată care constată, în mod expres, exercitarea dreptului ori renunțarea la drept de către titularul său sau în baza copiei legalizate a hotărârii judecătorești prin care dreptul a fost desființat sau prin care s-a constatat exercitarea dreptului ori renunțarea la drept.

Art. 184. (1) Notarea declarației de rezoluțiune sau de reziliere se face la cerere, în baza înscrisului constatator al declarației creditorului, în formă autentică sau sub semnătură privată, însoțit de dovada comunicării prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire a declarației de către debitor. În afara altor cazuri prevăzute de lege, radierea notării declarației de rezoluțiune sau de reziliere se va face la cerere, în baza declarației creditorului, în formă autentică sau sub semnătură privată ori a hotărârii judecătorești definitive prin care s-a constatat nevalabilitatea declarației sau aceasta s-a anulat.

(2) Pentru notarea declarației de rezoluțiune sau de reziliere, registratorul nu va verifica dacă a existat o neexecutare a obligației debitorului și nici dacă acesta este în întârziere, ci numai cerințele prevăzute la alin. (1).

(3) Pactul comisoriu se notează, la cerere, sub condiţia înscrierii în cartea funciară a dreptului afectat de pactul comisoriu, în baza înscrisului constatator al contractului în care acesta a fost inserat, În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea pactului comisoriu se va radia, la cerere, în baza declarației părților în formă autentică sau sub semnătură privată ori în baza hotărârii judecătorești definitive prin care s-a constatat nevalabilitatea pactului comisoriu sau prin care acesta a fost anulat.  De asemenea, pactul comisoriu se radiază ca urmare a rezilierii sau rezoluțiunii actului juridic, concomitent cu radierea dreptului înscris în baza acestuia.

Art. 185. (1) Notarea unui antecontract în cartea funciară se poate efectua oricând în termenul stipulat pentru încheierea contractului de vânzare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data expirării acestui termen. Menționarea în antecontract a termenului în care urmează a fi încheiat contractul de vânzare este obligatorie sub sancțiunea respingerii cererii de notare

(2) Notarea antecontractului se va radia din oficiu, în următoarele cazuri:

  • la înscrierea contractului încheiat între același părți;
 • după trecerea unui termen de 6 luni de la împlinirea termenului stabilit pentru încheierea contractului de vânzare, dacă cel în drept nu a cerut notarea litigiului ce are ca obiect pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract;

dacă imobilul a fost definitiv adjudecat în cadrul vânzării silite de către un terţ care nu este ţinut să răspundă de obligaţiile promitentului.

Radierea notării antecontractului se va efectua la cerere, în următoarele cazuri:

 • cu acordul părţilor exprimat în formă autentică;
 • în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive;
 • la cererea părţii, în baza încheierii notariale de certificare de fapte, care atestă că, deşi somată, cealaltă parte nu s-a prezentat la notarul public în vederea încheierii contractului, fie s-a prezentat şi a refuzat să încheie contractul.

(3) Notarea în cartea funciară a pactului de opțiune se poate efectua până la expirarea termenului pentru exercitarea opțiunii. Dacă părțile nu au convenit un termen de exercitare a opțiunii, acesta poate fi stabilit de instanță prin ordonanță președințială, caz în care se va anexa cererii de notare a pactului de opțiune și această hotărâre judecătorească.

(4) Pactul de opțiune trebuie încheiat în forma prevăzută de lege pentru contractul pe care părțile urmăresc să-l încheie și va cuprinde toate elementele acestui act juridic.

(5) Notarea pactului de opțiune se va radia din oficiu la împlinirea termenului de exercitare a opțiunii dacă, până la acest moment, nu se înregistrează la biroul de carte funciară cererea de intabulare sau de înscriere provizorie întemeiată pe declarația de acceptare în formă autentică a beneficiarului opțiunii.

De asemenea, se va radia din oficiu notarea pactului de opțiune concomitent cu intabularea dreptului în favoarea beneficiarului pactului de opțiune dispusă în baza declarației de acceptare.

 

Art. 186. (1) Dreptul convențional de preempțiune se notează în baza înscrisului constatator al actului juridic prin care a fost constituit dreptul, întocmit în forma cerută pentru validitatea acestui act.

(2) Dacă dreptul convențional de preempțiune a fost constituit pentru un anumit termen, notarea va indica obligatoriu și acest termen, iar dacă acesta depășește 5 ani de la data constituirii dreptului, notarea va indica un termen maximal al dreptului de 5 ani de la data constituirii.

(3) Radierea notării dreptului de preempțiune se va efectua, la cerere, în următoarele cazuri:

a) la decesul preemptorului în cazul în care dreptul de preemțiune nu a fost constituit pe un anumit termen;

b) la expirarea termenului pentru care a fost constituit dreptul de preemțiune, dar nu mai mult de 5 ani. În situația în care în convenție s-a stipulat un termen mai lung, acesta se va reduce la 5 ani de la data constituirii.

Radierea notării dreptului de preempțiune se va efectua, din oficiu, în următoarele cazuri:

a) la intabularea dreptului de proprietate în baza contractului de vânzare încheiat cu preemptorul;

b) în cazul justificării înscrierii provizorii sub condiție suspensivă a terțului achizitor, respectiv dacă preemptorul nu a făcut notificarea în termen de 30 de zile de la comunicarea încheierii prin care s-a dispus înscrierea. În acest caz dreptul de preemțiune se va radia concomitent cu intabularea dreptului de proprietate în favoarea terțului achizitor.

Art. 187. (1) Notarea intenției de a înstrăina sau de a ipoteca se efectuează la cererea proprietarului tabular, în baza declarației unilaterale a acestuia care trebuie să indice persoana în beneficiul căreia se intenționează înstrăinarea, respectiv ipotecarea, precum și, în acest din urmă caz, suma a cărei plată face obiectul obligației pentru care se intenționează constituirea ipotecii.

Notarea intenției va indica anul, luna și ziua în care își pierde efectul, respectiv trei luni de la data înregistrării cererii.

(2) Radierea intenției de înstrăinare și ipotecare a imobilului, notată în cartea funciară, al cărei efect a încetat prin expirarea termenului legal de trei luni, se poate efectua fie la cererea titularului tabular, fie din oficiu, cu prilejul soluționării unei cereri de înscriere în acea carte funciară, fără plata unui tarif.

Art. 188. (1) Schimbarea rangului ipotecii se va nota în temeiul convenției creditorilor, încheiată în formă autentică. Schimbarea rangului se va nota în limita creanței garantate cu ipoteca de rang preferat, iar dacă valoarea acesteia este inferioară valorii creanței garantate cu ipoteca de rang inferior, aceasta din urmă își va păstra rangul pentru diferență, făcându-se mențiune despre aceasta în notare.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și cesiunii rangului ipotecii de către un creditor ipotecar către un altul. În această situație, ipoteca înscrisă în beneficiul creditorului căruia i se cedează rangul va primi rangul superior al ipotecii înscrise în beneficiul creditorului care cedează rangul, iar această din urmă ipotecă va primi rangul inferior al primei ipoteci, chiar în lipsa unei stipulații exprese în acest sens în convenția autentică de cesiune a rangului.

(3) Dacă se notează cesiunea sau schimbul rangului ipotecilor imobiliare, registratorul nu va opera vreo modificare în înscrierile privitoare la garanțiile sau drepturile unor creditori care nu au consimțit la cesiune sau la schimb, potrivit mențiunilor din convenția autentică de cesiune sau de schimb al rangului.  

(4) Constituirea ipotecii mobiliare asupra creanței garantate cu o ipotecă imobiliară se notează în baza convenției de constituire a ipotecii, în formă autentică sau sub semnătură privată.

(5) Gajul asupra unei creanțe ipotecare se va nota în cartea funciară la cererea creditorului gajist, în baza originalului sau copiei legalizate a titlului negociabil care constată creanța garantată cu o ipotecă imobiliară, aflat în detenția creditorului. În cazul în care creanța ipotecară este constatată printr-un titlu la ordin, notarea gajului se va putea face și în temeiul unei copii legalizate a titlului la ordin care poartă andosamentul în scop de garanție.

(6) În afara altor cazuri prevăzute de lege, radierea înscrierii ipotecii sau a gajului asupra creanței ipotecare ori a popririi se va face, la cerere, în baza chitanței liberatorii a creditorului, prin care se atestă executarea integrală a obligației garantate sau pentru care s-a înființat poprirea, a altui înscris care atestă, potrivit legii, stingerea acestei obligații, precum și a hotărârii judecătorești prin care se constată stingerea obligației sau nevalabilitatea garanției ori a popririi, sau prin care se dispune anularea constituirii garanției.

 Radierea dreptului de ipotecă se efectuează și în baza actului emis de executorul judecătoresc, care atestă stingerea obligației garantate.    

(7) Dispozițiile prezentului articol se vor aplica prin asemănare în ceea ce privește notarea altor forme de garanție reală asupra creanței ipotecare.

Art. 189. Deschiderea procedurii insolvenței, ridicarea dreptului de administrare al debitorului și închiderea procedurii se vor nota, la cerere, în baza hotărârii judecătorești definitive prin care s-au dispus aceste măsuri.

Art. 190. (1) Sechestrul prevăzut de Codul de procedură civilă asupra imobilului se va nota în temeiul încheierii judecătorești executorii prin care a fost încuviințată această măsură, și se radiază la cerere în baza adresei executorului judecătoresc sau a hotărârii judecătorești.

(2) Sechestrul asigurător prevăzut de Codul de procedură fiscală asupra imobilului se va nota în temeiul procesului-verbal întocmit de organul de executare și se radiază la cerere, în baza acordului creditorului cuprins într-o decizie emisă de organul care l-a dispus.

(3) Urmărirea imobilului, a fructelor sau a veniturilor sale se va nota în baza somației întocmite de executorul judecătoresc în cuprinsul căreia se menționează datele de identificare ale imobilului, respectiv numărul cadastral şi de carte funciară, în situaţia în care aceasta este deschisă, fără a fi necesară anexarea la cererea de înscriere a încheierii de încuviinţare a executării silite pronunţată de instanţa de judecată.

Radierea se efectuează la cerere, în baza actului emis de executorul judecătoresc sau a hotărârii judecătorești definitive.

Art. 191. (1) Acțiunea în rectificare, în justificare sau în prestație tabulară se notează fie la cererea părţii interesate, fie la sesizarea instanţei de judecată. Notarea se va face în baza copiei acţiunii având ştampila şi numărul de înregistrare ale instanţei sau a certificatului de grefă care identifică obiectul procesului, părţile şi imobilul. Notarea se va radia în baza:

a) dovezii stingerii definitive a litigiului, constatată prin hotărâre judecătorească sau certificat de grefă;

b) declaraţiei autentice de renunţare la dreptul dedus judecăţii, însoţită de dovada înregistrării la instanţa judecătorească învestită cu soluţionarea cauzei.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește:

a) notarea acțiunii în revendicare, a acțiunilor confesorii sau negatorii privitoare la drepturile reale principale care poartă asupra imobilelor înscrise în cartea funciară;

b) notarea acțiunii de partaj;

c) notarea acțiunilor în ineficacitatea actelor juridice constitutive, translative, modificatoare sau extinctive de drepturi reale asupra imobilelor înscrise în cartea funciară, astfel cum sunt acțiunea în constatarea nulității sau în anulare, acțiunea în rezoluțiune, acțiunea în revocarea donației sau acțiunea în simulație;

d) notarea acțiunilor privitoare la predarea unui bun imobil sau la executarea unei alte obligații, dacă obiectul prestației este un imobil înscris în cartea funciară;

e) notarea acțiunilor posesorii sau a altor acțiuni privitoare la fapte și alte raporturi juridice în legătură cu imobilele înscrise în cartea funciară.

Art. 192. (1) Punerea în mișcare a acțiunii penale pentru o înscriere în cartea funciară săvârșită printr-o faptă prevăzută de legea penală se notează, la cerere, în baza ordonanței sau a rechizitoriului procurorului prin care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale ori, după caz, a hotărârii instanței prin care s-a dispus extinderea acțiunii penale cu privire la alte persoane sau prin care s-a luat act de declarația procurorului de extindere a acțiunii penale cu privire la alte persoane, chiar dacă această hotărâre nu este definitivă.

(2) Notarea acțiunii penale se va radia, la cerere, în baza ordonanței procurorului sau a hotărârii judecătorești definitive prin s-a dispus încetarea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală, respectiv încetarea procesului penal sau achitarea.  

(3) Se notează din oficiu în cartea funciară sesizarea penală făcută de către oficiul sau biroul teritorial privind efectuarea sau determinarea unei înscrieri în cartea funciară printr-o faptă prevăzută de legea penală ori referitoare la existența unor suspiciuni de fals/uz de fals cu privire la actele juridice în temeiul cărora se solicită înscrierea. Notarea se va efectua în baza sesizării care poartă numărul de înregistrare primit la organul de cercetare sau urmărire penală, sau în baza documentului care certifică înregistrarea acestei sesizări.

Art. 193. (1) Incapacitatea sau restrângerea prin efectul legii a capacității de exercițiu se poate nota în cartea funciară la cererea reprezentantului sau a ocrotitorului legal ori a minorului însuși, în baza certificatului de naștere sau a cărții de identitate care atestă vârsta incapabilului. Radierea se va face la cererea persoanei interesate, după dobândirea capacității depline de exercițiu prin împlinirea vârstei de 18 ani de către cel la care se referă notarea, potrivit mențiunilor din cartea funciară. Radierea se va putea face, la cererea persoanei interesate, și mai înainte de acest moment, în baza certificatului de căsătorie care face dovada căsătoriei minorului înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. 

(2) Restrângerea prin efectul legii a capacității de folosință a persoanei juridice fără scop lucrativ se poate nota, la cerere, în temeiul actului de constituire sau al statutului din care rezultă scopul persoanei juridice. Notarea va indica acest scop și va cuprinde mențiunea că persoana juridică fără scop lucrativ la care se referă notarea poate avea doar drepturile și obligațiile civile care sunt necesare pentru realizarea scopului astfel menționat. 

Art. 194. (1) Declarația de utilitate publică în vederea exproprierii unui bun imobil înscris în cartea funciară se poate nota la cererea Guvernului, a consiliului județean, a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului București ori a altei autorități publice care, potrivit unei norme speciale, reprezintă statul sau unitatea administrativ-teritorială în procedura de expropriere, în temeiul hotărârii de declarare a utilității publice, adoptată de Guvern, de consiliul județean, consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului București.

(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea declarației de utilitate publică se poate radia, la cererea persoanei interesate, în temeiul hotărârii judecătorești definitive de desființare a actului administrativ de declarare a utilității publice, în temeiul actului administrativ prin care s-a revocat actul de declarare a utilității publice, în temeiul hotărârii judecătorești definitive de expropriere sau din oficiu ca urmare a intabulării dreptului de proprietate publică în folosul expropriatorului.

 

Art. 195. Natura juridică de bun mobil prin anticipație se notează în cartea funciară, la cerere, în baza înscrisului constatator al actului juridic care cuprinde voința părții sau a părților de a privi bunul ca având natură mobiliară, în vederea detașării, astfel cum este contractul de vânzare a unor materiale încorporate într-o construcție sau a unor bogății ale solului ori subsolului. Pentru notare, înscrisul va îmbrăca forma cerută de lege pentru validitatea actului constatat, anume, după caz, forma autentică sau sub semnătură privată.

 

Art. 196. (1) Contractele de administrare a coproprietății sau a cotitularității asupra unui alt drept real principal se notează în cartea funciară în temeiul înscrisului constatator în formă autentică sau sub semnătură privată. Registratorul va admite cererea de notare numai dacă din cuprinsul înscrisului rezultă că la încheierea contractului de administrare și-au dat acordul toți cotitularii intabulați în cartea funciară, personal sau prin reprezentare. Cu toate acestea, cererea de notare va putea fi admisă chiar dacă din înscrisul constatator nu rezultă existența acordului tuturor cotitularilor, exprimat personal sau prin reprezentare, dacă cererea de notare este formulată de către cotitularul sau cotitularii nesemnatari ori dacă se înregistrează la biroul teritorial și declarația de ratificare a contractului de administrare, făcută de cotitularul sau de cotitularii nesemnatari, în formă autentică sau sub semnătură privată.

(2) Declarația de denunțare a contractului de administrare se notează în baza înscrisului constatator al actului unilateral de denunțare, în formă autentică sau sub semnătură privată.

(3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea contractului de administrare a coproprietății se va putea radia, la cerere, dacă dreptul aflat în cotitularitate este ulterior intabulat în beneficiul unui titular unic, precum și în cazul în care se notează declarația de denunțare unilaterală a contractului de administrare.

 

Art. 197. (1) Obligațiile care incumbă proprietarului fondului aservit pentru asigurarea uzului și utilității fondului dominant se notează în cartea funciară în baza testamentului încheiat într-una din formele prevăzute de lege sau în temeiul înscrisului autentic constatator al convenției de constituire a servituții ori în baza hotărârii judecătorești definitive. Notarea astfel efectuată va fi păstrată chiar dacă, ulterior, dreptul de proprietate asupra fondului dominant sau asupra fondului aservit este intabulat în beneficiul unor alte persoane.

(2) Notarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) se va face doar dacă este intabulat și dreptul de servitute corespunzător.

(3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) se va putea radia, la cerere, dacă se radiază intabularea dreptului de servitute.

 

Art. 198. (1) Sarcina instituitului donatar sau legatar de a administra bunul imobil care face obiectul liberalității și de a-l transmite, la decesul său, substituitului desemnat de către dispunător, se notează în cartea funciară în baza certificatului de moștenitor sau în baza donației încheiate în formă autentică.

(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea sarcinii prevăzute la alin. (1) poate fi radiată la cerere ca urmare a intabulării, în beneficiul substituitului, a dreptului care a făcut obiectul substituției fideicomisare.

 

Art. 199. (1) Calitatea de monument istoric sau sit arheologic a unui bun imobil se notează, la cererea persoanei interesate, în baza ordinului de clasare emis de ministrul culturii și al cultelor și publicat în Monitorul Oficial al României, partea I.

