MASURATORI TERESTRE - ODG 700 COMPLETAT IN 2016

Atenţie!

Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial ele având numai un caracter informativ. Masuratoriterestre.ro nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestor acte.ORDIN nr. 700 din 9 iulie 2014 (*actualizat*)
privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara
EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 31 iulie 2014
Data intrarii in vigoare : 30 august 2014


Prezenta forma intra in vigoare de la 1 ianuarie 2016

 
Forma actualizata a acestui act normativ la data de 4 ianuarie 2016 este formata prin includerea tuturor modificarilor Si completarilor aduse de catre:  ORDINUL nr. 1.140 din 5 noiembrie 2014;  RECTIFICAREA nr. 700 din 9 iulie 2014; ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015.

Avand in vedere:
- dispozitiile art. 4 lit. a) Si c), art. 20, art. 24 alin. (2) Si art. 40 alin. (2) din Legea cadastrului Si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare;
- dispozitiile art. 1 alin. (5) din  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara Si unitatile sale subordonate Si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei Si cartografiei, cu modificarile Si completarile ulterioare,
in temeiul art. 3 alin. (12) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare Si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru Si Publicitate Imobiliara, aprobat prin  Hotararea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificarile ulterioare,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru Si Publicitate
Imobiliara emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aproba Regulamentul de avizare, receptie Si inscriere in evidentele de cadastru Si carte funciara, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

*) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
571 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, Sos. Panduri nr. 1.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
a)  Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru Si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare Si functionare a birourilor de cadastru Si publicitate imobiliara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
1.049 din 29 decembrie 2006, cu modificarile Si completarile ulterioare;
b)  Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru
Si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul, modul de intocmire Si receptie a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie
2006, cu modificarile Si completarile ulterioare;
c)  Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru
Si Publicitate Imobiliara nr. 108/2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare Si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei Si al cartografiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 9 aprilie 2010;
d)  Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru
Si Publicitate Imobiliara nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara Si unitatile sale subordonate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 6 mai 2009, cu completarile ulterioare.
ART. 3
Prezentul ordin intra in vigoare in 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru Si Publicitate Imobiliara, Marius Arthur Ursu

Bucuresti, 9 iulie 2014. Nr. 700.
ANEXA CAP. I
DISPOZITII GENERALE. OBIECTUL SI SCOPUL INSCRIERILOR IN PLANUL
CADASTRAL SI CARTEA FUNCIARA

ART. 1
Prezentul Regulament stabileSte procedurile de lucru privind inscrierea in evidentele de cadastru Si carte funciara a imobilelor, avizarea Si receptia lucrarilor de specialitate. Acestea sunt obligatorii pentru persoanele fizice Si juridice care executa lucrari de specialitate Si pentru salariatii oficiilor teritoriale care au atributii de avizare, receptie Si inscriere a imobilelor in cartea funciara.
ART. 2
(1) Regulamentul este elaborat in aplicarea dispozitiilor  Legii cadastrului Si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege, ale Codului civil, ale Codului de procedura civila Si a altor reglementari cu incidenta asupra activitatii specifice.
(2) Mentiunile referitoare la hotararile judecatoreSti irevocabile,
din cuprinsul prezentului regulament, se aplica celor pronuntate in temeiul Codului de procedura civila in vigoare pana la data de
15.02.2013 Si celor pronuntate dupa aceasta data, potrivit art. 24 Si
25 din Codul de procedura civila.
ART. 3
(1) Sistemul integrat de cadastru Si carte funciara cuprinde evidenta tehnica, economica Si juridica a imobilelor din aceeaSi unitate administrativ-teritoriala: comuna, oraS sau municipiu.
(2) In realizarea functiilor tehnice, economice Si juridice ale sistemului integrat de cadastru Si carte funciara, Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia Nationala, asigura centralizarea Si arhivarea informatica Si analogica
a datelor de identificare a imobilelor Si a titularilor drepturilor
inscrise.
(3) In cadastru sistematic se inregistreaza din oficiu in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara toate imobilele dintr-o unitate administrativ-teritoriala sau sector cadastral.
(4) In cadastru sporadic imobilele se inregistreaza la cerere in
sistemul integrat de cadastru Si carte funciara.
(5) Deoarece sistemul informatic integrat, utilizat la nivel national de catre Agentia Nationala Si institutiile sale subordonate, ca mediu de lucru unic, genereaza rapoarte structurate conform registrelor tinute in format analog, inscrierea in continuare de mentiuni in aceste registre de catre birourile teritoriale nu mai este necesara.
(6) In sistemul integrat de cadastru Si carte funciara fiecare
imobil este reprezentat printr-un poligon inchis caruia ii este atribuit un numar cadastral unic Si pentru care este deschisa o carte funciara. In cartea funciara sunt evidentiate informatiile despre imobil.
ART. 4
(1) Activitatea de inscriere in evidentele de cadastru Si carte funciara a imobilelor din fiecare unitate administrativ-teritoriala arondate acestora, se realizeaza de birourile de cadastru Si publicitate imobiliara denumite in continuare birouri teritoriale.
(2) Birourile teritoriale se organizeaza ca institutii fara
personalitate juridica, in subordinea oficiilor de cadastru Si publicitate imobiliara, denumite in continuare oficii teritoriale, la nivelul fiecarei circumscriptii judecatoreSti.
(3) Modul de organizare, numarul, precum Si arondarea acestora pe UAT se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.
(4) Birourile de relatii cu publicul sunt competente sa efectueze operatiunile de preluare a cererilor, in vederea inregistrarii acestora la birourile teritoriale competente, respectiv operatiuni de eliberare
a documentelor.
ART. 5
(1) Toate operatiunile Si informatiile cuprinse in cartea funciara, registrele, dosarele de carte funciara, precum Si orice alte documente cu care sistemul integrat de cadastru Si carte funciara se intregeSte, pot fi arhivate Si redate pe suport digital.
(2) In cazul in care redarea se face potrivit alin. (1), forta probanta a datelor de carte funciara este echivalenta cu aceea a inscrisurilor Si a lucrarilor in baza carora s-au operat inscrierile in cartea funciara, daca aceste date sunt certificate de biroul
teritorial.
(3) Biroul teritorial va certifica datele de carte funciara prevazute la alin. (2) printr-o adresa din care sa rezulte faptul ca acestea sunt conforme cu toate operatiunile Si informatiile cuprinse in cartea funciara, registrele, dosarele de carte funciara, precum Si
orice alte documente cu care sistemul integrat de cadastru Si carte funciara se intregeste.
ART. 6
Accesul la informatiile continute in bazele de date ale Agentiei Nationale numai de catre persoanele autorizate de Agentia Nationala. Accesul la aceste informatii se face pe baza de user Si parola. Utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea elementelor de acces. Consecintele transmiterii elementelor de acces catre alte persoane, sunt imputabile exclusiv titularului de cont.
 
Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

CAP. II
CUPRINSUL CARTII FUNCIARE. TIPURI DE INSCRIERI IN CARTEA FUNCIARA. TIPURI DE DOCUMENTATII CADASTRALE SI MODUL DE INTOCMIRE A ACESTORA

2.1. Cuprinsul cartii funciare

ART. 7
Cartea funciara este alcatuita din titlu Si 3 parti: A, B, C. ART. 8
(1) Titlul cartii funciare cuprinde numarul cartii funciare Si
denumirea unitatii administrativ - teritoriale in care este situat imobilul.
 
Alin. (1) al  art. 8 a fost modificat de pct. 2 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Documentatiile cadastrale se receptioneaza cu atribuire de numar cadastral unic pe unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
(3) Cartile funciare se numeroteaza pe fiecare unitate
administrativ-teritoriala.
ART. 9
(1) Cuprinsul partilor cartii funciare este prevazut la art. 23 din
Legea cadastrului Si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata. (2) Pentru fiecare dintre inscrierile cuprinse in partea a II-a Si
a III-a a cartii funciare, se vor indica:
a) numarul curent al operatiunii inscrise;
b) inscrisul/inscrisurile pe care se intemeiaza inscrierea;
c) indicarea tipului de inscriere;
d) observatii, dupa caz.
(3) Ori de cate inscrierea efectuata in partea a II-a Si a III-a a cartii funciare priveSte un drept, se va indica Si titularul dreptului, prin indicarea numelui complet al persoanei fizice sau a denumirii complete a persoanei juridice care are aceasta calitate, precum Si a datelor de identificare ale acestora: codul numeric personal sau, dupa caz, numarul de identificare fiscala, daca este atribuit, codul de inregistrare fiscala ori codul unic de inregistrare, dupa caz. Datele
cu caracter personal se vor inscrie in baza de date Si nu vor fi
vizibile in rapoartele generate de sistemul informatic.
(4) Numarul curent al operatiunii inscrise este numarul de ordine sub care s-a facut inscrierea Si la care, daca este cazul, se face trimitere in rubrica "observatii" din celelalte parti ale cartii funciare sau de la alte inscrieri din partea a II-a Si a III-a ori, dupa caz, din alte carti funciare.
(5) Atunci cand inscrierea priveSte dreptul de proprietate, in descrierea operatiunii efectuate se vor indica dobandirea, modificarea sau stingerea dreptului ori a unei cote-parti din acesta, cu indicarea actului sau a faptului juridic din care izvorasc aceste efecte, precum Si cu mentiunea caracterului exclusiv al dreptului de proprietate sau, dupa caz, a modalitatii dreptului de proprietate sub forma proprietatii comune pe cote-parti ori a proprietatii comune in devalmaSie.
(6) Atunci cand inscrierea priveSte o servitute pentru care imobilul constituie fond dominant, in descrierea operatiunii inscrise se va indica natura servitutii, prin aratarea obiectului acesteia.
(7) Atunci cand inscrierea priveSte un drept personal, in
descrierea operatiunii se vor indica obiectul acestuia Si actul juridic sau faptul juridic ce constituie izvorul dreptului personal inscris.
(8) Atunci cand inscrierea priveSte alte fapte sau raporturi juridice referitoare la proprietate, in descrierea operatiunii se va indica faptul sau raportul juridic supus inscrierii.
(9) Atunci cand se efectueaza modificari, indreptari sau insemnari privitoare la cele aratate in titlul cartii funciare ori la inscrierile efectuate in partea I, a II-a Si a III-a a cartii funciare, in descrierea operatiunii se va arata in ce consta modificarea,
indreptarea sau insemnarea.
 
Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 10
Abrogat.
Art. 10 a fost abrogat de pct. 4 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 11
Abrogat.
Art. 11 a fost abrogat de pct. 5 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

2.2. Tipurile de inscrieri in cartea funciara
2.2.1. Intabularea

ART. 12
(1) Intabularea este inscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar in cartea funciara.
(2) Drepturile reale imobiliare prevazute de lege, respectiv: dreptul de proprietate privata, dezmembramintele acestuia Si alte drepturi carora legea le confera acest caracter, dreptul de proprietate publica Si drepturile reale corespunzatoare acestuia Si drepturile
reale de garantie, vor fi intabulate in cartea funciara, la cerere sau din oficiu, dupa caz, devenind drepturi tabulare in intelesul legii.
(3) Dezmembramintele dreptului de proprietate privata ce se intabuleaza in cartea funciara sunt cele enumerate la art. 551 pct. 2-6 din Codul civil.
(4) Drepturile reale corespunzatoare dreptului de proprietate publica ce se intabuleaza in cartea funciara sunt cele enumerate la art. 866 din Codul civil.
(5) Se inscriu in cartea funciara drepturile reale de garantie,
prevazute de Codul civil Si legile speciale.
(6) La deschiderea cartii funciare dreptul de proprietate se intabuleaza asupra intregului imobil. In cazul coproprietatii se vor mentiona toti coproprietarii Si cota parte cuvenita acestora, atunci cand este determinata. Dupa deschiderea cartii funciare, obiectul intabularii sau inscrierii provizorii il poate constitui intregul imobil sau o cota-parte determinata din acesta.
 
Art. 12 a fost modificat de pct. 6 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 13
(1) Intabularea sau inscrierea provizorie se efectueaza in baza inscrisurilor prevazute de Legea nr. 7/1996, republicata, art. 888 din Codul civil precum Si a altor inscrisuri prevazute expres de lege.

Alin. (1) al  art. 13 a fost modificat de pct. 7 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) In cazul in care, consecutiv emiterii certificatului de moStenitor se incheie Si un act de partaj voluntar, inscrierea in cartea funciara se poate face ulterior, in baza documentatiei cadastrale, cu exceptia cazului in care imobilul/imobilele din masa partajabila se dezlipeSte/dezlipesc.
(3) In cazul in care partajul voluntar se incheie in baza
certificatului de sarcini, fara dezlipirea imobilului/imobilelor din masa partajabila, prima inscriere in cartea funciara se efectueaza in baza documentatiei cadastrale, intocmita ulterior actului de partaj; in cazul in care imobilul/imobilele din masa partajabila se dezlipeSte/dezlipesc, pentru acesta/acestea, actul de partaj se va
putea incheia numai in baza extrasului de carte funciara pentru
autentificare Si a documentatiei cadastrale de dezlipire.
(4) In cazul in care unul din coproprietari declara ca nu detine originalul Si solicita eliberarea unei copii a titlului de proprietate pentru inscrierea in cartea funciara, oficiul teritorial va permite accesul notarului public in vederea legalizarii copiei de pe cotorul titlului.
(5) Intabularea dreptului de proprietate se efectueaza in baza ofertei de donatie Si acceptarea acesteia incheiate, in toate cazurile, in forma autentica notariala de catre un notar public in functie in Romania.
(6) Abrogat.
 
Alin. (6) al  art. 13 a fost abrogat de pct. 8 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

2.2.2. Inscrierea provizorie

ART. 14
Inscrierea provizorie este acel tip de inscriere in cartea funciara care produce efecte sub conditia Si in masura justificarii ei.
ART. 15
Dispozitiile art. 12 alin. (2) se aplica in mod corespunzator Si inscrierii provizorii.
 
Art. 15 a fost modificat de pct. 9 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 16
Justificarea inscrierilor provizorii se face, la cerere, cu exceptia cazului in care legea prevede expres altfel, ori daca aceasta este conditionata de justificarea unei alte inscrieri provizorii, situatie in care justificarea acestei din urma inscrieri va atrage justificarea din oficiu a celeilalte inscrieri.

2.2.3. Notarea

ART. 17
(1) Notarea este inscrierea prin care drepturile, altele decat drepturile tabulare, actele, faptele juridice ori raporturile juridice, in legatura cu imobilele din cartea funciara devin opozabile fata de terti sau sunt inscrise cu efect de informare.
 
Alin. (1) al  art. 17 a fost modificat de pct. 10 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Abrogat.
 
Alin. (2) al  art. 17 a fost abrogat de pct. 11 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) Cererile de notare a unor drepturi, fapte sau raporturi juridice pentru care legea nu prevede formalitatea de publicitate a notarii se vor respinge.
ART. 18
(1) Cazurile Si regimul juridic al notarilor sunt prevazute de art.
902-903 din Codul civil, precum Si alte legi.
(2) Din categoria notarilor pot fi enumerate:
a) contractul de administrare a coproprietatii asupra unui alt drept real principal avand ca obiect un bun imobil inscris in cartea funciara, precum Si declaratiile de denuntare unilaterala a unor asemenea contracte, in conditiile art. 644 alin. (3) din Codul civil;
b) obligatiile care, potrivit actului de constituire dreptului de servitute, incumba proprietarului fondului aservit in scopul asigurarii uzului Si utilitatii fondului dominant;
c) sarcina instituitului donatar sau legatar de a administra bunul imobil care face obiectul liberalitatii Si de a-l transmite, la decesul sau, substituitului desemnat de catre dispunator;
d) calitatea de monument istoric sau sit arheologic a unui imobil;
e) calitatea de arie naturala protejata ori de coridor ecologic;
f) existenta contractelor de imprumut Si a conventiilor de fidejusiune incheiate in scopul finantarii reabilitarii termice a cladirilor de locuit, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, cu modificarile Si completarile ulterioare;
g) faptul ca terenul agricol pe care se infiinteaza perdele forestiere de protectie este supus procedurii de impadurire prevazute de Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, cu modificarile Si completarile ulterioare;
h) exceptiile pe care debitorul cedat le-ar fi putut opune
cedentului unei creante garantate cu o ipoteca imobiliara pentru cauze anterioare notificarii sau acceptarii cesiunii creantei ipotecare Si pe care intelege sa le opuna cesionarului;
i) notificarea, de catre consiliile judetene sau de catre Consiliul general al Municipiului Bucuresti, a obligatiilor ce revin proprietarilor unor constructii expertizate tehnic Si incadrate in
clasa I de risc seismic, asociatiilor de proprietari ori altor persoane juridice care au in administrare asemenea constructii, in scopul reducerii riscului seismic prezentat de aceste imobile, renotificarea acestor obligatii de catre primarii comunelor, ai oraSelor, ai municipiilor sau de catre Primarul general al Municipiului Bucuresti, precum Si dispozitiile primarilor de aprobare a deciziilor de interventie prin expertizarea tehnica a constructiilor sau prin proiectarea Si executia lucrarilor de consolidare la constructiile expertizate tehnic Si incadrate in clasa I de risc seismic, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare;
j) creanta fiscala a statului avand ca obiect restituirea sumelor
alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executia lucrarilor de consolidare a cladirilor de locuit multietajate, incadrate, pe baza expertizei tehnice, in clasa I de risc seismic Si care prezinta pericol public, incluse in programele anuale de reducere a riscului seismic, in sensul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr.
20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare, precum Si interdictia legala de instrainare a locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice, care fac parte din cladirile incluse in programele anuale de reducere a riscului seismic Si la care s-au executat lucrari de consolidare finantate prin transferuri de la bugetul de stat, pana la rambursarea integrala a sumelor provenite din finantari de la bugetul de stat, dar nu mai mult de 25 de ani de la receptia efectuata la terminarea lucrarilor de consolidare;
k) cererea de reexaminare Si plangerea impotriva incheierii de carte funciara;
l) hotararea judecatoreasca prin care s-a constatat sau declarat nulitatea persoanei juridice;
m) hotararea judecatoreasca pronuntata de instanta de tutela prin care se incuviinteaza masura exercitarii dreptului de catre unul dintre soti de a dispune de anumite bunuri numai cu consimtamantul expres al celuilalt sot;
n) bogatiile de orice natura ale solului Si subsolului, fructele neculese inca, plantatiile Si constructiile incorporate in sol care devin mobile prin anticipatie, atunci cand, prin vointa partilor, sunt privite in natura lor individuala in vederea detaSarii lor;
o) existenta, modificarea sau desfiintarea temporara, prin acordul partilor, a limitelor legale in interes privat in conditiile art. 602 alin. (2) din Codul civil;
p) conventiile privind suspendarea partajului imobilelor aflate in coproprietate;
q) notarea actelor incheiate de proprietar cu privire la veniturile neajunse la scadenta sau urmarirea acestora de alti creditori;
r) mentiunea de mentinere a ipotecii pentru garantarea noii
creante;
s) clauza de inalienabilitate a imobilului Si clauza de insesizabilitate;
t) notarea stramutarii dreptului de ipoteca sau privilegiului in
temeiul inscrisurilor ce dovedesc subrogarea/novatia;
u) receptia propunerii de dezlipire ori de alipire Si respingerea acesteia, respingerea cererii de receptie Si/sau de inscriere, in cazul imobilelor cu carte funciara deschisa;
v) obligatii de a nu face: interdictiile de instrainare, grevare,
inchiriere, dezlipire, alipire, construire, demolare, restructurare Si amenajare;
w) restrictiile aduse imobilului sau proprietarului potrivit conventiilor Si tratatelor europene Si internationale la care Romania este parte;
x) imprejurarea ca imobilul este afectat de lucrari sau investitii
subterane de interes local sau national;
y) imprejurarea ca imobilul este afectat exercitarii unei profesii autorizate;
z) suprapunerea imobilelor afectate de expropriere cu coridorul de expropriere, potrivit Normei metodologice de aplicare a Legii nr.
255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean Si local;
aa) imprejurarea ca imobilul apartine patrimoniului national,
european sau international;
bb) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu, in partea I sau a II-a a cartii funciare, cu privire la inscrierile facute;
cc) orice drepturi, fapte sau raporturi juridice pentru care legea prevede formalitatea notarii.
 
Art. 18 a fost modificat de pct. 12 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 19
Notarea se face in baza inscrisului care constata dreptul, faptul sau raportul juridic supus notarii, in forma ceruta de lege pentru validitatea actului juridic, in temeiul hotararii judecatoreSti definitive Si irevocabile, dupa caz, sau in temeiul actului normativ care constata sau atesta dreptul, faptul sau raportul supus notarii.

2.2.4. Efectul inscrierii in cartea funciara

ART. 20
Efectul intabularii Si inscrierii provizorii este cel prevazut de art. 56 din Legea nr. 71/2011.
 
Art. 20 a fost modificat de pct. 13 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

2.2.5. Rangul inscrierii

ART. 21
Abrogat.
Art. 21 a fost abrogat de pct. 14 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

2.3. Tipuri de documentatii cadastrale Si modul de intocmire a acestora
2.3.1. Dispozitii generale

ART. 22
Documentatia cadastrala este ansamblul inscrisurilor tehnice, juridice Si administrative necesare inregistrarii imobilului la cerere in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara, prin care se constata situatia reala din teren.

2.3.2. Tipuri de documentatii cadastrale Si continutul acestora

ART. 23
Documentatiile cadastrale intocmite la cerere, in vederea inscrierii in evidentele de cadastru Si carte funciara, pot fi:
a) documentatie pentru prima inscriere in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara;
b) documentatie pentru actualizarea informatiilor cadastrale ale imobilelor inscrise in evidentele de cadastru Si carte funciara:
- inscriere/radiere constructii;
- modificare limita;
- modificare suprafata;
- actualizare categorii de folosinta/destinatii pentru o parte din imobil;
- repozitionare;
- identificarea partii din imobil afectata de dezmembraminte ale dreptului de proprietate in cazul in care aceste drepturi sunt constituite numai pe o parte din imobil;
- actualizarea altor informatii cu privire la imobil;
 
Lit. b) a  art. 23 a fost modificata de pct. 15 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

c) documentatie de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decat cel in evidenta caruia a fost inregistrat in cartea funciara;
d) documentatie intocmita in vederea atribuirii numarului cadastral, fara inscriere in cartea funciara;
e) documentatie pentru dezlipire/alipire teren;
f) documentatie de prima inregistrare UI;
g) documentatie pentru apartamentare;
h) documentatie pentru subapartamentare/alipire UI;
Lit. h) a  art. 23 a fost modificata de pct. 15 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

i) documentatie pentru reapartamentare;
j) documentatie in vederea reconstituirii cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase.
ART. 24
(1) Documentatia cadastrala se intocmeSte pe suport analogic Si pe suport digital, in formate care permit accesul Si transferul de date.
(2) Planul de amplasament Si delimitare se va intocmi:
a) in format analogic la o scara convenabila, intre 1:200 - 1:5000;
b) in format digital.
(3) Releveul se va intocmi in format analogic la o scara convenabila, intre 1:50 - 1:500.
ART. 25
(1) Partea digitala a documentatiei cadastrale cuprinde fiSier
.cpxml iar lipsa acestuia duce la respingerea documentatiei cadastrale. Persoanele autorizate sunt obligate sa inregistreze Si on-line cererile Si fiSierele .cpxml aferente, conform prevederilor prezentului regulament.
(2) La solicitarea oficiului teritorial, pentru masuratorile efectuate prin tehnologie GNSS, partea digitala a documentatiei va fi completata in conformitate cu prevederile mentionate in prezentul regulament.
ART. 26
Partea analogica a documentatiei cadastrale va cuprinde o succesiune de piese a caror ordine este urmatoarea:
a) Borderoul;
b) Dovada achitarii tarifului, dupa caz;
c) Formularele tipizate de cereri Si declaratii;
d) Certificatul fiscal, dupa caz;
e) Copiile actelor de identitate ale proprietarilor Si ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice sau certificatul constatator, pentru persoanelor juridice; in cazurile prevazute de prezentul regulament copiile actelor de identitate pot fi inlocuite cu adeverinte emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare ale persoanelor fizice.
f) Copia extrasului de carte funciara, dupa caz;
g) Originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
h) Inventarul de coordonate al punctelor de statie Si al punctelor radiate;
i) Calculul analitic al suprafetei;
j) Memoriul tehnic;
k) Planul de amplasament Si delimitare; l) Releveele constructiilor, dupa caz; m) Abrogata.
Lit. m) a  art. 26 a fost abrogata de pct. 16 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

2.3.3. Modul de intocmire a documentatiilor cadastrale

ART. 27
Realizarea documentatiilor cadastrale presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
a) identificarea amplasamentului imobilului Si documentarea
tehnica;
b) executia lucrarilor de teren Si birou;
c) intocmirea documentatiilor. ART. 28
Proprietarul raspunde pentru cunoaSterea, indicarea limitelor imobilului Si conservarea acestora, precum Si pentru punerea la dispozitia persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care le detine cu privire la imobil.
ART. 29
(1) Persoana autorizata raspunde pentru masurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea intocmirii documentatiei Si corespondenta acesteia cu realitatea din teren Si cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispozitie de proprietar. In cazul trasarilor, persoana autorizata raspunde pentru
materializarea limitelor imobilului in concordanta cu geometria la zi a imobilului din baza de date a oficiului teritorial.
 
Alin. (1) al  art. 29 a fost modificat de pct. 17 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Persoana autorizata este obligata sa execute masuratorile la teren. Toate paginile din documentatie vor fi numerotate, iar documentele tehnice vor fi insuSite de persoana autorizata prin Stampila Si semnatura.
(3) In cazul imobilelor pentru care nu se poate realiza
identificarea amplasamentului Si limitele acestora in conformitate cu actele de proprietate, sau situatia juridica/tehnica a imobilului nu corespunde cu situatia reala din teren, persoana autorizata nu intocmeSte documentatia cadastrala.
 
Alin. (3) al  art. 29 a fost modificat de pct. 17 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 30
Intocmirea documentatiilor cadastrale, receptia Si inscrierea in cartea funciara pe flux integrat de cadastru Si carte funciara presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
a) identificarea amplasamentului imobilului de catre proprietar,
indicarea limitelor acestuia persoanei autorizate Si documentarea tehnica;
b) executarea masuratorilor;
c) intocmirea documentatiei cadastrale;
d) inregistrarea cererii la oficiul/biroul teritorial;
e) receptia documentatiei cadastrale;
f) inscrierea in cartea funciara a dreptului real asupra imobilului.
ART. 31
Intocmirea documentatiilor cadastrale Si inscrierea in cartea funciara pe flux intrerupt presupune parcurgerea etapelor prevazute la articolul anterior, cu precizarea ca receptia documentatiilor se finalizeaza cu transmiterea referatului catre compartimentul registratura care il comunica persoanei autorizate sau beneficiarului, urmand ca inscrierea in cartea funciara sa se efectueze dupa intocmirea actului autentic. De asemenea, compartimentul registratura va
inregistra referatul in RGI pentru efectuarea notarii in cartea funciara a propunerii de alipire ori de dezlipire sau a respingerii acesteia. Documentatiile cadastrale pe flux intrerupt se refera la operatiuni de dezlipire/alipire teren sau apartamentare/reapartamentare condominiu, subapartamentare/alipire UI Si la cele de atribuire numar cadastral in conformitate cu protocoalele de colaborare.
 
Art. 31 a fost modificat de pct. 18 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 32
In documentatiile cadastrale/topografice coordonatele imobilelor vor fi prezentate in sistem national de referinta.
ART. 33
(1) Identificarea amplasamentului imobilului se realizeaza inaintea executiei lucrarilor Si consta in:
a) pentru imobilele care fac obiectul primei inscrieri,
proprietarul impreuna cu persoana autorizata procedeaza la identificarea amplasamentului imobilului pe limite naturale sau conventionale, in vederea efectuarii masuratorilor;
b) pentru imobilele care fac obiectul unor acte Si fapte juridice
ulterioare primei inscrieri, proprietarul impreuna cu persoana autorizata verifica Si valideaza amplasamentul conform datelor tehnice. Aceasta verificare se realizeaza pe baza documentelor existente, respectiv a documentatiilor cadastrale, extraselor de carte funciara pentru informare, planurilor de amplasament Si delimitare, planuri de carte funciara sau harti cadastrale, etc.
(2) Trasarea coordonatelor punctelor de pe limita imobilelor inregistrate in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara se face, la cerere, Si constituie obiectul unei lucrari ulterioare, care se finalizeaza printr-un proces - verbal de trasare Si predare a amplasamentului, semnat de catre persoana autorizata Si de catre proprietar.
ART. 34
Documentarea tehnica consta in:
a) analizarea situatiei existente, in conformitate cu datele Si documentele detinute de proprietar, in relatie cu elementele existente in teren;
b) solicitarea de informatii actualizate, din baza de date a oficiului teritorial/biroului teritorial.
ART. 35
(1) Solicitarea de date Si informatii aflate in baza de date a oficiului/biroului teritorial, se realizeaza prin inregistrarea, in prealabil, a unei cereri de informatii sau prin accesarea portalului destinat autorizatilor.
(2) In cazul in care imobilul care face obiectul documentatiei este
limitrof cu unul sau mai multe imobile inscrise in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara, persoana autorizata poate solicita, iar oficiul/biroul teritorial ii pune la dispozitie, punctele determinate
pe limita comuna a acestora. Persoana autorizata are obligatia sa verifice punctele de pe limita comuna, sa confirme corectitudinea acestora Si sa le utilizeze, daca acestea sunt corect determinate. Daca se constata neconcordante, erori sau greSeli, ori se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicate
Si argumentate in memoriul tehnic.
 