(2) În sensul alin. (1), indiferent de persoana obligată, potrivit legii, să îndeplinească formalitatea de publicitate, sunt socotite persoane interesate care pot cere notarea calității de monument istoric, nelimitativ, proprietarul imobilului, înscris în cartea funciară, titularii altor drepturi reale, Guvernul României, Ministerul culturii și al cultelor și direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, Comisia Naţională de Arheologie, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, precum și asociațiile și fundațiile care au ca obiect de activitate protejarea monumentelor istorice, potrivit legii sau actului constitutiv.

(3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea calității de monument istoric se poate radia din cartea funciară, la cerere, în baza ordinului de declasare al ministrului culturii și al cultelor, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I.

 

Art. 200. (1) Calitatea de arie naturală protejată se notează la cerere, în baza documentației cadastrale, conform legii sau a ordonanței Guvernului, a hotărârii Guvernului, a ordinului emis de conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului și a pădurilor, sau a hotărârii consiliului local sau județean ori a Consiliului General al Municipiului București. În funcție de natura actului prin care s-a instituit regimul de arie naturală protejată, notarea va indica și calitatea de sit natural al patrimoniului natural universal, de rezervaţie ştiinţifică, parc naţional, monument al naturii, rezervaţie naturală, parc natural, zonă umedă de importanţă internaţională, rezervaţie a biosferei, geoparc, arie specială de conservare, arie de protecţie specială avifaunistică, sit de importanță comunitară sau arie naturală protejată de interes județean ori local, potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Calitatea de coridor ecologic se notează la cerere, în baza ordinului emis de  conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.

 

Art. 201. (1) Existența contractelor de împrumut și a convențiilor de fideiusiune în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, cu modificările și completările ulterioare, se notează în partea a III-a a cărții funciare a imobilului supus reabilitării termice, în baza înscrisurilor constatatoare ale convențiilor respective, încheiate în formă autentică sau sub semnătură privată.

(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea contractelor prevăzute la alin. (1) se poate radia, la cerere, în baza chitanței liberatorii care atestă plata integrală a obligației sau a altui înscris care, potrivit legii, constată un mod de stingere a obligației născute din contractul de credit sau din convenția de fideiusiune.

Art. 202. (1) Faptul că terenul agricol pe care se înființează perdele de protecție forestieră este supus procedurilor de împădurire se notează în cartea funciară, la cererea  autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin structurile silvice teritoriale ale acesteia, în baza actului administrativ care îl identifică prin număr cadastral și număr de carte funciară.

(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, radierea notării prevăzute la alin. (1) se face la cererea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin structurile silvice teritoriale, în temeiul dovezii de finalizare a procedurii sau de renunţare la efectuarea investiţiilor.

Art. 203. (1) Excepțiile pe care debitorul cedat le-ar fi putut opune cedentului unei creanțe garantate cu o ipotecă imobiliară pentru cauze anterioare notificării sau acceptării cesiunii creanței ipotecare și pe care înțelege să le opună cesionarului se pot nota în cartea funciară la cererea debitorului cedat. Excepțiile care fac obiectul notării vor fi menționate în cererea de înscriere prin indicarea cel puțin a obiectului, a temeiului și a efectului lor, de exemplu, prin indicarea compensației legale, a izvorului creanței opuse în compensație și a sumei până la care compensația a operat.

(2) Registratorul va admite cererea de notare doar dacă aceasta a fost înregistrată la biroul de carte funciară în termen de o lună de la comunicarea către debitorul cedat a încheierii prin care s-a încuviințat intabularea ipotecii creanței cesionate în beneficiul creditorului cesionar, potrivit dovezii de comunicare. 

(3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea excepțiilor debitorului cedat se vor radia la cerere, în temeiul hotărârii judecătorești definitive prin care s-a constatat netemeinicia excepțiilor notate.

Art. 204. (1) Notarea prevăzută la art. 19 lit. k) se face la cererea primarului comunei, al orașului sau al municipiului ori la cererea primarului general al Municipiului București, în baza originalului sau a unei copii legalizate a notificării sau a deciziei de intervenție. 

(2) Notările prevăzute la art. 19 lit. l) se fac la cererea primarului, a consiliului local sau a Consiliului general al Municipiului București, în baza contractului de credit având ca obiect finanțarea lucrărilor de consolidare a clădirilor din transferuri de la bugetul de stat sau din bugetul local, ori, după caz, în baza procesului-verbal întocmit de primar prin care se constată refuzul proprietarului de a încheia contractul, stabilindu-se totodată cuantumul sumelor acordate cu titlul de credite de la bugetul de stat sau local și modalitatea de restituire a acestora. În afara altor cazuri prevăzute de lege, aceste notări se radiază, la cerere, în baza chitanței liberatorii care atestă plata integrală a obligațiilor de rambursare a creditelor acordate prin transferuri de la bugetul de stat sau de la bugetul local ori a unui alt înscris care, potrivit legii, constată un mod de stingere a acestor obligații.

(3) Notarea dreptului de creanţă şi interdicția de înstrăinare a construcţiei înainte de rambursarea integrală a ratelor neachitate se efectuează potrivit art. 11 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente în baza contractelor pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind execuția lucrărilor de intervenție.

(4) Notarea interdicției se va putea radia, la cerere, după împlinirea unui termen de 25 de ani de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de consolidare, ori înainte de împlinirea acestui termen, în situația prevăzută la alin. (2) teza ultimă.

Art. 205. Notarea în cartea funciară a recepţiei cadastrale, a propunerii de alipire ori de dezlipire se face din oficiu, în baza referatului de admitere. Radierea acestor notări, se face din oficiu odată cu înscrierea actului de alipire ori de dezlipire.

 

4.3.12. Renunțarea la dreptul de proprietate

Art. 206. În situația renunțării la drept a proprietarului tabular în conformitate cu art. 889 din Codul civil, în baza declarației de renunțare dată în formă autentică notarială, se va înscrie radierea dreptului de proprietate al renunțătorului și înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea unității administrativ-teritoriale. Justificarea înscrierii provizorii se efectuează în temeiul hotărârii consiliului local, dacă o altă persoană nu a solicitat înscrierea în temeiul uzucapiunii.

 

4.3.13. Procedura eliberării extrasului de carte funciară și a certificatului de sarcini

 

Art. 207. (1) Extrasele de carte funciară privind imobilele înscrise în cărți funciare electronice vor fi emise și eliberate de către referentul care își desfășoară activitatea în cadrul serviciului de registratură și relații cu publicul.

(2) Extrasele de carte funciară privind imobilele înscrise în cărțile funciare în format pe hârtie vor fi emise numai după efectuarea conversiei acestor cărți în format digital de către asistentul-registrator.

 

Art. 208. (1) În cazul în care se solicită eliberarea unui extras de carte funciară pentru autentificare, numărul cadastral la care se referă extrasul se blochează pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare, începând cu data, ora și minutul depunerii cererii şi terminând cu sfârşitul celei de-a zecea zi lucrătoare. Înăuntrul acestei perioade, nu se vor face înscrieri în cartea funciară afară numai de înscrierea întemeiată pe actul juridic pentru a cărui încheiere a fost solicitat extrasul de carte funciară pentru autentificare, putându-se, însă, elibera extrase certificate pentru informare, copii certificate ale cărții funciare ori copii certificate ale înscrisurilor cu care se întregește cartea funciară. În extrasele de carte funciară pentru informare eliberate în situația prevăzută de prezentul articol se va face mențiune despre existența cererii de eliberare a  extrasului de carte funciară pentru autentificare, cu arătarea numărului și a datei de înregistrare a cererii privind extrasul pentru autentificare, precum și a numelui notarului public care a solicitat eliberarea extrasului.

(2) Valabilitatea extrasului de carte funciară pentru autentificare încetează:

 a) prin împlinirea termenului de valabilitate;

 b) la momentul înregistrării cererii de înscriere a actului notarial pentru care a fost eliberat;

 c) la cererea notarului public care a solicitat extrasul.

(3) Cererile depuse în perioada de valabilitate a extrasului de carte funciară pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acesta a fost eliberat, se soluţionează în condiţiile alin. (1), după expirarea termenului de valabilitate a extrasului, în ordinea şi cu procedura prevăzută de lege.

(4) În baza extrasului de autentificare valabil, notarul public poate efectua toate operațiunile notariale necesare întocmirii actului în vederea căruia a fost solicitat.

(5) În situaţia în care termenul de blocare expiră şi actul autentic pentru care s-a produs blocarea nu a fost înregistrat în registrul general de intrare, actele privitoare la acelaşi număr cadastral, înregistrate în intervalul de timp în care numărul cadastral a fost blocat, se vor soluţiona.

(6) În situaţia în care în perioada de blocare se înregistrează actul autentic întocmit în baza extrasului de carte funciară care a produs blocarea, acesta se soluţionează cu prioritate, celelalte cereri de înscriere, înregistrate în această perioadă, urmând să fie soluționate în funcție de noua situație de carte funciară.

 

Art. 209. Pentru dezbaterea procedurii succesorale notariale precum și pentru autentificarea actelor prin care se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita extras de carte funciară pentru informare.

Art. 210. (1) Pentru eliberarea certificatului de sarcini, în situația unor transferuri succesive ale dreptului de proprietate, este necesară menționarea numelui și prenumelui/denumirii proprietarilor anteriori, precum și perioada în care a fost deținut de aceștia.

(2) Certificatul de sarcini se emite de către asistentul – registrator.

 

 

4.3.14. Procedura eliberării copiilor după documentele aflate în arhiva  oficiului/biroului teritorial și/sau consultarea acestora

Art. 211. Pentru eliberarea copiilor sau pentru încuviinţarea consultării înscrisurilor, solicitantul se va angaja că va prelucra eventualele date cu caracter personal de care ia cunoştinţă numai cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi că, în cazul nerespectării acestor dispoziţii, va repara, în condiţiile legii, prejudiciile aduse titularilor de date cu caracter personal. Acest angajament va fi cuprins în cererea-tip de consultare a înscrisurilor sau de eliberare a copiilor certificate.

 Datele cu caracter personal nu vor fi mascate în situația în care copiile sunt solicitate de persoanele interesate sau de instituțiile abilitate să solicite aceste date, potrivit legii.

Art. 212. Pentru consultarea documentelor aflate în arhiva  oficiului/biroului teritorial se vor asigura încăperi cu această destinație. Referentul de arhivă asigură consultarea acestor documente de către solicitanţi, preocupându-se ca nici o piesă din dosar să nu fie sustrasă sau modificată.

Este interzis accesul în arhivă al altor persoane în afara referentului care are în păstrare arhiva.

 

 

4.4. Alte proceduri de înscriere în evidențele de cadastru și/sau carte funciară

4.4.1. Rectificarea, modificarea și îndreptarea erorilor materiale ale înscrierilor în cadastru și cartea funciară

Art. 213. (1) Rectificarea înscrierilor de carte funciară se poate face pe cale amiabilă sau pe cale judiciară.

(2) Rectificarea poate fi dispusă de registrator, prin încheiere, la cererea persoanei interesate în rectificarea înscrierii. Prin persoană interesată se înţelege acea persoană care a avut sau are un drept referitor la imobilul înscris în cartea funciară, drept ce a fost lezat prin înscrierile anterioare.

(3) Rectificarea se va face cu consimțământul titularului dreptului ce face obiectul înscrierii. Acest consimțământ poate fi exprimat printr-o declarație unilaterală sau printr-o convenție, însă va îmbrăca, în toate cazurile, forma autentică notarială.

(4) În lipsa consimțământului prevăzut la alin. (3), rectificarea se va efectua numai în baza hotărârii judecătorești definitive prin care s-a dispus această operațiune, care poate fi pronunțată în acțiunea de fond sau într-o acțiune în rectificare subsecventă.

(5) Dacă acțiunea în rectificare nu a fost notată în cartea funciară, registratorul va dispune, la cerere, în baza hotărârii judecătorești prevăzute la alin. (4), numai rectificarea înscrierii operate în favoarea pârâtului  împotriva căruia s-a admis acțiunea în rectificare, fiind menținute înscrierile operate în favoarea terților care nu au fost părți în cauză, chiar când drepturile ce fac obiectul acestor înscrieri ar nega sau ar limita exercițiul dreptului reclamantului. Aceste înscrieri vor putea fi rectificate la cerere, pe cale amiabilă sau judiciară.

(6) Dacă acțiunea în rectificare a fost notată în cartea funciară, registratorul va dispune în baza hotărârii judecătoreşti definitive de admitere, din oficiu, şi împotriva acelora care au dobândit vreun drept tabular ulterior notării. Acest drept se va radia concomitent cu radierea dreptului autorului lor.

Art. 214.  (1) Prin modificarea de carte funciară se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului înscris asupra acelui imobil.

(2) Modificarea nu se va putea face decât la cererea titularului dreptului de proprietate, precum şi în baza actelor doveditoare, astfel încât modificarea suprafeţei înscrise în cartea funciară nu va fi considerată o rectificare de carte funciară.

Art. 215. (1) Îndreptarea erorilor materiale se poate dispune la cererea persoanei interesate sau din oficiu.

(2) Constituie eroare materială orice inexactitate cuprinsă într-o înscriere în cartea funciară, care nu produce vreun efect substanțial, anume nu afectează existența, întinderea sau opozabilitatea dreptului înscris sau a faptului ori a raportului juridic. Nu constituie eroare materială neconcordanța dintre o înscriere și situația juridică reală dacă, potrivit legii, o asemenea neconcordanță reprezintă caz de rectificare a cărții funciare.

(3) Îndreptarea erorilor materiale este imprescriptibilă, scutită de plata tarifului, iar încheierea motivată prin care s-a dispus îndreptarea se comunică persoanelor interesate.

(4) Îndreptarea erorilor materiale din oficiu se realizează în temeiul unui referat de constatare a erorii materiale întocmit de către angajatul biroului teritorial care a săvârşit eroarea sau care a descoperit-o în cursul soluţionării unei noi cereri.

 • 4.4.2. Actualizare plan cadastral

 

Art. 216.  (1) Planul cadastral este actualizat la cerere în cadrul lucrărilor de cadastru sporadic sau din oficiu, de către inspectorii de cadastru, cu prilejul efectuării lucrărilor de cadastru sistematic.

(2) Pentru actualizarea planului cadastral rezultat în urma lucrărilor de cadastru sistematic, se realizează operaţiunile de teren şi de birou pentru determinarea elementelor necesare actualizării planului cadastral.

 

 

 • 4.4.3.  Procedura privind recepţia planurilor parcelare şi atribuirea numerelor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară
 • Art. 217. Planul parcelar se întocmeşte de către persoane autorizate, cu respectarea normelor şi regulamentelor în vigoare, la solicitarea autorităţilor publice locale şi centrale sau a altor persoane interesate, pentru imobilele situate în extravilan retrocedate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 218. Planul parcelar se realizează în format analogic şi în format digital fişier .dxf şi fişier .cpxml, astfel încât informaţiile să poată fi transferate în baza de date cadastrale a oficiului teritorial. Tabelul parcelar se va întocmi în format analogic şi în format digital, fişiere tip .xls.

Art. 219. Dacă în cadrul tarlalei există diferenţe între suprafaţa măsurată a tarlalei şi suma suprafeţelor imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate din tarlaua respectivă, se vor aplica următoarele prevederi:

 • în situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurarea întregii tarlale este mai mică decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor din toate titlurile de proprietate pentru toate imobilele din tarlaua respectivă cu un procent de până la 2%, atunci suprafaţa fiecărui imobil va fi diminuată direct proporţional cu suprafaţa imobilului, astfel încât să se realizeze o închidere exactă a suprafeţelor în tarla. Imobilele astfel diminuate vor putea fi înscrise în cartea funciară fără declaraţia proprietarilor. În situaţia în care procentul de diminuare este de peste 2%, atunci suprafaţa fiecărui imobil va fi diminuată direct proporţional cu suprafaţa imobilului, astfel încât să se realizeze o închidere exactă a suprafeţelor în tarla. Imobilele astfel diminuate vor putea fi înscrise în cartea funciară, în baza declaraţiilor pe proprie răspundere ale tuturor proprietarilor.
 • în situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurarea întregii tarlale este mai mare decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor din toate titlurile de proprietate pentru toate imobilele din tarlaua respectivă, atunci surplusul de teren va fi trecut ca o rezervă a comisiei locale de fond funciar şi se va stabili poziţia acestuia de către comisia locală. Dacă surplusul de suprafaţă rezultat la măsurarea tarlalei este de până la 5% din suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor din toate titlurile de proprietate pentru toate imobilele din tarlaua respectivă şi comisia locală de fond funciar consideră că poate fi redistribuit proporţional proprietarilor imobilelor din tarlaua respectivă, suprafaţa aferentă rezultată pentru fiecare imobil va fi înscrisă în cartea funciară.

Art. 220.  Dacă în cadrul tarlalei există imobile cu numere cadastrale atribuite anterior, înscrise în cartea funciară, care nu pot fi integrate în planul parcelar nou întocmit, se vor aplica următoarele prevederi:

 • imobilele pot fi modificate din punct de vedere al suprafeţei prin repoziţionare, fără acordul proprietarului, dacă procentul de modificare a suprafeţei este de până la +\- 2% şi cu acordul proprietarului, la convocarea comisiei locale, dacă procentul de modificare a suprafeţei este mai mare de +\- 2%.
 • imobilele pe care nu există construcţii, investiţii şi nu sunt împrejmuite în teren, pot fi repoziţionate din oficiu dacă procentul de modificare a suprafeţei este de până la +\- 2%., fără acordul proprietarului, cu respectarea noului plan parcelar, vizat de comisia locală, în baza unui referat întocmit de inspector şi aprobat de şeful serviciului cadastru.
 • imobilele unde există construcţii sau alte investiţii pot fi repoziţionate fără acordul proprietarului numai în situaţia când modificările constau în confirmarea poziţiei din teren a imobilului în cadrul planului parcelar, păstrându-se geometria de baza a imobilului şi relaţia dintre amplasamentul construcţiilor şi limitele împrejmuite ce sunt integrate în planul parcelar recepţionat.
 • modificările rezultate în urma repoziţionărilor, consemnate în încheierile de carte funciară, vor fi comunicate celor interesaţi;

Art. 221. (1) Pentru planurile parcelare existente în arhiva oficiilor teritoriale, realizate cu respectarea normelor şi regulamentelor tehnice în vigoare, directorul oficiului teritorial poate declanşa procedura de atribuire a numerelor cadastrale imobilelor, în baza referatului întocmit de inginerul şef.

(2) În vederea declanşării procedurii se întocmeşte dosarul tehnic pentru fiecare tarla, care va conţine:

 • referatul aprobat de directorul oficiului teritorial prin care se confirmă că planul parcelar respectă normele şi regulamentele tehnice în vigoare;
 • planul parcelar existent în arhiva oficiului teritorial;
 • tabelul parcelar care conţine ordinea imobilelor în cadrul tarlalei şi numerele cadastrale aferente;
 • fişierul .cpxml pentru imobilele care nu au avut alocate numere cadastrale.
 • (3) După întocmirea dosarului tehnic se atribuie numere cadastrale imobilelor care nu au avut alocate numere cadastrale.

(4) Dosarul tehnic completat cu dovada transmiterii la primărie a documentelor, în copie, se arhivează la oficiul teritorial, în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, la solicitarea proprietarilor.

Art. 222.  (1) Procedura de atribuire a numerelor cadastrale este declanşată şi în cazul întocmirii planului parcelar de către persoane autorizate, la cererea autorităţilor publice locale şi centrale sau a altor persoane interesate, în condiţiile legii.

(2) În vederea întocmirii/refacerii şi recepţiei planului parcelar cu atribuirea numerelor cadastrale pentru imobilele din plan neînscrise în cartea funciară, oficiul teritorial va proceda astfel:

 • pune la dispoziţia executantului, cu titlu gratuit, informaţiile disponibile necesare, pentru tarlaua în care s-a declanşat procedura de întocmire a planului parcelar;
 • verifică şi recepţionează planul parcelar şi atribuie numere cadastrale imobilelor, potrivit reglementărilor tehnice în vigoare.

Art. 223. (1) Documentaţia cadastrală pentru atribuirea numerelor cadastrale pe baza planului parcelar se întocmeşte în două exemplare şi va cuprinde:

 • cererea de informaţii;
 • cererea de recepţie;
 • documentele furnizate de oficiul teritorial în faza de documentare;
 • memoriul tehnic.
 • tabelul parcelar, analogic şi digital;
 • planul parcelar la scara 1:500-1:5.000, analogic şi digital;
 • planul de încadrare în zonă, cu evidenţierea tarlalei pentru care s-a întocmit planul parcelar;
 • fişierul .cpxml pentru imobilele cărora li se vor atribui numere cadastrale;

(2) După încheierea procedurii privind atribuirea numerelor cadastrale imobilelor din planul parcelar, oficiul teritorial comunică primăriei unităţii administrativ-teritoriale de care aparţine tarlaua în cauză următoarele documente:

 • planul parcelar recepţionat cu numere cadastrale, în copie;
 • tabelul parcelar completat cu toate numerele cadastrale aferente imobilelor din tarla, în copie.
 • (3) Documentele comunicate primăriei unităţii administrativ-teritoriale vor fi utilizate în activităţile administrative specifice, precum şi pentru informarea proprietarilor în vederea demarării, individual, a procedurii de înscriere în cartea funciară.

Art. 224. (1) Numerele cadastrale se vor atribui inclusiv imobilelor care au la bază procese-verbale de punere în posesie eliberate conform legilor proprietăţii.

(2) Titlurile de proprietate ce se vor emite în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar, în baza planului parcelar recepţionat cu numere cadastrale atribuite, devenit plan cadastral, se înscriu din oficiu în cartea funciară, înaintea transmiterii acestora către proprietari.

(3) La realizarea planurilor parcelare, indiferent de suprafața nu se solicită aviz de începere de lucrări și nici dosar de verificare internă.

  • 4.4.4. Exproprierea – recepție și înscriere în cartea funciară

Art. 225. (1) Oficiul de cadastru si publicitate imobiliară va furniza la cererea expropriatorului, cu titlu gratuit, orice informaţii disponibile necesare în vederea întocmirii listei imobilelor afectate, pentru zona în care s-a declanşat procedura de expropriere, astfel:

 • judeţul, unitatea administrativ teritoriala, numărul cadastral sau topografic, după caz, si numărul de carte funciara, numele si prenumele/denumirea deţinătorului terenului, suprafaţa înscrisă în evidenţele oficiului teritorial, prin adresă semnată şi stampilată de către directorul oficiului teritorial;
 • acces la baza de date a titlurilor de proprietate, inventare de coordonate ale planurilor de amplasament şi delimitare recepţionate, fişiere .cpxml, .dxf, copii ale planurilor de amplasament şi delimitare recepţionate, planuri parcelare existente, extrase de carte funciară pentru informare, copii ale actelor de identitate, copii ale actelor juridice aflate în arhivă, în format digital sau analogic, în funcţie de modul de deţinere.
 • Pentru furnizarea datelor mai sus menţionate expropriatorul va pune la dispoziţia oficiului teritorial amplasamentul lucrării, conform studiului de prefezabilitate sau fezabilitate aprobat, în format digital, fişier .dxf.

 

Art.   226. Expropriatorul solicită Agenţiei Naţionale/oficiului teritorial :

avizul de conformitate pentru începerea lucrării

 recepţia amplasamentului lucrării.

Art. 227. Documentaţia pentru recepţia planului topografic cu amplasamentul lucrării se întocmeşte în conformitate cu varianta finală a studiului de fezabilitate, la nivel de judeţ, în 2 exemplare şi conţine:

 • Copie a avizului de începere a lucrării;
 • Măsurătorile realizate în reţeaua de îndesire, cu tehnologie clasică sau cu tehnologie GNSS (GPS), în format digital;
 • Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune, care definesc limita coridorului de expropriere şi descrierile topografice ale punctelor noi din reţeaua de îndesire şi ridicare, în format digital
 • Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa pe care se execută lucrarea (în ha), în format analogic;
 • Plan topografic cu amplasamentul lucrării, la scara 1:1.000 -1:10.000, în funcţie de dimensiunile pe care le au imobilele ce urmează a fi recepţionate, pe care se vor evidenţia:
  • - limitele unităţilor administrativ-teritoriale traversate;
  • - limitele amplasamentului lucrării;
  • - limitele imobilelor recepţionate, afectate de amplasamentul lucrării, puse la dispoziţie de oficiul teritorial conform art. 1, alin. (1), cu indicarea numerelor, cadastrale alocate, a intersecţiilor cu căile de comunicaţie clasificate şi a elementelor de hidrografie, precum şi ridicarea elementelor existente în interiorul limitei zonei de protecţie, definită conform legislaţiei în vigoare; iv. suprafaţa amplasamentului.
 • Plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă, pe care se va evidenţia limita amplasamentului, în format analogic;
 • Fișiere .cpxml, .dxf.

Art. 228. În baza actului administrativ de expropriere şi a documentaţiei întocmite în vederea înscrierii în cartea funciară pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, expropriatorul solicită intabularea dreptului de proprietate al statului/ unității administrativ teritoriale, respectiv a dreptului de administrare al expropriatorului asupra coridorului de expropriere.

Art. 229.   (1) Documentaţia cadastrală întocmită în vederea înscrierii în cartea funciară a coridorului de expropriere va conţine:

 • cererea de recepţie şi înscriere;
 • b) actul administrativ de expropriere, copie legalizată sau copie certificata pentru conformitate de catre expropriator, care va menţiona numerele cadastrale sau topografice şi numerele de carte funciară pentru imobilele înscrise în cartea funciară, afectate de coridorul de expropriere;
 • c) inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune, care definesc limita coridorului de expropriere şi descrierile topografice ale punctelor noi din reţeaua de îndesire şi ridicare, în format digital
 • d) memoriul tehnic, în format analogic;
 • e) plan de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:1.000 - 1:10.000, după caz, în format analogic;
 • f) plan de încadrare în zonă sc. 1:2000 - 1:5000, în mod excepţional, pentru imobilele de mari dimensiuni admiţându-se scara 1:10.000, după caz, în format analogic;
 • g) fişier .cpxml, .dxf, .pdf.
 • Identificarea imobilelor afectate de coridorul de expropriere va fi făcută de persoana autorizată.

Pentru imobilele situate în zona de aplicare a Decretului lege nr.115/1938, în intravilanul localităților identificarea imobilelor cu cartea funciară veche va fi făcută de persoana autorizată. Pentru terenurile situate în extravilan, nu este obligatorie identificarea numărului topografic din cartea funciară veche.

Art. 230. Coridorul de expropriere va primi un singur număr cadastral Ia nivel de unitate administrativ-teritorială.

Art. 231. (1) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, care se includ în coridorul de expropriere, odată cu intabularea dreptului de proprietate al statului/unității administrativ teritoriale asupra coridorului de expropriere, se va nota din oficiu în cărţile funciare existente suprapunerea parţială a acestor imobile cu coridorul de expropriere, în baza unui referat întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef, pentru fiecare imobil anterior înscris în cartea funciară şi afectat de suprapunere parţială.

(2) Prin excepţie, în situaţia în care se expropriază întreg imobilul înscris în cartea funciară, aceasta se sistează, cu menţionarea transcrierii imobilului în cartea funciară a coridorului de expropriere, în baza unui referat întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef, pentru fiecare imobil anterior recepţionat şi afectat de suprapunere totală.

Art. 232. După intabularea dreptului de proprietate al statului/unității administrativ teritoriale asupra coridorului de expropriere, respectiv a dreptului de administrare al expropriatorului, se va elibera expropriatorului încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară pentru informare şi extrasul de plan cadastral de carte funciară.

 

Art.  233. (1) În vederea finalizării exproprierilor imobilelor potrivit Legii nr. 255/2010, persoana autorizată, la solicitarea expropriatorului, întocmeşte documentaţiile cadastrale individuale.

(2) Documentaţiile cadastrale individuale se întocmesc pe baza limitei coridorului de expropriere care a fost înscris în cartea funciară.

Art.  234. (1) Pentru imobilele neînscrise în cartea funciară, dacă se expropriază o parte din imobil, se vor întocmi documentaţii cadastrale individuale pentru fiecare lot rezultat, respectiv pentru lotul/loturile care rămân în proprietatea expropriatului şi lotul care se expropriază.

(2) Documentaţia cadastrală individuală va conţine:

 • Cererea de recepţie şi înscriere, semnată de proprietar sau de către persoana autorizata, în baza mandatului dat de expropriator;
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • Actul administrativ de expropriere în original, copie legalizată sau copie certificată pentru conformitate de catre expropriator;
 • Act de proprietate în original, copie legalizată sau copie certificată, după caz;
 • Copie după actul de identitate;
 • Inventar de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate în format analogic
 • Memoriul tehnic, în format analogic;
 • Plan de amplasament şi delimitare pentru întregul imobil, pe care se vor reprezenta toate loturile rezultate, lotul/loturile care rămân în proprietatea expropriatului şi lotul care se expropriază, în format analogic;
 • Plan de amplasament şi delimitare a imobilului (lot rezultat) sc. 1:2.000 - 1:500, după caz, în format analogic;
 • Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat
 • Fişier .cpxml,  .dxf, .pdf pentru lot/loturile rezultate;

Art. 235. Oficiul teritorial atribuie număr cadastral pentru lotul/loturile care rămân în proprietatea expropriatului. Pentru lotul supus exproprierii se întocmeşte referatul de respingere de către inspector, cu menţiunea: „Imobil care se suprapune cu coridorul de expropriere, pentru care a fost atribuit numărul cadastral .... şi a fost înscris în cartea funciara nr. .... în favoarea statului/unității administrativ teritoriale " şi se emite încheiere de respingere.

 

Art. 236. În cazul imobilelor inscrise în cartea funciara, afectate de culoarul de expropriere înscris anterior, indiferent de modul in care sunt identificate, se va intocmi o singura documentatie cadastrala de dezlipire ce va conține:

 • cerere de receptie și înscriere semnată de proprietar sau persoana autorizată, în baza mandatului dat de expropriator;
 • declarația pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
     • copia actului de identitate al proprietarului;
     • extras de carte funciară pentru informare;
 • act administrativ de expropriere în original, copie legalizată sau copie certificată pentru conformitate de catre expropriator;
 • inventar de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate în format analogic;
     • memoriul tehnic;
 • plan de amplasament şi delimitare pentru întregul imobil, pe care se vor reprezenta toate loturile rezultate, lotul/loturile care rămân în proprietatea expropriatului şi lotul care se expropriază, în format analogic;
 • plan de amplasament şi delimitare a imobilului (lot rezultat) sc. 1:2.000 - 1:500, după caz, în format analogic;
 • plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat
     • fișier .cpxml, .dxf, .pdf.
 • Art. 237. În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară afectate de culoarul de expropriere, referentul, inspectorul, asistentul-registrator și registratorul de carte funciara vor efectua următoarele operațiuni:

inspectorul alocă număr cadastral pentru toate imobilele rezultate din dezmembrare, întocmește referatul de admitere generat de aplicație, în două exemplare și notează pe planul de amplasament și delimitare al imobilului suprapus cu coridorul de expropriere : „Imobil care se suprapune cu coridorul de expropriere, pentru care a fost atribuit numărul cadastral .... şi a fost înscris în cartea funciara nr. .... în favoarea statului/unității administrativ teritoriale ";

un referat se atașează documentației, iar pe cel de al doilea referat inspectorul face propunerea de anulare a numărului cadastral acordat imobilului afectat de expropriere;

referentul înregistrează documentația cadastrală pe fluxul de înscriere dezmembrare în cartea funciară;

referentul înregistrează al doilea exemplar al referatului cu propunerea de anulare a numărului cadastral în vederea sistării cărții funciare;

registratorul admite cererea de deschidere a cărților funciare pentru numerele cadastrale acordate, aferente loturilor neafectate de suprapunere.

 • Art. 238.  Orice actualizare a informațiilor tehnice cu privire la imobilele înscrise în cartea funciară afectate de culoarul de expropriere se va face cu respectarea prevederilor legale, în baza solicitării scrise a proprietarului, a președintelui comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor sau a reprezentantului legal al expropriatorului, după o prealabilă notificare prin poștă a proprietarului.

 

Art. 239. În situația imobilelor înscrise în cartea funciară care, datorită faptului că sunt afectate de culoarul de expropriere, se dezmembrează în mai mult de două loturi, certificatul de urbanism obținut de expropriator la începerea lucrărilor înlocuiește certificatul de urbanism necesar în aceasta situație.

 

Art. 240. (1) În toate cazurile în care imobilul este înscris în cartea funciară cu documentaţie cadastrală care necesită actualizare, persoana autorizată întocmeşte documentaţia cadastrală cu verificarea prealabilă/integrarea în sistemul naţional de referință.

(2) În cazul documentaţiilor cadastrale pentru imobilele afectate de coridorul de expropriere, declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat va fi dată de proprietar sau orice persoană interesată.

Art. 241. Dacă există inadvertenţe între titlul de proprietate şi actele de identitate, în ceea ce priveşte numele şi prenumele titularului dreptului de proprietate, dosarul se va completa cu declaraţia în formă autentică a titularului sau cu certificatul de notorietate emis de primăria unităţii administrativ-teritoriale, care să ateste faptul ca persoana evidenţiată în titlu de proprietate este una şi aceeaşi cu persoana evidențiată în actele de identitate.

 

 

4.4.5. Procedura de lucru cu privire la cărțile funciare deschise în alte limbi decât cea română

 • Art. 242.  Se convertesc doar cărţile funciare ale căror înscrieri active sunt efectuate în limba română. Cărţile funciare ale căror înscrieri active sunt efectuate în altă limbă decât cea română vor fi convertite ulterior efectuării unei traduceri în limba română de către o persoană autorizată în acest sens sau de către un angajat al biroului teritorial care cunoaște limba respectivă.
  • 4.4.6. Reconstituirea cărții funciare și a încheierii de carte funciară

Art. 243. (1) Prin reconstituire se înţelege refacerea cărţilor funciare/încheierilor pierdute, sustrase, distruse ori deteriorate într-o măsură care nu mai permite efectuarea de înscrieri ori înțelegerea celor existente.

(2) Reconstituirea se poate face la cererea oricărei persoane interesate. Cererea de reconstituire depusă la biroul teritorial unde s-a aflat cartea funciară va cuprinde următoarele date: 

a) numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanei care a figurat ultima ca titulară a dreptului înscris în cartea funciară;

b) identificarea imobilului (nr. topografic, nr. cadastral) numai în cazul în care nu există un extras de carte funciară, original, mai vechi;

c) titlul în temeiul căruia s-a dobândit dreptul real;

d) drepturile reale care grevează imobilul.

(3) La cerere se va ataşa declaraţia autentică a persoanei interesate, din care să rezulte că este actualul proprietar al imobilului şi că situaţia imobilului a rămas neschimbată, un certificat fiscal cu privire la imobilul înscris în cartea funciară a cărei reconstituire se solicită sau alte acte care să ateste existenţa dreptului de proprietate al petentului.

(4) Este socotită persoană interesată, în sensul prezentului articol, titularul unei înscrieri din cartea funciară devenită inutilizabilă, succesorii universali și cu titlu universal ai acestuia, precum și terții dobânditori ai vreunui drept real în legătură cu imobilul supus intabulării, înscrierii provizorii sau notării.

(5) Cu prilejul reconstituiri cărții funciare, angajatul biroului teritorial va verifica toate înregistrările efectuate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilul în cauză. 

Art. 244. (1) La sesizarea din oficiu, reconstituirea cărții funciare se face după constatarea faptului că respectiva carte funciară a devenit inutilizabilă, prin referat întocmit de asistentul-registrator sau de referent, cu indicarea motivelor care impun reconstituirea.

(2) În baza referatului prevăzut la alin. (1), registratorul dispune reconstituirea prin încheiere supusă regimului de drept comun al încheierilor de carte funciară.

(3) Reconstituirea din oficiu a unei cărţi funciare distruse, sustrase sau pierdute va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin comunicarea încheierii de reconstituire.