Alin. (2) al  art. 35 a fost modificat de pct. 19 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) Pentru realizarea planului parcelar, oficiile teritoriale vor pune la dispozitia executantului, cu titlu gratuit, in baza solicitarii de informatii:
a) lista titlurilor de proprietate;
b) extrasul de plan cadastral de carte funciara in format digital, fiSiere .cpxml sau .dxf, ori copii ale planurilor de amplasament Si delimitare receptionate, acolo unde informatia nu exista in format digital;
c) planuri parcelare existente;
d) copiile conforme cu exemplarul din arhiva oficiilor teritoriale a titlurilor de proprietate;
 
Lit. d) a alin. (3) al  art. 35 a fost modificata de pct. 19 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

e) lista cuprinzand numarul de carte funciara Si numerele cadastrale alocate imobilelor situate in tarlaua respectiva.
(3^1) Solicitarea informatiilor prevazute la alin. (3) va fi insotita intotdeauna de acordul comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din localitatea unde se efectueaza planul parcelar exprimat in cererea de informatii intocmita conform anexei 1.53.
 
Alin. (3^1) al art. 35 a fost introdus de pct. 20 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(4) Pentru realizarea planului de incadrare in tarla, oficiile teritoriale vor pune la dispozitia persoanelor autorizate, cu titlu gratuit, in baza solicitarii de informatii, urmatoarele date:
a) extrasul de plan cadastral de carte funciara in format digital, fiSiere .cpxml, sau .dxf, sau copii ale planurilor de amplasament Si delimitare receptionate, acolo unde informatia nu exista in format digital;
b) limitele tarlalei in format .dxf, determinata prin masuratori, daca exista in arhiva. In situatia in care oficiul teritorial nu poate furniza aceasta informatie, persoana autorizata va determina limita tarlalei prin masuratori.
(5) Oficiul teritorial are obligatia de a pune la dispozitia persoanei autorizate informatiile detinute in arhiva, necesare realizarii planului parcelar.
ART. 36
(1) Executia lucrarilor de teren Si birou, consta in:
a) alegerea metodei de lucru;
b) executia masuratorilor pentru realizarea retelelor de indesire Si ridicare, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limita Si in interiorul imobilului, culegerea atributelor, verificari
Si validari ale datelor existente. In functie de metodele Si mijloacele de masurare utilizate persoana autorizata va face dovada efectuarii masuratorilor, prin carnetul de teren, schita retelei, descrierea punctelor noi de indesire Si de ridicare, rapoarte GPS, masuratori in format RINEX, rapoarte referitoare la preciziile determinate. Toate informatiile Si datele rezultate din masuratori trebuie arhivate de persoana autorizata, care este obligata sa le prezinte la solicitarea oficiului teritorial. Daca persoana autorizata nu prezinta informatiile solicitate, se prezuma ca aceasta nu a efectuat masuratori la teren;
c) analizarea de catre persoana autorizata a limitelor imobilelor indicate de catre proprietar, in concordanta cu actele de proprietate, informatiile preluate de la oficiul teritorial Si masuratorile efectuate. Natura imprejmuirilor se va mentiona in planul de
amplasament Si delimitare la punctul "A. Date referitoare la teren", la rubrica observatii;
d) determinarea de catre persoana autorizata a elementelor fixe existente la teren, din interiorul Si vecinatatea imobilului Si reprezentarea acestora pe planul de amplasament Si delimitare in format analogic. Parcelele componente ale imobilului care au diferite
categorii de folosinta se pot determina Si prin metode expeditive, asigurandu-se inchiderea pe suprafata imobilului Si se reprezinta pe planul de amplasament Si delimitare prin linii intrerupte Si coduri. In interiorul imobilului vor fi reprezentate numai parcelele care au categoriile de folosinta in suprafata mai mare de 50 mp in intravilan
Si mai mare de 300 mp in extravilan. Pentru constructiile situate in interiorul imobilelor se vor determina limitele constructiilor permanente la nivelul solului. Valorile suprafetelor se rotunjesc la metru patrat. Suprafata utila a incaperilor din unitatile individuale se determina cu doua zecimale.

Lit. d) a alin. (1) al  art. 36 a fost modificata de pct. 21 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

e) abrogata;
 
Lit. e) a alin. (1) al  art. 36 a fost abrogata de pct. 22 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

f) abrogata;
 
Lit. f) a alin. (1) al art. 36 a fost abrogata de pct. 22 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

g) abrogata;
 
Lit. g) a alin. (1) al  art. 36 a fost abrogata de pct. 22 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

h) abrogata.
 
Lit. h) a alin. (1) al  art. 36 a fost abrogata de pct. 22 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

Suprafata utila a incaperilor din unitatile individuale se determina cu doua zecimale.
i) prelucrarea datelor;
j) intocmirea documentatiei in format analogic Si digital. (2) Erorile admise sunt:
a) Eroarea de identificare a punctului de contur:
- in cazul imobilelor imprejmuite ± 10 cm;
- in cazul imobilelor neimprejmuite ± 30 cm.
b) Eroarea pozitiei reciproce a punctelor de contur ale imobilelor
± 10 cm.
(3) Eroarea de pozitie absoluta a punctelor, incluzand erorile mentionate la alineatul (2) Si erorile punctelor retelei geodezice de sprijin, nu va depaSi:
- in cazul imobilelor imprejmuite ± 20 cm;
- in cazul imobilelor neimprejmuite ± 40 cm.
(4) Erorile mentionate la alineatele precedente nu vor genera suprapuneri ale imobilelor din sistemul integrat de cadastru Si carte funciara. Reprezentarea grafica a limitei comune este unica.
ART. 37
Elementele liniare, punctuale Si de caroiaj, semnele conventionale Si atributele textuale din continutul grafic al anexelor la prezentul regulament, reprezinta modele care pot fi adaptate corespunzator modelelor prevazute in normele, instructiunile, standardele Si atlasele de semne conventionale in vigoare.

ART. 38
(1) Refuzul persoanei autorizate de a intocmi fiSierul .cpxml la solicitarea oficiului teritorial se sanctioneaza cu suspendarea autorizatiei pe 3 luni.
(2) Neindeplinirea demersurilor referitoare la sanctionarea persoanei autorizate de catre persoanele desemnate atrage cercetarea disciplinara a acestora.
(3) Sanctiunile aplicate se aduc la cunoStinta publicului prin
afiSare la sediul oficiului teritorial Si pe paginile de internet ale
Agentiei Nationale Si oficiului teritorial.
(4) Pe durata suspendarii autorizatiei persoanele autorizate pot reface documentatiile intocmite incorect, la solicitarea oficiului/biroului teritorial, dar nu pot executa alte documentatii.

CAP. III
DISPOZITII GENERALE PRIVIND INSCRIEREA IN EVIDENTELE DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA

3.1. Cererea de receptie Si/sau inscriere in evidentele de cadastru Si carte funciara

ART. 39
(1) Competenta solutionarii cererii de receptie Si/sau inscriere in evidentele de cadastru Si carte funciara revine biroului de cadastru Si publicitate imobiliara, in raza caruia se afla imobilul.
(2) Cererea de receptie Si/sau inscriere cuprinde urmatoarele elemente:
a) numele, prenumele sau denumirea, domiciliul/sediul solicitantului;
b) codul numeric personal sau, dupa caz, numarul de identificare fiscala, daca este atribuit, codul de inregistrare fiscala ori codul unic de inregistrare;
c) felul Si obiectul inscrierii, iar in cazul rectificarilor, modificarilor, reconstituirilor, actualizarilor, completarilor, indreptarilor erorilor materiale cu indicarea elementelor ce fac obiectul acestor cereri;
d) indicarea actului sau a faptului juridic ce constituie temei al
cererii;
e) localitatea in care este situat imobilul, numarul cadastral al imobilului Si numarul de carte funciara;
f) in cazul imobilelor neinscrise in cartea funciara se va arata, dupa caz, pentru cele din extravilan - tarlaua Si parcela, iar pentru cele din intravilan - strada Si numarul, respectiv blocul, scara, etajul Si apartamentul pentru unitatile individuale amplasate in condominii;
g) valoarea tarifului achitat Si numarul documentului de plata;
h) optiunea modalitatii de comunicare;
i) data Si semnatura.
(3) Cererea de receptie Si/sau inscriere se formuleaza pentru fiecare imobil in parte.
Prin exceptie, intabularea dreptului de servitute se va face in baza unei singure cereri care va cuprinde identificarea imobilelor ce constituie fonduri dominante Si a celor care constituie fonduri aservite. In cazul in care o documentatie cadastrala de prima inscriere contine mai multe imobile descrise intr-un singur fiSier .cpxml multiplu, se formuleaza o singura cerere de receptie Si inscriere.
(4) In cazul solicitarilor de inscriere succesiva a unor drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice asupra aceluiaSi imobil, se va depune o singura cerere de inscriere, care se va inregistra sub un singur numar.
(5) Inscrierile solicitate cu privire la o unitate individuala dintr-un condominiu Si a cotelor parti ce revin acesteia din terenul parte de uz comun se vor face in baza unei singure cereri de receptie Si/sau inscriere care va cuprinde identificarea atat a cartii funciare a unitatii individuale cat Si a cartii funciare a terenului.
(6) Cererii de receptie Si/sau inscriere i se ataSeaza inscrisul
care constata actul sau faptul ce constituie temei al inscrierii, in original sau in copie legalizata, documentatia cadastrala, dupa caz, precum Si dovada platii tarifului aferent serviciului solicitat.
(7) In situatia in care actul juridic are ca obiect mai multe imobile situate in circumscriptia aceluiaSi birou teritorial, se depune o cerere de inscriere pentru fiecare imobil. Inscrisul original sau copia legalizata a acestuia se va ataSa la prima cerere de inscriere, iar la celelalte cereri de inscriere se va mentiona numarul de inregistrare al cererii la care a fost ataSat originalul sau copia legalizata a actului juridic pe care se intemeiaza inscrierea. In acest caz, cererile de inscriere vor fi inregistrate in Registrul General de Intrare al biroului teritorial ca cereri legate, urmand a fi
repartizate aceloraSi persoane responsabile.
(8) Cererea de receptie Si/sau inscriere, odata inregistrata, nu mai poate fi modificata sau completata cu noi capete de cerere. Solutionarea acesteia se va face numai in limitele capetelor de cerere formulate.
(9) Dosarul cererii va putea fi completat numai in baza referatului
emis de biroul teritorial, atunci cand nu i-au fost ataSate toate inscrisurile necesare solutionarii Si cand se impune refacerea documentatiei cadastrale sau a unei parti din aceasta.
(10) Termenul acordat prin referat nu poate depaSi 15 zile
calendaristice. Referatul va fi comunicat de indata prin orice mijloc de comunicare ce asigura transmiterea, precum Si confirmarea primirii actului. Termenul de completare a dosarului curge de la data primirii dovezii comunicarii referatului de completare. Termenul de solutionare a cererii se va prelungi cu maxim numarul de zile corespunzator termenului in care s-au depus completarile.
(11) Cererea respinsa poate fi redepusa, in limita cererii initiale Si fara a putea fi completata cu noi capete de cerere, o singura data, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii respingerii cererii, fara plata unui tarif suplimentar pentru redepunere. Ulterior implinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifeaza. Documentatia anexata cererii de redepunere trebuie sa
contina copia incheierii de respingere Si toate celelalte documente a caror lipsa a justificat solutia de respingere a cererii. Noua cerere primeSte un numar de inregistrare Si se formeaza un nou dosar.

Art. 39 a fost modificat de pct. 23 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 40
(1) Cererea Si inscrisurile privind efectuarea inscrierilor in cartea funciara se inregistreaza on - line sau la registratura biroului teritorial in circumscriptia caruia se afla imobilul.
(2) Inregistrarea in Registrul general de Intrare a cererilor avand ca obiect serviciile de cadastru Si/sau publicitate imobiliara prestate de unitatile subordonate Agentiei Nationale se efectueaza pentru toate categoriile de solicitanti, zilnic, intre orele 8,30-14,00. AcelaSi program se aplica Si pentru inregistrarea on - line a cererilor.
(3) Eliberarea lucrarilor de cadastru Si publicitate imobiliara se
efectueaza pentru toate categoriile de solicitanti in intervalul orar
11,00-16,00.
(4) Programul stabilit la alineatele (2) Si (3) este unic la nivel national.
(5) Daca cererea se depune in doua exemplare, cel de-al doilea se
restituie partii, cu mentiunea numarului de inregistrare, data primirii Si termenul de solutionare, in caz contrar eliberandu-se dovada de confirmare a inregistrarii cererii, care contine aceleaSi informatii.
(6) Regulile prevazute la alin. (1) Si (2) se aplica oricarei
completari a dosarului solicitate prin referat.
 
Alin. (6) al  art. 40 a fost modificat de pct. 24 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(7) Cererea de inscriere poate fi depusa de titularul dreptului sau de persoana interesata in efectuarea inscrierii, personal sau prin mandatar general sau special care iSi dovedeSte calitatea prin procura autentica sau imputernicire a reprezentantului persoanei juridice, de avocatul imputernicit, de notarul public, personal sau prin delegat notarial, de executorul judecatoresc, precum Si de persoana fizica sau juridica care a intocmit documentatia cadastrala.
Atunci cand exista mai multi coproprietari sau persoane interesate
in efectuarea inscrierii, oricare dintre acestea poate depune cererea
de receptie Si/sau inscriere, personal sau prin intermediul persoanelor enumerate mai sus.
ART. 41
(1) Cererile de receptie Si/sau inscriere, primite prin poSta sau curier, se depun la registratura Si se inregistreaza in registrul general de intrare.
(2) Cererile de receptie Si/sau inscriere, primite prin fax, se
inregistreaza in registrul general de intrare. Cererea, impreuna cu actul in original, se transmite prin poSta cu confirmare de primire sau direct, in aceeaSi zi in care s-a efectuat transmiterea prin fax a cererii.
(2^1) In situatia in care inscrisul original sau copia legalizata a
acestuia nu a fost primit in termen de15 zile de la data inregistrarii cererii, aceasta se respinge.
Alin. (2^1) al art. 41 a fost introdus de pct. 25 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2^2) Termenul de solutionare se calculeaza de la data la care a fost primit inscrisul original sau copia legalizata a acestuia.
Alin. (2^2) al art. 41 a fost introdus de pct. 25 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) Cererile de receptie Si/sau inscriere inregistrate on-line care au ataSate versiunea scanata a dosarului cererii se vor solutiona conform procedurilor stabilite prin protocol de colaborare incheiat intre Agentia Nationala Si colaboratori, aprobat prin ordin cu caracter normativ, dupa caz.
(4) Cererile Si inscrisurile de alta natura decat cererile de receptie Si/sau inscriere Si inscrisurile depuse in sustinerea acestora, sosite prin poSta sau prin curier, se depun la registratura biroului teritorial Si se inregistreaza in registrul de corespondenta, in aceeaSi zi, cu mentionarea datei primirii, dupa care se predau spre solutionare.

3.2. Dispozitii generale privind receptia documentatiilor cadastrale

ART. 42
Referentul sau persoana desemnata din cadrul oficiului teritorial/biroul teritorial inregistreaza cererea dupa:
- verificarea existentei tuturor pieselor din documentatie aSa cum sunt mentionate in borderou;
- verificarea existentei fiSierelor;
- verificarea achitarii tarifului legal;
- incarcarea fiSierului .cpxml. ART. 43
Abrogat.
Art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 44
Nu se poate renunta la cererea privind efectuarea unei operatiuni
de cadastru Si/sau publicitate imobiliara, inregistrata in RGI. Tariful aferent serviciului solicitat nu se restituie dupa inregistrarea cererii, cu exceptia situatiei in care a fost calculat greSit Si s-a urmat procedura prevazuta de ordinul directorului general de stabilire
a tarifelor de cadastru Si publicitate imobiliara.
ART. 45
Dupa inregistrarea in RGI, cererea Si documentele aferente se transmit spre solutionare pe flux persoanelor alocate.

ART. 46
(1) Receptia documentatiei cadastrale consta in verificarea din punct de vedere tehnic a urmatoarelor aspecte:
a) serviciul solicitat, raportat la situatia imobilului, astfel cum rezulta din evidentele de cadastru Si publicitate imobiliara;
b) corespondenta categoriei de autorizare cu tipul lucrarii
executate de persoana autorizata, precum Si verificarea existentei in baza de date ANCPI a persoanei autorizate care a intocmit documentatia Si valabilitatea autorizatiei;
c) corespondenta semnatarilor declaratiei pe proprie raspundere, cu
titularul dreptului real/detinatorul imobilului sau creditorul chirografar;
d) corespondenta dintre elementele tehnice din documentatie Si documentele ataSate cererii;
e) corespondenta dintre datele analogice din documentatia cadastrala Si datele din fiSierul cpxml;
f) modul de utilizare a datelor furnizate de oficiul teritorial pentru realizarea documentatiei;
g) verificarea geometriei imobilului pe suport ortofotoplan Si alte
suporturi cartografice existente in arhiva analogica Si digitala;
h) verificarea corectitudinii incadrarii limitelor imobilului cu imobilele existente in baza de date grafica Si daca s-au utilizat coordonatele imobilelor vecine. Se verifica daca nu exista suprapuneri ale imobilului cu alte imobile inregistrate;
i) verificarea informatiilor utilizand aplicatia DDAPT, pentru imobilele care au facut obiectul restituirii in baza legilor fondului funciar;
 
Lit. i) a alin. (1) al  art. 46 a fost modificata de pct. 27 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

j) continutul tehnic Si forma de prezentare a documentatiei;
l) corespondenta intre detaliile cadastrale continute in planul de amplasament Si delimitare Si cele existente pe ortofotoplan, in cazul constatarii diferentelor se procedeaza la verificarea in teren;
 
Lit. l) a alin. (1) al  art. 46 a fost modificata de pct. 27 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

m) calitatea Si corectitudinea operatiunilor, masuratorilor, calculelor, preciziilor, daca se considera necesare;
n) corespondenta intre atributele descriptive Si elementele grafice;
o) localizarea imobilului in baza de date grafica.
(2) Dupa receptie, daca imobilul a facut obiectul legilor proprietatii, inspectorul comunica persoanei responsabile cu DDAPT, numarul cadastral aferent imobilului, in vederea completarii acestuia in aplicatia DDAPT.
Alin. (2) al  art. 46 a fost modificat de pct. 28 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) Oficiile teritoriale efectueaza verificari pe teren, cu privire la corectitudinea masuratorilor Si a modului de intocmire a documentatiei realizate, prin sondaj sau ori de cate ori se impune.
ART. 47
Dupa alocarea numarului cadastral in sistemul informatic, pe planul de amplasament Si delimitare se mentioneaza numarul cadastral, data atribuirii, se aplica parafa inspectorului Si semnatura. Documentatia receptionata se transmite serviciului publicitate imobiliara/sau la registratura, in cazul in care receptia s-a efectuat pe flux intrerupt.
ART. 48
(1) Inspectorul verifica documentatia din punct de vedere tehnic, iar in cazul in care documentatia este incompleta sau exista piese care necesita refacere/modificare, se intocmeSte nota de completare cu toate datele, documentele sau informatiile suplimentare necesare solutionarii cererii Si incadrarea in prevederile legale. Nu se solicita completari cu privire la documente, date Si informatii care nu au fost furnizate
la cererea persoanei autorizate de oficiul teritorial. Referatul se
inainteaza pe flux impreuna cu documentatia la serviciul de publicitate imobiliara, in vederea completarii Si transmiterii catre persoana autorizata, pentru completare, in termenul specificat in referat, cu adresa de inaintare. Pentru operativitatea comunicarii transmiterea referatelor se poate face prin orice mijloc electronic de comunicare. Persoanele autorizate au obligatia sa urmareasca in sistemul electronic cererile inregistrate la oficiile/birourile teritoriale Si sa raspunda convocarii in termenul stabilit, neprezentarea fiind sanctionata
conform reglementarii in vigoare.
 
Alin. (1) al  art. 48 a fost modificat de pct. 29 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Referatul ce cuprinde nota de completare/respingere se emite o singura data pentru o documentatie de receptie/receptie Si inscriere in cartea funciara Si se redacteaza in comun de catre serviciul de
cadastru Si cel de publicitate imobiliara.
(3) Daca documentatia nu a fost receptionata din cauza
nerespectarii prevederilor cu privire la convocarea pentru lamuriri sau depaSirii termenului stabilit prin referat, inspectorul care a
verificat documentatia completeaza nota de respingere din referat Si o transmite impreuna cu documentatia serviciului de publicitate imobiliara in vederea intocmirii incheierii de respingere.
(4) In cazul in care constata ca documentatia este intocmita incorect, inspectorul emite referatul de respingere Si il transmite impreuna cu. documentatia la serviciul de publicitate imobiliara. Referatul inspectorului va sta la baza incheierii de respingere.

Alin. (4) al  art. 48 a fost modificat de pct. 29 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(5) Asistentul registrator Si registratorul verifica documentatia din punct de vedere juridic astfel incat incheierea de respingere va fi motivata atat din punct de vedere tehnic cat Si din punct de vedere juridic. Motivarea incheierii de respingere din punct de vedere tehnic va fi preluata din referatul inspectorului.
 
Alin. (5) al  art. 48 a fost modificat de pct. 29 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 49
(1) Prin documentatie intocmita incorect se intelege:
a) integrarea incorecta a imobilului in sistemul national de referinta Si ridicarea punctelor de detaliu pe baza de masuratori greSite;
b) calcule efectuate greSit;
c) neconcordante intre detaliile topografice continute in planul de amplasament Si delimitare Si cele existente pe teren, in cazul verificarilor la teren;
d) serviciul incorect solicitat, raportat la situatia imobilului,
astfel cum rezulta din evidentele de cadastru Si publicitate imobiliara;
e) neconcordanta intre datele de identificare ale imobilului
inscrise in actul de proprietate Si cele ale imobilului din planul de amplasament Si delimitare;
f) neconcordante intre datele analogice din documentatia cadastrala Si datele digitale din fiSiere;
g) documentatie intocmita fara executarea masuratorilor la teren;
h) tipul documentatiei nu corespunde categoriei de lucrari in care persoana executanta este autorizata, exista alte incompatibilitati ale persoanei autorizate, autorizatie expirata ori suspendata;
i) nesemnarea procesului verbal de vecinatate de catre proprietarii
imobilului/imobilelor invecinate sau, in cazul imobilelor apartinand domeniului public, nesemnarea procesului verbal de vecinatate de catre concesionar, administrator sau titular al dreptului de folosinta, dupa caz;
j) generarea de suprapuneri in planul cadastral digital, dupa caz, cu exceptiile prevazute de lege;
k) neconcordante cu planul parcelar receptionat de oficiul teritorial.
(2) Inginerul Sef coordoneaza, verifica Si controleaza activitatea
desfaSurata de inspectorii din cadrul oficiului teritorial. Referatele cu notele de completare Si respingere vor fi semnate de catre inspector Si vor fi verificate prin sondaj de inginerul Sef.
ART. 50
In procesul de verificare, avizare Si receptie, inspectorul realizeaza:
a) verificarea Si receptia documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, cu respectarea normelor Si regulamentelor in vigoare;
b) verificarea Si receptia suportului topografic din documentatiile de urbanism Si amenajarea teritoriului Si cele intocmite in vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare;
c) avizarea Si receptia lucrarilor de specialitate, definite potrivit prezentului regulament;
d) verificarea bazelor de date grafice Si textuale;
e) verificarea la teren, prin sondaj, sau ori de cate ori se impune, a modului de intocmire a documentatiilor supuse receptiei;
f) emiterea notelor de completare Si respingere pentru documentatiile intocmite incorect;
g) avizarea tehnica, la solicitarea instantei de judecata, a
expertizelor topografice intocmite de expertii judiciari;
h) intocmirea fiSierelor .cpxml, conform prevederilor legale, din oficiu din dispozitia Sefului ierarhic, pentru rectificarea unei erori, pentru actualizarea bazei de date grafice;
i) constatarea Si propunerea sanctionarii persoanelor fizice Si
juridice autorizate.

3.3. Dispozitii cu privire la numerotarea cadastrala

ART. 51
(1) Numerotarea cadastrala a imobilelor se realizeaza pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, care se identifica prin codul SIRSUP extras din "Registrul permanent al unitatilor administrativ-teritoriale" publicat de Institutul National de Statistica.
(2) Numarul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legatura intre baza de date grafica Si baza de date textuala in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara.
ART. 52
(1) Imobilele se numeroteaza la nivelul unitatii administrativ- teritoriale in ordinea inregistrarii solicitarilor cu numere de la 1 la n folosind cifre arabe.
(2) In cadrul fiecarui imobil, constructiile se identifica printr-
un cod ataSat numarului cadastral, alcatuit din litera "C" urmata de un numar de la 1 la n (ex.: C1, C2, C3, . . .). Codul Si destinatia constructiei se evidentiaza in planul de amplasament Si delimitare.
(3) In cazul constructiilor-condominiu, proprietatile individuale se identifica astfel: la numarul cadastral al imobilului (teren) Si codul constructiei, se adauga codul unitatii individuale (ex.: 178-C1- U25 pentru imobilul format din teren cu numar cadastral 178,
constructia C1 Si unitatea individuala 25). Toate unitatile individuale
se evidentiaza in cartea funciara colectiva.
(4) Imobilele reprezentate prin detalii liniare ca: ape curgatoare, canale, diguri, cai ferate, drumuri clasificate se numeroteaza la nivelul UAT. Aceste imobile primesc un singur numar cadastral pe toata lungimea lor in cadrul fiecarui UAT sau pe tronsoane, daca sunt intersectate cu alte imobile de tip liniar. Intersectia imobilelor de tip liniar va primi numar cadastral distinct.

 
Alin. (4) al  art. 52 a fost modificat de pct. 30 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

3.4. Incheierea de carte funciara

ART. 53
(1) Registratorul dispune prin incheiere admiterea sau respingerea cererii de inscriere.
(2) In caz de admitere a cererii de inscriere, se procedeaza la intabularea, la inscrierea provizorie sau la notarea in cartea funciara.
(3) Registratorul poate dispune admiterea in parte a cererii de
inscriere aratand, motivat, partea din cerere care a fost admisa, precum Si cea care a fost respinsa.
(4) Abrogat.
 
Alin. (4) al  art. 53 a fost abrogat de pct. 31 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(5) Inscrierile in registrele de transcriptiuni Si inscriptiuni se efectueaza la cerere in baza actelor justificative, prin emiterea unei incheieri.
 
Alin. (5) al  art. 53 a fost modificat de pct. 32 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 54
(1) Incheierea pronuntata de registrator are acelaSi numar cu cel
al cererii de inregistrare Si cuprinde obligatoriu elementele prevazute de art. 29 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicata.
(2) Alaturi de mentiunile prevazute la alin. (1) incheierea mai cuprinde:
a) denumirea oficiului Si a biroului teritorial;
b) numarul Si data inregistrarii;
c) numele Si prenumele registratorului Si al asistentului registrator;
d) numele Si prenumele sau denumirea petentului, dupa caz;
e) obiectul cererii;
f) inscrisul pe care se intemeiaza cererea;
g) tariful achitat;
h) motivarea in drept a solutiei de admitere, respectiv motivarea in drept Si in fapt a solutiei de respingere;
i) unitatea administrativ-teritoriala in care este situat imobilul
identificat prin numarul cadastral sau topografic Si numarul cartii funciare;
j) numarul de ordine al inscrierii;
k) felul inscrierii;
l) modalitatile drepturilor inscrise;
m) persoanele carora urmeaza sa li se comunice incheierea;
n) calea de atac, termenul de exercitare a acesteia Si biroul teritorial sau instanta de judecata la care se formuleaza;
o) semnatura registratorului Si a asistentului registrator;
p) data solutionarii.
 
Art. 54 a fost modificat de pct. 33 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 55
(1) Abrogat.
 
Alin. (1) al  art. 55 a fost abrogat de pct. 34 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Incheierea se redacteaza in numarul de exemplare necesar comunicarii, plus un exemplar care se va ataSa la dosarul cererii.
(3) Fiecare exemplar al incheierii de admitere necesar comunicarii este insotit de extrasul de carte funciara pentru informare care atesta modul in care s-a efectuat inscrierea in cartea funciara, cu exceptia exemplarului care se arhiveaza.
 
Alin. (3) al  art. 55 a fost modificat de pct. 35 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(4) Abrogat.
Alin. (4) al  art. 55 a fost abrogat de pct. 34 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(5) Incheierea prin care s-a dispus respingerea cererii nu trebuie insotita de extrasul de carte funciara pentru informare.
ART. 56
Abrogat.
 
Art. 56 a fost abrogat de pct. 36 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 57
(1) Comunicarea documentelor specifice/incheierilor catre persoanele interesate se face in mod direct, prin confirmare cu semnatura de primire sau prin poSta, cu fila de comunicare, prin fax sau alte mijloace de comunicare care asigura confirmarea de primire, conform solicitarii.
(2) Fila de comunicare este semnata pentru conformitate de catre
referentul de la registratura.