Art. 245. (1) Dacă vechea carte funciară pierdută sau sustrasă este recuperată până la momentul la care, prin încheiere, se dispune reconstituirea, și dacă aceasta este utilizabilă, procedura de reconstituire va fi sistată.

(2) Dacă vechea carte funciară pierdută sau sustrasă este recuperată după ce, prin încheiere, se dispune reconstituirea, chiar dacă aceasta este utilizabilă, se va proceda la închiderea cărții vechi, înscrierile făcându-se în continuare în cartea funciară nouă, reconstituită.

Art. 246. Documentația cadastrală întocmită în vederea reconstituirii cărții funciare distruse, sustrase sau pierdute este similară documentației cadastrale de primă înscriere.

 

Art. 247.  Dacă în arhiva biroului teritorial nu se mai află încheierea privind o operaţiune efectuată în cartea funciară, aceasta se va putea reconstitui la cerere printr-o nouă încheiere, care va atesta efectuarea înscrierii în cartea funciară a respectivei operaţiuni, cu arătarea numărului iniţial de înregistrare şi a felului operaţiunii.

 

CAPITOLUL V

 

AVIZE ȘI RECEPȚII PENTRU LUCRĂRILE DE SPECIALITATE

 

 

  • 5.1  Dispoziții generale privind avizarea și recepția lucrărilor de specialitate
 • Art. 248. Prin avizarea și recepția lucrărilor de specialitate, Agenţia Naţională/oficiile teritoriale reglementează modul în care îşi exercită atribuţiile în calitate de unică autoritate în domeniul lucrărilor de specialitate.

 

 

Art. 249. (1) Pentru lucrările care se desfășoară pe teritoriul unui singur judeţ avizul pentru începerea lucrărilor de specialitate şi recepţia se solicită și se realizează de oficiul teritorial.

(2) Pentru lucrările de specialitate care se desfășoară pe teritoriul mai multor judeţe, respectiv pentru lucrări de fotogrammetrie sau de realizare de modele de geoid/ cvasigeoid avizul pentru începerea lucrărilor de specialitate şi recepţia se solicită și se realizează de Agenţia Naţională/CNC.

 

 

5.2 Dispoziții privind avizul de începere a lucrării

 

Art. 250. Avizul de începere a lucrării, reprezintă documentul emis de Agenţia Naţională sau oficiul teritorial, după caz, prin care se permite începerea şi desfăşurarea lucrărilor de specialitate într-o anumită zonă denumită suprafaţa de desfăşurare a lucrării şi într-un anumit interval de timp, denumit termen de execuţie.

 

Art. 251.  Avizul pentru începerea lucrărilor de specialitate se solicită oficiului teritorial, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul unui singur judeţ, sau Agenţiei Naţionale/CNC, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul mai multor judeţe, lucrări de fotogrammetrie precum şi realizarea de modele de geoid / cvasigeoid.

 

Art.  252.  (1) Avizul pentru începerea lucrărilor de specialitate, numit în continuare aviz, se emite pentru lucrări de măsurători terestre, cartografie, cadastru, geodezie, fotogrammetrie pentru suprafețe ce depășesc 10 ha în intravilan și 100 ha în extravilan.

(2) Avizul se solicită de către executantul lucrării de specialitate.

 

Art. 253. Cererea pentru solicitarea avizului se depune cu cel mult trei luni înaintea începerii lucrărilor și va fi însoţită de un exemplar al documentaţiei aferente lucrării de specialitate.

 

Art. 254. (1) Avizul se redactează în două exemplare se semnează de inspectorul și inginerul șef, un exemplar se transmite solicitantului, iar celălalt exemplar se arhivează la emitentul avizului, împreună cu documentaţia aferentă. Avizul este valabil până la expirarea termenului de execuţie a lucrării de specialitate pentru care a fost acordat. În cazul în care se constată lipsa unor elemente din documentaţia depusă se emite notă de completare. În această situaţie, termenul de soluţionare a cererii se va recalcula corespunzător, de la data depunerii completărilor.

(2) Avizul transmis solicitantului include specificarea datelor şi a documentelor care pot fi utilizate şi valorificate, precum şi a normelor, a instrucţiunilor şi a metodologiilor ce urmează să fie respectate în execuţia lucrării de specialitate.

(3) În aviz se precizează cerinţele tehnice impuse pentru categoriile de lucrări de specialitate respective, precum şi datele geodezice, cartografice şi cadastrale care sunt puse la dispoziţia emitentului avizului la încheierea lucrării. De asemenea, în aviz se nominalizează punctele din Reţeaua Naţională de Triangulaţie şi de Nivelment care sunt incluse în suprafaţa de desfăşurare a lucrării şi pe care executantul are obligaţia să le recunoască în conformitate cu cerinţele din aviz.

(4) În cazul avizelor pentru realizarea suportului topografic al planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu se specifică obligativitatea utilizării limitelor unităților administrativ teritoriale deținute de oficiile teritoriale, limitelor imobilelor înregistrate în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară şi a planurilor parcelare, recepţionate de către oficiul teritorial.

 

Art. 255.  În cazul în care, din motive neimputabile executantului, termenul de execuţie a lucrării specificat iniţial în aviz nu poate fi respectat, se procedează astfel:

  • dacă termenul de execuţie nu a fost depăşit, se poate solicita prelungirea avizului o singură dată pentru o perioadă de maximum 12 luni, situaţie în care nu este necesară achitarea unei noi taxe pentru avizul de execuţie. Termenul de răspuns la această cerere este acelaşi ca pentru un nou aviz;
  • dacă termenul de execuţie a fost depăşit sau este necesară o prelungire a acestuia cu mai mult de 12 luni, se solicită un nou aviz, cu achitarea tarifului corespunzător.

Art. 256. (1) Lucrările şi documentaţiile de specialitate contractate de Agenţia Naţională sau de unităţile subordonate acesteia nu necesită solicitarea avizului.

(2) Lucrările de specialitate interesând apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, executate de instituţii din domeniul apărării şi siguranţei naţionale cu personal propriu, nu necesită solicitarea avizului.

 

Art. 257. Documentaţia pentru solicitarea avizului de începere a lucrării trebuie să identifice limitele UAT-ului care face obiectul avizului şi să aprecieze cantităţile şi categoriile de lucrări necesare pentru obţinerea rezultatelor aşteptate. În acest sens, documentaţia include următoarele elemente:

 • utilizatorii (beneficiarii) lucrării; executantul lucrării;
 • scopul lucrării și termenul de execuție;
 • precizarea limitelor zonei (cursuri de apă, căi de comunicaţie, limite administrative etc. sau trapeze în nomenclatură Gauss, sau coordonate geografice extreme);
 • specificarea cât mai completă a datelor ce vor fi incluse în lucrare, a modului în care acestea vor fi stocate, organizate şi reprezentate, a preciziei (calităţii) lor, a gradului de detaliere; a formatului în care vor fi predate;
 • specificaţiile tehnice solicitate de beneficiar (sau prevăzute în caietul de sarcini), care au menţiunea: "conform cu originalul" şi copia procesului verbal de avizare a specificaţiilor tehnice, emis de ANCPI, dacă este cazul;
 • scara corespunzătoare a produselor cartografice care se doresc a fi realizate;
 • suprafaţa pe care se execută lucrarea (în ha).
 • planul de încadrare în zonă;

 

5.3 Dispoziții privind recepţia lucrărilor de specialitate

 

Art. 258. (1) Recepţia lucrărilor de specialitate are ca scop verificarea îndeplinirii condiţiilor de execuţie impuse de normativele, metodologiile şi instrucţiunile elaborate de Agenţia Naţională, a standardelor tehnice în vigoare şi a avizelor eliberate.

(2) Recepţia lucrărilor de specialitate se realizează pentru toate lucrările de măsurători terestre, cartografie, cadastru, geodezie, fotogrammetrie.

 

Art. 259.  Recepţia lucrărilor de specialitate se realizează de oficiul teritorial, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul unui singur judeţ, sau de Agenţia Naţională/CNC, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul mai multor judeţe, lucrări de fotogrammetrie precum şi realizarea de modele de geoid / cvasigeoid.

 

Art. 260.  Documentaţia topografică este ansamblul pieselor tehnice care se anexează cererii de avizare/recepţie a lucrărilor de topografie.

 

Art.  261. Documentațiile topografice sunt:

 • planurile topografice, care stau la baza întocmirii planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu;
 • planurile topografice necesare întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire şi de desfiinţare;
 • planurile şi hărţile analogice sau digitale;
 • documentaţiile topografice, întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
 • conţinutul topografic al expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru, la solicitarea instanţelor de judecată.

 

Art. 262. Documentaţia topografică pentru recepţia suportului topografic al PUG, cuprinde:

 • dovada achitării tarifelor legale.
 • copie a avizului de începere a lucrării;
 • inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune ce vor defini limita intravilanului propus, în format digital;
 • calculul analitic al suprafeţei unităţii administrativ-teritoriale, precum şi al suprafeţei existente şi propuse a fiecăruia dintre intravilanele componente;
 • descrierea limitei intravilanului propus, în format analogic şi digital;
 • memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale (în ha), suprafaţa intravilanului existent şi propus, calculată din coordonatele punctelor de contur;
 • plan topografic (în format analogic şi digital – dxf) la o scară convenabilă (scara 1:5.000-1:1.000 sau, în cazuri speciale, 1:10.000), astfel încât să cuprindă limita unităţii administrativ-teritoriale, limita vechiului intravilan, propunerea pentru limita intravilanului nou;
 • fișier .cpxml;

 

Art.  263.   Documentaţia pentru recepţia suportului topografic al PUZ, cuprinde:

 

 • dovada achitării tarifelor legale;
 • memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa pe care se execută lucrarea (în ha);
 • copie a avizului de începere a lucrării;
 • certificatul de urbanism pentru aprobarea investiţiei;
 • inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita PUZ-ului, în format digital;
 • calculul analitic al suprafeţei delimitate prin PUZ;
 • memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa pe care se execută lucrarea (în ha);
 • plan topografic (în format analogic şi digital - dxf), scara 1:2.000-1:500, pe care se vor evidenţia limitele PUZ-ului şi limitele imobilelor din interiorul PUZ cărora le-au fost acordate numere cadastrale:
 • plan de încadrare în zonă, la o scară convenabilă, pe care se va evidenţia limita PUZ faţă de limita intravilanului existent, în cazul PUZ-urilor executate în extravilan;
 • fișier .cpxml.

Art.  264. Documentaţia pentru recepţia suportului topografic al PUD, cuprinde:

 

 • dovada achitării tarifelor legale.
 • copie a avizului de începere a lucrării;
 • certificatul de urbanism pentru aprobarea investiţiei;Memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa pe care se execută lucrarea (în ha);
 • inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita PUD-ului, în format digital;
 • calculul analitic al suprafeţei delimitate prin PUD;
 • memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa pe care se execută lucrarea (în ha);
 • plan topografic (în format analogic şi digital - dxf) întocmit la scara 1:1.000-1:500 pe care se vor evidenţia limitele PUD-ului şi limitele imobilelor din interiorul PUD cărora le-au fost acordate numere cadastrale;
 • plan de încadrare în zonă la scara 1:5.000-1:10.000;
 • fișier .cpxml;

Art. 265. Documentaţia anexată la solicitarea recepţiei planurilor topografice necesare întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire sau desfiinţare:

 • memoriu tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, preciziile obţinute, date referitoare la imobil, suprafaţa pe care se execută lucrarea, date referitoare la situaţia existentă şi la cea propusă, specificarea modului de materializare a limitelor;
  • plan de încadrare în zonă;
 • măsurătorile realizate în reţeaua de îndesire, în format digital;
 • plan topografic (în format analogic şi digital - format .dxf) la scara 1:2.000-1:100, după caz, care va cuprinde reprezentarea reliefului pentru zona supusă investiției şi limita cadastrală ale imobilului;
 • fișier .cpxml pentru zona supusă investiției;

certificat de urbanism, în copie;

 • extras de carte funciară pentru informare şi extrasul de plan cadastral actualizate;
 • Dovada achitării tarifelor legale.

 

 

Art. 266. (1) Cererea de recepţie şi documentaţia anexată la aceasta se repartizează personalului de specialitate, care după analiza lucrării emite:

a) proces-verbal de recepţie, sau

b) notă de completare, în cazul solicitării de date suplimentare, completări sau pentru refacerea lucrării. Dacă după emiterea notei de completare se constată neremedierea sau remedierea parţială/defectuoasă a problemelor semnalate, lucrarea este declarată respinsă.

(2) Recepţia planurilor şi a hărţilor se finalizează prin întocmirea procesului-verbal de recepţie şi prin aplicarea pe planuri și hărți a parafei pentru recepţie.

(3) Parafa va fi aplicată pe planurile şi hărţile în format analogic recepţionate, alături de menţiunea: „Prezentul document recepționat este valabil însoțit de procesul verbal de recepţie nr……/ data………”

 

Art. 267. Procesul-verbal de recepţie se redactează în 2 exemplare; un exemplar se transmit solicitantului, iar un exemplar rămâne la emitentul avizului, împreună cu documentaţia depusă pentru recepţie. Procesul verbal de recepție se semnează de către inspector și inginerul șef.

 

Art. 268. Recepţia lucrărilor de specialitate executate sau contractate de Agenţia Naţională/instituţiile subordonate se realizează de către acestea, iar în cazul în care recepţia nu poate fi executată prin personalul propriu, pentru efectuarea recepţiei, se vor încheia contracte cu persoanele autorizate care au dreptul să execute lucrări de specialitate în domeniu.

 

Art. 269.  Cererea privind recepția este însoțită de copia avizului, dacă este cazul, și de documentația aferentă, în format analogic şi digital. Planurile/hărţile digitale se predau în format vector şi raster.

 

Art. 270. (1) Recepţie lucrărilor de specialitate presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • a) analiza generală, urmărindu-se respectarea prevederilor avizului şi a modului de îndeplinire a acestora;
 • b) verificarea lucrărilor de teren;
 • c) verificarea lucrărilor de birou.
 • (2) Prin verificarea lucrărilor de teren se urmăreşte:
 • a) modul de materializare şi de amplasare a punctelor reţelelor geodezice şi a punctelor reţelelor de îndesire şi de ridicare;
 • b) corespondenţa conţinutului produselor cartografice cu realitatea din teren;
 • c) gradul de precizie a produsului cartografic.
 • (3) Prin verificarea lucrărilor de birou se urmăreşte:
 • a) modul de utilizare a datelor iniţiale pentru realizarea lucrării de specialitate;
 • b) calitatea şi corectitudinea operaţiunilor, a măsurătorilor şi a calculelor;
 • c) calitatea produselor şi a documentelor finale, din punct de vedere al conţinutului, al formei de prezentare şi al gradului de precizie.

Art. 271.  Recepţia lucrărilor de specialitate care presupun lucrări de teren şi lucrări de birou se realizează astfel:

 • recepţia lucrărilor de teren se efectuează de către oficiile teritoriale pe raza cărora se află lucrarea de specialitate recepţionată;
 • recepţia lucrărilor de birou se face, după caz, de către Agenţia Naţională sau CNC sau de oficiile teritoriale, în funcţie de teritoriul pe care se situează lucrarea de specialitate;
 • în cazul identificării unor suprapuneri cu imobile înregistrate în baza de date grafice, recepția se efectuează cu menționarea suprapunerii pe planul recepționat și în procesul verbal de recepție;
 • dacă la recepția planurilor executate în vederea obținerea autorizației de construire (PAC), se constată diferențe între imobilul măsurat ce face obiectul planului supus recepției și imobilul anterior recepționat și înregistrat în sistemul informatic, atunci cererea de recepție se respinge și pentru imobilul în cauză se va realiza documentație cadastrală de actualizare informații tehnice;
 • pentru recepția planurilor executate în vederea obținerea autorizației de construire (PAC), imobilul teren ce face obiectul cererii trebuie să fie înregistrat în sistemul informatic integrat de cadastru și publicitate imobiliară.

Art. 272. (1) Recepţia elementelor de geodezie, de cartografie şi de cadastru din lucrările de specialitate pentru realizarea sistemelor informaţionale specifice domeniului de activitate urmăreşte şi asigurarea condiţiilor tehnice pentru integrarea datelor în baza de date a Agenţiei Naţionale.

(2) În cazul în care, din cauza mărimii, a ariei de răspândire şi a complexităţii lucrărilor de specialitate, acestea se finalizează în perioade care depăşesc 12 luni, se admite şi efectuarea de recepţii pe zone, dar numai pe faze de lucrări încheiate, finalizate cu documentaţii, care pot fi preluate pentru a fi integrate în baza de date a Agenţiei Naţionale.

 

Art. 273. (1) Recepţia conţinutului topografic al documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public se referă la recepţia oricărei reprezentări cartografice, hartă sau plan a/al teritoriului României sau a/al unei părţi a acestuia, realizată ca atare sau inclusă în atlase, ghiduri şi/sau reviste, indiferent de suportul pe care este realizată, de modul de vizualizare şi de sistemul de referinţă şi de coordonate utilizat.

(2) Recepţia documentelor cartografice de uz public urmăreşte conformitatea reprezentării cartografice cu realitatea, limitele administrative, sursele de date cu conţinut topografic şi modul de utilizare a acestora în cadrul documentului cartografic.

 

Art. 274.  Recepţia documentaţiilor topografice, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează conform Criteriilor Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 275.  (1) Pentru recepţia planului topografic, suport al documentaţiei de urbanism, cererea de recepţie a lucrării se depune la oficiul teritorial împreună cu un exemplar al documentaţiei aferente. Planului topografic recepționat stă la baza întocmirii documentației ce va fi realizată ulterior de proiectant, în vederea obținerii autorizației de construire/desființare.

(2) În vederea evitării suprapunerilor și a edificării construcțiilor pe amplasamente greșite, anterior solicitării recepției unui plan de situație în vederea emiterii autorizației de construire, pentru imobilul teren, înscris în evidențele de cadastru și carte funciară, se va solicita actualizarea informațiilor tehnice, care va duce la integrarea geometriei imobilului teren în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară.