3.5. Caile de atac impotriva incheierii de carte funciara

ART. 58
Incheierile de carte funciara sunt supuse cailor de atac prevazute de lege.
ART. 59
Cel care a cerut inscrierea nu poate modifica sau intregi, prin caile de atac exercitate, cererea pe care s-a intemeiat incheierea registratorului.
ART. 60
(1) Cererea de reexaminare se formuleaza de persoanele Si in conditiile prevazute de art. 31 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicata.
 
Alin. (1) al  art. 60 a fost modificat de pct. 37 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Cererea de reexaminare va fi insotita de copia incheierii de carte funciara atacata Si va fi motivata.
 
Alin. (2) al  art. 60 a fost modificat de pct. 37 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) Cererea de reexaminare se solutioneaza, prin incheiere, de catre registratorul Sef, in termenul legal potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicata. Reverificarea partii tehnice a documentatiei este in sarcina inginerului Sef Si se solutioneaza printr-un referat care sta la baza emiterii incheierii prin care se solutioneaza cererea de reexaminare.
 
Alin. (3) al  art. 60 a fost modificat de pct. 37 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(4) Solutionarea cererii de reexaminare se face cu aplicarea dispozitiilor referitoare la procedura de solutionare a unei cereri de inscriere, in baza actelor anexate cererii initiale. Pentru solutionarea cererii de reexaminare, registratorul Sef are posibilitatea de a solicita inscrisuri noi.
(5) In situatia in care incheierea de carte funciara impotriva
careia s-a formulat cerere de reexaminare a fost solutionata de un registrator care a fost numit ulterior in functia de registrator - Sef, reexaminarea se solutioneaza de un alt registrator din cadrul oficiului teritorial, in baza unui mandat special acordat in acest sens. Se procedeaza similar in cazul in care atributiile registratorului - Sef sunt aduse la indeplinire, pe o perioada determinata, de catre un registrator de carte funciara care a emis incheierea atacata cu reexaminare.

Alin. (5) al  art. 60 a fost modificat de pct. 37 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(6) Dosarul se inainteaza in termen de cel mult 2 zile lucratoare inginerului Sef sau registratorului Sef, dupa caz. Dosarul este format din: cererea de reexaminare, copia certificata a tuturor actelor Si a documentatiilor care au stat la baza emiterii incheierii de carte funciara atacate, dovada efectuarii comunicarii acesteia, copia certificata a cartii funciare. De indeplinirea acestei obligatii este responsabil referentul arhivar care are in pastrare arhiva de acte a biroului teritorial.
 
Alin. (6) al  art. 60 a fost modificat de pct. 37 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(7) Dupa solutionarea cererii de reexaminare, dosarul se arhiveaza la biroul teritorial unde s- a inregistrat cererea de inscriere.
ART. 61
(1) Plangerea impotriva incheierii de reexaminare se formuleaza de persoanele Si in conditiile prevazute de lege.
 
Alin. (1) al  art. 61 a fost modificat de pct. 38 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Plangerea impotriva incheierii registratorului Sef prezentata direct, prin poSta ori prin curier se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, se mentioneaza in registrul general de intrare sub numarul dosarului initial, fara a primi numar nou de inregistrare, cu precizarea numelui/denumirii persoanei ce o formuleaza Si data depunerii acesteia.
 
Alin. (2) al  art. 61 a fost modificat de pct. 38 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) Plangerea impotriva incheierii se poate depune Si direct la judecatoria in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, situatie in care instanta va solicita, din oficiu, biroului teritorial comunicarea copiei dosarului incheierii Si a copiei cartii funciare, precum Si notarea plangerii in cartea funciara. In acest caz, plangerea se mentioneaza in registrul general de intrare sub numarul dosarului initial, fara a primi numar nou de inregistrare, cu precizarea datei primirii acesteia.
(4) In situatiile prevazute la alin. (2) Si (3) nu se emite
incheiere de carte funciara.
(5) Dupa verificarea dosarului Si mentionarea din oficiu a plangerii in cartea funciara, acesta se inainteaza de indata, dar nu mai tarziu de 15 zile de la inregistrare, judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, cu adresa de inaintare semnata de registratorul Sef sau registratorul coordonator, dupa caz, Si de catre referentul de la arhiva.
(6) Dosarul care se inainteaza instantei este format din: copia
certificata a tuturor actelor Si a documentatiilor care au stat la baza emiterii incheierii de carte funciara, precum Si a incheierii registratorului Sef prin care s-a solutionat cererea de reexaminare, primul exemplar al plangerii, dupa caz, copia certificata a cartii funciare daca este deschisa Si dovada efectuarii comunicarilor. Daca, ulterior, sunt inregistrate Si alte plangeri privind acelaSi dosar, se vor inainta Si acestea instantei, cu mentionarea numarului initial de comunicare.
ART. 62
(1) In caz de admitere a plangerii, hotararea definitiva a instantei judecatoreSti produce efecte pentru cartea funciara de la data inregistrarii cererii de inscriere la biroul teritorial. Inscrierea dispusa se efectueaza in baza unui exemplar conform cu originalul al hotararii judecatoreSti prin care a fost admisa
plangerea, cu mentiunea ca este ramasa definitiva, iar incheierea emisa nu este supusa nici unei cai de atac. Prin aceeaSi incheiere se dispune radierea plangerii din cartea funciara.
(2) In cazul in care prin hotararea judecatoreasca nu s-a dispus
efectuarea unor operatiuni de carte funciara, dosarul se depune la arhiva la numarul initial, radiindu-se totodata plangerea din cartea funciara prin incheiere care nu este supusa nici unei cai de atac.
3.6. Anularea numerelor cadastrale. ART. 63
(1) Numerele cadastrale se pot anula:
a) la cererea titularului dreptului de proprietate, daca imobilul nu este inscris in cartea funciara, in baza:
- cererii de anulare;
- declaratiei pe proprie raspundere a titularului, in care se va mentiona ca nu a folosit documentatia cadastrala in circuitul civil;
b) la cerere, pe flux integrat, daca imobilul este inscris in cartea funciara, in baza sentintei definitive care dispune anularea numarului cadastral sau anularea tuturor actelor care au stat la baza inscrierilor in cartea funciara a imobilului. In aceste cazuri, cartea funciara se sisteaza, cu exceptia situatiei in care imobilele sunt identificate Si prin numar topografic.
 
Lit. b) a alin. (1) al  art. 63 a fost modificata de pct. 39 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Numerele cadastrale atribuite imobilelor in faza de receptie a documentatiei pe flux integrat care au primit incheieri de respingere la cartea funciara se anuleaza.
(3) Dupa anularea numarului cadastral, inspectorul aplica Stampila "ANULAT" pe planul de amplasament Si delimitare la rubrica in care e mentionat numarul cadastral Si pe Stampila inspectorului, pe toate exemplarele documentatiei cadastrale, in format analogic.

ART. 64
In situatia cererilor de reexaminare sau cand instanta de judecata admite plangerea impotriva incheierii pronuntate de registratorul Sef
Si dispune intabularea, compartimentul relatii cu publicul/registratura inregistreaza cererea, ataSeaza fiSierul .cpxml la cerere Si copia dosarului initial. Inspectorul, pe baza informatiilor din fiSierul
.cpxml, solutioneaza cererea Si dupa caz, realizeaza receptia Si aplica parafa pe planul de amplasament Si delimitare.
 
Art. 64 a fost modificat de pct. 40 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

3.7. Cererea de eliberare a extrasului de carte funciara Si a certificatului de sarcini

ART. 65
(1) Biroul teritorial elibereaza extrase de carte funciara pentru informare, extrase de carte funciara pentru autentificare Si certificate de sarcini.
(2) Extrasul de carte funciara prezinta situatia cadastral -
juridica a imobilului, respectiv pozitiile active din cartea funciara la momentul intocmirii acestuia.
(3) Extrasul de carte funciara pentru autentificare se elibereaza
la cererea notarului public, in vederea autentificarii actelor juridice prin care se constituie, se modifica sau se transmite un drept real imobiliar.
(4) Extrasul de carte funciara pentru informare se elibereaza la solicitarea oricarei persoane, pentru a face cunoscuta situatia cadastral - juridica a imobilului la momentul intocmirii acestuia.
(5) Abrogat.
 
Alin. (5) al  art. 65 a fost abrogat de pct. 41 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(6) Certificatul de sarcini se elibereaza la solicitarea oricarei persoane. La cerere se vor anexa orice inscrisuri care pot ajuta la solutionarea acesteia.
 
Alin. (6) al  art. 65 a fost modificat de pct. 42 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(7) Cererile avand ca obiect eliberare extrase de carte funciara, certificate de sarcini primite prin fax, e-mail, on-line sau prin orice alta modalitate de comunicare care asigura confirmarea de primire se solutioneaza Si se elibereaza fara a fi conditionate de primirea cererilor in original, cu conditia ca plata tarifelor aferente sa fie efectuata.

3.8. Cererea de eliberare a copiilor dupa documentele aflate in arhiva oficiului/biroului teritorial Si/sau consultarea acestora

ART. 66
(1) Oficiile/birourile teritoriale elibereaza copii certificate ale documentelor emise de catre acestea Si copii ce poarta mentiunea "conform cu exemplarul din arhiva" ale documentelor emise de alte institutii/autoritati publice ce se afla in arhiva biroului teritorial.
(2) Orice persoana, fara a justifica un interes, poate solicita informatii din sistemul integrat de cadastru Si carte funciara. Consultarea situatiei cadastral-juridice a unui imobil inregistrat in baza de date se poate face de catre orice persoana utilizand datele de identificare ale imobilului.
(3) Orice persoana interesata poate consulta mapa cu inscrisuri, cu
respectarea dispozitiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Si libera circulatie a acestor date.
(4) Cererile avand ca obiect eliberare copii ale cartilor funciare primite prin fax, e-mail, on- line sau prin orice alta modalitate de comunicare, care asigura confirmarea de primire, se solutioneaza Si se elibereaza fara a fi conditionate de primirea cererilor in original, cu conditia ca plata tarifelor aferente sa fie efectuata.
(5) Copiile solicitate se elibereaza in conditiile alin. (1) Si cuprind, numarul Si data inregistrarii cererii, tariful Si numarul de chitanta, semnatura Si parafa referentului, precum Si Stampila oficiului/biroului teritorial.
(6) In sensul prezentului articol, persoane interesate sunt:
a) partile actului juridic constatat prin inscrisul care a stat la baza inscrierii in cartea funciara;
b) persoanele indreptatite sa se prevaleze de efectele faptului
juridic sau de dreptul constatat prin inscrisul care a stat la baza inscrierii in cartea funciara;
c) succesorii universali sau cu titlu universal ai persoanelor
aratate la punctele a) Si b), astfel cum sunt moStenitorii partilor actului juridic constatat prin inscrisul care a stat la baza inscrierii in cartea funciara;
d) succesorii cu titlu particular ai persoanelor aratate la
punctele a) Si b), atunci cand invoca un drept ce constituie un efect
al actului sau al faptului constatat prin inscris ori un drept aflat in legatura cu acest act sau fapt, astfel cum este, de exemplu, cumparatorul sau donatarul dreptului constatat prin inscris;
e) titularul unui drept de preemptiune privitor la dreptul constatat prin inscris, reprezentantul conventional sau legal al uneia dintre partile actului juridic constatat prin inscris, ocrotitorul
legal al uneia dintre parti ori creditorul uneia dintre parti, inclusiv creditorul beneficiar al unei clauze de inalienabilitate cu privire la dreptul constatat prin inscris;
f) instantele judecatoreSti, institutiile Si organele de cercetare
Si urmarire penala, institutiile publice de recuperare a creantelor fiscale/bugetare ale statului, notarii publici Si orice alta autoritate sau institutie publica abilitata legal in acest sens;
g) reclamantul intr-o actiune care priveSte imobilul inscris in cartea funciara.

ART. 67
(1) Se interzice scoaterea cartilor funciare, a actelor ce stau la baza inscrierilor, a planurilor de identificare a imobilelor Si a registrelor specifice din incinta biroului teritorial, cu exceptia situatiilor in care se solicita efectuarea unei expertize grafologice, in conditiile legii.
(2) In aceasta situatie, anterior predarii, cartea funciara se converteSte in format digital Si se intocmeSte un proces-verbal in care se mentioneaza cartea funciara Si documentele predate in original Si termenul de restituire. In arhiva, in locul cartii funciare Si a
actului ridicat, se va lasa o copie a acestora Si un exemplar al
adresei de ridicare Si al procesului-verbal incheiat. In baza
procesului verbal, in cartea funciara se efectueaza o nota marginala la rubrica "Observatii/Referinte" din partea I a cartii funciare, in care vor fi mentionate numele Si prenumele persoanei care a ridicat originalul cartii funciare sau actele care au stat la baza inscrierii, data la care au fost ridicate Si documentul in baza caruia au fost solicitate.
(3) Procesul-verbal se inregistreaza in registrul de corespondenta
Si contine: denumirea oficiului teritorial, numele registratorului coordonator sau Sef, dupa caz, denumirea institutiei care ridica originalele, numele Si calitatea persoanei care le-a ridicat, datele
din adresa de solicitare a predarii actelor juridice, data ridicarii Si
data la care se preconizeaza sa fie inapoiate, numele Si semnatura celui care preda, respectiv primeSte.
(4) Daca la implinirea termenului preconizat de restituire cartile funciare Si actele transmise in original nu au fost inapoiate, se solicita institutiilor care le-au ridicat informatii referitoare la termenul de restituire.
(5) Cererile inregistrate dupa ridicarea originalului cartii funciare in format analogic se solutioneaza in termenele legale.

3.9. Cerere privind solicitarea inventarului de coordonate al imobilului, in vederea trasarii

ART. 68
Persoana autorizata este obligata ca, inainte de executarea unei lucrari de trasare pentru un imobil, sa solicite oficiului teritorial coordonatele imobilului din sistemul integrat de cadastru Si carte funciara, iar dupa finalizarea lucrarii sa intocmeasca un proces-verbal de trasare Si predare-primire a amplasamentului, semnat de catre persoana autorizata Si de catre proprietar.

CAP. IV
PROCEDURA DE INSCRIERE IN EVIDENTELE DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA

4.1. Dispozitii generale

ART. 69
Cererile de inscriere, indiferent de data inregistrarii lor, sunt solutionate potrivit art. 80 din Legea nr. 71/2011.

Art. 69 a fost modificat de pct. 43 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 70
(1) Cererea de receptie Si/sau inscriere in evidentele de cadastru Si carte funciara se verifica Si se inregistreaza de indata in registrul general de intrare, cu mentionarea datei, orei Si minutului primirii cererii.
(2) Cererile de receptie Si/sau inscriere se repartizeaza
aleatoriu, prin aplicatia informatica, inspectorilor, registratorilor, asistentilor registratori sau referentilor, in functie de specificul fiecareia.
(3) Cererile inregistrate sunt grupate de catre referent, in mape,
repartizate pe baza de centralizator, care sunt completate zilnic de catre referentul de la registratura cu numerele de inregistrare alocate cererilor din ziua respectiva. Centralizatorul se semneaza zilnic de catre salariatul caruia i s-au repartizat cererile inregistrate la biroul teritorial in ziua respectiva.
(4) Abrogat.
 
Alin. (4) al  art. 70 a fost abrogat de pct. 44 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(5) La arhiva, dosarele solutionate se predau sub semnatura, facandu-se mentiune in registrul de unitati arhivistice, la rubrica observatii: arhiva - data. Referentul scade lucrarile cu data intrarii in arhiva a dosarelor solutionate.
ART. 71
(1) Inainte de solutionarea cererii de catre registrator, asistentul registrator verifica cererea in raport cu datele de carte funciara, precum Si cu informatiile din cuprinsul registrelor de transcriptiuni Si inscriptiuni. Rezultatul verificarilor, respectiv daca exista sau nu impedimente pentru efectuarea lucrarilor solicitate ori sarcini sau alte operatiuni care urmeaza a fi transcrise in cartea funciara, se mentioneaza pe cerere.
(2) Cat timp o cerere de receptie Si/sau inscriere in evidentele de cadastru Si carte funciara este in curs de solutionare, se pot elibera doar extrase de carte funciara pentru informare Si copii certificate
ale cartii funciare respective cu mentiunea existentei cererii, a numarului Si a datei de inregistrare a acesteia. In situatia in care cererea in curs de solutionare are ca obiect o cota - parte din dreptul intabulat in cartea funciara, se pot elibera Si extrase de carte funciara pentru autentificare pentru celelalte cote-parti.
ART. 72
(1) Registratorul respinge cererea de inscriere a actului juridic cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (1) - (2) din Legea nr. 7/1996, republicata.

Alin. (1) al  art. 72 a fost modificat de pct. 45 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Abrogata.
 
Alin. (2) al  art. 72 a fost abrogat de pct. 46 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) In cazul in care apreciaza ca pot fi inlaturate impedimentele de care depinde solutionarea cererii, registratorul sau inspectorul poate convoca partile, printr-o adresa de comunicare, in care se vor preciza locul, data Si ora prezentarii. Concluziile convocarii vor fi mentionate intr-un proces verbal semnat de parti, care se ataSeaza la dosarul cererii.
ART. 73
(1) Inscrierile in cartea funciara se efectueaza in cazul admiterii cererii, de catre asistentul registrator.
(2) In cazul respingerii cererii de inscriere, asistentul registrator noteaza din oficiu solutia de respingere in acea parte a cartii funciare unde ar fi urmat sa se faca inscrierea.
(3) In situatia in care registratorul dispune respingerea cererii
privitoare la prima inscriere in evidentele de cadastru Si carte funciara a unui imobil, pentru care nu exista carte funciara deschisa, respingerea se va mentiona in RGI Si in dreptul pozitiei din registrul de transcriptiuni la care fusese transcris dreptul.
(4) Notarea respingerii cererii nu se evidentiaza in extrasul de carte funciara pentru autentificare sau informare, cu exceptia situatiei in care a fost notata cererea de reexaminare sau plangerea impotriva incheierii de respingere a cererii de reexaminare.
ART. 74
(1) In termen de 1 an de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, orice cerere de inscriere in cartea funciara a unui imobil, solicitata in baza unei documentatii cadastrale receptionate cu alocare de numar cadastral atribuit anterior implementarii sistemului
informatic integrat de cadastru Si carte funciara, se efectueaza prin
completarea vechii documentatii prezentate in original, sau a copiei conform cu originalul a documentatiei eliberata de biroul teritorial, cu fiSierul .cpxml intocmit de o persoana autorizata, unde se va preciza la rubrica, "Mentiuni" vechiul numar cadastral, in vederea introducerii imobilului in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara.
(2) Dupa expirarea acestui termen, documentatiile cadastrale prevazute la alineatul anterior, neinscrise in cartea funciara se pot anula pe baza referatului intocmit de inspectorul de cadastru Si aprobat de inginerul Sef.
 
Art. 74 a fostmodificat de pct. 47 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 75
Actele originale sau in copie legalizata care au stat la baza emiterii incheierilor de carte funciara se pastreaza permanent, in arhiva biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic.
ART. 76
(1) In vederea efectuarii inscrierii in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara a imobilului care a facut obiectul unui litigiu in care s-a dispus expertiza judiciara, avizata de oficiul teritorial, planul de amplasament Si delimitare a imobilului pentru care s-a admis receptia tine locul documentatiei cadastrale dupa pronuntarea hotararii judecatoreSti definitive. Atribuirea numarului cadastral se face de catre oficiile teritoriale, ulterior pronuntarii hotararii judecatoreSti, la cererea persoanelor interesate, dupa verificarea corespondentei cu realitatea din teren, daca situatia tehnico - juridica a imobilului nu a fost modificata prin inregistrari ulterioare avizarii tehnice a expertizei judiciare.
(2) Documentatia intocmita in aplicarea art. 1050 din Codul de procedura civila se avizeaza tehnic de catre oficiile teritoriale, la cererea persoanelor interesate, fara a se atribui numar cadastral, similar procedurii de avizare a expertizelor tehnice judiciare.
(3) In situatia in care imobilul ce face obiectul dosarului prin
care s-a solicitat constatarea uzucapiunii nu este inscris in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara, ulterior pronuntarii hotararii judecatoreSti, la cererea persoanelor interesate, oficiul teritorial inregistreaza cererea pe flux integrat Si procedeaza la inscrierea in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara. Atribuirea numarului cadastral se efectueaza dupa verificarea corespondentei cu realitatea din teren, respectiv daca situatia tehnico-juridica a imobilul nu a fost modificata prin inregistrari ulterioare avizarii documentatiei tehnice cadastrale anexate cererii prin care se solicita constatarea uzucapiunii.

4.2. Solutionarea cererilor pe flux integrat cadastru - carte funciara

ART. 77
Fluxul integrat de cadastru Si carte funciara, presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
- la inregistrarea in RGI cererea electronica este alocata in mod aleatoriu inspectorului, asistentului registrator Si registratorului, dupa caz;
- in cazul imobilelor inscrise in cartea funciara pe hartie,
inaintea procesarii cererii de catre inspector se efectueaza conversia cartii funciare in format electronic de catre asistentul registrator;
- in functie de obiectul cererii, inspectorul acceseaza modulul de
cadastru al sistemului integrat parcurgand etapele din aplicatia informatica;
- daca din punct de vedere tehnic documentatia indeplineSte cerintele impuse, inspectorul integreaza imobilul in baza de date Si aloca numar cadastral, dupa caz;
- daca se impun completari, rectificari ale documentatiei cadastrale, se emite nota de completare din referatul generat de aplicatie;
- documentatia cadastrala insotita de referat se transmite serviciului de publicitate imobiliara in vederea efectuarii eventualelor completari;
- persoana autorizata Si beneficiarii pot urmari in sistem electronic starea cererilor inregistrate la oficiul teritorial in baza numarului de inregistrare;
- daca in termenul stabilit prin referat se efectueaza completarile
solicitate, inspectorul solutioneaza cererea;
- daca documentatia cadastrala este incorecta sau nu au fost aduse completarile solicitate in termenul stabilit, se completeaza nota de respingere din referatul generat de aplicatie;
- inspectorul solutioneaza cererea prin admitere sau respingere;
- dupa solutionarea cererii de catre inspector cererea electronica se transmite serviciului de publicitate imobiliara, impreuna cu documentatia analogica;
- serviciul de publicitate imobiliara emite incheierea de carte
funciara de admitere sau de respingere.

4.2.1. Prima inscriere in evidentele de cadastru Si carte funciara

ART. 78
(1) Prima inscriere a imobilelor in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara se realizeaza la cerere sau din oficiu, in cazurile expres prevazute de lege.
(2) Prima inscriere a imobilelor in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara se realizeaza la cerere, in baza:
a) inscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobandire sau constituire a dreptului real;
b) certificatului fiscal eliberat de primaria in circumscriptia
careia se afla imobilul respectiv;
c) documentatiei cadastrale receptionate, prin care s-a atribuit numar cadastral imobilului;
d) dovezii platii tarifelor pentru receptie Si inscriere in cartea
funciara, dupa caz.
ART. 79
(1) Cartile funciare vechi din zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, se introduc in sistemul electronic de evidenta prin conversia cartii funciare efectuata in conditiile art. 6, alin. 3 Si 4 din Legea nr. 7/1996, republicata. In aceasta situatie, documentatiile de alipire/dezlipire ale imobilelor identificate cu numere topografice vor cuprinde doar geometria imobilului/imobilelor rezultate. La cererea de receptie Si inscriere se va anexa Si consimtamantul titularului incheiat in forma autentica.
(2) Imobilele inscrise in cartile funciare vechi din zona de
aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, se introduc in sistemul integrat de cadastru Si publicitate imobiliara, prin actualizarea geometriei imobilului, dupa conversia cartii funciare, in baza unei documentatii cadastrale de actualizare date imobil, alipire sau dezlipire, dupa caz.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) imobilele inscrise in cartile funciare vechi, situate in zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, care nu pot fi convertite din motivele prevazute de art.
368 din prezentul regulament, se introduc in sistemul integrat de cadastru Si publicitate imobiliara prin intocmirea unei documentatii cadastrale de prima inscriere, cu preluarea pozitiilor active din cartea funciara veche.
(4) In cazul imobilelor inscrise in carti funciare vechi, deschise
in zona de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, pentru care nu se pot determina limitele, deschiderea unei carti funciare noi pentru partea din imobil ale carei limite se pot determina, se va face conform procedurii stabilite la art. alin. (5) Si alin. (6), in baza acordului de vointa exprimat in forma autentica Si a documentatiei cadastrale, cu preluarea pozitiilor active din cartea funciara veche.
(5) In cazul in care numai o parte din imobilul inscris intr-o carte funciara veche din zonele de aplicare a Decretului-lege nr.
115/1938, face obiectul actului juridic supus inscrierii, se procedeaza la deschiderea unei carti funciare noi pe flux de prima inscriere.
(6) Partea neafectata de actul juridic supus inscrierii conform
alin. (5), ramane in aceeaSi carte funciara, cu mentionarea diminuarii corespunzatoare de suprafata, in cazul in care suprafata este mentionata in cartea funciara iar pentru imobilul nou format se deschide o carte funciara noua. In cartea funciara existenta se mentioneaza numarul cadastral Si numarul cartii funciare in care s-a inscris imobilul nou format.
(7) In cazul in care titlurile de proprietate s-au emis pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor harti topografice, cu mentionarea numerelor topografice ale parcelelor, inscrierile continua sa fie efectuate in vechile carti funciare. In aceasta situatie, pana la finalizarea lucrarilor de cadastru, se inscrie doar dreptul de
proprietate, fara reprezentarea grafica a acestuia. In situatia in care dupa verificarile efectuate de oficiul teritorial, avand la baza planul de carte funciara Si ortofotoplanul, se constata diferente, titlul de proprietate va fi inscris in cartea funciara in baza unei documentatii de prima inscriere in evidentele de cadastru Si carte funciara.
(8) In cazul in care imobilul ce face obiectul legilor proprietatii
sau a unui alt act juridic supus inscrierii se identifica pe mai multe carti funciare vechi deschise in zona de aplicare a Decretului-Lege nr.
115/1938, inscrierea acestuia se efectueaza pe flux de prima inscriere. Pentru imobilele din cartea funciara veche cuprinse integral in noul imobil, vechile carti funciare se sisteaza. Pentru imobilele din cartea funciara veche cuprinse partial in noul imobil se procedeaza potrivit alin. (6).
(9) La deschiderea cartii funciare noi, pentru imobilul caruia i se atribuie numar cadastral, se preia informatia din partea a II-a Si a
III-a a cartii funciare deschise in zonele de aplicare a Decretului- lege nr. 115/1938, iar suprafata Si categoria de folosinta se preiau
din documentatia cadastrala. Se considera carti funciare noi Si cartile funciare deschise in zonele de aplicare a Decretului-Lege nr. 115/1938, dupa ce s-a actualizat geometria imobilului Si s-a atribuit numar cadastral, in baza unei documentatii cadastrale.
(10) In toate situatiile in care imobilele provin din imobile identificate cu numere topografice in cartile funciare, precum Si in actele notariale, se mentioneaza atat numerele topografice, cat Si numerele cadastrale corespunzatoare, pana la prima operatiune de alipire sau dezlipire. Ulterior se va indica doar numarul cadastral.
(11) Pana la finalizarea lucrarilor sistematice de cadastru in
localitatile din zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, inscrierile privitoare la imobilele inscrise in cartile funciare deschise anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 7/1996, vor continua sa fie facute asupra acestor imobile, fie in cartile funciare rezultate dupa conversia cartii funciare in format de hartie, fie in cartile funciare in format de hartie, daca acestea nu pot fi convertite pentru unul din motivele prevazute de art. 368 din prezentul regulament.
 
Art. 79 a fost modificat de pct. 48 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 80
(1) Concomitent cu deschiderea cartii funciare, in regiunile de transcriptiuni Si inscriptiuni se fac verificari pentru a identifica pozitia din registrul de transcriptiuni Si inscriptiuni la care a fost transcris actul juridic ce atesta dreptul ce urmeaza a fi intabulat, precum Si eventualele sarcini inscrise cu privire la imobil. In dreptul acestor pozitii se va face trimitere la numarul cartii funciare
deschise pentru imobil Si la localitatea in care s-a deschis cartea funciara, concomitent cu transcrierea sarcinilor in cartea funciara.
(2) Inscrierile din registrul de transcriptiuni Si inscriptiuni convertite in format electronic trebuie corectate Si validate.
(3) Abrogat.
 
Alin. (3) al  art. 80 a fost abrogat de pct. 49 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 81
(1) Inainte de solutionarea cererii avand ca obiect prima inscriere in evidentele de cadastru Si carte funciara, asistentul registrator solicita referentului arhivar o copie "conforma cu exemplarul aflat in arhiva" a actului transcris in vechile registre de publicitate imobiliara in temeiul caruia urmeaza a fi efectuata inscrierea.
(2) Copia mentionata la alin. (1) este confruntata de catre
asistentul registrator cu actul anexat cererii de inscriere in cartea funciara. In cazul in care se constata neconcordante intre cele doua inscrisuri se face mentiune despre aceasta pe cererea de inscriere, iar registratorul de carte funciara dispune respingerea inscrierii.
(3) Registratorul de carte funciara care a pronuntat incheierea de
respingere comunica, in scris, directorului oficiului teritorial inadvertentele constatate intre actul transcris Si cel anexat cererii de inscriere, iar acesta dispune, daca este cazul, sesizarea organelor de urmarire penala privind eventualele infractiuni.
ART. 82
(1) Inainte de solutionarea cererii avand ca obiect prima inscriere in evidentele de cadastru Si carte funciara in baza titlului de proprietate emis in baza legilor proprietatii, inspectorul verifica corespondenta titlului anexat cererii cu exemplarul aflat in arhiva oficiului teritorial.
(2) In situatia in care se constata inadvertente, se recurge la
procedura indreptarii erorilor materiale, a rectificarii sau se sesizeaza organele de urmarire penala, dupa caz, iar cererea de receptie se va solutiona cu nota de respingere.
ART. 83
(1) Documentatia cadastrala de prima inscriere contine:
a) Borderou;
b) Dovada achitarii tarifului, daca este cazul;
c) Cererea de receptie Si inscriere;
d) Declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
e) Copiile actelor de identitate ale proprietarilor Si ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
f) Copia extrasului de carte funciara pentru informare sau copia cartii funciare, daca este cazul;
g) Certificatul fiscal eliberat de primaria in circumscriptia careia se afla imobilul respectiv;
h) Originalul sau copia legalizata a inscrisurilor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 
Lit. h) a  art. 83 a fost modificata de pct. 50 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

i) Inventarul de coordonate al punctelor de statie Si al punctelor radiate,
j) Calculul analitic al suprafetelor;
k) Memoriul tehnic;
l) Abrogata;
 
Lit. l) a  art. 83 a fost abrogata de pct. 51 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

m) Planul de amplasament Si delimitare;
n) Abrogata;
 
Lit. n) a  art. 83 a fost abrogata de pct. 51 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

o) FiSierul .cpxml.
(p) certificatul de casatorie in copie legalizata cand este cazul.

Lit. p) a  art. 83 a fost introdusa de pct. 52 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 84
(1) Prima inscriere in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara, realizata la cererea persoanelor interesate, pentru imobile situate in intravilan, a caror suprafata rezultata din masuratori este mai mare cu pana la 10% inclusiv fata de suprafata inscrisa in cartea funciara pe baza unei documentatii cadastrale receptionate de oficiul teritorial sau suprafata din documentatia cadastrala, receptionata de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciara ori suprafata din actele de proprietate, se realizeaza in baza documentatiei cadastrale care contine suplimentar urmatoarele documente:
a) declaratia pe propria raspundere a proprietarului data in fata
persoanei autorizate - in cazul imobilului imprejmuit Si materializat prin elemente stabile in timp, clar identificabile;
b) declaratia pe propria raspundere a proprietarului data in fata
persoanei autorizate Si un proces verbal de vecinatate, semnat de catre proprietarii, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosinta ai imobilului vecin cu limita nematerializata cu gard sau cu limita care nu este delimitata de un detaliu stabil in timp (canal,
curs de apa, drum, etc.) - in cazul imobilului neimprejmuit sau partial
imprejmuit.
(2) Prima inscriere in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara, realizata la cererea persoanelor interesate, pentru imobile situate in extravilan, a caror suprafata rezultata din masuratori este mai mare cu pana la 5% inclusiv fata de suprafata inscrisa in cartea funciara deschisa pe baza unei documentatii cadastrale receptionate de oficiul teritorial, sau suprafata din documentatia cadastrala, receptionata de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciara ori suprafata din actele de proprietate, se realizeaza in baza documentatiei cadastrale care contine suplimentar urmatoarele
documente:
a) declaratia pe propria raspundere a proprietarului data in fata persoanei autorizate - in zonele de aplicare a legilor proprietatii, daca exista plan parcelar avizat de primarie Si receptionat de oficiul teritorial.
b) declaratia pe propria raspundere a proprietarului data in fata
persoanei autorizate Si un proces verbal de vecinatate, semnat de catre proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializata cu gard sau cu limita care nu este delimitata de un detaliu stabil in timp (canal,
curs de apa, drum, sau alte elemente liniare) - in cazul imobilului neimprejmuit sau partial imprejmuit, situat in zonele necooperativizate.
(3) Prima inscriere in sistemul integrat de cadastru Si carte
funciara, realizata la cererea persoanelor interesate, pentru imobilele a caror suprafata rezultata din masuratori este mai mica decat
suprafata inscrisa in cartea funciara deschisa pe baza unei
documentatii cadastrale receptionate de oficiul teritorial, sau suprafata din documentatia cadastrala, receptionata de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciara ori suprafata din actele de proprietate, se realizeaza in baza documentatiei cadastrale
Si a declaratiei pe proprie raspundere a proprietarului data in fata
persoanei autorizate cu privire la identificarea imobilului masurat prin care iSi exprima acordul privind inregistrarea acestei suprafete.
(4) La prima inscriere, datele privind categoria de
folosinta/destinatia Si descrierea constructiilor se preiau din documentatia cadastrala receptionata. In cazul in care exista diferente intre situatia din actele de proprietate Si cea din documentatia cadastrala se vor anexa inscrisurile justificative prevazute de normele legale aplicabile.
 
Art. 84 a fost modificat de pct. 53 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 85
(1) Pentru imobilele situate in intravilan a caror suprafata rezultata din masuratori este mai mare cu peste 10% fata de suprafata inscrisa in cartea funciara deschisa potrivit dispozitiilor  Decretului- lege nr. 115/1938, de cea din documentatia cadastrala precedenta pentru care nu s-a deschis carte funciara sau cea din actele de proprietate Si pentru imobilele situate in extravilan a caror suprafata rezultata din masuratori este mai mare cu peste 5% fata de suprafata inscrisa in cartea funciara deschisa potrivit dispozitiilor  Decretului-lege nr.
115/1938 sau cea din actele de proprietate, documentatia cadastrala se respinge cu exceptia situatiei in care se depun documentele prevazute la alin. (2).
(2) Pentru imobilele prevazute la alin. (1), proprietarii pot
dobandi excedentul de suprafata, fie prin actiune in instanta, fie prin procedura eliberarii certificatului pentru inscrierea in cartea
funciara a posesorului ca proprietar.
ART. 86
(1) Pentru terenurile din extravilan retrocedate conform legilor proprietatii in situatia in care pentru tarlaua in care este situat imobilul nu exista plan parcelar receptionat, pentru prima inregistrare persoana autorizata are obligatia de a realiza planul parcelar.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), la solicitarea persoanelor interesate, in cazul primei inscrieri a imobilelor situate in extravilan, unde nu exista plan parcelar in arhiva oficiului teritorial, se poate utiliza un «plan de incadrare in tarla», pe care sunt reprezentate limitele tarlalei furnizate de oficiul teritorial, limitele imobilelor care au numere cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului in cauza Si alte detalii fixe din teren, Si nu sunt aplicabile prevederile art. 84 alin. (2), din prezentul regulament, referitoare la surplusul de suprafata.
 
Alin. (2) al  art. 86 a fost modificat de pct. 54 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) Planul de incadrare in tarla este intocmit in format analogic Si digital, este semnat de persoana autorizata, de proprietar sau de detinatorul legal Si vizat de preSedintele comisiei locale de fond funciar.
(4) Planul de amplasament Si delimitare intocmit in conditiile alin. (2) Si (3) va purta mentiunea «Imobil inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar». Aceasta mentiune se face Si in fiSierul .cpxml, la rubrica "Observatii".
(5) Persoana autorizata informeaza proprietarul cu privire la
consecintele ulterioare ale lipsei planului parcelar, respectiv posibilitatea schimbarii amplasamentului ocupat in prezent, modificarea geometriei, modificarea dimensiunilor laturilor Si a suprafetei iar proprietarul semneaza declaratia care ulterior se semneaza Si de catre persoana autorizata.
(6) Mentiunea «Imobil inregistrat in planul cadastral fara
localizare certa datorita lipsei planului parcelar» se radiaza in baza referatului intocmit de inspector Si aprobat de inginerul Sef, cu ocazia receptiei planului parcelar.
ART. 87
(1) Pentru imobilele care au facut obiectul legilor proprietatii Si care au trecut din extravilan in intravilan, la prima inscriere se solicita plan parcelar.
 
Alin. (1) al  art. 87 a fost modificat de pct. 55 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Pentru imobilele care au facut obiectul legilor proprietatii Si care au trecut din extravilan in intravilan, prima inscriere se poate efectua in lipsa planului parcelar, fara plan de incadrare in tarla, cu mentiunea «Imobil inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar», Si nu sunt aplicabile prevederile art. 84 alin. (2) din prezentul regulament, referitoare la surplusul de suprafata.
 
Alin. (2) al  art. 87 a fost modificat de pct. 55 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) La prima inscriere in evidentele de cadastru Si carte funciara a imobilelor situate in extravilanul UAT-urilor din zone necooperativizate, care nu au facut obiectul legilor proprietatii, nu se solicita plan parcelar sau plan de incadrare in tarla. Receptia se realizeaza in baza documentatiei cadastrale, a unei adeverinte eliberata de primarie care sa ateste ca imobilul se afla in zona necooperativizata Si ca nu a facut obiectul legilor proprietatii, cat Si a procesului verbal de vecinatate.
 
Alin. (3) al  art. 87 a fost modificat de pct. 55 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(4) Pentru imobilele situate in zona de aplicare a  Decretului-lege nr. 115/1938, in intravilanul localitatilor este obligatorie identificarea imobilelor cu date de carte funciara veche, cu exceptia situatiilor in care imobilul este inscris fara a fi identificat cu numar topografic, cartea funciara este degradata sau nu exista in arhiva. Aceste exceptii vor fi certificate de catre asistentul registrator sau referentul arhivar care va emite un referat in acest sens.
(5) Raspunderea pentru corectitudinea identificarii imobilelor cu
datele de carte funciara veche revine persoanei autorizate.
 
Alin. (5) al  art. 87 a fost modificat de pct. 55 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(6) Pentru terenurile inscrise in vechile carti funciare, situate in extravilan, care au facut obiectul legilor proprietatii, nu este obligatorie identificarea numarului topografic din cartea funciara veche, exceptie facand cazurile in care pe aceste imobile exista constructii.

4.2.2. Inscrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate

ART. 88
Daca dezmembramintele au ca obiect doar o parte determinata dintr- un imobil, se intocmeSte planul de amplasament Si delimitare a imobilului pe care se reprezinta suprafata de teren afectata, iar documentatia cadastrala aferenta se inregistreaza pe flux de actualizare informatii tehnice, pentru imobilele inscrise in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara sau pe flux de prima inscriere, pentru imobilele neinscrise.
ART. 89
Documentatia pentru inscrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate privata, cuprinde:
a) Borderou;
b) Dovada achitarii tarifului;
c) Cererea de receptie Si inscriere;
d) Declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
e) Copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
f) Copia extrasului de carte funciara pentru informare, dupa caz;
g) Originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
h) Inventarul de coordonate al punctelor de statie Si al punctelor radiate;
i) Calculul analitic al suprafetei;
j) Memoriul tehnic;


k) Copia planului de amplasament Si delimitare a imobilului care este afectat de dezmembramant, dupa caz;
l) Planul de amplasament Si delimitare a imobilului pe care se
reprezinta suprafata de teren/constructie afectata de dezmembramant, cu indicarea dimensiunilor limitelor dezmembramantului, Si/sau releveele constructiilor afectate de dezmembraminte;
m) Abrogata;
 
Lit. m) a  art. 89 a fost abrogata de pct. 56 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

n) FiSierul .cpxml, unde la rubrica "Observatii" se va face mentiune cu privire la existenta unei suprafete afectate de dezmembramant.
ART. 90
Dreptul de servitute se va intabula in partea a III-a a cartii funciare a imobilului care constituie fond aservit, iar beneficiul dreptului de servitute se va nota in partea a II-a a cartii funciare a imobilului care constituie fond dominant.
Daca fondul dominant sau fondul aservit se dezlipeSte, inscrierile
privitoare la servitute vor fi transcrise in mod corespunzator in partea a II-a, respectiv in partea a III-a a cartilor funciare ale imobilelor afectate de dreptul de servitute.
ART. 91
(1) Dreptul de superficie se va intabula in partea a III-a a cartii funciare in care este inscris dreptul de proprietate asupra terenului, deschizandu-se, totodata, cartea funciara de superficie. In cartea funciara de superficie, in care este inscris dreptul de proprietate asupra constructiei, se va inscrie acelaSi numar cadastral al
imobilului (teren) - insotit de codul constructiei, facandu-se mentiune in rubrica "Observatii" a partii I despre numarul cartii funciare a terenului.
(2) Dreptul de superficie se intabuleaza in baza urmatoarelor acte
juridice:
a) inscrisul autentic notarial incheiat de un notar public in functie in Romania, hotararea judecatoreasca definitiva, certificatul de moStenitor sau actul administrativ prin care se dispune constituirea, modificarea sau transmiterea unui drept de superficie;
b) inscrisul autentic notarial incheiat de un notar public in
functie in Romania care constata actul juridic, prin care proprietarul unui teren Si al constructiei situate pe acesta a dispus numai de constructie, certificatul de moStenitor care constata dobandirea, de catre unul sau mai multi moStenitori, doar a dreptului de proprietate asupra constructiei, iar nu Si a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situata, precum Si hotararea judecatoreasca definitiva prin care s-a suplinit consimtamantul unei parti la incheierea unui act juridic care are ca efect transmiterea dreptului de proprietate asupra constructiei independent de proprietatea terenului pe care aceasta este situata;
c) inscrisul autentic notarial incheiat de un notar public in functie in Romania care constata actul juridic, inclusiv legatul, prin care proprietarul unui teren Si a constructiei situate pe acesta a dispus atat de teren, cat Si de constructie, dar in favoarea unor persoane diferite, certificatul de moStenitor care constata dobandirea, de catre persoane diferite, a dreptului de proprietate asupra constructiei Si a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situata, precum Si hotararea judecatoreasca definitiva
prin care s-a suplinit consimtamantul unei sau a unor parti la incheierea unui act juridic care are ca efect transmiterea, catre persoane diferite, a dreptului de proprietate asupra constructiei Si a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situata;
d) inscrisul autentic notarial incheiat de un notar public in
functie in Romania sau hotararea judecatoreasca prin care se constata renuntarea proprietarului unui teren la dreptul de a invoca accesiunea cu privire la constructia realizata de o alta persoana pe acel teren;
(3) Abrogat.
 
Alin. (3) al  art. 91 a fost abrogat de pct. 57 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 92
(1) Dreptul de superficie se inscrie intotdeauna cu aratarea duratei pentru care a fost constituit.
(2) Durata dreptului de superficie este cea aratata in inscrisul in baza caruia se solicita intabularea, dar nu mai mult de 99 de ani.
(3) In cazurile de constituire indirecta a superficiei, dreptul de superficie se va intabula pentru o durata de 99 de ani.
(4) Abrogat.
 
Alin. (4) al  art. 92 a fost abrogat de pct. 58 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 93
(1) In cazul in care se constituie un drept de superficie, in structura caruia intra dreptul de folosinta asupra terenului Si posibilitatea de a edifica o constructie pe teren, dreptul de superficie se intabuleaza in partea a III-a a cartii funciare a terenului.
(2) In situatia in care proprietarul constructiei devine Si
proprietarul terenului sau invers ori daca un tert devine proprietarul ambelor bunuri, cartea funciara de superficie se va inchide concomitent cu inscrierea dreptului dobandit Si cu transcrierea constructiei in cartea funciara a terenului.
ART. 94
Radierea dezmembramintelor dreptului de proprietate constituite in folosul unui imobil se va putea face numai cu acordul celui care are inscris un drept asupra imobilului, dat prin inscris autentic notarial, fara intocmirea unei documentatii cadastrale. Acest consimtamant nu
este necesar daca radierea s-a dispus printr-o hotarare judecatoreasca
definitiva sau daca dreptul se stinge prin implinirea termenului aratat in inscriere ori prin decesul sau, dupa caz, prin incetarea existentei juridice a titularului, daca acesta era o persoana juridica.

4.2.3. Inscrierea actualizarii informatiilor tehnice

ART. 95
(1) Documentatia cadastrala de actualizare informatii tehnice este documentatia prin care se realizeaza actualizarea oricaror informatii textuale Si grafice ale imobilului inscris in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara Si poate fi realizata prin una sau mai multe operatiuni de: inscriere/radiere constructii, modificare limita de imobil, modificare suprafata, actualizare categorii de folosinta/destinatii, repozitionare, descrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate pentru o parte din imobil Si actualizarea oricaror informatii tehnice cu privire la imobil.
(2) Prin cererea de actualizare informatii tehnice pot fi efectuate
simultan toate operatiunile enumerate mai sus.
(3) Cu ocazia solutionarii cererilor de actualizare informatii tehnice in cartile funciare in care s-a inscris atat suprafata rezultata din masuratori cat Si suprafata din act, se va pastra doar suprafata din masuratori in baza declaratiei autentice de vointa.
 
Alin. (3) al  art. 95 a fost modificat de pct. 59 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

4.2.3.1. Inscrierea in planul cadastral Si in cartea funciara a unei constructii existente pe un teren inscris in cartea funciara

ART. 96
Documentatia cadastrala de inscriere a unei constructii definitive pe un teren inscris in cartea funciara contine:
a) borderou;
b) dovada achitarii tarifului;
c) cererea de receptie Si inscriere;
d) declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
f) copia legalizata a certificatului de casatorie, dupa caz;
g) copia extrasului de carte funciara pentru informare;
h) certificatul fiscal eliberat de primaria in circumscriptia careia se afla imobilul respectiv;
i) certificat de atestare eliberat de autoritatea locala emitenta a autorizatiei de construire, care sa confirme ca edificarea constructiilor s-a efectuat conform autorizatiei de construire Si ca exista proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform anexei nr. 1.52 la prezentul regulament;
 


Lit. i) a  art. 96 a fost modificata de pct. 60 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

j) inventarul de coordonate al punctelor de statie Si al punctelor radiate;
k) calculul analitic al suprafetei;
l) memoriul tehnic;
m) copia planului de amplasament Si delimitare a terenului inscris in cartea funciara pe care se edifica constructia definitiva sau se extinde o constructie veche;
n) planul de amplasament Si delimitare cu reprezentarea terenului Si a constructiei;
o) abrogata;
 
Lit. o) a  art. 96 a fost abrogata de pct. 61 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

p) fiSierul .cpxml. ART. 97
La inscrierea constructiilor persoana autorizata specifica numarul de niveluri, anul construirii, suprafata construita la sol Si suprafata construita desfaSurata. Aceste date vor fi mentionate in planul de amplasament Si delimitare a imobilului, la pct. B «Date referitoare la constructii», coloana «Mentiuni», iar in fiSierul .cpxml la
«Constructii - Introducere/editare cladiri - Mentiuni».
ART. 98
(1) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se inscrie in cartea funciara in conditiile art. 37 alin. (1) - (3) din Legea nr.
7/1996 republicata.
 
Alin. (1) al  art. 98 a fost modificat de pct. 62 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) In cazul constructiilor realizate inainte de intrarea in vigoare a  Legii nr. 453/2001 pentru modificarea Si completarea  Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, cu
modificarile Si completarile ulterioare, inscrierea se face in baza:
a) autorizatiei de construire sau, in lipsa acesteia, a certificatului de atestare fiscala prin care se atesta achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii
administratiei publice locale in a carei raza este situata constructia;
b) documentatiei cadastrale.
(3) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se poate intabula in cartea funciara Si pe stadii de executie, in baza urmatoarelor documente:
a) certificatului de atestare a stadiului realizarii constructiei,
eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale;
b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realizarii constructiei, semnat Si Stampilat de serviciul de specialitate din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale;
c) documentatiei cadastrale.
 
Alin. (3) al  art. 98 a fost modificat de pct. 62 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 99
(1) Pentru constructiile inscrise in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara, fara acte doveditoare ale dreptului de proprietate, in situatia in care se solicita ulterior intabularea dreptului de proprietate, operatiunea se efectueaza pe flux integrat, cu intocmirea unui nou fiSier .cpxml.
(2) Cererea de receptie Si inscriere va fi insotita de:
a) dovada achitarii tarifului;
b) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
c) copia legalizata a certificatului de casatorie, dupa caz;
d) copia extrasului de carte funciara pentru informare;
e) documentele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra constructiilor;
f) fiSierul .cpxml. ART. 100
Inscrierea in evidentele de cadastru Si carte funciara a unei constructii edificate pe mai multe terenuri ce au limite comune este conditionata de efectuarea in prealabil a unei operatiuni de alipire, din care sa rezulte un singur imobil.
ART. 101
Inscrierea in evidentele de cadastru Si carte funciara a unei constructii reprezentand un sistem de panouri fotovoltaice, se face in baza documentatiei cadastrale Si a certificatului de atestare prevazut de art. 37 din Legea nr. 7/1996, republicata. Pe planul de amplasament Si delimitare se reprezinta conturul exterior al zonei pe care sunt amplasate panourile, iar in fiSierul .cpxml la «Constructii - Introducere/editare cladiri - Mentiuni», se face mentiunea "sistem" cu "n" panouri fotovoltaice.
 
Art. 101 a fost modificat de pct. 63 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 102
Inscrierea in evidentele de cadastru Si carte funciara a unei constructii cu caracter provizoriu, se face in baza documentatiei cadastrale Si a certificatului de atestare prevazut de art. 37 din Legea nr. 7/1996 republicata.
Art. 102 a fost modificat de pct. 64 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

4.2.3.2. Radierea din planul cadastral Si din cartea funciara a unei constructii existente pe un teren inscris in cartea funciara.

ART. 103
Operatiunea de radiere a unei constructii din sistemul integrat de cadastru Si carte funciara se poate efectua, la cererea proprietarului, fara documentatie cadastrala, in baza actului administrativ specific, emis in conditiile legale. FiSierul .cpxml se preia din arhiva
oficiului teritorial, se actualizeaza de catre inspectorul caruia i-a fost alocata lucrarea Si se ataSeaza cererii care se solutioneaza pe flux integrat.
 
Art. 103 a fost modificat de pct. 65 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

4.2.3.3. Documentatia cadastrala de modificare a limitei/limitelor imobilului

ART. 104
(1) Documentatia cadastrala de modificare a limitei/limitelor imobilului contine:
a) borderou;
b) dovada achitarii tarifului;
c) cererea de receptie/cererea de receptie Si inscriere;
d) declaratiile pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilelor masurate;
e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane
fizice sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
f) copiile extraselor de carte funciara pentru informare;
g) declaratia autentica de vointa intre parti sau hotararea judecatoreasca definitiva;
h) inventarul de coordonate al punctelor de statie Si al punctelor radiate;
i) calculul analitic al suprafetelor;
j) memoriul tehnic;
k) copiile planurilor de amplasament Si delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificarii limitelor;
l) planurile de amplasament Si delimitare ale imobilelor, intocmite pentru fiecare imobil a carui limita se modifica;
m) abrogata;
 
Lit. m) a alin. (1) al  art. 104 a fost abrogata de pct. 66 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

n) fiSierul .cpxml.


(2) Operatiunea cadastrala de modificare a limitei de proprietate se efectueaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) exista doua sau mai multe imobile invecinate inregistrate in
sistemul integrat de cadastru Si carte funciara;
b) imobilele in cauza au cel putin o latura comuna;
c) operatiunea nu presupune un transfer al dreptului de proprietate Si se vor respecta prevederile legale cu privire la diferentele de suprafete.
 
Lit. c) a alin. (2) al  art. 104 a fost modificata de pct. 67 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

4.2.3.4. Documentatia cadastrala de modificare a suprafetei imobilului

ART. 105
Documentatia cadastrala de modificare a suprafetei imobilului se va intocmi in situatia in care suprafata imobilului rezultata din masuratori este diferita de suprafata pentru care a fost atribuit numarul cadastral, indiferent daca aceasta suprafata a fost sau nu inscrisa in cartea funciara.
ART. 106
(1) Documentatia cadastrala de modificare a suprafetei imobilului inscris in cartea funciara, contine:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifului;
c) cererea de receptie/cererea de receptie Si inscriere;
d) declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
f) copia extrasului de carte funciara pentru informare;
g) hotararea judecatoreasca definitiva, declaratia autentica a proprietarului, procesul verbal de vecinatate, dupa caz;
h) inventarul de coordonate al punctelor de statie Si al punctelor
radiate;
i) calculul analitic al suprafetelor;
j) memoriul tehnic;
k) copia planului care a stat la baza inscrierii in cartea funciara a imobilului pentru care se solicita modificarea de suprafata;
 
Lit. k) a  art. 106 a fost modificata de pct. 68 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

l) planul de amplasament Si delimitare intocmit pentru imobilul a carui suprafata se modifica;
m) abrogata;
Lit. m) a  art. 106 a fost abrogata de pct. 69 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

n) fiSierul .cpxml. ART. 107
Modificarea in plus a suprafetei imobilului situat in intravilan cu un procent de pana la 10% inclusiv fata de suprafata inscrisa in cartea funciara, se realizeaza in baza documentatiei cadastrale de modificare
a suprafetei, care contine suplimentar urmatoarele documentele:
a) declaratia autentica a proprietarului in cazul imobilului imprejmuit Si materializat prin elemente stabile in timp;
b) declaratia autentica a proprietarului Si procesul verbal de vecinatate, semnat de catre proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializata cu gard sau cu limita care nu este delimitata de un detaliu stabil in timp (canal, curs de apa, drum, etc.) - in cazul imobilului neimprejmuit sau partial imprejmuit;
ART. 108
Modificarea in plus a suprafetei imobilului situat in extravilan cu un procent de pana la 5% inclusiv fata de suprafata inscrisa in cartea funciara, se realizeaza in baza documentatiei cadastrale de modificare
a suprafetei care contine suplimentar urmatoarele documentele, dupa caz:
a) declaratia autentica a proprietarului - in zonele de aplicare a legilor proprietatii, daca exista plan parcelar receptionat de oficiul teritorial;
b) declaratia autentica a proprietarului Si procesul verbal de
vecinatate, semnat de catre proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializata cu gard sau cu limita care nu este delimitata de un detaliu stabil in timp (canal, curs de apa, drum, etc.) in cazul imobilului neimprejmuit sau partial imprejmuit, situat in zonele foste necooperativizate, pentru care nu s-au emis titluri de proprietate.
 
Lit. b) a  art. 108 a fost modificata de pct. 70 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 109
(1) Modificarea in plus a suprafetei imobilului inscris in cartea funciara, pana la procentele mentionate in prezentul capitol se poate realiza la cererea proprietarului, o singura data.
(2) Modificarea in plus a suprafetei imobilului inscris in cartea
funciara peste procentele mentionate in prezentul capitol se poate realiza in temeiul unei hotarari judecatoreSti definitive, in baza documentatiei cadastrale.
ART. 110
Pentru imobilele a caror suprafata rezultata din masuratori este mai mica decat suprafata inscrisa in cartea funciara, modificarea suprafetei se realizeaza in baza documentatiei cadastrale Si a declaratiei autentice a proprietarului cu privire la acordul de diminuare a suprafetei.

Art. 110 a fost modificat de pct. 69 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

4.2.3.5. Documentatia cadastrala de actualizare a categoriei de folosinta/destinatiei pentru imobile inscrise in cartea funciara.

ART. 111
(1) Actualizarea datelor referitoare la categoria de folosinta/destinatia terenului, pentru o parte din imobil, se
realizeaza in baza unei documentatii de actualizare informatii tehnice.
 
Alin. (1) al  art. 111 a fost modificat de pct. 71 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Documentatia cadastrala de actualizare a categoriei de folosinta/destinatiei contine:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifului;
c) cererea de receptie Si inscriere;
d) declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
f) copia extrasului de carte funciara pentru informare;
g) actul administrativ specific (ex.: adeverinta emisa de primarie, autorizatia de construire), emis in conditiile legii;
h) inventarul de coordonate al punctelor de statie Si al punctelor
radiate, i) calculul analitic al suprafetelor;
j) memoriul tehnic;
(k) copia planului care a stat la baza inscrierii in cartea funciara a imobilului pentru care se solicita actualizarea;
 
Lit. k) a alin. (2) al  art. 111 a fost modificata de pct. 72 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

l) planul de amplasament Si delimitare a imobilului pe care se reprezinta suprafata de teren cu categoria/destinatia actuala;
m) abrogata;
 
Lit. m) a alin. (2) al  art. 111 a fost abrogata de pct. 73 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

n) fiSierul .cpxml.
(3) Prin exceptie de la alin. (1) Si (2), actualizarea categoriei
de folosinta/destinatiei pentru intregul imobil care a fost inregistrat in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara se poate realiza
fara documentatie cadastrala, in baza actului administrativ specific, emis in conditiile legale. FiSierul .cpxml se preia din arhiva oficiului teritorial, se actualizeaza de catre inspectorul caruia i-a fost alocata lucrarea Si se ataSeaza cererii.
 
Alin. (3) al  art. 111 a fost modificat de pct. 71 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 112
(1) Imobilele situate in intravilanul localitatilor, aprobat potrivit legii, prin PUG Si/sau PUZ, pentru care a fost emisa autorizatie de construire, sunt scoase din circuitul agricol prin efectul legii, inregistrandu-se in evidentele de cadastru Si carte funciara pentru intreaga suprafata, cu categoria de folosinta curti- constructii, fara intocmirea in acest sens a unei documentatii cadastrale de actualizare informatii tehnice.
(2) In cazul imobilelor mentionate la alin. (1), scoaterea din
circuitul agricol pentru o parte din suprafata imobilului se face in baza unei documentatii cadastrale de actualizare informatii tehnice, cu identificarea suprafetei de teren care iSi schimba categoria de folosinta in curti constructii.
(3) Abrogat.
 