(3) Suportul topografic supus recepţiei conţine limita din arhiva oficiului teritorial şi limita propusă prin planul urbanistic general, cu luarea în considerare a limitelor imobilelor înscrise în cartea funciară în baza documentaţiilor cadastrale şi a planurilor parcelare întocmite în baza legilor de restituire a proprietăţii, recepţionate de către oficiul teritorial.

 

Art. 276. În cazul în care există divergenţe cu privire la limite, oficiul teritorial recepţionează suportul topografic pentru documentaţia de urbanism, cu identificarea tronsonului de hotar respectiv şi menţionează pe acesta: "Pe tronsonul de hotar ......, între punctele ... şi ....., limita prezentată prin documentaţia de urbanism nu este aceeaşi cu limita deţinută în arhiva oficiului teritorial ... ."

 

 

Art. 277. (1) Recepţia documentaţiilor tehnice rezultate în urma execuţiei lucrărilor de cadastru sistematic se realizează de comisia de recepţie numită prin ordin al directorului oficiului teritorial.

(2) În scopul realizării recepţiei documentaţiei tehnice rezultate în urma execuţiei lucrărilor de cadastru sistematic, executantul predă la oficiul teritorial documentaţiile cadastrale care compun lucrarea întocmită conform prevederilor specificaţiilor tehnice din caietele de sarcini ale lucrărilor pentru introducerea cadastrului sistematic.

(3) Recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor de cadastru sistematic se finalizează prin procesul-verbal de recepţie şi un raport al comisiei de recepţie.

 

Art. 278. (1) Beneficiarii lucrărilor de specialitate nu pot prelua, utiliza sau pune la dispoziţie categoriile de date şi documente rezultate din procesul de realizare a lucrărilor de specialitate, dacă acestea nu sunt recepţionate și/sau avizate de ANCPI şi/sau unităţile subordonate.

(2) Tarifele se încasează înaintea depunerii cererii.

(3) Evidenţa avizelor de începere/recepţiilor lucrărilor de specialitate se face de către emitentul avizului/recepţiei.

 

Art. 279. (1) Lucrările de specialitate care fac obiectul recepţionării conţinutului topografic al documentelor cartografice destinate uzului public sunt publice numai după efectuarea recepţiei acestora.

(2) Executantul lucrării de specialitate este obligat ca, după recepţia documentelor cartografice destinate uzului public, să inscripţioneze documentele cu menţiunea "Recepţionat ANCPI/data".

 

Art. 280. (1) Limita intravilanului de pe suportul topografic al planului urbanistic general/planului urbanistic zonal, recepţionat de către oficiul teritorial devine oficială şi este introdusă în baza de date a oficiilor teritoriale după aprobare prin hotărâre a consiliului local a planului urbanistic general/planului urbanistic zonal.

(2) În situaţia în care hotărârea consiliului local de aprobare a planului urbanistic general/planului urbanistic zonal nu este transmisă oficiului teritorial, acesta recepţionează lucrările de specialitate ţinând cont de limita intravilanului existentă în baza de date.

 

 

5.4. Dispoziții privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, geodezie şi cadastru

Art. 281. - (1) Agenţia Naţională, prin oficiile teritoriale, avizează tehnic, exclusiv cu privire la corectitudinea datelor topografice, expertizele judiciare efectuate de către experţii judiciari în specializarea topografie, geodezie şi cadastru.

 (2) Avizarea tehnică a expertizelor judiciare prevăzute de Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face la solicitarea instanţei de judecată care a dispus efectuarea expertizei.

(3) În cazul cererilor prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, dacă instanţa de judecată va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizată de către oficiul teritorial.

 

Art. 282. (1) Avizarea tehnică a expertizei  judiciare constă în recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului ce face obiectul expertizei, în conformitate cu dispoziţiile cu privire la recepţia lucrarilor de specialitate din prezentul regulament..

(2) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului se întocmeşte în sistemul naţional de proiecție.

(3) Planul de amplasament este însoţit de următoarele documente:

  • memoriul tehnic, prin care se descrie lucrarea efectuată;
  • planul de încadrare în zonă, în care este individualizat imobilul;
  • extrasul de carte funciară pentru informare, dacă imobilul este înregistrat în cartea funciară;
  • copia adresei, a încheierii instanței de judecată sau, după caz, a altor documente din care rezultă numirea expertului și identificarea imobilului care face obiectul expertizei.

Art. 283. Recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului se realizează, fără a se atribui număr cadastral, prin analizarea:

 • conţinutului topografic al acestuia;
  • metodelor şi mijloacelor de măsurare;
  • încadrării acestuia în sistem naţional de proiecţie;
 • determinării suprafeţei imobilului.

Art. 284. (1) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului se întocmeşte potrivit prevederilor prezentului regulament.

(2) Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii planului de amplasament şi delimitare şi corespondenţa acestuia cu realitatea din teren, revine expertului judiciar, care este obligat să execute măsurătorile la teren.

(3) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului se întocmeşte în format analogic şi digital în fişiere .dxf şi .cpxml.

(4) Elementele din fişierul .cpxml care nu sunt determinabile la momentul întocmirii expertizei, întrucât depind de soluţionarea litigiului, se completează ulterior de către oficiul teritorial, potrivit celor rezultate din cuprinsul hotărârii judecătoreşti irevocabile în temeiul căreia se solicită intabularea în cartea funciară.

 

Art. 285. (1) Competenţa recepţiei planului de amplasament şi delimitare revine oficiului teritorial în a cărui rază de activitate este situat imobilul ce face obiectul expertizei.

(2) Planurile de amplasament şi delimitare recepţionate cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate sunt salvate într-o bază de date grafică distinct㠄Recepţii expertize tehnice judiciare”.

 

Art. 286. (1) Recepţia se finalizează prin întocmirea procesului verbal de recepţie, în care se consemnează admiterea sau respingerea recepţiei planului de amplasament şi delimitare, conform dispoziţiilor cu privire la recepţia lucrarilor de specialitate din prezentul regulament.

(2) Procesul verbal de recepţie va fi însoţit obligatoriu de planul de amplasament şi delimitare al imobilului care face obiectul expertizei judiciare.

(3) În cazul admiterii, pe planul de amplasament şi delimitare se aplică parafa şi semnătura inspectorului.

(4) Planul de amplasament şi delimitare se întocmeşte în numărul de exemplare necesar comunicării către părţile din proces, plus un exemplar pentru instanţă şi unul pentru oficiul teritorial.

(5) În procesul verbal de recepţie se face menţiune despre:

a) conţinutul şi corectitudinea datelor topografice;

b) datele folosite, planuri parcelare, planuri topografice, documentaţii cadastrale, comparativ cu cele din baza de date a oficiului teritorial;

c) amplasamentul şi vecinătăţile imobilului, existenţa eventualelor suprapuneri, prin menţionarea acestora pe planul de amplasament şi delimitare.

 

Art. 287. (1) Avizarea tehnică a expertizei judiciare, constând în recepţia tehnică efectuată în condiţiile prezentului regulament, este scutită de la plata tarifelor.

(2) Experţii judiciari pot solicita oficiului sau biroului teritorial, în baza documentelor din care rezultă numirea acestora şi identificarea imobilului care face obiectul expertizei, cu scutire de la plata tarifelor, următoarele date şi documente:

a) coordonatele punctelor aflate pe limita de proprietate pentru imobilele înregistrate în sistemul informatic de cadastru şi carte funciară, pentru imobilul în cauză, precum şi pentru cele limitrofe imobilului în cauză;

b) planul de încadrare în zonă;

c) extrasul de plan parcelar recepţionat de oficiul teritorial sau, după caz, extrasul de plan cadastral de carte funciară;

d) extrasul de carte funciară pentru informare, dacă imobilul este înscris în cartea funciară;

e) actele care au stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilelor în cauză;

f) extras de pe ortofotoplan, pentru imobilul în cauză, precum şi pentru cele limitrofe imobilului în cauză;

g) copii ale altor documente, necesare şi în strânsă legătură cu efectuarea expertizei judiciare, nominalizate de către expert.

 

 

Art. 288. Termenele privind recepţia planului de amplasament şi delimitare  a imobilului, precum şi cele privind furnizarea de date şi documente sunt stabilite prin Ordinul directorului general privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate.

 

Art. 289. În aplicarea prevederilor prezentului regulament, în cadrul oficiilor şi al birourilor teritoriale se va stabili un program special de lucru cu experţii judiciari, în urma consultării cu biroul de expertize local. Programul de lucru cu experţii judiciari va fi publicat pe pagina de internet a oficiului teritorial.

 

Art. 290. În vederea efectuării înscrierii în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conform Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a imobilului care a  făcut obiectul litigiului în care s-a dispus expertiza judiciară, planul de amplasament şi delimitare pentru care s-a admis recepţia în condiţiile prezentului regulament ţine locul documentaţiei cadastrale după pronunţarea hotărârii judecătoreşti irevocabile. Atribuirea numărului cadastral se face de către OCPI, după verificarea corespondenței cu realitatea din teren, dacă situația tehnico – juridică a imobilului nu a fost modificată prin înregistrări ulterioare avizării tehnice a expertizei judiciare.

 

CAPITOLUL VI

 

DISPOZIȚII PRIVIND REALIZAREA LUCRĂRILOR SISTEMATICE DE CADASTRU

 

6.1. Dispoziţii generale

 

Art. 291. În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (4) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, prezentul regulament are ca scop stabilirea regulilor şi procedurilor privind realizarea lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară.

 

Art. 292. (1) Se definesc următorii termeni utilizaţi în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru:

 • prin imobil se înţelege terenul, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru printr-un identificator unic;
 • prin deţinător de imobil se înţelege titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor ori deţinător precar;
 • fişa de interviu este un document de lucru, ce conţine informaţii despre imobil preluate de la oficiul teritorial ori din alte surse şi care se completează cu informaţiile obţinute în urma lucrărilor tehnice la teren;
 • documentele tehnice ale cadastrului sunt documentele întocmite de către executant la finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru şi conţin informaţiile tehnice, juridice şi administrative despre imobile şi deţinători;
 • registrul cadastral al imobilelor este documentul tehnic care conţine informaţiile textuale de natură tehnică şi juridică ale imobilelor identificate în urma lucrărilor sistematice de cadastru;
 • opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători este documentul tehnic care cuprinde lista ordonată alfabetic a deţinătorilor imobilelor şi elementele de identificare a imobilelor în planul cadastral;
 • planul cadastral conţine reprezentarea grafică a limitelor imobilelor componente ale unui sector cadastral sau unitate administrativ-teritorială, realizată în sistemul de proiecţie naţional, precum şi identificatorii unici ai imobilelor;
 • fişier cgxml este fişierul având structura XML definită de ANCPI pentru reprezentarea datelor tehnice şi juridice (textuale şi grafice) aferente imobilelor identificate în cadrul lucrărilor de cadastru sistematic. Structura fişierului cgxml este descrisă în Anexa nr. C6.9 la Regulament;
 • numărul cadastral este identificatorul unic al cărui atribut este un număr natural (de la 1 la n), atribuit imobilului de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, cu ocazia înregistrării acestuia în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
 • (2) Termenii de la alin. (1) se completează cu cei definiţi în reglementările din domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare.

 

Art. 293. (1) Lucrările sistematice de cadastru constituie un ansamblu de activităţi, ce au ca scop:

 • a) identificarea în teren a imobilelor, măsurarea, descrierea şi înregistrarea lor în documentele cadastrale precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
 • b) identificarea deţinătorilor legali ai imobilelor, colectarea actelor de proprietate, verificarea publică a datelor colectate şi corectarea erorilor, în vederea înscrierii în cartea funciară.
 • (2) Lucrările sistematice de cadastru se pot realiza pentru întreg teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, sau pentru unul sau mai multe sectoare cadastrale.

 

Art. 294. (1) La finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru se întocmesc documentele tehnice ale cadastrului.

Documentele tehnice sunt:

a) planul cadastral;

b) registrul cadastral al imobilelor;

c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători.

(2) Documentele tehnice se întocmesc pe sectoare cadastrale.

 

 

6.2. Desfăşurarea lucrărilor sistematice de cadastru

 

6.2.1. Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru

 

Art. 295. Începerea lucrărilor sistematice de cadastru se stabileşte prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi cuprinde identificarea unităţii administrativ-teritoriale şi a sectorului sau, după caz, a sectoarelor cadastrale, în care se vor desfăşura lucrările.

 

Art. 296. (1) Procedura detaliată de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) include descrierea etapelor de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru. Principalele etape sunt:

organizarea şi desfăşurarea campaniei de informare publică la nivel naţional şi local având ca scop înştiinţarea cetăţenilor cu privire la începerea lucrărilor sistematice de cadastru;

realizarea lucrărilor premergătoare cadastrului: identificarea limitelor unităţii administrativ-teritoriale, stabilirea sectoarelor cadastrale, analizarea şi integrarea informaţiilor preluate de la oficiul teritorial, primărie sau alte instituţii ori din alte surse;

derularea lucrărilor de specialitate: identificarea amplasamentelor imobilelor, realizarea măsurătorilor cadastrale, identificarea deţinătorilor legali ai imobilelor şi colectarea actelor de proprietate;

 • sesizarea camerei notarilor publici de către oficiul teritorial, în cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent;
 • actualizarea informaţiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică şi întocmirea documentelor tehnice cadastrale;

recepţia documentelor tehnice cadastrale de către oficiul teritorial;

publicarea şi afişarea documentelor tehnice cadastrale;

înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor privind calitatea de posesor şi a cererilor de rectificare a documentelor tehnice cadastrale;

actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului, în urma soluţionării cererilor de rectificare şi ca urmare a integrării lucrărilor sporadice înregistrate în perioada de publicare;

eliberarea de către notarul public a certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari;

închiderea lucrărilor sistematice de cadastru, în vederea înscrierii în cartea funciară;

deschiderea noilor cărţi funciare;

închiderea vechilor evidenţe prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale;

comunicarea încheierii de înscriere, a extrasului de carte funciară pentru informare şi a extrasului din noul plan cadastral;

arhivarea documentelor care stau la baza înregistrării imobilelor în cadastru şi în cartea funciară.

 

Art. 297. În cadrul lucrărilor tehnice de cadastru se utilizează reprezentarea grafică a limitelor unităţilor administrativ-teritoriale precum şi a limitelor intravilanelor deţinute de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale. Aceste limite sunt cele folosite de către oficiile teritoriale în activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale întocmite la cererea persoanelor interesate, în vederea înscrierii în cartea funciară.

 

Art. 298. (1) Determinarea sectoarelor cadastrale se realizează în vederea localizării imobilelor pe planul cadastral şi pentru gestionarea eficientă a informaţiilor grafice.

(2) În vederea determinării sectoarelor cadastrale, executantul lucrărilor sistematice de cadastru realizează următoarele operaţiuni:

a) stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale;

b) numerotarea sectoarelor cadastrale.

(3) Stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale se realizează prin utilizarea limitelor unităţii administrativ-teritoriale, a ortofotoplanului, a planurilor topografice sau cadastrale scara 1:2000, 1:5000 sau 1:10000, a planului cadastral de ansamblu scara 1:10000, etc.

(4) La stabilirea limitelor ce definesc sectoarele cadastrale se are în vedere faptul că acestea nu trebuie să intersecteze limitele imobilelor.

(5) Numerotarea sectoarelor cadastrale se realizează prin utilizarea numerelor naturale (de la 1 la n), unice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

 

Art. 299. Elementele de infrastructură care definesc sectoarele cadastrale din cadrul unităţii administrative-teritoriale se grupează într-un sector cadastral, denumit sectorul cadastral “0”.

 

Art. 300. Executarea lucrărilor de cadastru la teren este în sarcina comisiei constituite în acest scop. Comisia este formată din reprezentanţi ai executantului lucrărilor de cadastru şi cel puţin un reprezentant al unităţii administrative-teritoriale.

 

 

6.2.2. Desfăşurarea lucrărilor preliminare

 

Art. 301. (1) Oficiul teritorial are obligaţia de a preda executantului lucrărilor de cadastru, datele şi informaţiile pe care le deţine cu privire la imobile şi proprietari, în vederea realizării lucrărilor sistematice de cadastru.

(2) Principalele date ce pot fi predate sunt:

 • limitele unităţii administrativ-teritoriale şi ale intravilanelor componente deţinute de către oficiul teritorial, utilizate în activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale şi de înscriere în cartea funciară;
 • ortofotoplanul corespunzător unităţii administrativ-teritoriale;
 • planurile cadastrale/topografice;
 • planurile parcelare, avizate de către comisia locală de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor şi recepţionate de către oficiul teritorial;
 • baza de date a titlurilor de proprietate care conţine informaţii textuale din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietăţii;
 • baza de date a registrelor de transcripțiuni-inscripțiuni;
 • copii ale cărților funciare;
 • fișiere cgxml cu date din baza de date a sistemului informatic integrat de cadastru și publicitate imobiliară;
 • date referitoare la rețeaua națională geodezică (planimetrie, altimetrie);
 • alte documentații (hărți de carte funciară, cadastre imobiliar-edilitare, sisteme informaționale specifice etc.).
 • (3) Oficiul teritorial va preda executantului datele şi informaţiile furnizate de către autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, privitoare la imobilele pe care acestea le deţin, în vederea realizării lucrărilor sistematice de cadastru. Conform legii, aceste autorităţi şi instituţii trebuie să predea oficiului teritorial şi copiile certificate ale actelor juridice necesare înregistrării imobilelor în cartea funciară.

 

Art. 302. (1) Primarul unităţii administrativ-teritoriale, are obligaţia să furnizeze executantului lucrărilor de cadastru, în condiţiile legii, datele şi informaţiile privitoare la imobile şi deţinători, cuprinse în următoarele evidenţe:

a) registrul agricol;

b) registrul de rol nominal unic;

c) nomenclatura stradală;

d) listele cuprinzând următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului şi codul de înregistrare fiscală sau, după caz, codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice;

e) orice alte informaţii şi evidenţe care ar putea fi necesare realizării lucrării sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară.

(2) Aceste date şi informaţii sunt puse la dispoziţia executantului, prin intermediul compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei.