Alin. (3) al  art. 112 a fost abrogat de pct. 74 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

4.2.3.6. Documentatie de rectificare a erorii de inregistrare in planul cadastral digital. Suprapunerea virtuala. Suprapunerea reala.

ART. 113
(1) Rectificarea erorii de inregistrare in planul cadastral digital, eliminarea golurilor Si suprapunerilor din baza de date, respectiv rectificarea coordonatelor, se realizeaza prin repozitionare.
(2) Repozitionarea este operatiunea de rectificare a coordonatelor
imobilului pozitionat greSit in planul cadastral care se efectueaza prin rotatie, translatie sau modificarea geometriei anterior receptionate, fara acordul proprietarului.
(3) Modificarea geometriei poate duce la modificarea suprafetei imobilului cu un procent de pana la +/- 2% din suprafata masurata inscrisa in cartea funciara.
(4) Documentatia de repozitionare se intocmeSte de catre persoana autorizata la cererea persoanelor interesate sau la cererea oficiului teritorial, respectiv de catre inspector, din oficiu, in baza referatului intocmit de inspector Si aprobat de inginerul Sef.
ART. 114
(1) Documentatia de repozitionare la cerere contine:
a) borderoul;
b) cererea de receptie Si inscriere;
c) inventarul de coordonate al punctelor de statie Si al punctelor radiate;
d) calculul analitic al suprafetelor;
e) memoriul tehnic care va contine Si date cu privire la necesitatea repozitionarii;
f) copia planului de amplasament Si delimitare a imobilului
receptionat anterior;
g) planul de amplasament Si delimitare a imobilului;
h) fiSierul .cpxml.
(2) Documentatia de repozitionare din oficiu contine referatul de constatare intocmit de inspector Si aprobat de inginerul Sef Si fiSierul .cpxml Si se realizeaza de catre inspector, in cazul in care imobilul este situat in intravilan Si este imprejmuit sau in cazul in care imobilul este situat in extravilan Si exista plan parcelar receptionat.
(3) Prin documentatia cadastrala ce contine piesele indicate la alin. (1), cu ocazia repozitionarii se vor putea rectifica Si erori cum ar fi:
- erori cu privire la adresa unde este situat imobilul, respectiv
strada, numar, bloc, scara, etaj, UI, sector, UAT, tarla, parcela, unitate amenajistica/unitate de productie, vecinatatile imobilului, fara afectarea amplasamentului;
- erori ale suprafetelor parcelelor componente ale imobilului, fara a afecta suprafata totala a imobilului, precum Si suprafata utila a incaperilor componente ale UI- ului, fara modificarea suprafetei utile totale;
- alte erori cu privire la identificarea cadastrala a imobilului,
fara afectarea amplasamentului Si a suprafetei totale.
(4) In situatia in care nu este necesara repozitionarea, erorile cu privire la adresa unde este situat imobilul, respectiv strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, sector, UAT, tarla, parcela, unitate amenajistica/unitate de productie, vecinatatile imobilului, fara afectarea amplasamentului, se efectueaza de catre inspectorul de cadastru, cu actualizarea fiSierului .cpxml aflat in baza de date a oficiului teritorial.
 
Alin. (4) al  art. 114 a fost modificat de pct. 75 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(5) Rectificarea erorii de inregistrare a unui imobil in planul cadastral digital, prin repozitionare, se poate realiza Si in cazul in care pentru acel imobil nu s-a deschis carte funciara.
ART. 115
(1) Daca la receptia documentatiilor cadastrale sau la actualizarea bazei de date grafice se constata ca in planul cadastral in format digital, sunt imobile reprezentate cu suprapunere totala sau partiala, inspectorul poate convoca persoanele autorizate care au executat documentatiile, pentru verificarea la teren Si stabilirea tipului de suprapunere, reala sau virtuala.
(2) Persoanele autorizate au obligatia sa se prezinte la sediul
oficiului teritorial la data Si ora convocarii. Persoanele autorizate care, din motive obiective, nu pot fi prezente la data convocarii la oficiul teritorial vor comunica in scris, motivat, imposibilitatea de prezentare cu cel putin doua zile inainte de data stabilita pentru intalnire, in vederea reprogramarii intalnirii.
ART. 116
(1) Suprapunerea virtuala exista doar in baza de date grafica a oficiului teritorial, imobilul nefiind afectat de suprapunere in teren Si este generata de erori de masurare, prelucrare a datelor Si integrare in baza de date.
(2) Suprapunerea virtuala se solutioneaza prin operatiunea de
repozitionare.
(3) Daca documentatia de repozitionare nu este realizata de catre persoana autorizata in termenul stabilit de inspector, din motive nejustificate, aceasta este sanctionata conform prezentului regulament.
(4) Daca rectificarea coordonatelor imobilului implica modificarea suprafetei cu un procent care depaSeSte +/- 2%, persoana autorizata intocmeSte documentatia de actualizare informatii tehnice.
(5) Daca la intocmirea documentatiei de actualizare informatii
tehnice, proprietarul imobilului pozitionat greSit refuza sa iSi exprime acordul sau nu este gasit, persoana autorizata da o declaratie cu privire la aceste aspecte, in termenul stabilit de inspector. In baza declaratiei persoanei autorizate Si a referatului de constatare intocmit de inspector, aprobat de inginerul Sef, inspectorul completeaza fiSierul .cpxml din baza de date cu precizarea, la rubrica Mentiuni, "Imobil inregistrat in planul cadastral fara forma Si localizare corecta". Aceasta mentiune se va face Si pe planul de amplasament Si delimitare din arhiva oficiului teritorial Si nu constituie piedica la receptia altei documentatii cadastrale pozitionate corect.
(6) Abrogat.
 
Alin. (6) al  art. 116 a fost abrogat de pct. 76 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 117
Suprapunerea reala este suprapunerea efectiva in teren datorata existentei mai multor acte juridice diferite pentru acelaSi amplasament, identificarii diferite a limitei comune sau lipsei
materializarii limitei la momentul identificarii. Suprapunerea reala se solutioneaza pe cale amiabila prin documentatii cadastrale sau de catre instantele de judecata.
ART. 118
(1) In situatia in care exista imobile inregistrate in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara, Si se solicita prima inscriere in sistem pentru un nou imobil, constatandu-se o suprapunere reala, oficiul teritorial respinge documentatia cadastrala.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), daca proprietarul imobilului pentru care cererea a fost respinsa doreSte sa dispuna de dreptul sau de proprietate pentru zona neafectata de suprapunere, in baza declaratiei titularului dreptului, exprimata in forma autentica, se intocmesc documentatii cadastrale pentru fiecare lot, respectiv lot
afectat de suprapunere, lot fara suprapunere. Pentru lotul neafectat de suprapunere se atribuie numar cadastral, se deschide carte funciara, iar documentatia intocmita pentru lotul cu suprapunere se respinge.
(3) Daca la actualizarea bazei de date grafice se identifica in
planul cadastral de carte funciara imobile reprezentate cu suprapunere reala, inspectorul actualizeaza fiSierele .cpxml aferente acestor imobile cu precizarea la mentiuni "Imobil inregistrat cu suprapunere reala cu imobilul cu nr. cadastral/inscris in Cartea Funciara nr...." Si intocmeSte referatul privind constatarea suprapunerii, care va fi aprobat de inginerul Sef. Mentiunea privind suprapunerea se face Si pe planurile de amplasament Si delimitare aferente imobilelor suprapuse, aflate in arhiva oficiului teritorial.
 
Alin. (3) al  art. 118 a fost modificat de pct. 77 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(4) Stergerea mentiunilor "imobil inregistrat in planul cadastral fara forma Si localizare corecta" Si "Imobil inregistrat cu suprapunere reala cu imobilul cu nr. cadastral...../inscris in Cartea Funciara nr.
.... " se efectueaza in baza referatului emis de Serviciul de Cadastru in sensul ca imobilele nu se mai suprapun in baza de date cadastrala sau imobilul a fost localizat corect prin repozitionare, ca urmare a refacerii documentatiilor cadastrale sau a hotararii judecatoreSti definitive.
 
Alin. (4) al  art. 118 a fost modificat de pct. 78 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(5) Daca prin emiterea unei hotarari judecatoreSti se genereaza o suprapunere intre imobile, se procedeaza potrivit dispozitiilor de la alin. (3).
 
Alin. (5) al  art. 118 a fost introdus de pct. 79 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

4.2.3.7. Documentatia cadastrala de actualizare a altor informatii tehnice cu privire la imobil

ART. 119
(1) Documentatia cadastrala de actualizare a altor informatii tehnice cu privire la imobil contine:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifului;
c) cererea de receptie Si inscriere;
d) declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
f) copia extrasului de carte funciara pentru informare;
g) originalul sau copia legalizata a inscrisurilor in temeiul carora se solicita inscrierea;
 
Lit. g) a alin. (1) al  art. 119 a fost modificata de pct. 80 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

h) inventarul de coordonate al punctelor de statie Si al punctelor radiate;
i) calculul analitic al suprafetelor;
j) memoriul tehnic;
k) copia planului care a stat la baza inscrierii in cartea funciara a imobilului pentru care se solicita actualizarea;
 
Lit. k) a alin. (1) al  art. 119 a fost modificata de pct. 80 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

l) planul de amplasament Si delimitare;
m) planul de incadrare in zona;
n) fiSierul .cpxml.
(2) Aceste actualizari pot privi:
a) adresa unde este situat imobilului, respectiv strada, numar, bloc, scara, etaj, UI, sector, UAT, tarla, parcela, unitate amenajistica/unitate de productie, vecinatatile imobilului, fara afectarea amplasamentului;
b) erori ale suprafetelor parcelelor componente ale imobilului,
fara a afecta suprafata totala a imobilului, precum Si suprafata utila a incaperilor componente ale UI- ului, fara modificarea suprafetei utile totale;
c) alte erori cu privire la identificarea cadastrala a imobilului, fara afectarea amplasamentului Si a suprafetei totale.
(3) In cazul prevazut la alin. (2) lit. a), inspectorul de cadastru actualizeaza fiSierul .cpxml aflat in baza de date a oficiului teritorial, ca urmare a cererii de actualizare insotita de actul
juridic specific Si de dovada achitarii tarifului aferent serviciului
de actualizare.
 
Alin. (3) al  art. 119 a fost introdus de pct. 81 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

4.2.3.8. Documentatia cadastrala intocmita ca urmare a modificarii prin PUZ sau PUG a limitei intravilanului

ART. 120
Abrogat.
 
Art. 120 a fost abrogat de pct. 82 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 121
Abrogat.
 
Art. 121 a fost abrogat de pct. 83 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

4.2.4. Condominiu

ART. 122
Abrogat.
 
Art. 122 a fost abrogat de pct. 84 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 123
(1) In vederea inscrierii condominiului se deschide o carte funciara a terenului, o carte funciara colectiva pentru intreaga constructie Si cate o carte funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala care poate reprezenta apartamente sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta.
(2) Cartea funciara colectiva se infiinteaza concomitent cu
deschiderea primei carti funciare aferente unei unitati individuale din cadrul condominiului, la cererea proprietarului acesteia.
(3) Daca nu exista deschisa carte funciara colectiva, documentatia se completeaza cu o fiSa colectiva care contine datele din cartea de imobil cu privire la lista apartamentelor, suprafata blocului,
suprafata utila a apartamentelor, descrierea partilor comune, suprafata
terenului aferent blocului precum Si cotele aferente fiecarei unitati individuale din partile comune ale constructiei Si din teren.
 
Alin. (3) al  art. 123 a fost modificat de pct. 85 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(4) Daca se solicita inscrierea unui drept asupra unui etaj sau asupra unui apartament dintr-o cladire ce formeaza obiectul unei proprietati individuale pe etaje sau pe apartamente, la documentatie se va ataSa releveul etajului/apartamentului.
(5) Locurile de parcare situate in constructii de tip condominiu se asimileaza unitatii individuale.
 
Alin. (5) al  art. 123 a fost introdus de pct. 86 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 124
(1) Alipirea unitatilor individuale se realizeaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) unitatile individuale alaturate, situate in acelaSi condominiu, au cel putin un perete comun, o terasa sau un hol, altele decat cele de folosinta comuna generala;
b) unitatile individuale situate la etaje diferite, cu conditia sa aiba planSeu comun Si sa existe scara de acces, alta decat scara din partile de folosinta comuna generala;
(2) Transformarile necesare alipirii se vor efectua conform legislatiei in vigoare privitoare la constructii.
ART. 125
(1) Documentatia cadastrala de prima inregistrare unitate individuala va contine:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifului;
c) cererea de receptie Si inscriere;
d) declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
d^1) certificat fiscal;
 
Lit. d^1) a alin. (1) al  art. 125 a fost introdus de pct. 87 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
f) originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se
solicita inscrierea;
g) memoriul tehnic;
h) abrogata;
 
Lit. h) a alin. (1) al art. 125 a fost abrogata de  art. I din ORDINUL nr. 1.140 din 5 noiembrie 2014 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 6 noiembrie 2014.

i) releveul unitatii individuale;
j) abrogata;
 
Lit. j) a alin. (1) al  art. 125 a fost abrogata de pct. 88 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

k) fiSierul .cpxml.
(2) Pentru prima inscriere UI, formata din apartament Si dependinte distincte (boxa, pivnita, garaj sau alte anexe) apartinand aceluiaSi condominiu, se va intocmi o singura documentatie cadastrala, respectiv un singur fiSier .cpxml, iar in anexa cuprinzand releveul
apartamentului se figureaza Si dependinta aferenta.
(3) La solicitarea proprietarului, in scopul valorificarii prin acte juridice de dispozitie sau de administrare, se pot intocmi doua sau mai multe documentatii cadastrale, cate una pentru fiecare unitate individuala formata din apartament, respectiv din dependinte, cu fiSierele .cpxml aferente.
(4) La executarea documentatiilor cadastrale, persoanele autorizate
au obligatia sa informeze beneficiarul despre consecintele ce decurg din inscrierea dependintelor in cartea funciara, separat de cea a apartamentului. Documentatia va fi completata cu acordul proprietarului, intocmit intr-un numar de exemplare egal cu cel al documentatiilor cadastrale.
(5) Anterior inregistrarii unei unitati individuale sau
actualizarii informatiilor tehnice cu privire la o unitate individuala, persoana autorizata analizeaza situatia juridica a terenului Si a constructiei condominiu Si intocmeSte documentatia cadastrala de prima inscriere sau de actualizare a informatiilor tehnice cu privire la imobil, daca se impune.

4.2.5. Notarea posesiei in cadrul lucrarilor de cadastru sporadic

ART. 126
(1) In cazul imobilelor proprietate privata, in situatia in care nu exista acte de proprietate asupra terenului, persoanele interesate pot solicita notarea posesiei in cartea funciara, in baza documentatiei cadastrale Si a urmatoarelor inscrisuri:
a) certificatul eliberat de primaria in a carei raza teritoriala
este situat imobilul, din care sa rezulte ca:
- posesorul este cunoscut ca detine imobilul sub nume de proprietar;
- imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost inscris
in evidente ca fiind in domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
- primaria are sau nu are cunoStinta de actiuni in justitie cu privire la imobilul respectiv;
- imobilul a facut sau nu a facut obiectul legilor de retrocedare;
- proprietarul tabular nu figureaza ca proprietar in evidentele primariei, in zonele de aplicare a prevederilor  Decretului-lege nr.
115/1938.
b) declaratia pe propria raspundere a posesorului, data in forma autentica, prin care acesta declara ca:
- poseda imobilul sub nume de proprietar;
- este sau nu casatorit; in cazul in care este casatorit, va preciza Si regimul matrimonial;
- nu a instrainat sau grevat imobilul;
- imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
- imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
- imobilul este detinut sau nu pe cote-parti; in cazul in care imobilul este detinut pe cote-parti, toti posesorii vor declara intinderea cotelor;
- inscrisul doveditor al posesiei provine de la partile semnatare
ale acestuia; in cazul in care nu exista inscris doveditor, va declara ca nu detine Si nu are cunoStinta de existenta unui astfel de inscris;
c) inscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma in care
este intocmit, atunci cand acesta exista;
d) copie de pe actele de identitate Si stare civila.

(2) In situatia in care pe terenul cu privire la care s-a notat posesia sunt edificate constructii pentru care exista acte de proprietate, dreptul de proprietate asupra acestora se va intabula in cartea funciara.

4.2.6. Inscrierea in evidentele de cadastru Si carte funciara a imobilelor aflate in evidenta unui teritoriu administrativ, al caror amplasament este pe un alt teritoriu administrativ

ART. 127
In situatiile in care s-a inscris in cartea funciara un imobil pe un UAT, iar amplasamentul acestuia este situat pe alt UAT, punerea in concordanta se realizeaza la cerere sau din oficiu, in baza documentatiei de identificare a amplasamentului.
ART. 128
Documentatia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decat cel in evidenta caruia a fost inregistrat in cartea funciara, in situatia corectarii din oficiu, contine:
a) referatul de constatare Si anulare a numarului cadastral al
imobilului acordat pe UAT-ul identificat eronat, inregistrat in RGI, intocmit de inspector Si aprobat de inginerul Sef, cu privire la situarea imobilului pe alt UAT decat cel in care a fost inregistrat, cu precizarea motivelor pentru care imobilul a fost inregistrat eronat;
b) fiSierul .cpxml actualizat, intocmit de catre inspector;
c) planul de amplasament Si delimitare existent in arhiva oficiului teritorial, cu mentionarea numarului cadastral nou acordat Si UAT-- ul identificat corect, prin corectarea pe PAD, de catre inspector.
ART. 129
Documentatia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decat cel in evidenta caruia a fost inregistrat in cartea funciara, in situatia corectarii la cerere, contine:
a) borderoul;
b) cererea de receptie Si inscriere;
c) declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea Si identificarea imobilului masurat;
d) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane
fizice/adeverinta emisa de catre serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
e) incheierea de sistare a cartii funciare Si copia cartii funciare
conform cu originalul;
 
Lit. e) a  art. 129 a fost modificata de pct. 89 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

f) referatul de constatare Si anulare a numarului cadastral al imobilului acordat pe UAT-ul incorect, intocmit de inspector Si aprobat de inginerul Sef, cu privire la situarea imobilului pe alt UAT decat
cel in care a fost inregistrat;

Lit. f) a  art. 129 a fost modificata de pct. 89 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

g) inventarul de coordonate al punctelor de statie Si al punctelor radiate, h) calculul analitic al suprafetelor;
i) memoriul tehnic;
j) planul de amplasament Si delimitare;
k) abrogata;
 
Lit. k) a  art. 129 a fost abrogata de pct. 90 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

l) fiSierul .cpxml. ART. 130
(1) Cererea de anulare a numarului cadastral se inregistreaza la biroul teritorial in evidenta caruia a fost inscris imobilul. In urma acestei cereri se elibereaza referatul de constatare Si anulare numar cadastral, intocmit de inspectorul de cadastru Si aprobat de inginerul Sef, care se inregistreaza, din oficiu, in Registrul General de Intrare, in baza caruia se sisteaza cartea funciara veche.
(2) Documentatia prevazuta la art. 129 din prezentul regulament se
inregistreaza la biroul teritorial in evidenta caruia este situat imobilul. In baza acestei documentatii se va atribui numar cadastral Si se va deschide o noua carte funciara. Cartea funciara nou deschisa va prelua descrierea imobilului din documentatia cadastrala Si situatia juridica din cartea funciara sistata. Incheierea va fi comunicata tuturor persoanelor interesate.
 
Art. 130 a fost modificat de pct. 91 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

4.3. Solutionarea cererilor pe flux intrerupt

ART. 131
(1) Documentatia cadastrala pe flux intrerupt se intocmeSte pentru efectuarea operatiunilor de alipire/dezlipire, apartamentare, reapartamentare.
(2) Se intocmeSte documentatie cadastrala pe flux intrerupt Si in situatia in care, pentru incheierea actului autentic sau a certificatului de moStenitor, nu se prezinta un act justificativ al titlului dispunatorului sau autorului succesiunii, conform protocolului de colaborare dintre Agentia Nationala Si UNNPR. Drepturile reale constatate prin certificatele de moStenitor Si actele de partaj
voluntar Si judiciar sunt intabulate in cartea funciara la prima
inregistrare pe flux integrat, in baza unei documentatii cadastrale intocmite ulterior incheierii actului Si a unui certificat de sarcini.

4.3.1. Inscrierea modificarilor intervenite ca urmare a alipirii/dezlipirii imobilelor

ART. 132
(1) Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operatiuni de modificare a imobilului au caracter material Si nu implica nici un transfer de proprietate. Modificarile care intervin
prin operatiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentatii
cadastrale receptionate de biroul teritorial Si a consimtamantului proprietarului exprimat prin inscris in forma autentica sau dupa caz prin hotarare judecatoreasca definitiva.
 
Alin. (1) al  art. 132 a fost modificat de pct. 92 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Alipirea imobilelor alaturate se poate realiza daca sunt situate in aceeaSi unitate administrativ-teritoriala.
 
Alin. (2) al  art. 132 a fost modificat de pct. 92 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) Proprietarii unor imobile alaturate, in vederea unei mai bune exploatari a acestora, pot solicita inscrierea alipirii in cartea funciara in baza actului de alipire, a unei conventii privind stabilirea cotelor-parti detinute din imobilul rezultat in urma alipirii, incheiata in forma autentica Si a unei documentatii cadastrale. Prin exceptie, in zona de extravilan, in scopul constituirii de exploatatii agricole, imobilele pot fi alipite fara a fi inscrise in prealabil in cartea funciara, daca imobilul rezultat este delimitat in teren prin detalii fixe, stabile in timp. Documentatia cadastrala se inregistreaza pe flux intrerupt Si se intocmeSte in baza conventiei in forma autentica a proprietarilor, pentru intreg imobilul rezultat din alipire. In actul autentic de alipire imobilele se identifica dupa nr. topografic sau dupa identificatorii din titlurile de proprietate.
ART. 133
(1) In cazul imobilelor inscrise in cartea funciara, la intocmirea documentatiilor cadastrale de alipire/dezlipire se utilizeaza suprafetele imobilelor implicate in aceste operatiuni, rezultate din masuratori, pentru care au fost atribuite numere cadastrale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data atribuirii numarului cadastral, indiferent daca aceste suprafete au fost sau nu inscrise la acea data in cartea funciara. Daca se impune conversia cartii funciare, atunci suprafata din masuratori, pentru care a fost atribuit numarul cadastral, se preia din planul de amplasament Si delimitare.
(2) In situatia in care la masuratorile efectuate la teren se
constata ca suprafata masurata a imobilului/imobilelor supuse operatiunilor de dezlipire/alipire este diferita de suprafata masurata anterior Si evidentiata in documentatia cadastrala initiala receptionata, se realizeaza in prealabil o documentatie de modificare a suprafetei, verificandu-se daca anterior a mai fost realizata o modificare in plus a suprafetei.
(3) Verificarea existentei unei alte modificari de suprafata revine
obligatoriu inspectorului caruia i-a fost alocata lucrarea.
ART. 134
(1) In caz de alipire/dezlipire imobilele rezultate primesc numere cadastrale noi Si se transcriu in carti funciare noi.
(2) Cartile funciare din care provin imobilele alipite/dezlipite se
inchid, neputand fi redeschise pentru noi inscrieri.
(3) Modificarile intervenite prin alipire/dezlipire se arata atat in partea A, cat Si in partea B a cartii funciare.
ART. 135
(1) Din punct de vedere tehnic:
a) dezlipirea este operatiunea de impartire a unui imobil inscris in cartea funciara in doua sau mai multe imobile cu suprafete egale/inegale ce se vor inscrie in carti funciare distincte;
b) alipirea este operatiunea prin care doua sau mai multe imobile alaturate inscrise in carti funciare distincte se unesc intr-un singur imobil, rezultand o singura carte funciara.
(2) Documentatia cadastrala de dezlipire/alipire contine:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifului;
c) cererea de receptie;
e) declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
f) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
g) copia extrasului de carte funciara pentru informare sau copia cartii funciare;
h) certificatul de urbanism, in cazurile prevazute de lege;
 
Lit. h) a alin. (2) al  art. 135 a fost modificata de pct. 93 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

i) inventarul de coordonate al punctelor de statie Si al punctelor radiate;
j) calculul analitic al suprafetelor;
k) memoriul tehnic;
l) copia planului care a stat la baza inscrierii in cartea funciara a imobilului pentru care se solicita actualizarea.
 
Lit. l) a alin. (2) al  art. 135 a fost modificata de pct. 93 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

m) planul de amplasament Si delimitare cu propunerea dezlipire sau alipire;
n) planurile de amplasament Si delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezlipire/planul de amplasament Si delimitare a imobilului rezultat din alipire;
o) abrogata;
 
Lit. o) a alin. (2) al  art. 135 a fost abrogata de pct. 94 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

p) fiSierul .cpxml.
(3) Operatiunea de dezlipire/alipire a unui imobil este considerata finalizata in momentul inscrierii actului autentic de dezlipire/alipire in cartea funciara.
(4) Referatul de admitere/respingere rezultat din aplicatia
informatica, emis de inspector, in 3 exemplare, se comunica la registratura, in vederea transmiterii catre:
a) biroul de carte funciara, in vederea notarii in cartea funciara a propunerii de admitere/respingere;
b) arhiva, impreuna cu dosarul unic;
c) beneficiar/autorizat.
(5) Daca imobilul supus dezlipirii/alipirii implica operatiuni de repozitionare, prin cererea de dezlipire/alipire se solutioneaza Si aceste operatiuni de repozitionare, fara modificarea suprafetei.
(6) Abrogat.
 
Alin. (6) al  art. 135 a fost abrogat de pct. 95 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 136
Nu poate fi dezlipita o parte din terenul pe care se afla un condominiu daca prin aceasta operatiune sunt afectate caile de acces catre condominiu sau pe terenul ce urmeaza sa se dezlipeasca exista retele edilitare care deservesc condominiul.
ART. 137
(1) Daca imobilele sunt grevate de drepturi reale sau alte sarcini apartinand unor terti, operatiunea de alipire/dezlipire nu se poate face decat cu acordul acestor terti, cu exceptia operatiunilor de alipire/dezlipire efectuate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale.
 
Alin. (1) al  art. 137 a fost modificat de pct. 96 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) In lipsa unei conventii contrare, inscrierile privind drepturile reale, impreuna cu sarcinile Si celelalte inscrieri care greveaza imobilul, se mentin neschimbate in cartile funciare ale tuturor imobilelor rezultate.
(3) Daca asupra imobilului supus modificarii erau intabulate
drepturi reale ale unor terti, in caz de alipire/dezlipire a imobilului, urmata de transcrierea imobilelor rezultate in noi carti funciare, acestea se vor mentine ca atare.
(4) Ipotecile ce greveaza imobilele ce se alipesc, se inscriu in
cartea funciara a imobilului rezultat din alipire in ordinea rangurilor initiale.
(5) Notarea plangerii impotriva incheierii de carte funciara Si a
litigiilor avand ca obiect imobilul inscris in cartea funciara nu constituie piedica la alipirea sau dezlipirea imobilului. In situatia in care doar o parte din imobil este afectata de litigiu, imobilul se poate dezlipi la cererea proprietarului, cu consimtamantul partilor in litigiu exprimat in forma autentica sau in baza unei incheieri pronuntate de instanta de judecata, formandu-se un imobil distinct din partea grevata de litigiu Si unul sau mai multe imobile neafectate de litigiu.

4.3.2. Apartamentarea/subapartamentarea/reapartamentarea
4.3.2.1. Documentatia de apartamentare a unei constructii - condominiu pentru infiintarea unor unitati individuale

ART. 138
Apartamentarea este operatiunea definita la art. 26 alin. (8) din
Legea nr. 7/1996 republicata.
 
Art. 138 a fost modificat de pct. 97 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 139
Constructiile nefinalizate, inscrise in cartea funciara, care nu au proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, nu pot fi apartamentate.
ART. 140
Apartamentarea este o operatiune pe flux intrerupt Si se realizeaza cu parcurgerea urmatoarelor etape:
a) receptia documentatiei cadastrale de apartamentare;
b) intocmirea actului de apartamentare in forma autentica, ori emiterea hotararii judecatoreSti;
c) inscrierea actului de apartamentare. ART. 141
Documentatia cadastrala de apartamentare contine:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifului;
c) cererea de receptie;
d) declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
f) copia extrasului de carte funciara pentru teren cu constructie;
g) copii conform cu originalul dupa documentele juridice sau administrative;


h) memoriul tehnic;
i) fiSa colectiva cuprinzand informatii referitoare la unitatile individuale, partile comune Si cotele din partile comune;
j) releveele cu propunerea de apartamentare, pe fiecare nivel;
k) releveul fiecarei unitati individuale din propunerea de apartamentare;
l) planul de amplasament Si delimitare;
m) abrogata;
 
Lit. m) a  art. 141 a fost abrogata de pct. 98 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

n) fiSierul .cpxml.

4.3.2.2. Documentatia de subapartamentare unitate individuala/alipire unitate individuala

ART. 142
(1) Subapartamentarea este operatiunea definita la art. 26 alin. (8) din Legea nr. 7/1996 republicata.
 