 

Art. 303. (1) Predarea datelor se poate face etapizat, conform programului stabilit al lucrărilor.

(2) Predarea se realizează prin proces verbal de predare primire sau protocol, după caz, semnat de către reprezentanţii părţilor implicate.

(3) Furnizarea datelor necesare realizării lucrărilor sistematice de cadastru se face cu titlu gratuit.

Executantul lucrărilor are obligaţia de a utiliza informaţiile şi datele primite, doar în vederea realizării lucrărilor sistematice de cadastru.

 

Art. 304. Executantul lucrărilor analizează şi evaluează datele şi informaţiile primite, le prelucrează şi integrează în sistemul informatic creat în scopul formării bazei de date a lucrărilor de cadastru.

 

Art. 305. (1) În cazul în care lucrările sistematice de cadastru se realizează la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, sau la nivelul mai multor sectoare cadastrale, executantul va realiza deplasări în teren, în vederea evaluării complexităţii lucrărilor şi stabilirii soluţiilor tehnice de realizare a acestora.

(2) Prin acţiunile de recunoaştere a terenului se au în vedere aspectele:

 • identificarea formelor de relief;
 • identificarea zonelor în care sunt necesare ridicări topografice;
 • identificarea zonelor în care vor fi efectuate identificări şi măsurători ale imobilelor în teren;
 • recunoașterea punctelor din rețeaua geodezică;
 • identificarea zonelor cu potențiale dificultăți.
 • Art. 306. Pe baza datelor şi informaţiilor primite, executantul lucrărilor va stabili:
 • soluţia tehnică şi metodele de execuţie a lucrărilor;
 • programul lucrărilor şi modul de organizare a acestora, în termeni de resurse materiale, umane şi tehnice;
 • termenele de finalizare a lucrărilor şi de realizare a documentaţiei tehnice a cadastrului.
 • 6.2.3. Desfăşurarea lucrărilor tehnice de specialitate

 

Art. 307. (1) Lucrările tehnice de specialitate se realizează prin lucrări de teren şi lucrări de birou şi au ca scop obţinerea datelor şi informaţiilor privitoare la imobile şi deţinători, în vederea constituirii bazei de date a lucrărilor sistematice şi întocmirea documentaţiei tehnice aferente.

(2) În cadrul lucrărilor tehnice de specialitate se determină suprafaţa terenurilor şi construcţiilor, rezultată din măsurători.

(3) Lucrările de măsurare se execută prin orice metodă grafică, numerică, fotogrammetrică sau combinate. Măsurătorile se efectuează în sistemul naţional de proiecţie.

 

Art. 308. (1) În cazul imobilelor împrejmuite se înregistrează suprafaţa determinată prin măsurători indiferent de zona în care imobilele sunt situate (zona cooperativizată sau necooperativizată).

(2) În cazul imobilele neîmprejmuite:

 • a) situate în intravilan se înscrie suprafaţa determinată prin măsurători în favoarea proprietarului iar în lipsa actelor de proprietate, în favoarea posesorului;
 • b) situate în extravilan care au făcut obiectul legilor fondului funciar se înscrie suprafaţa din Titlul de proprietate iar aceste imobile nu vor face obiectul procedurii atestării posesiei. În acest caz, surplusul de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale, care poate opta pentru constituirea rezervei sau poate atribui diferenţa de teren celor din tarla, în baza hotărârii comisiei, după soluţionarea eventualelor contestaţii;
 • c) situate în zonele necooperativizate se înregistrează suprafaţa măsurată, iar pentru suprafaţa deţinută în plus faţă de actele de proprietate se va înscrie posesorul. În cazul în care nu există acte de proprietate, pentru suprafaţa determinată prin măsurători se va înscrie posesorul.
 • (3) În unităţile administrativ-teritoriale mixte, oficiul teritorial stabileşte împreună cu primăria zonele cooperativizate/necooperativizate și le comunică executantului sub forma unor poligoane reprezentate pe planul cadastral de ansamblu sau pe ortofotoplan (cu limita UAT figurată).

 

 

6.2.3.1. Verificarea limitelor unităţii administrativ-teritoriale

 

Art. 309. (1) Executantul realizează verificarea în teren a limitelor unităţii administrativ-teritoriale în baza limitelor preluate de la oficiul teritorial.

(2) Executantul va realiza măsurători la teren pentru limitele reprezentate prin detalii stabile (taluzuri, diguri, ape, căi de comunicaţii, limite certe ale imobilelor). Se vor măsura inclusiv punctele fixe limitrofe (poduri, stâlpi, colţuri de gard, pomi, careuri de sonde, intersecţii de şanţuri).

(3) În situaţia în care limita stabilită în urma măsurătorilor nu corespunde cu cea vectorizată pe ortofotoplan în cadrul aplicaţiei RELUAT, executantul va sesiza oficiul teritorial, care va stabili soluţia de urmat şi o va comunica în scris executantului.

 

Art. 310. În urma efectuării măsurătorilor, executantul va preda oficiului teritorial, spre verificare, documentaţia tehnică de delimitare, care va cuprinde:

a) memoriul tehnic;

b) fişierul cu măsurătorile efectuate;

c) inventarul de coordonate;

d) fişierul în format .dxf conţinând conturul limitei unităţii administrativ-teritoriale şi punctele fixe măsurate.

 

 

6.2.3.2. Determinarea limitelor tarlalelor şi cvartalelor

 

Art. 311. (1) Limitele tarlalelor şi cvartalelor vor coincide cu limitele care definesc imobilele.

Limitele vor fi reprezentate sub formă de poligoane. Fiecare poligon va avea ca atribut numărul tarlalei sau cvartalului. Acest număr este unic la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

(2) Precizia pentru determinarea limitelor va fi corespunzătoare preciziei grafice a scării planului, luând în considerare o eroare grafică de 0,2 mm. Pentru asigurarea unei precizii uniforme la nivelul întregului plan cadastral, elementele digitizate se vor constrânge/verifica, prin măsurători topografice efectuate în punctele caracteristice ale tarlalei/cvartalului. Se vor verifica cel puţin 4 puncte caracteristice pentru fiecare tarla/cvartal.

 

 

6.2.3.3. Întocmirea planurilor parcelare

 

Art. 312. Pentru realizarea planului parcelar, executantul va utiliza datele primite de la oficiul teritorial şi primărie privitoare la imobilele din tarla/cvartal, respectiv:

a) titlurile de proprietate;

b) copii ale planurilor de amplasament şi delimitare recepţionate;

c) inventare de coordonate ale planurilor de amplasament şi delimitare recepţionate;

d) planuri parcelare existente;

e) fişiere .cp, .dxf;

f) liste ori schiţe cuprinzând ordinea amplasării parcelelor în tarla/cvartal, etc.

 

Art. 313. (1) Planul parcelar trebuie să conţină următoarele informaţii:

a) numărul tarlalei;

b) numărul parcelei;

c) suprafaţa determinată prin măsurători;

d) identificatorul unic al imobilului (ID) atribuit de executant în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică.

(2) În cazul în care atributele a) şi/sau b) lipsesc, executantul va realiza o numerotare provizorie a parcelelor, în vederea realizării unui plan coerent la nivel de tarla şi sector cadastral. Această numerotare nu va modifica adresa/amplasamentul imobilului.

(3) Orice modificare, corectare a datelor înscrise în titlul de proprietate, vor fi evidenţiate în tabelul parcelar întocmit pentru fiecare plan parcelar, la rubrica Observaţii. Aceste modificări vor fi evidenţiate şi în fişierele cgxml aferente, în câmpul „Observaţii/Referinţe” de la rubrica „Date referitoare la teren”.

 

Art. 314. (1) În situaţiile în care pentru integrarea planurilor parcelare existente sau pentru realizarea noilor planuri, se impun operaţiuni care privesc compensarea suprafeţelor, aceste operaţiuni pot fi realizate în baza hotărârii comisiei locale, cu acordul proprietarului în cauză de a primi teren în altă tarla, exprimat prin înscris încheiat în formă autentică notarială şi având în vedere situaţia de fapt.

(2) În acest caz înscrierea în cartea funciară se va face în baza titlului de proprietate şi a declaraţiei autentice a proprietarului.

(3) Prin compensarea suprafeţelor se înţelege situaţia în care suprafaţa măsurată a tarlalei este mai mică decât suma suprafeţelor parcelelor înscrise în titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietăţii, neînchiderea fiind repartizată proporţional tuturor proprietarilor din tarla.

(4) În acest caz, se reduce proporţional suprafaţa tuturor parcelelor din tarla. În fişa de interviu a fiecărui imobil şi în documentele tehnice, la suprafaţa măsurată se va înscrie suprafaţa rezultată după diminuare, iar la suprafaţa din acte se va înscrie suprafaţa din titlul de proprietate.

(5) În situaţia în care comisia locală nu este de acord cu compensarea suprafeţelor, aceasta va propune comisiei judeţene schimbarea prin hotărâre a amplasamentului suprafeţei de teren care nu se încadrează în suprafaţa măsurată a tarlalei.

 

Art. 315. (1) Erorile materiale săvârşite în titlurile de proprietate se corectează de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară. Prin erori materiale se înţeleg erorile de calcul sau greşelile materiale săvârşite cu ocazia scrierii titlurilor de proprietate.

(2) Oficiul teritorial poate rectifica titlurile de proprietate în temeiul hotărârii comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

(3) Procedura de îndreptare a erorilor materiale şi de rectificare a titlurilor de proprietate va fi aprobată prin ordin cu caracter normativ al directorului general al ANCPI.

 

Art. 316. (1) Planurile parcelare întocmite sau modificate de către executant vor fi integrate în planul cadastral.

(2) Acestea vor fi aprobate prin hotărârea comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, după soluţionarea contestaţiilor.

 • 6.2.3.4. Întocmirea fişelor de interviu
 • Art. 317. (1) În baza informaţiilor disponibile, executantul lucrării va întocmi fişe de interviu, necesare realizării lucrărilor de teren.

(2) Fişa de interviu este un document de lucru, care poate fi completat, modificat, corectat şi care conţine informaţii despre imobile şi deţinători, preluate de la oficiul teritorial, primărie ori din alte surse şi care se completează cu informaţiile culese în teren.

(3) În cadrul lucrărilor de identificare în teren, se pot crea fişe de interviu noi. Fişa de interviu se întocmeşte conform modelului din Anexa nr. C6.1.

 

Art. 318. Fişa de interviu trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) denumirea unităţii administrativ-teritoriale;

b) numărul sectorului cadastral;

c) identificarea persoanei care a furnizat datele;

d) informaţii despre imobil privind:

 • identificatorul acestuia înscris în actele de proprietate sau evidenţele de publicitate imobiliară (număr tarla/parcelă, număr de carte funciară/număr topografic, număr cadastral);
 • menţiunea cu privire la faptul că imobilul este împrejmuit sau neîmprejmuit;
 • situarea imobilului în zona de aplicare a legilor proprietăţii sau în zona necooperativizată;
 • e) semnătura operatorului care a cules datele.

 

 

6.2.3.5. Determinarea limitelor imobilelor

 

Art. 319. (1) Stabilirea componenţei imobilului se realizează conform actelor de proprietate şi a realităţii din teren.

(2) Nu se vor constitui imobile cu suprafaţa mai mică de 1 mp, iar suprafeţele imobilelor se vor stabili ca numere întregi.

 

Art. 320. (1) Determinarea limitelor unui imobil se face prin măsurători la teren sau prin alte metode.

(2) Atunci când este cazul, delimitarea limitelor se va face în prezenţa deţinătorilor de teren. În cazul în care, deşi convocaţi deţinătorii nu se prezintă, identificarea limitelor imobilelor se va face în lipsa acestora.

 

Art. 321. (1) În cazul în care un imobil este traversat de limita de demarcare între intravilan şi extravilan, acel imobil va fi despărţit în două imobile, unul compus din porţiunea din intravilan şi celălalt din porţiunea situată în extravilan.

(2) Oficiul teritorial va pune la dispoziţia executantului limitele intravilanelor componente ale unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) În cazul în care limita intravilanului intersectează construcţii, acestea vor fi incluse în intravilan, iar oficiul teritorial va actualiza limita intravilanului.

 

Art. 322. Precizia care trebuie asigurată pentru imobilele din intravilan va fi cea corespunzătoare planului scara 1:2000, iar pentru cele din extravilan, cea a planului scara 1:5000.

 

Art. 323. (1) Metodele de determinare a limitelor imobilelor se stabilesc în funcţie de amplasamentul terenului, astfel:

a) pentru intravilan, limitele imobilelor împrejmuite vor fi determinate:

 • prin vectorizarea planurilor cu verificarea şi actualizarea acestora la teren, în zonele în care există planuri cadastrale/topografice sau ortofotoplan la scara 1:2000 (sau scări mai mari);
 • prin măsurători topografice în celelalte situații, pe cât posibil în prezența deținătorilor.
 • b) pentru extravilan, limitele imobilelor se vor determina:
 • în format vector,
  • realizat în sistemul naţional de coordonate, limitele imobilelor se vor prelua şi integra în planul cadastral, în cazul în care reflectă situaţia din acte şi din teren;
  • realizat în sistem de coordonate local sau alte sisteme de coordonate se va realiza o poziţionare a planului parcelar în Sistemul Stereografic 1970. În cazul în care, în urma poziţionării se constată că planul parcelar reflectă situaţia din acte şi teren, limitele imobilelor vor fi integrate în planul cadastral.
 • în format raster, acestea vor fi georeferenţiate, iar limitele imobilelor vor fi determinate prin vectorizarea planului şi introduse în planul cadastral, în cazul în care reflectă situaţia din acte şi teren.
 • (2) Limitele imobilelor neîmprejmuite vor fi preluate din planurile parcelare întocmite sau verificate în cadrul lucrării de înregistrare sistematică.

(3) În situaţia în care nu există planuri parcelare sau cele existente sunt incorecte, executantul va întocmi planuri parcelare noi, după distincţiile de la art. 312.

 

Art. 324. (1) În cazul construcţiilor, punctele caracteristice se determină prin măsurători topografice expeditive.

(2) Executantul va reprezenta pe plan toate construcţiile existente în teren, indiferent de existenţa ori lipsa actelor de proprietate privitoare la acestea şi indiferent de situaţia existentă în cărţile funciare.

(3) Se vor reprezenta numai construcţiile permanente cu suprafaţa mai mare de 1 mp.

 

Art. 325. (1) Limitele imobilelor înregistrate anterior în evidenţele de cadastru ale oficiilor teritoriale vor fi preluate în planul cadastral. În cazul în care se constată diferenţe între datele înregistrate şi situaţia existentă la teren, reprezentarea grafică a imobilelor înregistrate anterior în cadastru şi în cartea funciară poate fi corectată fără acordul proprietarilor.

(2) Prin corectarea reprezentării grafice a imobilelor se înţelege orice modificare a formei grafice şi a poziţiei imobilului precum şi a suprafeţei înscrise în cartea funciară.

 

Art. 326. (1) În cadrul lucrărilor sistematice de cadastru categoriile de folosinţă ale parcelelor vor fi preluate din actele de proprietate iar în lipsa acestora, din evidenţele primăriei.

(2) Categoria de folosinţă a terenului este un atribut al parcelei şi se individualizează printr-un cod. Pentru evidenţierea parcelelor se vor folosi codurile categoriilor de folosinţă prevăzute în regulamentele în vigoare.

(3) Parcelele care compun imobilul vor fi reprezentate numai dacă au categoria de folosinţă în suprafaţă mai mare de 50 de mp în intravilan şi mai mare de 300 de mp în extravilan. Parcelele având suprafeţe mai mici decât cele menţionate vor fi incluse în parcelele adiacente ale aceluiaşi proprietar.

 

Art. 327. (1) Detaliile liniare (drumuri, străzi, căi ferate, diguri, ape, etc.) constituie imobile şi se înregistrează ca atare. Lăţimea drumurilor şi a străzilor se stabileşte între limitele imobilelor adiacente.

(2) Detaliile liniare primesc un singur identificator pe toată lungimea lor, cu excepţia subtraversărilor.

(3) În cazul intersecţiilor între detaliile liniare se vor crea imobile pe tronsoane, respectându-se ierarhia:

 • căile ferate întretăiate de ape;
 • drumurile naţionale întretăiate de căi ferate şi ape;
 • drumurile judeţene întretăiate de ape, căi ferate şi drumuri naţionale;
 • drumurile comunale întretăiate de ape, căi ferate, drumuri naţionale şi drumuri judeţene;
 • drumurile de exploatare (comune) întretăiate de ape, căi ferate, drumuri naţionale, drumuri judeţene sau comunale.

 

6.2.3.6. Colectarea actelor de proprietate şi identificarea deţinătorilor

 

Art. 328. (1) Pentru imobilele situate în intravilan, Contractorul va vizita fiecare imobil în parte în vederea identificării deţinătorilor şi va completa sau întocmi fişa de interviu, după caz.

(2) În fişa de interviu a imobilelor pentru care nu există proprietari dar s-au identificat posesori, se va preciza situarea imobilului în zona de aplicare a legilor proprietăţii sau în zona necooperativizată şi se va nota faptul că imobilul este sau nu este împrejmuit.

 

Art. 329. (1) Executantul va colecta copiile legalizate ale actelor juridice care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, care conţin modificări ale configuraţiei imobilelor, sau atestă alte acte, fapte ori raporturi juridice privitoare la imobile.

(2) Copiile legalizate ale documentelor se vor prelua numai dacă acestea nu există în arhiva oficiului teritorial sau a primăriei. Oficiul teritorial va preda executantului titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietăţii, certificate pentru conformitate cu semnătură electronică sau sub forma copiilor conforme cu originalul.

(3) În cazul posesorilor identificaţi la teren, executantul lucrărilor va depune certificatul prevăzut la art. 111 alin. (3) litera c) eliberat de primăria competentă, prin care se atestă faptul că:

- posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar;

- imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

 

Art. 330. (1) Dacă s-au efectuat transmisiuni succesive ale unui imobil neînscris în cartea funciară, în vederea înregistrării în documentele tehnice va fi suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobil.

(2) În cazul imobilelor înscrise în cadastru şi cartea funciară (pentru care există alocate numere cadastrale), cu privire la care se constată transmisiuni de drepturi neînscrise, în fişa de interviu se va menţiona proprietarul înscris în cartea funciară, iar în baza actelor doveditoare poziţia acestuia va fi radiată şi se va înscrie ultimul proprietar.

 

Art. 331. În regiunile de carte funciară în care au fost aplicabile prevederile Decretului - Lege nr. 115/1938, pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, în cazul în care proprietarii înscrişi în cărţile funciare nu sunt identificaţi cu ocazia realizării interviurilor la teren, dar există posesori, în fişele de interviu ale imobilelor şi în documentele tehnice, vor fi înscrişi posesorii.

 

Art. 332 Pentru imobilele ai căror proprietari, posesori sau alți deținători nu au fost identificați, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea unității administrativ-teritoriale. Această operaţiune se va realiza de către oficiul teritorial, cu ocazia înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

 

Art. 333. (1) Pentru imobilele împrejmuite sau neîmprejmuite, executantul va analiza actele de proprietate privitoare la aceste imobile, în vederea stabilirii suprafeţelor deţinute în plus faţă de suprafaţa înscrisă în actele de proprietate. În aceste cazuri se va proceda astfel:

 • în cazul imobilelor împrejmuite situate în zonele cooperativizate ori necooperativizate, se va înregistra suprafaţa măsurată indiferent de suprafaţa înscrisă în actele de proprietate;
 • în cazul imobilelor neîmprejmuite situate în extravilanul zonelor cooperativizate, se va înregistra suprafaţa din titlul de proprietate;
 • în cazul imobilelor neîmprejmuite din zonele necooperativizate, suprafaţa deţinută în plus faţă de actele de proprietate, va fi înscrisă în favoarea posesorului.
 • (2) Pentru suprafeţele deţinute în plus nu se vor forma imobile noi.

 

Art. 334. (1) În cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, în lipsa actelor de proprietate, dovada drepturilor de proprietate va fi făcută cu extrasele de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, certificate pentru conformitate.

(2) Imobilele aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale, identificate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică (drumuri de exploatare, canale, etc.) vor fi putea fi înregistrate în baza Hotărârii Consiliului Local.

 

Art. 335. În cazul moştenirilor nedezbătute executantul va completa fişa de interviu pe numele defunctului, iar în baza actelor juridice doveditoare şi va menţiona faptul că proprietarul este decedat. Notarea faptului că proprietarul este decedat se va efectua şi în documentele tehnice cadastrale.

 

Art. 336. (1) Autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale au obligaţia legală, de a pune la dispoziţia ANCPI, gratuit, datele, informaţiile şi copiile certificate ale documentelor referitoare la imobilele pe care le deţin, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară.

(2) Conform prevederilor legii, primarul va pune la dispoziţia executantului lucrărilor de înregistrare sistematică, prin compartimentele de resort, toate informaţiile şi evidenţele deţinute de primărie, privitoare la imobile şi deţinători. Datele se predau cu titlu gratuit şi conţin informaţii cuprinse în:

a) registrul agricol;

b) registrul de rol unic;

c) nomenclatura stradală;

d) informaţii cu privire la deţinătorii persoane fizice: numele, prenumele, codul numeric personal, ori numărul de identificare fiscală, precum şi informaţii cu privire la persoanele juridice: denumirea, adresa sediului, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

 

Art. 337. (1) Primarul va elibera certificatele necesare realizării lucrărilor, în termen de 30 de zile de la solicitare.

(2) Certificatele privind datele din registrul de rol fiscal ori cele privind atestarea existenţei construcţiilor, pot fi emise şi sub formă de tabel centralizator întocmit pentru mai multe imobile, la nivel de sector cadastral.

 

 

6.2.4. Întocmirea documentelor tehnice

 

Art. 338. (1) Documentele tehnice ale cadastrului general se obţin prin prelucrarea datelor existente în baza de date constituită în urma finalizării lucrărilor de cadastru.

(2) Documentele tehnice se întocmesc pe sectoare cadastrale şi evidenţiază situaţia cadastrală şi juridică de fapt, constatată de către comisia care a desfăşurat lucrările sistematice de cadastru.

(3) Documentele tehnice constituie temeiul înregistrării din oficiu a imobilelor în cadastru şi în cartea funciară.

 

Art. 339. (1) Conform legii, primarul va contrasemna documentele tehnice, anterior recepţionării lor de către oficiul teritorial în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării. Contrasemnarea documentelor are drept consecinţă însuşirea de către primărie a datelor înscrise în documentele tehnice cu privire la terenuri şi construcţii şi eliminarea procedurilor de emitere a certificatelor.

(2) Contrasemnarea documentelor tehnice se realizează prin emiterea unui certificat prin care primarul atestă însuşirea informaţiilor din documentele tehnice. Certificatul emis de primar înlocuieşte certificatele necesare înscrierii terenurilor şi construcţiilor în cadastru şi în cartea funciară (certificatul fiscal, certificatul de atestare a numărului poştal, certificatul de atestare a edificării construcţiilor şi alte asemenea certificate).

(3) Contrasemnarea documentelor tehnice de către primar se impune în situaţiile în care nu au fost colectate certificatele necesare înregistrării imobilelor: certificatul de atestare a existenţei construcţiilor, certificatul fiscal, etc. Aceste certificate pot fi întocmite şi centralizat la nivel de sector cadastral.

 

Art. 340. (1) Pentru fiecare imobil, executantul lucrării va întocmi un dosar care conţine următoarele documente, în format analogic (pe suport de hârtie):

 • fişa de interviu a imobilului;
 • copia legalizată a actului de proprietate;
 • copia actului de identitate;
 • certificatul privind atestarea edificării construcţiei, dacă este cazul;
 • copii ale actelor de stare civilă, după caz;
 • alte înscrisuri (adeverinţe, certificate, etc.).
 • (2) În cazul imobilelor înscrise în cadastru şi în cartea funciară, cu privire la care nu s-au constatat modificări ale situaţiei înscrise, dosarul va conţine doar fişa de interviu a imobilului.

(3) Documentele menţionate vor fi convertite în format digital şi vor fi ataşate fişierului cgxml al imobilului.

 

 

6.2.5. Conţinutul documentaţiei tehnice a cadastrului sistematic

 

Art. 341. (1) La finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru, se va întocmi documentaţia tehnică a cadastrului care va cuprinde următoarele:

 • memoriul tehnic cu descrierea lucrărilor tehnice executate;
 • documentaţia tehnică de verificare a limitei unităţii administrativ-teritoriale, dacă este cazul;
 • fişierele cgxml ale imobilelor identificate;
 • dosarele conţinând actele juridice ale imobilelor;
 • planurile parcelare;
 • rapoarte de control al calităţii;
 • documentele tehnice ale cadastrului: planul cadastral, registrul cadastral al imobilelor, opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători.
 • (2) Numărul exemplarelor şi formatul în care aceste documente vor fi întocmite se stabilesc prin caietul de sarcini.

(3) În cazul în care fişa de interviu sau actul de proprietate se referă la mai multe imobile, exemplarul original se va ataşa la dosarul primului imobil, iar celelalte dosare vor conţine copii ale actelor, cu trimitere la ID-ul imobilului în dosarul căruia se află originalul.

 

 

6.3. Verificarea documentaţiei tehnice a cadastrului

 • Art. 342. (1) Recepţia documentaţiei tehnice întocmite ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru este în sarcina Comisiei de recepţie constituite la nivelul oficiului teritorial în circumscripţia căruia se află unitatea administrativ-teritorială.

(2) Comisia de recepţie este numită prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale şi se compune din specialişti din cadrul compartimentelor de cadastru şi publicitate imobiliară cu atribuţii de verificare şi recepţie a documentaţiilor cadastrale.

 

Art. 343. (1) Verificarea aspectelor tehnice este în sarcina inspectorului de cadastru. Acesta va realiza verificări în teren pentru stabilirea modului în care au fost realizate măsurătorile şi stabilite limitele imobilelor şi ale construcţiilor. Inspectorul de cadastru va verifica modul de reprezentare a imobilelor în documentele tehnice şi în fişierele cgxml aferente.

(2) Verificarea actelor juridice este în sarcina registratorului. Registratorul are ca atribuţii:

a) verificarea legalităţii formale a actelor juridice depuse;

b) determinarea dreptului de proprietate, coproprietate, de proprietate pe etaje ori apartamente, restrângerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce grevează imobilul, precum şi orice fapt sau raport juridic cu privire la imobil, rezultând din actele juridice depuse.

(3) Verificarea livrărilor se va realiza pentru 25% din cantitatea livrată. Lista imobilelor verificate va fi ataşată procesului verbal de recepţie a documentaţiei tehnice a cadastrului sistematic. Răspunderea membrilor comisiei de recepţie este în limita imobilelor verificate.

 

Art. 344. (1) Recepţia documentaţiei tehnice se poate realiza şi în etape, înainte de finalizarea lucrărilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale.

(2) Procedura de recepţie a documentaţiei tehnice se stabileşte prin regulament separat.

 

 

6.4. Publicarea documentelor tehnice

 • Art. 345. (1) Publicarea documentelor tehnice se va face la sediul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în cauză. Conform prevederilor art. 112 alin. (2) al Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare, nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, perioada afişării este de 30 de zile.

(2) Oficiul teritorial va stabili data publicării documentelor tehnice, pe care o va comunica în scris Agenţiei Naţionale, executantului şi primăriei.

(3) Începerea perioadei de afişare a documentelor tehnice precum şi cea de încheiere, vor fi consemnate în procese verbale încheiate la sediul primăriei şi semnate de către reprezentanţii oficiului teritorial şi de primar. Modelul proceselor verbale este prezentat în Anexa nr. C6.2 şi Anexa nr. C6.3.

 

Art. 346. (1) În termen de 30 de zile de la afişare, titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni vor solicita reînnoirea înscrierii acestora, sub sancţiunea radierii din oficiu a acestora, ca urmare a închiderii registrelor.

(2) Prin sarcini se înţelege: ipotecile, privilegiile, somaţiile, sechestrele, litigiile, comandamentele, alte sarcini, înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.

 

Art. 347. (1) Cererea de rectificare a informaţiilor din documentelor tehnice publicate şi contestaţia cu privire la calitatea de posesor se pot face în termen de 30 de zile de la afişare, în scris şi cu depunerea documentelor doveditoare.

(2) În cazul formulării unei contestaţii cu privire la calitatea de posesor, aceasta trebuie însoţită de copia acţiunii civile înregistrată la instanţa competentă, având ca obiect contestarea posesorului înscris în documentele tehnice ale cadastrului.

(3) Cererea de rectificare trebuie să conţină informaţiile din Anexa nr. C6.4 iar contestaţia se completează conform Anexei nr. 5.

 

Art. 348. (1) Primirea, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare se realizează de către comisia de soluţionare a cererilor de rectificare. Comisia va fi sprijinită în activitate de către un reprezentant al executantului lucrărilor şi unul din partea primăriei.

(2) Atribuţiile comisiei de soluţionare a cererilor de rectificare sunt:

acordarea lămuririlor necesare contestatarilor;

înregistrarea cererilor de rectificare şi a contestaţiilor;

marcarea în documentele cadastrale a imobilelor contestate;

analiza documentelor depuse de contestatari;

întocmirea procesului verbal de soluţionare a cererilor de rectificare şi a contestaţiilor.

 

Art. 349. (1) Înregistrarea cererilor de rectificare şi a contestaţiilor cu privire la calitatea de posesor se va face într-un registru întocmit în acest scop.

(2) Registrul de înregistrare a cererii de rectificare şi a contestaţiilor cu privire la calitatea de posesor, cuprinde rubricile: data depunerii cererii, numele şi prenumele contestatarului, adresa acestuia, identificatorul imobilului contestat din documentele tehnice publicate, obiectul cererii sau numele posesorului contestat, soluţia dată de către comisie în rezolvarea cererii, alte menţiuni.

 

Art. 350. (1) Oficiul teritorial va soluţiona cererile de rectificare prin proces-verbal în termen de 30 de zile de la terminarea perioadei de afișare.

(2) Procesul verbal face parte integrantă din încheierea de înscriere din oficiu în cartea funciară. Împotriva încheierii de carte funciară se poate formula plângere la judecătorie, în termen de 15 zile de la comunicare.

3) Procesul verbal de soluţionare a cererilor de rectificare şi cel de soluţionare a contestaţiilor se întocmesc conform Anexei nr. C6.6 şi respectiv Anexei nr. C6.7.

(4) Mai multe cereri de rectificare având ca obiect acelaşi imobil pot fi soluţionate printr-un singur proces verbal.

 

 •  
 • 6.5. Actualizarea documentelor tehnice
 • Art. 351. (1) Modificarea documentelor tehnice şi a fişierelor cgxml va fi realizată de către executantul lucrărilor în baza proceselor-verbale de soluţionare a cererilor de rectificare şi a documentele aferente.

(2) Actualizarea se va realiza prin adăugarea la conţinutul iniţial al documentelor tehnice, a documentelor transmise de către comisia de soluţionare a cererilor de rectificare în urma soluţionării cererilor: procesul verbal de soluţionare a cererii de rectificare, cererea de rectificare ori contestaţia privind calitatea de posesor, documentele doveditoare.

(3) Cererile de rectificare, contestaţiile şi procesele verbale de soluţionare a cererilor şi registrul cererilor de rectificare vor fi arhivate împreună cu documentele tehnice ale cadastrului.

 

 

6.6. Procedura înscrierii posesorului ca proprietar necontestat

 • Art. 352. (1) Persoana care posedă un imobil ca proprietar necontestat va fi înscrisă în cartea funciară pe baza procedurii certificării de fapte îndeplinite de notarul public, procedură prin care se constată că posesorul este considerat ca proprietar.

(2) Constatarea că posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se îndeplineşte de către notarul public, la sesizarea oficiului teritorial, prin eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, în baza căruia se intabulează dreptul de proprietate.

 

Art. 353. (1) Procedura certificării posesiei se va aplica în cazul imobilelor situate in zonele necooperativizate, precum şi în cazul imobilelor împrejmuite din zonele care au făcut obiectul legilor fondului funciar.

(2) În fişa de interviu a imobilului, în fişierul cgxml aferent şi în documentele tehnice ale cadastrului, calitatea de posesor a deţinătorului imobilului se înscrie, după distincţiile:

a) în cazul imobilelor împrejmuite ori neîmprejmuite pentru care deţinătorul nu posedă act de proprietate sau actul nu este apt de intabulare, asupra suprafeţei determinată prin măsurători;

b) în cazul imobilelor neîmprejmuite pentru care există act de proprietate, iar suprafaţa imobilului determinată prin măsurători este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, asupra suprafeţei deţinute în plus se va înscrie calitatea de posesor a titularului din actul de proprietate.

 

Art. 354. Documentele care stau la baza eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară ca proprietar sunt cele prevăzute în art.111 alin.(3) al Legii nr. 7/1996, legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată cu modificările şi completările ulterioare:

 • adeverinţă din care să rezulte că:
  • s-a îndeplinit procedura de afişare a documentelor tehnice ale cadastrului în care se înscriu informaţiile cu privire la imobile şi posesorii acestora, precum şi faptul că posesorii nu au fost contestaţi;
  • nu s-au formulat contestaţii sau cereri de rectificare cu privire la posesie;
 • planul cadastral al sectorului cadastral în care este situat imobilul, întocmit de către persoana autorizată să execute lucrările de cadastru, verificat şi avizat de către oficiul teritorial;
 • certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:
  • posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar;
  • imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
 • declaraţia pe proprie răspundere a posesorului dată în formă autentică, prin care acesta declară că:
  • posedă imobilul sub nume de proprietar;
  • este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial;
  • nu a înstrăinat sau grevat imobilul;
  • imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
  • imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
  • imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;
  • înscrisul doveditor al posesiei provine de la părţile semnatare ale acestuia; în cazul în care nu există înscris doveditor, va declara că nu deţine şi nu are cunoştinţă de existenţa unui astfel de înscris;
 • înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;
 • copie de pe actele de identitate şi stare civilă.

Art. 355. (1) Oficiul teritorial va comunica primarului lista posesorilor evidenţiaţi în registrul cadastral al imobilelor în vederea eliberării certificatului prevăzut la art. 111 alin. (3) din lege.

(2) În vederea constituirii dosarelor, Oficiul teritorial va cita posesorii în vederea depunerii declaraţiei prevăzută la 111 alin. (3) lit. d).

(3) Preşedintele comisiei de soluţionare a cererilor de rectificare va întocmi adeverinţa prevăzută la litera a). Modelul adeverinţei este prezentat în Anexa. nr. C6.8.

(4) Registratorul va verifica documentele fiecărui dosar iar Oficiul teritorial va sesiza prin adresă notarul public competent şi va transmite acestuia dosarele posesorilor.

 

Art. 356. (1) Procedura prin care se constată că posesorul este considerat proprietar se stabileşte prin protocol încheiat între ANCPI şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.

(2) Dispoziţiile privitoare la această procedură nu se aplică imobilelor aparţinând domeniului public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

 

 

6.7. Înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară

 • Art. 357. (1) În baza art. 112 alin. (4) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscrierea în cartea funciară se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral, soluţionarea cererilor de rectificare şi a contestaţiilor şi respectiv după închiderea procedurii de verificare şi emiterea procesului verbal de recepţie a documentelor finale ale cadastrului.

(2) Înregistrarea imobilelor în cartea funciară se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru la nivel de sector cadastral ori unitate administrativ-teritorială şi după expirarea termenului de soluţionare a cererilor de rectificare şi a contestaţiilor.

(3) Înscrierea în cartea funciară se face în baza documentelor tehnice ale cadastrului: registrul cadastral al imobilelor şi planul cadastral.

 

Art. 358. (1) Cărţile funciare noi se deschid în format electronic. Pentru fiecare imobil se deschide o carte funciară.