Alin. (1) al  art. 142 a fost modificat de pct. 99 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Alipirea UI este operatiunea de formare a unei unitati individuale prin alipirea a doua sau mai multe unitati individuale. Operatiunea de alipire a tuturor unitatilor individuale dintr-un condominiu conduce la sistarea apartamentarii, operatiune prin care constructia condominiu revine la situatia initiala, dinainte de apartamentare.
ART. 143
Subapartamentarea UI/alipirea UI este o operatiune pe flux intrerupt Si se realizeaza cu parcurgerea urmatoarelor etape:
a) receptie documentatie cadastrala de subapartamentare UI/alipire UI;
b) intocmire act de subapartamentare UI/alipire UI in formaautentica ori emitere hotarare judecatoreasca;
c) inscriere act de subapartamentare UI/alipire UI. ART. 144
Documentatia cadastrala de subapartamentare UI/alipire UI contine:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifului;
c) cererea de receptie;
d) declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
e) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinta emisa de catre serviciul public comunitar de evidenta populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
f) copia extrasului/extraselor de carte funciara al/ale ui;
g) copii conform cu originalul dupa documentele juridice sau administrative;
h) memoriul tehnic;
i) fiSa colectiva cuprinzand informatii referitoare la unitatile individuale, partile comune Si cotele din partile comune;
j) releveele cu propunerea de apartamentare a ui- urilor initiale;
k) planul de amplasament Si delimitare;
l) releveele pentru fiecare ui rezultat din subapartamentare/alipire ui;
m) abrogata;
 
Lit. m) a  art. 144 a fost abrogata de pct. 100 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

n) fiSierul .cpxml.

4.3.2.3. Documentatia de reapartamentare

ART. 145
(1) Reapartamentarea este operatiunea de reconfigurare a condominiului sau a unei parti din acesta rezultand alte unitati individuale cu restabilirea cotelor din partile comune, aferente fiecarei unitati individuale.
(2) De asemenea, constituie reapartamentare operatiunea de desprindere a unei unitati individuale din partile comune ale unui condominiu cu stabilirea/restabilirea cotelor din partile comune, aferente fiecarei unitati individuale.
 
Art. 145 a fost modificat de pct. 101 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 146
Abrogat.
 
Art. 146 a fost abrogat de pct. 102 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 147
Abrogat.
 
Art. 147 a fost abrogat de pct. 103 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 148
Cota din partile comune aferente unei unitati individuale nu poate fi egala cu zero.
ART. 149
Reapartamentarea este o operatiune pe flux intrerupt Si se realizeaza cu parcurgerea urmatoarelor etape:
a) receptie documentatie cadastrala de reapartamentare;
b) intocmire act de reapartamentare in forma autentica, ori emitere hotarare judecatoreasca;
c) inscriere act de reapartamentare.
ART. 150
Documentatia cadastrala de reapartamentare a UI contine:
a) Borderoul;
b) Dovada achitarii tarifului;
c) Cererea de receptie;
d) Declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
e) Copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane
fizice/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, in cazul persoanelor juridice;
f) Copia extrasului de carte funciara pentru informare al condominiului;
g) Copii conform cu originalul dupa documentele juridice sau administrative;
h) Memoriul tehnic;
i) FiSa colectiva cuprinzand informatii referitoare la unitatile individuale, partile comune Si cotele din partile comune;
j) Releveele pentru fiecare UI rezultat din reapartamentare;
k) Planul de amplasament Si delimitare;
l) abrogata;
 
Lit. l) a  art. 150 a fost abrogata de pct. 104 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

m) FiSierul .cpxml.

4.3.2.4. Operatiunea de sistare a apartamentarii/condominiului

ART. 151
(1) Operatiunea de sistare a apartamentarii unei constructii tip condominiu se poate realiza daca proprietarul detine toate unitatile individuale componente al condominiului.
(2) Operatiunea de sistare a apartamentarii se efectueaza la cererea proprietarului tuturor unitatilor individuale din condominiu, in baza acordului autentic de vointa, astfel:
a) daca proprietarul constructiei este Si proprietarul terenului pe care aceasta este amplasata, atunci se efectueaza urmatoarele operatiuni:
- se sisteaza cartile individuale aferente UI- urilor;
- se sisteaza cartea funciara a constructiei;
- constructia se transcrie in cartea funciara a terenului.
b) daca proprietarul constructiei nu este Si proprietarul terenului pe care aceasta este amplasata, atunci se sisteaza cartile individuale aferente UI- urilor, iar pentru inscrierea constructiei se aplica dispozitiile referitoare la dreptul de superficie.

4.3.3. Incetarea destinatiei de folosinta comuna pentru partile comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente
4.3.3.1. Dispozitii generale

ART. 152
(1) Incetarea destinatiei de folosinta comuna pentru partile comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotari cu acordul tuturor coproprietarilor Si presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
- receptia documentatiei cadastrale de reapartamentare in vederea scoaterii din partile de uz comun, intocmita in baza hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari;
- incheierea actului autentic prin care toti coproprietarii iSi
exprima acordul pentru incetarea destinatiei de folosinta comuna Si pentru diminuarea corespunzatoare a cotelor parti indivize din condominiu;
- inscrierea in cartea funciara, in baza documentatiei cadastrale Si a inscrisului autentic mentionat mai sus, a operatiunii de reapartamentare.
(2) In vederea individualizarii partii de uz comun ca unitate
locativa nou creata, cartea funciara colectiva trebuie sa cuprinda obligatoriu fiSa colectiva intocmita pentru intreaga cladire, pe tronsoane sau scari, dupa caz, cu indicarea dreptului de proprietate exclusiva Si in care sa fie evidentiate cotele de teren Si cotele din partile comune indivize recalculate, aferente unitatilor individuale.

4.3.3.2. Procedura privind inscrierea mansardei in evidentele de cadastru Si carte funciara, in cazul extinderii condominiului prin mansardare

ART. 153
In sensul prezentei proceduri, mansardarea reprezinta crearea Si inscrierea unor noi unitati individuale, prin extinderea condominiului pe verticala, cu recalcularea cotelor din partile comune.
ART. 154
Etapele privind inscrierea mansardei in evidentele de cadastru Si carte funciara, in cazul extinderii condominiului prin mansardare sunt:
1. reapartamentarea:
a) receptia documentatiei cadastrale de reapartamentare in vederea scoaterii din partile de uz comun a terasei, prin care se formeaza o noua unitate individuala Si se recalculeaza cotele din partile comune, intocmita in baza hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari in conditiile art. 658 alin. (1) Codul civil;
b) incheierea actului autentic prin care coproprietarii iSi exprima
acordul pentru diminuarea corespunzatoare a cotelor parti indivize din condominiu;
c) inscrierea in cartea funciara a operatiunii de reapartamentare,
in baza documentatiei cadastrale Si a inscrisului autentic de la lit.
b), inscrierea mansardei in baza autorizatiei de construire Si a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
2. subapartamentarea mansardei:
a) receptia documentatiei de subapartamentare a mansardei;
b) incheierea actului autentic de subapartamentare mansarda;
c) inscrierea actului de subapartamentare.

4.3.4. Intabularea dreptului de proprietate publica Si a drepturilor reale corespunzatoare acestuia

ART. 155
(1) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publica a statului Si a unitatilor administrativ teritoriale se face in conditiile art. 41 alin. (5) din Legea nr.
7/1996, republicata. Extrasul de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern in conditiile legii, certificat pentru conformitate, va fi insotit de un inscris care confirma identitatea dintre imobilul din documentatia cadastrala Si cel evidentiat in inventar.
(2) Inscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publica a unitatilor administrativ teritoriale se face in conditiile art. 41 alin. (7) din Legea nr. 7/1996, republicata. Extrasul de pe inventarul aprobat prin Hotararea consiliului local sau judetean dupa caz, certificat pentru conformitate, va fi insotit de un inscris care confirma identitatea dintre imobilul din documentatia cadastrala Si cel evidentiat in inventar.
 
Art. 155 a fost modificat de pct. 105 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 156
(1) Dreptul de administrare, dreptul de concesiune Si dreptul real de folosinta gratuita se intabuleaza in partea a II-a a cartii funciare a terenului, in baza actului juridic in temeiul caruia s-au constituit sau transmis aceste drepturi reale corespunzatoare dreptului de proprietate publica, concomitent sau ulterior intabularii dreptului de proprietate al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. Daca este cazul, in rubrica de observatii se va face trimitere in mod corespunzator la cartea funciara a constructiei edificate pe teren.
 
Alin. (1) al  art. 156 a fost modificat de pct. 106 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) In cazul in care dreptul real corespunzator proprietatii publice priveSte o parte dintr-un imobil, se intocmeSte documentatia cadastrala care va contine piesele prevazute la art. 89 din prezentul regulament.
(3) In cartea funciara a constructiei asupra careia s-a constituit
dreptul de concesiune, de administrare sau de folosinta se descrie constructia in partea I, iar in partea a II-a se inscrie dreptul de proprietate asupra constructiei respective.
(4) In cartile funciare in care se inscriu drepturile statului Si
ale unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor apartinand domeniului public sau privat al acestora, se va indica in mod obligatoriu apartenenta bunului la domeniul privat ori, dupa caz, la domeniul public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale.
 
Alin. (4) al  art. 156 a fost modificat de pct. 106 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 157
La inscrierea in evidentele de cadastru Si carte funciara a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate in interiorul unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice, se va proceda astfel:
a) daca imobilele proprietatea persoanelor fizice/juridice sunt inscrise in cartea funciara, atunci inscrierea terenurilor din domeniul public al statului se face in baza documentatiei cadastrale de
dezlipire care nu contine actul autentic de dezlipire Si certificatul
fiscal;
b) daca imobilele proprietatea persoanelor fizice/juridice nu sunt inscrise in cartea funciara, dar au atribuite numere cadastrale, atunci inscrierea terenurilor din domeniul public al statului se face in baza documentatiei cadastrale de prima inregistrare, iar receptia se realizeaza cu suprapunere. In cazul in care se solicita ulterior inscrierea in cartea funciara a imobilului proprietatea persoanelor fizice/juridice, se va proceda conform art. 74 din regulament, cu diminuarea suprafetei acestui imobil cu suprafata terenului aflat in domeniul public al statului, fara a se solicita acordul proprietarului persoana fizica/juridica.

4.3.5. Intabularea dreptului de ipoteca Si a privilegiului imobiliar

ART. 158
(1) Constituirea, modificarea, transmiterea Si stingerea dreptului de ipoteca se inscriu in partea a III-a (C) a cartii funciare a imobilului ipotecat.
(2) Ipoteca conventionala se intabuleaza in temeiul inscrisului autentic notarial incheiat de un notar public in functie in Romania, care constata conventia de constituire a ipotecii.
(3) Ipoteca legala se intabuleaza in temeiul inscrisului constatator al creantei garantate, in forma ceruta de lege pentru validitatea actului, prezentat in original sau in copie legalizata.
(4) Ipoteca se poate intabula Si in temeiul inscrisului autentic
care constata cesiunea unei creante garantate cu o ipoteca imobiliara, in beneficiul creditorului cesionar. Dreptul de ipoteca imobiliara asupra unui drept real care garanteaza o creanta novata sau asupra careia a intervenit o subrogatie in drepturi se noteaza in baza inscrisurilor in forma ceruta pentru valabilitatea novatiei sau a


subrogatiei. Stramutarea dreptului de ipoteca imobiliara ca urmare a novatiei/subrogatiei se va realiza doar daca in inscrisul constatator al novatiei/subrogatiei sau intr-un inscris separat incheiat in forma autentica, este consemnata vointa partilor de a rezerva ipoteca pentru garantarea noii creante.
 
Alin. (4) al  art. 158 a fost modificat de pct. 107 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(5) In cazurile in care legea permite cesiunea dreptului de ipoteca separat de creanta garantata, inscrierea ipotecii in beneficiul creditorului cesionar se va face in temeiul conventiei de cesiune a ipotecii, incheiata in forma autentica.
(6) In cartea funciara, pe baza contractului de cesiune de creanta, se va intabula dreptul de ipoteca cu mentionarea persoanei fizice/juridice in favoarea careia a fost stramutata garantia reala imobiliara. Ipoteca inscrisa in favoarea noului creditor va avea rangul sub care a fost inscrisa initial ipoteca.
(7) Pentru efectuarea operatiunii de intabulare a dreptului de ipoteca in baza contractului de cesiune de creanta se percepe numai tariful fix aferent intabularii acestui drept real.
ART. 159
(1) Dreptul de ipoteca se poate intabula:
a) asupra intregului imobil, daca acesta face obiectul dreptului de proprietate exclusiva al constituitorului inscris in cartea funciara
sau care urmeaza sa fie inscris in cartea funciara ori se afla in
proprietatea comuna a constituitorilor inscriSi in cartea funciara sau care urmeaza sa fie inscriSi in cartea funciara;
b) asupra cotei-parti din imobil apartinand unui coproprietar. Daca dreptul de ipoteca are ca obiect o unitate individuala dintr-un condominiu dreptul de ipoteca se va inscrie atat asupra unitatii individuale, cat Si asupra cotei-parti aferente din dreptul de proprietate comuna Si fortata asupra partilor comune;
c) asupra dreptului de uzufruct imobiliar ori asupra dreptului de superficie in intregul lor, daca acestea au ca unic titular pe constituitorul ipotecii;
d) asupra cotei-parti determinate din dreptul de uzufruct imobiliar sau din dreptul de superficie, care se cuvine constituitorului, dispozitiile alin. (1) lit. b) teza a II-a din prezentul articol aplicandu-se in mod corespunzator;
e) asupra fructelor civile ale imobilelor (chirii Si arenzi,
prezente Si viitoare) sau asupra indemnizatiilor cuvenite in temeiul unor contracte de asigurare privitoare la plata unor asemenea fructe civile.
 
Alin. (1) al  art. 159 a fost modificat de pct. 108 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Daca, in cartea funciara, constituitorul ipotecii este inscris ca unic titular al dreptului ipotecat, dar este notata calitatea de bun comun sau destinatia de locuinta a familiei, inscrierea ipotecii se face numai cu acordul sotului neinscris in cartea funciara, acord cuprins in conventia de ipoteca ori intr-un inscris separat, in forma autentica.
ART. 160
(1) Inscrierea ipotecii in cartea funciara mentioneaza:
a) obiectul, intinderea Si felul ipotecii imobiliare;
b) identificarea persoanei in favoarea careia se inscrie ipoteca;
c) titlul juridic care justifica garantia ipotecii, anume, dupa caz, conventia de ipoteca Si titlul obligatiei garantate ori numai acest din urma titlu, in situatia ipotecilor legale;
d) mentiunea despre clauza "la ordin" sau "la purtator" cuprinsa in inscrisul care constata creanta garantata prin ipoteca, daca este
cazul;
e) valoarea pentru care este constituita ipoteca.
 
Alin. (1) al  art. 160 a fost modificat de pct. 109 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(1^1) La inscrierea ipotecii in cartea funciara nu este necesara mentionarea unei sume maximale care sa acopere - pe langa valoarea creditului - dobanzile, comisioanele Si celelalte cheltuieli aferente, acestea din urma vor fi aratate in cuprinsul inscrierii prin formula "Si celelalte obligatii aferente creditului
 
Alin. (1^1) al art. 160 a fost introdus de pct. 110 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) In cazul ipotecilor legale, atunci cand cuantumul creantei garantate nu este determinat sau determinabil pe baza inscrisurilor in temeiul carora se solicita intabularea ipotecii, inscrierea se va face pentru suma maxima aratata in cerere, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 2386 pct. 4 din Codul civil cand nu este necesara precizarea sumei.
ART. 161
(1) Ori de cate ori se admite o cerere de inscriere in cartea funciara, iar din inscrisul in baza caruia s-a solicitat inscrierea rezulta existenta unui caz de ipoteca legala, registratorul va proceda la inscrierea ipotecii din oficiu, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede ca ipoteca legala se inscrie la cerere Si a cazului in care creditorul renunta la inscrierea dreptului de ipoteca legala, in cuprinsul actului sau prin declaratie autentica.
(2) Ipoteca legala prevazuta de art. 2386 pct. 2 din Codul civil se
intabuleaza in cartea funciara la cererea promitentului achizitor oricand in termenul stipulat in antecontract pentru executarea sa, dar nu mai tarziu de 6 luni de la expirarea acestuia.
(3) Dispozitiile alin. (1) se aplica prin asemanare Si privilegiilor legale, inscrise conform  art. 78 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a  Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile Si completarile ulterioare.

ART. 162
(1) Sechestrul prevazut de art. 154 din Codul de procedura fiscala, instituit de organul de executare fiscala, constituie ipoteca legala,
se intabuleaza in baza procesului verbal de sechestru Si se radiaza in baza inscrisului oficial emis de institutia in cauza care va contine acordul creditorului pentru radierea dreptului de ipoteca.
(2) Abrogat.
 
Alin. (2) al  art. 162 a fost abrogat de pct. 111 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) Abrogat.
 
Alin. (3) al  art. 162 a fost abrogat de pct. 111 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 163
(1) Privilegiile se inscriu in partea a III-a a cartii funciare a imobilului asupra caruia poarta privilegiul.
(2) Atunci cand legea nu prevede expres care sunt inscrisurile in baza carora se procedeaza la inscrierea privilegiului, inscrierea se va face in baza inscrisului care constata creanta privilegiata, in forma autentica sau, dupa caz, sub forma ceruta pentru validitatea actului care constituie izvorul creantei.

4.3.6. Inscrierea actelor de executare silita imobiliara

ART. 164
(1) Urmarirea imobilului se noteaza asupra intregului imobil, proprietate exclusiva.
(2) Prin exceptie:
- notarea se poate efectua asupra constructiei al carei proprietar este diferit de cel al terenului;
- se poate nota urmarirea imobilului pe tronsoane, pe etaje, pe
apartamente;
- se poate nota urmarirea asupra oricaror altor bunuri pe care legea le declara imobile.
(3) Daca executarea silita se efectueaza asupra unor imobile aflate
in proprietate comuna in devalmaSie sau pe cote-parti, urmarirea imobilului se noteaza dupa cum urmeaza:
a) in cazul proprietatii comune devalmaSe, notarea se va efectua asupra intregului imobil. Partajarea imobilului se va efectua ulterior, in vederea scoaterii la licitatie a acestuia;
b) in cazul proprietatii comune pe cote-parti, notarea se va efectua asupra cotei-parti determinate matematic din dreptul de proprietate al debitorului.
(4) In cazul prevazut la alin. (3) lit. a) precum Si in cazul prevazut la alin. (3) lit. b) cand nu este determinata cota, notarea urmaririi silite va contine Si numele debitorului.
 


Alin. (4) al  art. 164 a fost introdus de pct. 112 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 165
Abrogat.
 
Art. 165 a fost abrogat de pct. 113 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 166
(1) Registratorul de carte funciara dispune intabularea dreptului de proprietate in baza actului de adjudecare.
(2) Procesul verbal de licitatie care consemneaza adjudecarea, precum Si contestatia impotriva acestuia, se noteaza in cartea funciara, potrivit prevederilor art. 849 alin. 1 Si alin. 3 din Codul de procedura civila.
(3) In cazul executarilor silite incepute in perioada 15 februarie
2013 - 19 octombrie 2014 in baza actului de adjudecare se dispune inscrierea provizorie a dreptului de proprietate, urmand ca
justificarea inscrierii provizorii a adjudecatarului sa se efectueze la cererea executorului judecatoresc, in baza incheierii definitive a acestuia, prin care se hotaraSte intabularea dreptului de proprietate.
(4) In cazul in care imobilul a fost vandut cu plata pretului in rate, in baza incheierii definitive prevazute la alin. (3) se vor nota in cartea funciara interdictia de instrainare Si de grevare a imobilului, pana la plata integrala a pretului Si a dobanzii corespunzatoare. Notarea se va radia la cerere, in baza inscrisului emis de executorul judecatoresc care constata o modalitate de stingere
a obligatiei adjudecatarului de plata a pretului Si a dobanzilor sau cu acordul creditorului, exprimat in forma autentica.
 
Art. 166 a fost modificat de pct. 114 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 167
(1) De la data intabularii, imobilul ramane liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanta. Daca pretul de adjudecare se plateSte in rate, sarcinile se sting la plata ultimei rate. Prin exceptie, notarea efectuata conform art. 195 alin. (5) din prezentul regulament, se radiaza numai in baza acordului institutiei care a dispus masura asiguratorie.
(2) Efectele adjudecarii in privinta radierii ipotecilor,
sarcinilor reale, drepturilor reale Si personale, precum Si altor acte Si fapte juridice prevazute de lege sunt aratate la art. 856-858 din Codul de procedura civila.
(3) Radierea notarii urmaririi silite se face din oficiu, concomitent cu intabularea dreptului de proprietate al adjudecatarului sau la cerere, in baza actului emis de executorul judecatoresc sau a hotararii judecatoreSti definitive care dispune in acest sens.
(4) In situatia in care urmarirea silita imobiliara a fost notata in Cartea funciara la solicitarea executorului judecatoresc pentru o creanta cu privire la care exista deja inscrisa o sulta, ipoteca legala sau conventionala inscrisa in cartea funciara in favoarea aceluiaSi creditor urmaritor, la cererea acestuia sau a creditorului formulata in baza incheierii de incetare a executarii silite, odata cu radierea urmaririi silite imobiliare, se va radia Si ipoteca legala sau conventionala din cartea funciara, cu exceptia situatiei prevazuta de art. 2428 alin. 3 din Codul civil.
 
Art. 167 a fost modificat de pct. 115 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 168
Abrogat.
 
Art. 168 a fost abrogat de pct. 116 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

4.3.7. Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor aduse ca aport la capitalul social al unei societati comerciale sau ca urmare a reorganizarii persoanei juridice

ART. 169
Dreptul de proprietate asupra imobilului constituit ca aport la capitalul social al unei societati comerciale se intabuleaza in favoarea persoanei juridice in temeiul actului prin care s- a efectuat acest aport, incheiat cu respectarea formelor prevazute de lege, a certificatului de inmatriculare a persoanei juridice Si a rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal sau a persoanei desemnate.
ART. 170
Intabularea in cartea funciara ca urmare a fuziunii/divizarii se efectueaza in baza hotararii instantei de judecata care se pronunta asupra legalitatii acestei operatiuni, a dovezii de inregistrare la registrul comertului, a certificatului de inmatriculare, precum Si a hotararii AGA/deciziei asociatului unic prin care se aproba fuziunea/divizarea, incheiata in forma autentica Si care identifica imobilele prin numar cadastral Si de carte funciara. Pentru autentificarea hotararii AGA/deciziei asociatului unic prin care se aproba fuziunea/divizarea notarul public va solicita extras de carte funciara pentru autentificare.
 
Art. 170 a fost modificat de pct. 117 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 171
(1) In cazul lichidarii voluntare urmate de radierea societatii comerciale, intabularea imobilelor in cartea funciara in favoarea foStilor asociati se efectueaza in baza certificatului constatator eliberat de oficiul registrul comertului conform art. 235 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare in care se identifica imobilul cu numar cadastral Si numar de carte funciara, conform art. 29 alin.
(1) lit. c) din Lege.
(2) In cazul in care dizolvarea societatii comerciale Si radierea din registrul comertului este pronuntata de instanta de judecata, hotararea judecatoreasca definitiva constituie titlu de proprietate.
(3) In situatia in care, ca urmare a hotararii judecatoreSti definitive
de dizolvare a societatii comerciale, nu se procedeaza la numirea lichidatorului, persoana juridica se radiaza din oficiu din registrul comertului, iar bunurile persoanei juridice radiate intra prin efectul legii in patrimoniul asociatilor. In acest caz, hotararea judecatoreasca pronuntata in cauza confirma noua situatie juridica a imobilului.
(4) In cazul transferului unui drept real imobiliar dintr-un patrimoniu intr-o masa patrimoniala apartinand persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale sau altor entitati similare fara personalitate juridica, se va efectua intabularea in favoarea persoanei fizice titulare Si se va mentiona apartenenta la aceasta masa patrimoniala.

4.3.8. Radierea drepturilor reale din cartea funciara

ART. 172
(1) Radierea drepturilor reale tabulare se face la cerere, cu exceptia cazului in care legea prevede expres radierea din oficiu. In aceasta din urma situatie, obligatia registratorului de a proceda la radierea din oficiu a unei intabulari se naSte numai ca urmare a inregistrarii, la biroul teritorial, a inscrisului din care rezulta existenta unui caz de radiere din oficiu.
(2) Abrogat.
 
Alin. (2) al  art. 172 a fost abrogat de pct. 118 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) Radierea drepturilor reale imobiliare Si promisiunea de a incheia un contract avand ca obiect dreptul de proprietate sau un alt drept in legatura cu acesta inscris in baza unor acte juridice in care partile au stipulat rezilierea sau rezolutiunea in baza unor pacte comisorii, se efectueaza in conditiile art. 24 alin. (4) din Legea nr.
7/1996 republicata.
 
Alin. (3) al  art. 172 a fost modificat de pct. 119 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(4) Radierea dreptului de ipoteca constituit in favoarea autoritatilor administratiei publice centrale Si locale se face in conditiile art. 37 alin. (13) din Legea nr. 7/1996 republicata.


 
Alin. (4) al  art. 172 a fost modificat de pct. 119 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(5) Nu este necesar consimtamantul expres al titularului tabular la radierea din cartea funciara a dreptului real, in cazul instrainarii imobilului, acesta rezultand din acordul exprimat in vederea incheierii contractului.
(6) Atunci cand, in cazurile prevazute de lege, dreptul intabulat
se stinge prin implinirea unui termen aratat in inscriere sau prin decesul persoanei fizice ori prin incetarea existentei persoanei juridice care are calitatea de titulara a inscrierii, radierea va fi operata la cererea persoanei interesate, cu exceptia cazului in care legea prevede radierea din oficiu.
ART. 173
(1) In toate cazurile in care se radiaza un drept intabulat, inscrierile privitoare la sarcini care greveaza dreptul radiat vor fi mentinute, afara numai daca legea prevede radierea acestor din urma drepturi.
(2) In situatia in care cartea funciara se sisteaza, inscrierile
privitoare la sarcini vor fi transcrise in Registrele de Transcriptiuni Si Inscriptiuni.
ART. 174
Radierea dreptului de ipoteca se efectueaza Si in baza inscrisurilor prevazute la art. 1012 din Codul de procedura civila. Radierea ipotecii va opera chiar daca aceste inscrisuri sunt supuse cailor de atac.
 
Art. 174 a fost modificat de pct. 120 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

4.3.9. Procedura inscrierii provizorii a drepturilor reale

ART. 175
Daca s-a efectuat o inscriere provizorie, se vor putea efectua noi inscrieri atat impotriva celui intabulat, cat Si impotriva celui inscris provizoriu cu privire la acelaSi drept. Radierea intabularii celui impotriva caruia s-a facut inscrierea provizorie se va efectua numai cu prilejul justificarii acesteia.
ART. 176
(1) In vederea inscrierii drepturilor de garantie asupra unei constructii viitoare, dreptul de proprietate asupra constructiei viitoare se inscrie provizoriu in baza autorizatiei de construire Si a documentatiei cadastrale.
(2) Ipoteca asupra unei constructii cu privire la care dreptul de
proprietate este inscris provizoriu este, de asemenea, supusa
inscrierii provizorii, cu exceptia situatiei prevazute de legea privind creditul ipotecar pentru investitiile imobiliare, cand ipoteca este supusa intabularii. Creditorul ipotecar va putea sa ceara inscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra constructiei Si a dreptului de ipoteca.
(3) Inscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra
constructiei se va justifica la cerere, in baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor emis in conformitate cu dispozitiile legale, ori, dupa caz, in baza hotararii judecatoreSti prin care, in lipsa acordului partilor, s-a dispus receptia la terminarea lucrarilor. Daca se justifica inscrierea dreptului de proprietate asupra constructiei, se va justifica din oficiu Si inscrierea dreptului de ipoteca.
(4) Justificarea altor inscrieri provizorii decat a celei privind
dreptul de proprietate asupra unei constructii viitoare Si a celor care depind de aceasta se face numai in baza inscrisurilor aratate la art.
899 alin. (2) Si (3) din Codul civil. Prin hotararea judecatoreasca de
validare ramasa definitiva se intelege hotararea judecatoreasca definitiva de validare a ofertei de plata urmata de consemnatiune.
(5) Justificarea inscrierii provizorii se poate efectua Si in temeiul inscrisului autentic prin care se constata indeplinita conditia suspensiva sau rezolutorie care a condus la inscrierea provizorie a dreptului. Hotararea judecatoreasca definitiva poate inlocui inscrisul autentic.
(6) Daca a fost notat un drept conventional de preemptiune, tertul cumparator poate cere inscrierea provizorie a dreptului cumparat, sub conditia suspensiva a neinregistrarii dovezii de consemnare a pretului la dispozitia vanzatorului de catre preemptor in termen de 30 de zile de la data comunicarii catre acesta din urma a incheierii de inscriere provizorie. Pentru efectuarea inscrierii provizorii nu se va cere acordul preemptorului. Incheierea prin care se dispune inscrierea provizorie se comunica din oficiu preemptorului indicat in notare.
ART. 177
(1) Inscrierea provizorie a unui drept afectat de o conditie suspensiva se va radia in conditiile art. 912 alin. (1) din Codul civil.
(2) In aplicarea art. 912 alin. (2) din Codul civil, inscrierea
provizorie a unui drept afectat de o conditie rezolutorie se va justifica din oficiu dupa 10 ani de la efectuarea in cartea funciara a acestei operatiuni, daca nu s-a cerut radierea dreptului inscris sub o asemenea modalitate, consecinta fiind intabularea dreptului de proprietate in favoarea celui inscris provizoriu.
 