(2) În cărţile funciare sunt preluate informaţiile din registrul cadastral al imobilelor actualizat cu informaţiile obţinute în urma soluţionării cererilor de rectificare, informaţiile din cărţile funciare deschise în perioada desfăşurării lucrărilor sistematice, ori cele înscrise în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, dacă este cazul, precum şi informaţiile cuprinse în certificatul pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, emis de notarul public.

 

Art. 359. Cererea de înscriere în cartea funciară electronică se întocmeşte de oficiul teritorial. În Registrul General de Intrare, se va atribui câte un număr de înregistrare fiecărei cereri având ca obiect prima înregistrare a imobilului în cadastru şi în cartea funciară.

 

Art. 360. Înscrierea în cartea funciară se dispune prin încheiere, în baza:

a) registrului cadastral al imobilelor şi a actelor juridice menţionate în acesta;

b) planului cadastral recepţionat.

 

Art. 361. (1) Documentele care se emit în urma deschiderii cărţilor funciare sunt:

a) încheierea de carte funciară;

b) extrasul de carte funciară pentru informare;

c) extrasul de plan cadastral.

(2) Încheierea de carte funciară emisă în urma deschiderii cărţii funciare electronice, în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru, cuprinde:

a) arătarea instituţiei emitente;

b) înscrisul pe care se întemeiază cererea: registrul cadastral al imobilelor, cu menţionarea poziţiei din registru sub care e înscris imobilul şi cu menţionarea procesului verbal de soluţionare a cererii de rectificare, în cazul imobilelor contestate, respectiv certificatul pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, emis de notarul public;

c) felul înscrierii: intabulare, înscriere provizorie sau notare;

d) determinarea exactă a dreptului sau faptului ce se înscrie;

e) modalităţile drepturilor înscrise;

f) cotele de proprietate, dacă este cazul;

g) unitatea administrativ-teritorială în care este situat imobilul;

h) numărul cadastral şi numărul cărţii funciare acordate imobilului;

i) persoanele în folosul cărora se efectuează înscrierea;

j) sarcinile imobilului, dacă este cazul;

k) temeiul juridic al înscrierii;

l) persoanele cărora urmează să li se comunice încheierea;

m) calea de atac, termenul în care se poate exercita aceasta şi instituţia la care se depune;

n) semnătura electronică a registratorului.

 

Art. 362. (1) Înscrierea în cartea funciară electronică cuprinde:

a) ziua, luna anul şi numărul de înregistrare sub care se face înscrierea;

b) poziţia din registrul cadastral al imobilelor şi înscrisurile menţionate în acesta;

c) numărul certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, emis de notarul public, ori numărul încheierii notariale de respingere a emiterii certificatului;

d) arătarea dreptului şi a modalităţilor lui sau a faptului juridic ce se înscrie;

e) titularul dreptului sau al faptului juridic înscris;

f) cota de proprietate;

g) preţul, în situaţia în care este menţionat în act.

(2) În cartea funciară se înscrie numai suprafaţa determinată prin măsurători.

 

Art. 363. Imobilele ai căror proprietari nu au fost identificaţi se înscriu provizoriu în favoarea unităţii administrativ-teritoriale.

 

Art. 364. Îndreptarea erorilor materiale constatate cu ocazia deschiderii cărţilor funciare, pot fi îndreptate din oficiu de către oficiul teritorial, prin cerere distinctă de îndreptare a erorii materiale, înregistrată după deschiderea cărţii funciare. Încheierea de înscriere a imobilului în cartea funciară va fi însoţită de încheierea de îndreptare a erorii materiale.

 

Art. 365. Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară comunică încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară pentru informare şi extrasul din planul cadastral, persoanelor interesate, potrivit menţiunilor din cartea funciară, prin intermediul primăriei.

 

 

6.8. Închiderea vechilor evidenţe şi arhivarea documentelor

 

Art. 366. (1) Potrivit art. 11alin. (1) din lege, de la data deschiderii cărţilor funciare electronice, registrele de transcripţiuni-inscripţiuni, vechile cărţi funciare, planurile şi orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, se vor înlocui, pentru sectoarele cadastrale ce au făcut obiectul lucrărilor sistematice de cadastru, cu noile cărţi funciare şi cu noul plan cadastral. Planul cadastral reprezintă unicul suport grafic valabil pentru efectuarea înscrierilor în cartea funciară. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva oficiului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric

(2) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legii fondului funciar sau în alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare deschiderii noilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, îşi pierd valabilitatea.

(3) Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice alt motiv nu vor mai fi înscrise în cărţile funciare, iar dacă s-au înscris, acestea vor fi radiate la cererea proprietarului imobilului, a oricărei persoane interesate sau din oficiu.

(4) Oficiul teritorial va transmite unităţii administrativ-teritoriale un exemplar al documentelor tehnice ale cadastrului.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI

 

GLOSAR DE TERMENI TEHNICI. ABREVIERI

 

 

Glosar de termeni tehnici

 • imobilul este terenul, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic;
 • imobil împrejmuit este imobilul care are limitele materializate în teren prin elemente stabile în timp;
 • parcela este suprafaţa de teren cu o singură categorie de folosinţă;
 • planul cadastral constituie reprezentarea grafică a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritorială, înscrise în cartea funciară. Planul cadastral este un document tehnic, întocmit în sistemul de proiecție național și este actualizat la cerere sau din oficiu de către oficiile teritoriale, în cadrul lucrărilor de cadastru sporadic sau de cadastru sistematic. Planul cadastral conține limitele imobilelor, ale construcțiilor permanente şi numerele cadastrale;
 • documentația cadastrală este ansamblul pieselor tehnice, juridice și administrative necesare înregistrării imobilului la cerere în sistemul informatic integrat de cadastru și publicitate imobiliară, prin care se constată situația reală din teren. Documentaţia se întocmește în format digital şi analogic într-un dosar unic;
 • extrasul de plan cadastral reprezintă secţiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului şi a celor învecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, la data ultimei actualizări a bazei de date grafice. Extrasul de plan cadastral se va elibera în format analogic sau digital, având ca suport ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta imobilul în cauză şi cele vecine, dacă acestea există în baza de date grafică. Extrasul de plan cadastral se eliberează din oficiu, ca anexă la extrasul de carte funciară pentru imobilele gestionate în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară;
 • procesul-verbal de vecinătate încheiat între proprietarul imobilului şi deținătorii imobilelor învecinate este actul de constatare al situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de persoana autorizată cu prilejul identificării şi măsurării imobilului care face obiectul documentaţiei cadastrale;
 • persoana autorizată să execute lucrări de cadastru este persoana care realizează o activitate de interes public, împuternicită să constate situaţia existentă la teren, cu ocazia măsurării imobilului;
 • planul de amplasament și delimitare este întocmit de persoana autorizată şi reprezintă documentul tehnic de constatare a situaţiei reale din teren prin care sunt determinate limitele și suprafeţele terenurilor şi/sau construcţiilor, rezultate din măsurători;
 • planul parcelar este reprezentarea grafică a unei tarlale care conţine limitele tuturor imobilelor din tarla şi detaliile stabile din teren ce o definesc. Planul parcelar se întocmeşte în format analogic şi digital şi se integrează în planul cadastral după recepţia acestuia de către oficiul teritorial prin atribuirea numerelor cadastrale tuturor imobilelor componente;
 • planul de încadrare în tarla se întocmeşte în lipsa planului parcelar şi conţine reprezentarea limitelor tarlalei, limitele imobilelor care au numere cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului în cauză şi orice alte detalii fixe din teren. Imobilul înregistrat în baza planului de încadrare în tarla poartă menţiunea: „Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar”;
 • tarlaua este diviziunea cadastrală tehnică a unităţii administrativ-teritoriale delimitată prin detalii fixe, identificabile în teren, care nu suferă modificări în timp, cum ar fi căi de comunicaţie, ape, diguri, etc.;
 • planul topografic este reprezentarea convenţională, în plan, analogică sau digitală, a unei suprafeţe de teren, într-o proiecţie cartografică şi în sistem de referinţă național;
 • planul cadastral de ansamblu se întocmeşte la nivelul unității administrativ-teritoriale şi conţine reprezentarea hotarului, a limitelor intravilanelor şi denumirile acestora, principalele detalii liniare, elemente de toponimie, denumirile unităţilor administrativ-teritoriale vecine;
 • hartă este reprezentarea grafică convenţională a întregii suprafeţe terestre sau a unei porţiuni mari din aceasta, redusă la o anumită scară, ţinându-se seama de curbura pământului;
 • lucrări de specialitate - lucrările din domeniul cadastrului, geodeziei, topografiei, fotogrammetriei, cartografiei;
 • lucrările tehnice de cadastru determină poziţia, configuraţia şi suprafaţa imobilelor şi a construcţiilor;
 • lucrări de cartografie - lucrările necesare redactării planurilor şi hărţilor analogice sau digitale la diferite scări, a modelului digital al terenului şi al ortofotoplanurilor, în sistemul naţional de referinţă şi de coordonate;
 • lucrări de măsurători terestre - lucrările de teren şi de birou aferente execuţiei, modernizării şi completării reţelelor de sprijin, de îndesire şi de ridicare, precum şi cele necesare realizării planurilor şi hărţilor analogice sau digitale, ale modelului digital al terenului şi ale ortofotoplanurilor; rezultate în urma unor operațiuni topografice;
 • lucrări de geodezie – ansamblul de lucrări aferente inventarierii, execuţiei, modernizării şi completării Reţelei Geodezice Naţionale, a reţelelor de sprijin, de îndesire şi de ridicare, care se desfăşoară pe suprafeţe mai mari de 100 km2, precum şi realizarea de modele de geoid / cvasigeoid;
 • lucrări de fotogrammetrie – ansamblul lucrărilor aferente obţinerii de imagini bidimensionale sau tridimensionale ale suprafeţei terestre sau ale altor obiecte cu scopul determinării formei, dimensiunilor şi a diverselor proprietăţi, atribute, ale acestora, indiferent de senzorii folosiţi în acest scop. De asemenea, obţinerea de produse cartografice, hărţi şi planuri, prin tehnici fotogrammetrice se încadrează în categoria lucrărilor de fotogrammetrie;
 • sistemul informațional specific domeniului de activitate este un sistem de evidență și inventariere specifice unor domenii de activitate, având la bază elemente preluate din lucrările de cadastru sistematic;
 • lucrările de cadastru sporadic sunt executate la nivel de imobil, la cerere, în vederea înscrierii imobilului în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, lucrări care sunt preluate la realizarea lucrărilor de cadastru sistematic;
 • lucrările de cadastru sistematic se realizează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale;
 • unităţile administrativ-teritoriale sunt: județul, orașul, comuna;
 • extravilanul unităţii administrativ-teritoriale - partea din unitatea administrativ-teritorială, cuprinsă în afara intravilanului, delimitată cadastral potrivit legii;
 • intravilanul unităţii administrativ-teritoriale - partea din unitatea administrativ-teritorială, legal delimitată, destinată construirii şi habitaţiei;
 • categorie de folosinţă a terenului - caracterizare codificată din punct de vedere al scopului pentru care este utilizat;
 • punct geodezic - elementul din reţeaua geodezică materializat în teren, poziţionat prin coordonate în sistemele de referinţă oficiale, inventariat după număr/denumire şi cu fişă de descriere;
 • reţea geodezică - totalitatea punctelor determinate într-un sistem unitar de referinţă, cuprinzând reţeaua de triangulaţie-trilateraţie pentru poziţionarea în plan şi reţeaua de nivelment şi gravimetrie pentru poziţionarea altimetrică. Reţeaua de triangulaţie-trilateraţie este formată din puncte situate pe o anumită suprafaţă, încadrate în reţele geometrice compacte în care s-au efectuat determinări astronomice şi/sau direcţii azimutale, distanţe zenitale şi lungimi de laturi, pe baza cărora s-au calculat coordonatele punctelor în sistem unitar de referinţă;
 • reţeaua geodezică de sprijin pentru executarea lucrărilor de cadastru general este formată din totalitatea punctelor determinate în sisteme unitare de referinţă;
 • reţeaua geodezică de îndesire se realizează astfel încât să asigure densitatea de puncte necesare în zona de lucru şi în zona limitrofă pentru executarea lucrărilor de cadastru sistematic;
 • sector cadastral – unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile în timp - căi de comunicaţie, ape, diguri, etc. Determinarea sectoarelor cadastrale se realizează cu scopul de a facilita gestionarea cât mai eficientă a informaţiile grafice în cadrul lucrărilor de cadastru sistematic;
 • sistemul informatic integrat de cadastru și publicitate imobiliară este un sistem gestionat de ANCPI şi oficiile teritoriale în care sunt gestionate imobilele înregistrate în cadastru şi carte funciară, prin informaţii grafice şi textuale. În sistemul informatic integrat de cadastru și publicitate imobiliară numărul cadastral este identic cu numărul de carte funciară. Informaţiile grafice şi textuale aferente imobilului sunt generate cu ajutorul fişierului cpxml/cgxml;
 • repoziţionarea este operaţiunea de modificare a coordonatelor imobilului poziţionat greşit în planul cadastral, prin rotaţie, translaţie, modificarea geometriei anterior recepţionate şi/sau modificarea suprafeţei imobilului. Modificarea geometriei și a suprafeței în cadrul repoziționării nu implică modificarea limitelor fizice, ci actualizarea bazei de date a cadastrului în urma remăsurării acelorași limite ce defineau imobilul la momentul întocmirii documentației anterioare;
 • fişier cpxml/cgxml - structură XML definită de ANCPI pentru reprezentarea datelor tehnice și juridice (textuale și grafice) aferente imobilelor; fişier cpxml este aferent lucrărilor de cadastru sporadic; fişier cgxml este aferent lucrărilor de cadastru sistematic;
 • condominiu - imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele proprietăţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflată în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz. (L 114)
 • unitate individuală - Unitate funcţională, componentă a unui condominiu, formată din una sau mai multe camere de locuit şi/sau spaţii cu altă destinaţie situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, având acces direct şi intrare separată, şi care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită, de regulă, de o singură gospodărie. În cazul în care accesul la unitatea funcţională sau la condominiu nu se face direct dintr-un drum public, acesta trebuie să fie asigurat printr-o cale de acces sau servitute de trecere, menţionate obligatoriu în actele juridice şi înscrise în cartea funciară. (L 114)
 • Abrevieri
 • Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – ANCPI
 • oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară - oficii teritoriale
 • birourile de cadastru şi carte funciară – birouri teritoriale
 • consilier de cadastru, tehnician cadastru sau referent care recepționează documentațiile cadastrale din punct de vedere tehnic - inspector
 • persoane fizice şi juridice autorizate să realizeze şi să verifice lucrările de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei pe teritoriul României – persoane autorizate
 • Centrul Naţional de Cartografie - CNC
 • Unitatea administrativ-teritorială -  UAT
 • Registrul General de Intrare - RGI
 • Registrul de Transcripţiuni Inscripţiuni (formatul analogic al registrului) - RTI
 • Aplicația pentru gestionarea bazei de date a Registrelor de Transcripțiuni și Inscripțiuni - RTI
 • Aplicația de management pentru titlurile de proprietate care conține informații textuale preluate din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietății - DDAPT
 • Plan Urbanistic General -  PUG
 • Plan Urbanistic Zonal - PUZ
 • Plan Urbanistic de Detaliu - PUD
 • Baza de date este denumită - BD
 • Titlul de proprietate emis în baza legilor proprietății - TP
 • Cartea funciară - CF
 • Plan de amplasament și delimitare a imobilului - PAD
 • Hotărârea Guvernului - HG
 • Numărul topografic - Nr. top
 • Număr cadastral - Nr. cad
 • Codul numeric personal - CNP
 • Cod unic de înregistrare pentru persoanele juridice - CUI
 • Buletin de identitate - BI
 • Cartea de identitate - CI
 • Unitatea individuală din construcţiile condominiu - UI
 • Sistem informatic integrat de cadastru și carte funciară - Eterra
 • Punct geodezic – PG
 • Reţea geodezică – RG
 • Rețeaua de triangulație-trilaterație – RTT
 • Rețeaua de nivelment si gravimetrie – RNG
 • Proprietatea privată a persoanelor fizice……………………………………………...PF
 • Proprietatea privată a persoanelor juridice……………………………………………PJ
 • Domeniul public al statului……………………………………………………………DS
 • Domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale………………………………..DAT
 • Domeniul privat al statului…………………………………………………………….DPS
 • Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale………………………...………DPT
 • Destinațiile terenurilor:
 • terenuri cu destinaţie agricolă…………………………………………………………TDA
 • terenuri cu destinaţie forestieră………………………………………………………..TDF
 • terenuri aflate permanent sub ape……………………………………………………..TDH
 • terenuri aflate în intravilan……………………………………………………………..TDI
 • terenuri cu destinaţii special…………………………………………………………...TDS

Categorii de folosinţă a terenurilor:

 • arabil…………………………………………………………………………………..…..A
 • vii………………………………………………………………………………………….V
 • livezi…………………………………………………………………………………….…L
 • păşuni……………………………………………………………………………………...P
 • fânete………………………………………………………………………………………F
 • păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră…………………………………………PD
 • ape curgătoare…………………………………………………………………………...HR
 • ape stătătoare……………………………………………………………………………HB
 • căi de comunicații rutiere……………………………………………………………….DR
 • căi ferate…………………………………………………………………………………CF
 • curti si curti cu constructii………………………………………………………………CC
 • construcţii…………………………………………………………………………………C
 • terenuri neproductive si degradate………………………………………………………..N
 • Destinaţiile construcţiilor:
  • locuinţe…………………………………………………………………………………CL
  • construcţii administrative şi social-culturale………………………………………CAS
  • construcţii industriale şi edilitare………………………………………………….CIE
  • construcţii-anexă………………………………………………………………………CA
[Index] [Acte-necesare] [Legislatie] [Ordin-785] [Ordin-784] [legea-cadastrului] [legea-Nr-499] [Legea-78] [Legea-247] [OUG-nr-41] [Legea-112] [Legea-18] [HG-834] [Decret-lege-115] [ODG-634-2006] [ODG-700] [Legea-7] [ORDIN-3442/2019] [Utile] [Stiri] [Parteneri] [Contact]

© 2009-2020 MasuratoriTerestre.ro.  Toate drepturile rezervate