Art. 177 a fost modificat de pct. 121 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

4.3.10. Notarea/radierea actelor Si faptelor juridice

ART. 178
(1) Inscrierile in vechile registre de publicitate imobiliara se efectueaza in cazurile Si conditiile prevazute de art. 40 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 republicata.

Art. 178 a fost modificat de pct. 122 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 179
(1) Notarea punerii sub interdictie judecatoreasca sau a ridicarii acestei masuri conform art. 902 alin. (2) pct. 1 din Codul civil se face in temeiul hotararii judecatoreSti definitive de punere sub interdictie sau de ridicare a masurii punerii sub interdictie, comunicata din oficiu de catre instanta judecatoreasca ori depusa de catre persoana interesata.
(2) Notarea cererii de declarare a mortii sau a cererii de anulare ori de rectificare a hotararii judecatoreSti declarative de moarte se va face in baza unui exemplar original al cererii purtand viza de
inregistrare a instantei sau a copiei legalizate a cererii inregistrate la instanta, depusa de catre persoana interesata sau transmisa de catre instanta de judecata sesizata cu solutionarea cererii.
(3) Decesul persoanei fizice, constatat judiciar, anularea hotararii declarative de moarte Si rectificarea acesteia se noteaza in temeiul unei copii legalizate a hotararii judecatoreSti definitive prin care s-a declarat decesul sau s-a anulat ori s-a rectificat hotararea declarativa de moarte, depusa de persoana interesata ori transmisa de catre instanta de judecata care a pronuntat hotararea ramasa
definitiva.
ART. 180
Notarea calitatii de bun comun conform art. 902 alin. (2) pct. 3 din Codul civil se va face in baza copiei legalizate a certificatului de casatorie, daca din continutul acestuia, corelat cu situatia juridica a imobilului descrisa in cartea funciara, rezulta ca imobilul s-a dobandit in timpul casatoriei Si ca nu face parte din categoria bunurilor proprii ale sotului al carui drept este intabulat in cartea funciara.
ART. 181
(1) Notarea in cartea funciara a conventiei matrimoniale conform art. 902 alin. (2) pct. 4 din Codul civil se va efectua in baza acesteia.
(2) Notarea in cartea funciara a modificarii sau a inlocuirii
conventiei matrimoniale se va efectua in baza conventiei sotilor prin care aceStia inlocuiesc regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial sau il modifica, incheiata conform art. 369 din Codul Civil.
(3) Radierea notarii din cartea funciara a conventiei matrimoniale
se efectueaza fie in baza conventiei de lichidare incheiata in forma autentica notariala sau in baza hotararii judecatoreSti prin care instanta pronunta separatia de bunuri conform art. 370-371 din Codul Civil, fie in baza actului voluntar sau a hotararii judecatoreSti de partaj.
(4) In situatia conventiilor matrimoniale in care s-a stipulat o
clauza de preciput, dreptul de proprietate se intabuleaza in favoarea sotului beneficiar in baza certificatului de moStenitor intocmit in urma decesului sotului dispunator. Ca efect al clauzei de preciput se transfera dreptul real imobiliar in patrimoniul sotului beneficiar.


ART. 182
(1) Notarea destinatiei de locuinta a familiei conform art. 902 alin. (2) pct. 5 din Codul civil se poate face, la cererea oricaruia dintre soti, cu privire la imobilul ce face obiectul dreptului de proprietate intabulat in beneficiul unuia dintre soti ori al unui drept de folosinta izvorat dintr-un contract de inchiriere, notat in cartea funciara in beneficiul unuia dintre soti, chiar daca sotul care
solicita notarea nu este cel indicat in cartea funciara drept
proprietar sau locatar. Notarea se va efectua in baza declaratiei in forma autentica din care sa rezulte ca imobilul inscris in cartea funciara este locuinta comuna a sotilor sau locuinta sotului la care se afla copiii.
(2) Notarea destinatiei de locuinta a familiei se va putea face Si atunci cand solicitantul sau sotul acestuia este titularul unui drept de uzufruct sau de abitatie asupra locuintei, intabulat in cartea funciara, ori titularul unui drept de folosinta izvorat dintr-un contract de comodat. In acest ultim caz, notarea destinatiei de locuinta a familiei va arata Si imprejurarea ca imobilul este detinut in temeiul unui contract de comodat, facandu-se mentiune Si despre durata comodatului sau, dupa caz, despre perioada nedeterminata a comodatului.
(3) Destinatia de locuinta a familiei se va nota in cartea funciara numai daca sotii au o locuinta comuna ori, in lipsa de locuinta comuna, daca aceStia au copii care locuiesc impreuna cu unul dintre soti.
(4) Pentru notarea destinatiei de locuinta a familiei, sotul solicitant va prezenta certificatul de casatorie, in copie legalizata, precum Si dovada faptului ca sotii au locuinta in imobilul cu privire la care se solicita notarea ori, dupa caz, ca in acel imobil locuieSte unul dintre soti, impreuna cu copiii. Dovada locuintei se va face in conditiile art. 90-95 din Codul civil privind dovada domiciliului Si a reSedintei. Daca folosinta locuintei se exercita in temeiul unui contract de comodat, se va prezenta Si inscrisul constatator al comodatului, in forma autentica sau sub semnatura privata, in original sau in copie legalizata.
(5) Niciunul dintre soti, chiar daca este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuintei familiei Si nici nu poate incheia acte prin care ar fi afectata folosinta acesteia fara consimtamantul scris al celuilalt sot.
(6) Radierea notarii din cartea funciara a destinatiei unui imobil de locuinta a familiei se va efectua in baza declaratiei in forma autentica din care sa rezulte ca imobilul inscris in cartea funciara nu mai este locuinta comuna a sotilor sau in baza hotararii judecatoreSti prin care s-a pronuntat divortul sotilor Si, dupa caz, incredintarea copiilor.
ART. 183
(1) Notarea in cartea funciara a locatiunii prevazuta de art. 902 alin. (2) pct. 6 din Codul civil se efectueaza pe baza contractului de locatiune, in forma ceruta de lege pentru validitatea actului respectiv, in original sau copie legalizata.
(2) Pentru notarea locatiunii este necesar ca din cuprinsul cartii
funciare, corelat cu continutul contractului de locatiune a carui notare se cere, sa rezulte ca locatorul este titularul unui drept care ii permite sa constituie locatarului un drept de folosinta asupra imobilului, astfel cum sunt drepturile de proprietate sau de uzufruct ori dreptul de folosinta izvorat dintr-o alta locatiune. Daca locatorul este altul decat proprietarul imobilului, solicitantul va prezenta Si titlul dreptului locatorului, in forma ceruta pentru validitatea
actului respectiv, in original sau in copie legalizata. Cererea de
notare a locatiunii se va respinge daca prin actul care constituie titlul dreptului locatorului i s-a interzis acestuia locatiunea ori, dupa caz, sublocatiunea. In caz de interdictie partiala, locatiunea sau sublocatiunea se va putea nota in masura in care nu a fost interzisa.
(3) Regulile privitoare la notarea locatiunii se vor aplica Si in
caz de cesiune a contractului de locatiune ori a dreptului de folosinta al locatarului. Cererea de notare a cesiunii locatiunii se va respinge daca prin actul care constituie titlul dreptului locatorului i s-a interzis acestuia sa cedeze locatiunea. In caz de interdictie partiala, cesiunea locatiunii se va putea nota in masura in care nu a fost interzisa.
(4) Intrucat arenda este o forma de locatiune a bunurilor agricole, contractul de arenda se va nota in cartea funciara.
(5) Radierea notarii locatiunii se efectueaza in urmatoarele situatii:
a) la implinirea termenului stipulat in contract, la cererea oricareia dintre parti;
b) inainte de termenul stipulat in contract sau in cazul locatiunilor facute fara determinarea duratei, prin acordul scris al partilor sau al succesorilor in drepturi ai acestora ori, in lipsa acestuia, in baza hotararii judecatoreSti definitive.
ART. 184
(1) Notarea aportului dreptului de folosinta asupra unui imobil la patrimoniul unei societati, conform art. 902 alin. (2) pct. 7 din Codul civil, se efectueaza in baza inscrisului doveditor al acestui fapt juridic (hotararea adunarii generale a asociatiilor/decizia asociatului unic) Si a rezolutiei directorului oficiului registrului comertului sau a persoanei desemnate.
(2) Radierea acestei notari din cartea funciara se va efectua in baza in baza inscrisului doveditor al scoaterii din patrimoniul societatii a aportului de folosinta a bunului imobil la capitalul social al societatii (hotararea adunarii generale a asociatiilor/decizia asociatului unic/hotarare judecatoreasca) Si a rezolutiei directorului oficiului registrului comertului sau a persoanei desemnate.
ART. 185
(1) Clauza de inalienabilitate Si interdictia conventionala de grevare se noteaza la cerere conform art. 628 Si 902 alin. (2) pct. 8 din Codul civil, atunci cand sunt prevazute intr-un testament sau intr- un contract translativ de proprietate.
(2) Clauza de inalienabilitate Si interdictia de grevare se noteaza
in temeiul certificatului de moStenitor insotit de testamentul autentic sau olograf ori al testamentului privilegiat in care aceste clauze sunt prevazute expres, precum Si, dupa caz, in temeiul contractului translativ incheiat in forma autentica.
(3) Clauza de inalienabilitate Si interdictia de grevare se noteaza numai daca se realizeaza intabularea, inscrierea provizorie sau, dupa caz, notarea in baza actului in care acestea sunt prevazute.
(4) Clauza de inalienabilitate precum Si interdictia de grevare se noteaza numai daca in actul in temeiul caruia se solicita inscrierea este prevazuta durata inalienabilitatii sau a interdictiei de grevare, care nu poate depaSi 49 de ani. Notarea se va face pentru durata astfel aratata in act, iar daca aceasta depaSeSte 49 de ani, notarea se va
face pentru o durata de 49 de ani.
(5) In vederea solutionarii cererii de notare a clauzei de inalienabilitate sau a interdictiei de grevare, registratorul nu examineaza cerinta existentei unui interes serios Si legitim, ci numai cerintele privind forma actului in care s-a prevazut interdictia Si a termenului.
(6) Notarea clauzei de inalienabilitate sau a interdictiei de grevare se radiaza la cerere, dupa implinirea termenului aratat in notare.
(7) Notarea se poate radia Si mai inainte de implinirea acestui termen:
a) daca prin hotarare judecatoreasca definitiva s-a desfiintat actul juridic care a stat la baza intabularii dreptului;
b) concomitent cu radierea din cartea funciara a antecontractului sau a pactului de optiune;
c) in orice alte cazuri, daca exista acordul la radiere al creditorului obligatiei de a nu instraina sau de a nu greva, exprimat in forma autentica.
(8) Creditorul caruia i s-a admis actiunea revocatorie poate cere
notarea inalienabilitatii bunului care a facut obiectul actului revocat pana la momentul incetarii executarii silite asupra debitorului sau. In acest caz, notarea se face in temeiul copiei legalizate a hotararii judecatoreSti definitive de admitere a actiunii revocatorii. Notarea astfel efectuata se poate radia la cerere, in temeiul incheierii executorului judecatoresc prin care se constata incetarea urmaririi silite sau cu acordul creditorului, exprimat prin inscris in forma autentica, ori in alte cazuri prevazute de lege.
ART. 186
Obligatiile de a nu face: interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezlipire, alipire, construire, demolare, restructurare Si amenajare se noteaza din oficiu atunci cand sunt prevazute intr-un contract de ipoteca. Radierea acestora se efectueaza concomitent cu radierea dreptului de ipoteca.
ART. 187
(1) in situatia unei vanzari imobiliare cu rezerva proprietati pana la plata integrala a pretului, la cerere, operatiunea este supusa notarii in temeiul contractului de vanzare incheiat in forma autentica, cu aratarea pretului sau a restului de pret conform art. 1684 din Codul civil. Pentru autentificarea contractului de vanzare-cumparare cu rezerva proprietatii notarul public va solicita extras de carte
funciara de informare.

Alin. (1) al  art. 187 a fost modificat de pct. 123 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Notarea se va radia din oficiu, concomitent cu intabularea dreptului de proprietate in favoarea cumparatorului sau la cererea vanzatorului, in baza hotararii judecatoreSti definitive, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata a pretului.
(3) Intabularea dreptului de proprietate al cumparatorului se efectueaza in baza declaratiei autentice a vanzatorului, prin care acesta confirma stingerea obligatiei de plata a pretului, a hotararii judecatoreSti definitive care dispune in acest sens sau in baza actului emis de executorul judecatoresc, care atesta stingerea obligatiei. Pentru autentificarea declaratiei notarul public va solicita extras de carte funciara de autentificare.
 
Alin. (3) al  art. 187 a fost modificat de pct. 124 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 188
(1) Dreptul de revocare sau de denuntare unilaterala a contractului prevazut de art. 902 alin. (2) pct. 10 din Codul civil se noteaza in baza inscrisului constatator al contractului supus revocarii sau denuntarii, in forma ceruta de lege pentru validitatea acestui
contract. Acest drept se va nota numai daca este expres prevazut in contract, cu exceptia situatiei in care contractul cu executare succesiva sau continua este incheiat pe durata nedeterminata, precum Si a altor cazuri in care dreptul de revocare sau de denuntare unilaterala a contractului rezulta din lege.
(2) Daca dreptul de denuntare unilaterala a contractului s-a conferit uneia sau ambelor parti cu titlu oneros, notarea va indica Si prestatia stipulata in schimbul acestui drept, afara numai daca dreptul de denuntare priveSte un contract cu executare succesiva incheiat pe durata nedeterminata.
(3) In afara altor cazuri prevazute de lege, notarea dreptului de
revocare sau de denuntare unilaterala a contractului se radiaza din cartea funciara, la cerere, in baza inscrisului in forma autentica care constata, in mod expres, exercitarea dreptului ori renuntarea la drept de catre titularul sau sau in baza copiei legalizate a hotararii judecatoreSti prin care dreptul a fost desfiintat sau prin care s-a constatat exercitarea dreptului ori renuntarea la drept.
ART. 189
(1) Notarea declaratiei de rezolutiune sau de reziliere prevazute de art. 902 alin. (2) pct. 11 din Codul civil se face la cerere, in baza inscrisului constatator al declaratiei creditorului in forma autentica. Radierea acestei notari se va face la cerere, in baza declaratiei in forma autentica a titularului tabular, ori a hotararii judecatoreSti definitive prin care s-a constatat nevalabilitatea
declaratiei de rezolutiune sau de reziliere sau s-a dispus desfiintarea
contractului.
(2) Pactul comisoriu se noteaza, la cerere, sub conditia inscrierii in cartea funciara a dreptului afectat de pactul comisoriu, in baza inscrisului constatator al contractului in care acesta a fost inserat. In afara altor cazuri prevazute de lege, notarea pactului comisoriu se va radia, la cerere, in baza:
a) declaratiei in forma autentica a partilor;
b) hotararii judecatoreSti definitive prin care s-a constatat nevalabilitatea pactului comisoriu sau prin care acesta a fost anulat.
Notarea pactului comisoriu se va radia, din oficiu, concomitent cu radierea drepturilor reale inscrise in baza contractului in care pactul comisoriu a fost inserat.
ART. 190
(1) Notarea unui antecontract in cartea funciara conform art. 906
Codul civil se poate efectua oricand in termenul stipulat pentru incheierea contractului dar nu mai tarziu de 6 luni de la data expirarii acestui termen. Mentionarea in antecontract a termenului in care urmeaza a fi incheiat contractul este obligatorie sub sanctiunea respingerii cererii de notare.
(1^1) Notarea antecontractelor avand ca obiect promisiunea de a
transfera dreptul de proprietate asupra unitatii individuale dintr-un condominiu - bun viitor - este conditionata de mentionarea cotei parti determinate/determinabila din dreptul de proprietate asupra terenului aferent unitatii individuale identificata prin numar de apartament Si etaj.
 
Alin. (1^1) al art. 190 a fost introdus de pct. 125 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(1^2) Notarea antecontractelor avand ca obiect promisiunea de a transfera dreptul de proprietate asupra unitatii individuale dintr-un condominiu - bun viitor - se preia doar in cartea funciara a unitatii individuale corespunzatoare, potrivit mentiunilor din actul de apartamentare.
 
Alin. (1^2) al art. 190 a fost introdus de pct. 126 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Notarea antecontractului se va radia din oficiu, in conditiile art. 906 alin. (3) din Codul civil. Radierea notarii antecontractului se va efectua la cerere, in baza urmatoarelor inscrisuri:
a) acordul partilor exprimat in forma autentica;
b) hotarare judecatoreasca definitiva.
 
Alin. (2) al  art. 190 a fost modificat de pct. 127 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) Notarea in cartea funciara a pactului de optiune se poate efectua pana la expirarea termenului pentru exercitarea optiunii. Daca partile nu au convenit un termen de exercitare a optiunii, acesta poate fi stabilit de instanta prin ordonanta preSedintiala, caz in care se va anexa cererii de notare a pactului de optiune Si aceasta hotarare judecatoreasca.
(4) Pactul de optiune trebuie incheiat in forma prevazuta de lege pentru contractul pe care partile urmaresc sa-l incheie Si va cuprinde toate elementele acestui act juridic.
(5) Notarea pactului de optiune se radiaza din oficiu la implinirea termenului de exercitare a optiunii daca, pana la acest moment, nu se inregistreaza la biroul de carte funciara cererea de intabulare sau de inscriere provizorie intemeiata pe declaratia de acceptare in forma autentica a beneficiarului optiunii.
(6) Se radiaza din oficiu notarea pactului de optiune concomitent
cu intabularea dreptului in favoarea beneficiarului pactului de optiune dispusa in baza declaratiei de acceptare in forma autentica. La incheierea declaratiei de acceptare, notarul public solicita un extras de carte funciara pentru autentificare.
ART. 191
(1) Dreptul conventional de preemptiune prevazut de art. 902 alin. (2) pct. 13 din Codul civil se noteaza in baza inscrisului constatator al actului juridic prin care a fost constituit dreptul, intocmit in forma autentica.
(2) Daca dreptul conventional de preemptiune a fost constituit pentru un anumit termen, notarea va indica obligatoriu Si acest termen.
(3) Radierea notarii dreptului de preemptiune conventionala se va efectua, la cerere, in urmatoarele cazuri:
a) la decesul preemptorului, in cazul in care dreptul de preemtiune nu a fost constituit pe un anumit termen;
b) la expirarea termenului de 5 ani de la data constituirii, in cazul in care preemptorul a decedat iar partile au prevazut un termen mai lung.
c) la expirarea termenului pentru care a fost constituit.
(4) Radierea notarii dreptului de preemptiune conventionala se va efectua, din oficiu, in urmatoarele cazuri:
a) la intabularea dreptului de proprietate in baza contractului de
vanzare incheiat cu preemptorul;
b) in cazul justificarii inscrierii provizorii sub conditie suspensiva a tertului achizitor, respectiv daca preemptorul nu a facut notificarea in termen de 30 de zile de la comunicarea incheierii prin care s-a dispus inscrierea. In acest caz dreptul de preemtiune se va radia concomitent cu intabularea dreptului de proprietate in favoarea tertului achizitor.
ART. 192
(1) Notarea intentiei de a instraina sau de a ipoteca se efectueaza la cererea proprietarului tabular, in baza declaratiei unilaterale a acestuia incheiata in forma autentica care trebuie sa indice persoana
in beneficiul careia se intentioneaza instrainarea, respectiv ipotecarea, precum Si, in acest din urma caz, suma a carei plata face obiectul obligatiei pentru care se intentioneaza constituirea ipotecii. Notarea intentiei trebuie sa indice anul, luna Si ziua in care iSi pierde efectul, respectiv trei luni de la data inregistrarii cererii.
(2) Radierea intentiei de instrainare Si ipotecare a imobilului, notata in cartea funciara, al carei efect a incetat prin expirarea termenului legal de trei luni, se poate efectua fie la cererea titularului tabular, fie din oficiu, cu prilejul solutionarii unei cereri de inscriere in acea carte funciara, fara plata unui tarif.
ART. 193
(1) Schimbarea rangului ipotecii se va nota in temeiul conventiei creditorilor, incheiata in forma autentica. Schimbarea rangului se va nota in limita creantei garantate cu ipoteca de rang preferat, iar daca valoarea acesteia este inferioara valorii creantei garantate cu ipoteca de rang inferior, aceasta din urma iSi va pastra rangul pentru diferenta, facandu-se mentiune despre aceasta in notare.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator Si
cesiunii rangului ipotecii de catre un creditor ipotecar catre un
altul. In aceasta situatie, ipoteca inscrisa in beneficiul creditorului caruia i se cedeaza rangul va primi rangul superior al ipotecii
inscrise in beneficiul creditorului care cedeaza rangul, iar aceasta din urma ipoteca va primi rangul inferior al primei ipoteci, chiar in lipsa unei stipulatii exprese in acest sens in conventia autentica de cesiune a rangului.
(3) Daca se noteaza cesiunea sau schimbul rangului ipotecilor
imobiliare, registratorul nu va opera vreo modificare in inscrierile privitoare la garantiile sau drepturile unor creditori care nu au consimtit la cesiune sau la schimb, potrivit mentiunilor din conventia autentica de cesiune sau de schimb al rangului.
(4) Constituirea ipotecii mobiliare asupra creantei garantate cu o
ipoteca imobiliara se noteaza in baza conventiei de constituire a ipotecii, in forma autentica sau sub semnatura privata.
(5) In cazul cand creanta poprita este garantata cu ipoteca sau cu
alta garantie reala, creditorul popritor poate cere notarea popririi in cartea funciara, in baza unei copii certificate de executorul judecatoresc de pe adresa de infiintare a popririi.
(6) Radierea notarii popririi se efectueaza in baza:
a) adresei de desfiintare a popririi emise de executorul judecatoresc;
b) incheierii definitive a instantei de executare.
ART. 194
Deschiderea procedurii insolventei, ridicarea dreptului de administrare al debitorului Si inchiderea procedurii se vor nota, la cerere, in baza hotararii judecatoreSti definitive prin care s-au dispus aceste masuri.
ART. 195
(1) Sechestrul asupra imobilului prevazut de art. 797 alin. (3) din
Codul de procedura civila se va nota in temeiul incheierii judecatoreSti executorii prin care a fost incuviintata aceasta masura, Si se radiaza la cerere in baza adresei executorului judecatoresc sau a hotararii judecatoreSti.
 
Alin. (1) al  art. 195 a fost modificat de pct. 128 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Sechestrul asigurator prevazut de Codul de procedura fiscala asupra imobilului se va nota in temeiul procesului-verbal intocmit de organul de executare Si se radiaza la cerere, in baza acordului creditorului cuprins intr-o decizie emisa de organul care l-a dispus.
 
Alin. (2) al  art. 195 a fost modificat de pct. 129 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) Urmarirea imobilului, a fructelor sau a veniturilor sale se va nota la cererea executorului judecatoresc, in baza incheierii de incuviintare a urmaririi silite, in copie certificata de acesta. Cererea de notare a urmaririi imobilului va mentiona datele de identificare ale imobilului, respectiv numarul cadastral/topografic Si de carte funciara, in situatia in care aceasta este deschisa. Notarea
urmaririi imobilului poate fi efectuata in Registrele de Transcriptiuni
Si Inscriptiuni, pana la deschiderea cartilor funciare pentru imobilele urmarite. In aceasta situatie, in vederea efectuarii operatiunii solicitate, se va face dovada verificarii existentei cartii funciare cu privire la imobilul in cauza, prin solicitarea in prealabil a certificatului privind identificarea nr. topografic/cadastral Si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului.
(4) Prin incheiere, registratorul de carte funciara va dispune
notarea, cu indicarea creditorului urmaritor Si a sumei pentru care se face executarea.
(5) Masura asiguratorie dispusa in conditiile art. 249 din Codul de procedura penala se va nota in cartea funciara in baza actului prin
care aceasta a fost dispusa, respectiv ordonanta emisa de procuror, hotararea instantei de judecata sau certificat de grefa care cuprinde solutia pronuntata. Radierea de efectueaza in baza ordonantei emise de procuror sau a hotararii judecatoreSti care dispune ridicarea masurii asiguratorii.
 
Alin. (5) al  art. 195 a fost modificat de pct. 130 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 196
(1) Actiunea in rectificare, in justificare sau in prestatie tabulara se noteaza fie la cererea partii interesate, fie la sesizarea instantei de judecata. Notarea se va face in baza copiei actiunii avand Stampila Si numarul de inregistrare ale instantei sau a certificatului de grefa care identifica obiectul procesului, partile Si imobilul. Notarea se va radia in baza:
a) dovezii stingerii definitive a litigiului, constatata prin hotarare judecatoreasca sau certificat de grefa;
b) declaratiei autentice de renuntare la dreptul dedus judecatii,
insotita de dovada inregistrarii la instanta judecatoreasca investita cu solutionarea cauzei.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator in ceea ce priveSte:
a) notarea actiunii in revendicare, a actiunilor confesorii sau
negatorii privitoare la drepturile reale principale care poarta asupra imobilelor inscrise in cartea funciara;
b) notarea actiunii de partaj;
c) notarea actiunilor in ineficacitatea actelor juridice constitutive, translative, modificatoare sau extinctive de drepturi reale asupra imobilelor inscrise in cartea funciara, astfel cum sunt actiunea in constatarea nulitatii sau in anulare, actiunea in rezolutiune, actiunea in revocarea donatiei sau actiunea in simulatie;
d) notarea actiunilor privitoare la predarea unui bun imobil sau la executarea unei alte obligatii, daca obiectul prestatiei este un imobil inscris in cartea funciara;
e) notarea actiunilor posesorii sau a altor actiuni privitoare la
fapte Si alte raporturi juridice in legatura cu imobilele inscrise in cartea funciara.
ART. 197
(1) Punerea in miScare a actiunii penale pentru o inscriere in cartea funciara savarSita printr-o fapta prevazuta de legea penala se noteaza, la cerere, in baza ordonantei procurorului prin care s-a dispus punerea in miScare a actiunii penale ori extinderea actiunii penale.
(2) Radierea notarii prevazute la alin. (1) se efectueaza la
cerere, in baza ordonantei procurorului prin care s-a dispus clasarea sau renuntarea la urmarirea penala sau in baza hotararii judecatoreSti definitive de condamnare, enuntare la aplicarea pedepsei, amanarea aplicarii pedepsei, achitare sau incetare a procesului penal.
 
Art. 197 a fost modificat de pct. 131 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 198
(1) Incapacitatea sau restrangerea prin efectul legii a capacitatii de exercitiu se poate nota in cartea funciara la cererea reprezentantului sau a ocrotitorului legal ori a minorului insuSi, in baza copiei legalizate a certificatului de naStere sau a cartii de identitate care atesta varsta incapabilului. Radierea se va face la cererea persoanei interesate, dupa dobandirea capacitatii depline de exercitiu prin implinirea varstei de 18 ani de catre cel la care se refera notarea, potrivit mentiunilor din cartea funciara. Radierea se
va putea face, la cererea persoanei interesate, Si mai inainte de acest moment, in baza certificatului de casatorie care face dovada casatoriei minorului inainte de implinirea varstei de 18 ani.
(2) Restrangerea prin efectul legii a capacitatii de folosinta a persoanei juridice fara scop lucrativ se poate nota, la cerere, in temeiul actului de constituire sau al statutului din care rezulta scopul persoanei juridice. Notarea va indica acest scop Si va cuprinde mentiunea ca persoana juridica fara scop lucrativ la care se refera notarea poate avea doar drepturile Si obligatiile civile care sunt necesare pentru realizarea scopului astfel mentionat.
ART. 199
(1) Declaratia de utilitate publica in vederea exproprierii unui imobil inscris in cartea funciara se poate nota la cererea Guvernului, a consiliului judetean, a consiliului local sau a Consiliului General
al Municipiului Bucuresti ori a altei autoritati publice care, potrivit unei norme speciale, reprezinta statul sau unitatea administrativ- teritoriala in procedura de expropriere, in temeiul hotararii de declarare a utilitatii publice, adoptata de Guvern, de consiliul judetean, consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
(2) In afara altor cazuri prevazute de lege, notarea declaratiei de
utilitate publica se poate radia, la cererea persoanei interesate, in temeiul hotararii judecatoreSti definitive de desfiintare a actului administrativ de declarare a utilitatii publice, in temeiul actului administrativ prin care s-a revocat actul de declarare a utilitatii publice, in temeiul hotararii judecatoreSti definitive de expropriere sau din oficiu ca urmare a intabularii dreptului de proprietate publica in folosul expropriatorului.
ART. 200
Natura juridica de bun mobil prin anticipatie conform art. 540 din Codul civil se noteaza in cartea funciara, la cerere, in baza inscrisului constatator al actului juridic care cuprinde vointa partii sau a partilor de a privi bunul ca avand natura mobiliara, in vederea detaSarii, astfel cum este contractul de vanzare a unor materiale incorporate intr-o constructie sau a unor bogatii ale solului ori subsolului. Pentru notare, inscrisul va imbraca forma ceruta de lege pentru validitatea actului constatat.
ART. 201
(1) Contractele de administrare a coproprietatii sau a cotitularitatii asupra unui alt drept real principal conform art. 644,
645 Cod civil se noteaza in cartea funciara in temeiul inscrisului constatator in forma autentica. Registratorul admite cererea de notare numai daca din cuprinsul inscrisului rezulta ca la incheierea contractului de administrare Si-au dat acordul toti coproprietarii/cotitularii intabulati in cartea funciara, personal sau prin reprezentare. Cu toate acestea, cererea de notare poate fi admisa chiar daca din inscrisul constatator nu rezulta existenta acordului tuturor coproprietarilor/cotitularilor, exprimat personal sau prin reprezentare, daca cererea de notare este formulata de catre coproprietarul/cotitularul nesemnatar ori daca se inregistreaza la biroul teritorial Si declaratia de ratificare a contractului de administrare, facuta de coproprietarul/cotitularul nesemnatar, in forma autentica.
(2) Declaratia de denuntare a contractului de administrare se noteaza in baza inscrisului constatator al actului unilateral de denuntare, in forma autentica.
(3) In afara altor cazuri prevazute de lege, notarea contractului
de administrare a coproprietatii/cotitularitatii se va putea radia, la cerere, daca dreptul aflat in coproprietate/cotitularitate este ulterior intabulat in beneficiul unui titular unic, precum Si in cazul in care se noteaza declaratia de denuntare unilaterala a contractului de administrare.
ART. 202
(1) Obligatiile care incumba proprietarului fondului aservit pentru asigurarea uzului Si utilitatii fondului dominant conform art. 759 din Codul civil se noteaza in cartea funciara in baza inscrisului autentic de constituire a servitutii ori in baza hotararii judecatoreSti definitive. Notarea astfel efectuata va fi pastrata chiar daca, ulterior, dreptul de proprietate asupra fondului dominant sau asupra fondului aservit este intabulat in beneficiul unor alte persoane.
(2) Notarea obligatiilor prevazute la alin. (1) se va face doar daca este intabulat Si dreptul de servitute corespunzator.
(3) In afara altor cazuri prevazute de lege, notarea obligatiilor
prevazute la alin. (1) se va putea radia, la cerere, daca se radiaza intabularea dreptului de servitute.
ART. 203
(1) Sarcina instituitului donatar sau legatar de a administra bunul imobil care face obiectul liberalitatii Si de a-l transmite, la decesul sau, substituitului desemnat de catre dispunator, se noteaza in cartea funciara in baza certificatului de moStenitor sau in baza donatiei incheiate in forma autentica.
(2) In afara altor cazuri prevazute de lege, notarea sarcinii prevazute la alin. (1) poate fi radiata la cerere ca urmare a intabularii, in beneficiul substituitului, a dreptului care a facut obiectul substitutiei fideicomisare.
ART. 204
(1) Calitatea de monument istoric sau sit arheologic a unui imobil se noteaza, la cererea persoanei interesate, in baza ordinului de clasare emis de ministrul culturii Si al cultelor Si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I conform  art. 16 din Legea nr.
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu
modificarile Si completarile ulterioare.
(2) In sensul alin. (1), indiferent de persoana obligata, potrivit legii, sa indeplineasca formalitatea de publicitate, sunt socotite persoane interesate care pot cere notarea calitatii de monument istoric, nelimitativ, proprietarul imobilului, inscris in cartea
funciara, titularii altor drepturi reale, Guvernul Romaniei, Ministerul Culturii Si al Cultelor Si directiile pentru cultura, culte Si patrimoniu cultural judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, Comisia Nationala de Arheologie, Comisia Nationala a Muzeelor Si Colectiilor, precum Si asociatiile Si fundatiile care au ca obiect de activitate protejarea monumentelor istorice, potrivit legii sau actului constitutiv.
(3) In afara altor cazuri prevazute de lege, notarea calitatii de
monument istoric se poate radia din cartea funciara, la cerere, in baza ordinului de declasare al ministrului culturii Si al cultelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.
ART. 205
(1) Calitatea de arie naturala protejata se noteaza la cerere, in baza documentatiei cadastrale, conform legii sau a ordonantei Guvernului, a hotararii Guvernului, a ordinului emis de conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului Si a padurilor, sau a hotararii consiliului local sau judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti actului normativ prin care a fost instituita regimul de arie naturala.
(2) In functie de natura actului prin care s-a instituit regimul de arie naturala protejata, notarea indica Si calitatea de sit natural al patrimoniului natural universal, de rezervatie Stiintifica, parc national, monument al naturii, rezervatie naturala, parc natural, zona umeda de importanta internationala, rezervatie a biosferei, geoparc, arie speciala de conservare, arie de protectie speciala avifaunistica, sit de importanta comunitara sau arie naturala protejata de interes judetean ori local, potrivit dispozitiilor  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei Si faunei salbatice, cu modificarile Si completarile ulterioare.
(2) Calitatea de coridor ecologic se noteaza la cerere, in baza
ordinului emis de conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului Si padurilor.
ART. 206
(1) Existenta contractelor de imprumut Si a conventiilor de fideiusiune in conditiile  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu
finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, cu modificarile Si completarile ulterioare, se noteaza in partea a III-a a cartii funciare a imobilului supus reabilitarii termice, in baza inscrisurilor constatatoare ale conventiilor respective, incheiate in forma autentica sau sub semnatura privata.
(2) In afara altor cazuri prevazute de lege, radierea notarii prevazute la alin. (1) se poate dispune, la cerere, in baza chitantei liberatorii care atesta plata integrala a obligatiei sau a altui inscris care, potrivit legii, constata un mod de stingere a obligatiei nascute din contractul de credit sau din conventia de fideiusiune.
ART. 207
(1) Faptul ca terenul agricol pe care se infiinteaza perdele de protectie forestiera este supus procedurilor de impadurire conform  art.
7 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, republicata se noteaza in cartea funciara, la cererea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, prin structurile
silvice teritoriale ale acesteia, in baza actului administrativ care il identifica prin numar cadastral Si numar de carte funciara.
(2) In afara altor cazuri prevazute de lege, radierea notarii prevazute la alin. (1) se face la cererea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, prin structurile silvice teritoriale, in temeiul dovezii de finalizare a procedurii sau de renuntare la efectuarea investitiilor.
ART. 208
(1) Exceptiile pe care debitorul cedat le-ar fi putut opune cedentului unei creante garantate cu o ipoteca imobiliara pentru cauze anterioare notificarii sau acceptarii cesiunii creantei ipotecare Si pe care intelege sa le opuna cesionarului se pot nota in cartea funciara
la cererea debitorului cedat. Exceptiile care fac obiectul notarii vor fi mentionate in cererea de inscriere prin indicarea cel putin a obiectului, a temeiului Si a efectului lor, de exemplu, prin indicarea compensatiei legale, a izvorului creantei opuse in compensatie Si a sumei pana la care compensatia a operat.
(2) Registratorul admite cererea de notare doar daca aceasta a fost
inregistrata la biroul de carte funciara in termen de o luna de la comunicarea catre debitorul cedat a incheierii prin care s-a incuviintat intabularea ipotecii creantei cesionate in beneficiul creditorului cesionar, potrivit dovezii de comunicare.
(3) In afara altor cazuri prevazute de lege, notarea exceptiilor debitorului cedat se radiaza la cerere, in temeiul hotararii judecatoreSti definitive prin care s-a constatat netemeinicia exceptiilor notate.
ART. 209
(1) Notarea prevazuta la art. 18 lit. j) al prezentului regulament se face la cererea primarului comunei, al oraSului sau al municipiului ori la cererea primarului general al Municipiului Bucuresti, in baza originalului sau a unei copii legalizate a notificarii sau a deciziei de interventie.
(2) Notarile prevazute la art. 18 lit. k) al prezentului regulament
se fac la cererea primarului, a consiliului local sau a Consiliului general al Municipiului Bucuresti, in baza contractului de credit avand ca obiect finantarea lucrarilor de consolidare a cladirilor, din transferuri de la bugetul de stat sau din bugetul local, ori, dupa caz, in baza procesului-verbal intocmit de primar prin care se constata refuzul proprietarului de a incheia contractul, stabilindu-se totodata cuantumul sumelor acordate cu titlul de credite de la bugetul de stat sau local Si modalitatea de restituire a acestora.
(3) In afara altor cazuri prevazute de lege, notarile prevazute la alin. (1) Si (2) se radiaza, la cerere, in baza chitantei liberatorii care atesta plata integrala a obligatiilor de rambursare a creditelor acordate prin transferuri de la bugetul de stat sau de la bugetul local ori a unui alt inscris care, potrivit legii, constata un mod de
stingere a acestor obligatii.
(4) Notarea dreptului de creanta Si interdictia de instrainare a constructiei inainte de rambursarea integrala a ratelor neachitate, se efectueaza potrivit  art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr.
20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al
constructiilor existente, in baza contractelor pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind executia lucrarilor de interventie.
(5) Notarea interdictiei se poate radia, la cerere, dupa implinirea unui termen de 25 de ani de la data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de consolidare, ori inainte de implinirea acestui termen, in situatia prevazuta la alin. (2) teza ultima.
ART. 210
Notarea in cartea funciara a receptiei cadastrale a propunerii de alipire ori de dezlipire se face din oficiu, in baza referatului de admitere. Radierea acestor notari se face din oficiu odata cu inscrierea actului de alipire ori de dezlipire.

4.3.11. Renuntarea la dreptul de proprietate

ART. 211
(1) In situatia renuntarii la drept a proprietarului tabular in conformitate cu art. 889 din Codul civil, in baza declaratiei de renuntare data in forma autentica notariala incheiata de un notar
public in functie in Romania, se va dispune prin incheiere radierea din cartea funciara a dreptului de proprietate al renuntatorului, concomitent cu inscrierea provizorie a dreptului de proprietate in favoarea UAT domeniul privat.


(2) Ulterior, in baza Hotararii consiliului local, se justifica inscrierea provizorie a dreptului de proprietate al unitatii administrativ-teritoriale.
 
Art. 211 a fost modificat de pct. 132 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

4.3.12. Procedura eliberarii extrasului de carte funciara Si a certificatului de sarcini

ART. 212
(1) Abrogat.
 
Alin. (1) al  art. 212 a fost abrogat de pct. 133 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Extrasele de carte funciara privind imobilele inscrise in cartile funciare in format pe hartie vor fi emise numai dupa efectuarea conversiei acestor carti in format digital de catre asistentul registrator.
ART. 213
(1) In cazul in care se solicita eliberarea unui extras de carte funciara pentru autentificare, numarul cadastral la care se refera extrasul se indisponibilizeaza pentru o perioada de 10 zile lucratoare, incepand cu data, ora Si minutul depunerii cererii Si terminand cu sfarSitul celei de-a zecea zi lucratoare.
(2) Inauntrul acestei perioade, nu se vor face inscrieri in cartea
funciara cu exceptia inscrierii intemeiata pe actul juridic pentru a carui incheiere a fost solicitat extrasul de carte funciara pentru autentificare.
(3) In aceasta perioada se pot elibera extrase pentru informare, copii certificate ale cartii funciare ori copii certificate ale inscrisurilor cu care se intregeSte cartea funciara.
 
Alin. (3) al  art. 213 a fost modificat de pct. 134 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(4) In extrasele de carte funciara pentru informare eliberate in situatia prevazuta de prezentul articol se face mentiune despre existenta cererii de eliberare a extrasului de carte funciara pentru autentificare, cu aratarea numarului Si a datei de inregistrare a cererii privind extrasul pentru autentificare, precum Si a numelui notarului public care a solicitat eliberarea extrasului.
(5) In cazul in care se solicita eliberarea unui extras de carte
funciara pentru autentificarea unui act juridic avand ca obiect o cota- parte din dreptul real, se indisponibilizeaza numai cota pentru care s- a solicitat extrasul.
(6) In perioada de indisponibilizare nu se poate elibera un alt extras de carte funciara pentru autentificare care are ca obiect acelaSi imobil sau aceeaSi cota parte.
(7) Valabilitatea extrasului de carte funciara pentru autentificare inceteaza:
a) prin implinirea termenului de valabilitate;
b) la momentul inregistrarii cererii de inscriere a actului notarial incheiat de un notar public in functie in Romania pentru care a fost eliberat;
c) la cererea notarului public care a solicitat extrasul.
(8) Cererile depuse in perioada de valabilitate a extrasului de carte funciara pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acesta a fost eliberat, se solutioneaza in conditiile alin. (2), dupa expirarea termenului de valabilitate a extrasului, in ordinea Si cu procedura prevazuta de lege.
(9) In baza extrasului de autentificare valabil, notarul public
poate efectua acte succesive doar in aceeaSi zi.
 
Alin. (9) al  art. 213 a fost modificat de pct. 135 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(10) In situatia in care termenul de blocare expira Si actul autentic pentru care s-a produs blocarea nu a fost inregistrat in registrul general de intrare, actele privitoare la acelaSi numar cadastral, inregistrate in intervalul de timp in care numarul cadastral a fost blocat, se vor solutiona.
ART. 214
Pentru dezbaterea procedurii succesorale notariale, in cazul in care imobilele care fac parte din masa succesorala sunt inscrise in cartea funciara, precum Si pentru autentificarea actelor prin care se stinge un drept real imobiliar, notarul public solicita extras de carte funciara pentru informare.
ART. 215
(1) Pentru eliberarea certificatului de sarcini, in situatia unor transferuri succesive ale dreptului de proprietate, este necesara mentionarea numelui Si prenumelui/denumirii proprietarilor anteriori, precum Si perioada in care a fost detinut de aceStia.
(2) Certificatul de sarcini se emite de catre asistentul registrator.
ART. 216
(1) Certificatul privind identificarea numarului topografic/cadastral Si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului va fi intocmit de catre asistentii registratori/referenti.
(2) Certificatul privind inscrierea imobilului in evidentele de cadastru Si carte funciara dupa datele de identificare ale acestuia va fi intocmit de catre asistentul registrator/referent pe baza referatului intocmit de inspectorul de cadastru. Cererea se solutioneaza pe flux integrat.
Art. 216 a fost modificat de pct. 136 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

4.3.13. Procedura eliberarii copiilor dupa documentele aflate in arhiva oficiului/biroului teritorial Si/sau consultarea acestora
 

ART. 217
Pentru eliberarea copiilor sau pentru incuviintarea consultarii inscrisurilor, solicitantul declara ca va prelucra eventualele date cu caracter personal de care ia cunoStinta numai cu respectarea dispozitiilor  Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal Si libera circulatie a acestor date, cu modificarile Si completarile ulterioare, precum Si ca, in cazul nerespectarii acestor dispozitii, suporta repararea, in conditiile legii, a prejudiciilor aduse titularilor de date cu caracter personal. Aceasta declaratie va fi cuprinsa in cererea-tip de consultare a inscrisurilor sau de eliberare a copiilor certificate.
ART. 218
(1) Pentru consultarea documentelor aflate in arhiva oficiului/biroului teritorial se asigura incaperi cu aceasta destinatie.
(2) Referentul de arhiva asigura consultarea acestor documente de
catre solicitanti, preocupandu-se ca nici o piesa din dosar sa nu fie sustrasa sau modificata.
(3) Este interzis accesul in arhiva al altor persoane in afara referentului care are in pastrare arhiva.

4.4. Alte proceduri de inscriere in evidentele de cadastru Si/sau carte funciara
4.4.1. Rectificarea, modificarea Si indreptarea erorilor materiale ale inscrierilor in cadastru Si cartea funciara

ART. 219
Rectificarea inscrierilor de carte funciara se face in condicile art. 907 - 908 din Codul civil.
 
Art. 219 a fost modificat de pct. 137 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 220
(1) Prin modificarea de carte funciara se intelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afecteaza esenta dreptului inscris asupra acelui imobil.
(2) Modificarea de carte funciara se poate face doar la cererea titularului dreptului de proprietate, in baza actelor doveditoare. Modificarea suprafetei inscrise in cartea funciara nu este considerata o rectificare de carte funciara.
ART. 221
(1) Indreptarea erorilor materiale se poate dispune la cererea persoanei interesate sau din oficiu.


(2) Constituie eroare materiala orice inexactitate cuprinsa intr-o inscriere in cartea funciara sau in cuprinsul incheierii, care nu produce vreun efect substantial, anume nu afecteaza existenta, intinderea sau opozabilitatea dreptului inscris sau a faptului ori a raportului juridic. Nu constituie eroare materiala neconcordanta dintre o inscriere Si situata juridica reala daca, potrivit legii, o asemenea neconcordanta reprezinta caz de rectificare sau modificare a cartii funciare.
 
Alin. (2) al  art. 221 a fost modificat de pct. 138 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) Indreptarea erorilor materiale este imprescriptibila, scutita de plata tarifului, iar incheierea motivata prin care s-a dispus indreptarea se comunica persoanelor interesate.
(4) Indreptarea din oficiu a erorilor materiale se realizeaza in temeiul unui referat de constatare a erorii materiale intocmit de catre angajatul biroului teritorial care a savarSit eroarea sau care a constatat-o in cursul solutionarii unei noi cereri.

4.4.2. Actualizarea planului cadastral

ART. 222
Planul cadastral este actualizat la cerere in cadrul lucrarilor de cadastru sporadic sau din oficiu cu prilejul efectuarii lucrarilor de cadastru sistematic.

4.4.3. Procedura privind receptia planurilor parcelare Si atribuirea numerelor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

ART. 223
Planul parcelar se intocmeSte de catre persoane autorizate, cu respectarea normelor Si regulamentelor in vigoare.
ART. 224
(1) Planul parcelar se intocmeSte la nivel de tarla, in format analogic Si digital, fiSier .cpxml astfel incat informatiile sa poata fi introduse in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara.
Tabelul parcelar se intocmeste in format analogic Si in format digital,
fiSiere tip .xls.
(2) Planul parcelar Si tabelul parcelar sunt semnate de catre preSedintele comisiei locale de fond funciar Si de catre executant.
ART. 225
(1) Etapele intocmirii planului parcelar sunt:
- documentarea prin solicitarea de informatii de la primaria locala Si de la oficiul teritorial;
- masurarea conturului tarlalei;
- verificarea dispunerii imobilelor in tarla conform titlurilor de proprietate Si a proceselor verbale de punere in posesie emise de catre comisia locala de fond funciar;
- identificarea imobilelor din planul parcelar cu atributele lor din titlurile de proprietate sau cartile funciare: numar titlu de proprietate, numar tarla, numar parcela, numar topografic, denumire toponimica, numar cadastral sau alte atribute acolo unde ele exista;
- intocmirea planului parcelar Si a tabelului parcelar.
(2) La intocmirea planului parcelar se va tine cont de suprafata imobilului inscrisa in titlu de proprietate Si de suprafata masurata a tarlalei.
ART. 226
Daca in cadrul tarlalei exista diferente intre suprafata masurata a tarlalei Si suma suprafetelor imobilelor cuprinse in titlurile de proprietate din tarlaua respectiva, se aplica urmatoarele prevederi:
a) in situatia in care suprafata rezultata din masurarea intregii tarlale este mai mica decat suprafata rezultata in urma insumarii suprafetelor parcelelor din acea tarla inscrise in titlurile de proprietate se procedeaza dupa cum urmeaza:
- se diminueaza suprafata imobilelor direct proportional cu suprafata lor, astfel incat sa se realizeze o inchidere exacta a suprafetelor in tarla.
- diferenta de teren dintre suprafata inscrisa in actul de proprietate Si cea existenta in teren in acea tarla poate fi alocata de comisia locala de fond funciar in alta tarla din cadrul unitatii administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului in cauza, exprimat prin inscris incheiat in forma autentica notariala, avand in vedere
noul plan parcelar.
b) in situatia in care suprafata rezultata din masurarea intregii tarlale este mai mare decat suprafata rezultata in urma insumarii suprafetelor imobilelor din acea tarla inscrise in titlurile de proprietate, atunci surplusul de suprafata constituie rezerva a comisiei locale de fond funciar Si pozitia acesteia se stabileSte de catre comisia locala. Daca la masurarea unei tarlale in care a fost finalizata aplicarea legilor proprietatii, se identifica un surplus de suprafata de pana la 5% inclusiv, comisia locala de fond funciar poate redistribui proprietarilor imobilelor din tarlaua respectiva surplusul de suprafata, proportional cu suprafata detinuta in acte, care se inscrie in cartea funciara.
ART. 227
Daca in cadrul tarlalei exista imobile cu numere cadastrale atribuite anterior, inscrise in cartea funciara, care nu pot fi integrate in planul parcelar nou intocmit, se procedeaza in conditiile cap. 4.2.3.6 Si cap. 4.2.3.7.
ART. 228
(1) Verificarea de catre inspector a planului parcelar in vederea receptiei, consta in analizarea urmatoarelor aspecte:
- incadrarea planului parcelar in sistemul national de referinta;
- integrarea imobilelor anterior inregistrate in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara;
- insuSirea planului parcelar Si tabelului parcelar de catre autoritatile locale Si executant, prin semnatura Si Stampila;
- concordanta dintre datele din tabelul parcelar cu datele din
titlurile de proprietate;
- existenta declaratiilor proprietarilor pentru imobilele care fac obiectul actualizarii informatiilor tehnice sau a preSedintelui comisiei locale de fond funciar.
(2) Daca criteriile mentionate la alin. (1) sunt indeplinite planul parcelar se receptioneaza.
(3) Planul parcelar este receptionat cu atribuirea numerelor
cadastrale, iar scrierea titlurilor de proprietate se realizeaza in baza planului parcelar receptionat.
(4) Receptia planului parcelar nu este conditionata de introducerea CNP-ului in fiSierul .cpxml Si nici de inscrierea imobilelor din planul parcelar in cartea funciara.
 
Alin. (4) al  art. 228 a fost introdus de pct. 139 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 229
(1) Documentatia cadastrala intocmita pentru receptia planului parcelar Si inscrierea imobilelor in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara contine urmatoarele documente:
a) borderoul;
b) cererea de receptie Si inscriere;
c) declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilului masurat;
d) copiile actelor de identitate, in cazul proprietarilor persoane fizice Si ale mandatarilor acestora sau certificat constatator, in
cazul persoanelor juridice, dupa caz sau lista eliberata de primarie cu
proprietarii imobilelor care au putut fi identificati Si cu datele lor de identitate;
e) copia extrasului de carte funciara sau copia cartii funciare, daca este cazul;
f) originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se
solicita inscrierea; copii conforme cu exemplarul din arhiva oficiilor teritoriale a titlurilor de proprietate, copii legalizate sau originalele proceselor verbale de punere in posesie, copii ale altor acte de proprietate daca este cazul, certificate in conditiile art. 66 din regulament.
g) inventarul de coordonate al punctelor de statie Si al punctelor radiate,
h) calculul analitic al suprafetelor;
i) memoriul tehnic; j) tabelul parcelar; k) planul parcelar; l) abrogata;
 
Lit. l) a alin. (1) al  art. 229 a fost abrogata de pct. 140 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

m) fiSierul .cpxml.

(2) Cererea de receptie Si inscriere, precum Si declaratia pe proprie raspundere cu privire la identificarea imobilelor masurate sunt semnate de primarul UAT-ului in calitate de persoana interesata.
ART. 230
La receptia planului parcelar se atribuie numere cadastrale imobilelor pentru care s-au emis titluri de proprietate, procese- verbale de punere in posesie eliberate conform legilor proprietatii, imobilelor aflate la dispozitia comisiei locale sau aflate in proprietatea sau administrarea unor persoane fizice, juridice, institutii sau statiuni de cercetare.
ART. 231
(1) Inaintea depunerii documentatiei cadastrale de receptie Si inscriere in cartea funciara a planului parcelar se depun documentatii cadastrale de repozitionare sau actualizare.
(2) Pentru imobilele ai caror proprietari nu au fost gasiti sau nu iSi dau acordul, in baza declaratiei preSedintelui comisiei locale de fond funciar Si a referatului inginerului Sef se mentioneaza in fiSierul .cpxml "Imobil inregistrat in planul cadastral fara forma Si
localizare corecta". Dupa solutionarea de catre inspector, referatul se
transmite serviciului de publicitate imobiliara impreuna cu documentatia analogica, se emite incheierea de carte funciara care se comunica partilor. AceeaSi mentiune se face Si pe planul de amplasament Si delimitare Si nu constituie piedica la receptia altei documentatii cadastrale aferente unui imobil amplasat corect.
(3) Pentru imobilele inregistrate doar prin numar cadastral, neinscrise in cartea funciara, inspectorul mentioneaza in fiSierul
.cpxml "Imobil inregistrat in planul cadastral fara forma Si localizare
corecta" iar pe planul de amplasament Si delimitare din arhiva OCPI se face aceeaSi mentiune Si nu constituie piedica la receptia planului parcelar.
ART. 232
(1) Pentru planurile parcelare existente in arhiva oficiilor teritoriale, realizate cu respectarea normelor Si regulamentelor tehnice in vigoare, directorul oficiului teritorial poate declanSa receptia planului parcelar Si inscrierea imobilelor in sistemul
integrat de cadastru Si carte funciara, in baza referatului intocmit de
inginerul Sef.
(2) Asistentul registrator verifica daca in documentatia cadastrala s-au mentionat corect numele, denumirea partilor din actele de proprietate Si codul numeric personal mentionate in actele de proprietate sau in fiSele de punere in posesie.
ART. 233
Titlurile de proprietate ce se emit in conformitate cu prevederile legilor fondului funciar, ulterior receptionarii planului parcelar, se inscriu din oficiu in cartea funciara, inaintea transmiterii acestora catre proprietari.
ART. 234
(1) La realizarea planurilor parcelare, indiferent de suprafata acestora, nu se solicita aviz de incepere de lucrari Si nici dosar de verificare interna.
(2) Planul parcelar prezentat de comisia locala de fond funciar, in vederea validarii sau scrierii titlului de proprietate care nu poate fi receptionat, va fi insotit de planul de incadrare in tarla Si va fi utilizat la inscrierea in cartea funciara din oficiu a imobilelor, ulterior emiterii titlului de proprietate. In acest caz, in anexa la partea I a cartii funciare se va mentiona "Imobil inregistrat in planul cadastral fara localizare certa".
 
Alin. (2) al  art. 234 a fost introdus de pct. 141 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 235
(1) Oficiile teritoriale pot solutiona cereri de indreptare a erorilor din titlurile de proprietate daca, in urma verificarilor se constata ca acestea sunt datorate transcrierii eronate pe titlul de proprietate a unora dintre informatiile de pe procesul verbal de punere in posesie sau din documentele care au stat la baza punerii in posesie Si se refera la:
a) erori de scriere a numelui Si prenumelui fata de procesul verbal Si anexe;
b) erori cu privire la numarul de tarla/parcela, numar unitate amenajistica (UA)/unitate de productie (UP);
c) erori cu privire la vecinatati;
d) erori ale suprafetelor parcelelor, fara modificarea suprafetei total atribuite;
e) alte erori cu privire la identificare cadastrala a parcelei, fara afectarea amplasamentului Si a suprafetei.
(2) In cazul in care eroarea materiala se identifica cu una dintre
cele descrise mai sus, cererile de indreptare a erorilor se pot solutiona in baza urmatoarelor documente:
a) cererea solicitantului, care trebuie sa indice obligatoriu numarul Si data emiterii titlului de proprietate supus corectarii;
b) referatul de indreptare eroare materiala intocmit de inginerul
Sef Si aprobat de director, care trebuie sa contina numarul Si data hotararii comisiei judetene in baza careia a fost emis titlul de proprietate supus corectarii, eroarea materiala Si continutul corectarii;
c) titlul de proprietate in original.
(3) Titlurile de proprietate se pot modifica de oficiul teritorial, in temeiul hotararii comisiei judetene, conform  art. 59^1, alin. (2)
din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile Si
completarile ulterioare Si se refera la:
a) modificari ale numarului tarlalei/parcelei;
b) modificarea numelui autorului dreptului de proprietate, in conformitate cu actele de stare civila;
c) modificarea vecinatatilor fara afectarea amplasamentului;
d) modificarea suprafetelor parcelelor fara modificarea suprafetei totale.
(4) Modificarea suprafetei totale in plus sau in minus fata de cea reconstituita nu poate fi solutionata in conditiile mentionate la aliniatele anterioare Si se realizeaza prin hotarare judecatoreasca definitiva, potrivit  art. 58 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare.
(5) Modificarea titlurilor de proprietate rezultate din hotararile judecatoreSti definitive se efectueaza de oficiul teritorial in baza unei hotarari de punere in executare a hotararii judecatoreSti emise de comisia judeteana.
(6) Orice modificare in cuprinsul titlului de proprietate se va
face cu tuS roSu, atat pe originalul titlului de proprietate, cat Si pe cotor Si va purta semnatura directorului oficiului teritorial Si Stampila, cu mentiunea numarului Si a datei hotararii comisiei
judetene.
(7) Anularea unui titlu de proprietate se face in baza hotararii judecatoreSti definitive, iar dupa comunicarea acesteia oficiul teritorial va aplica Stampila "Anulat in baza hotararii judecatoreSti nr. . . . . . . . . . " pe cotorul titlului de proprietate Si se va trece numarul din registrul titlurilor de proprietate anulate.
(8) Oficiile teritoriale Si comisiile locale vor tine un registru
al titlurilor de proprietate modificate Si un registru al titlurilor de proprietate anulate, care vor fi actualizate permanent.

4.4.4. Exproprierea - receptie Si inscriere in cartea funciara

ART. 236
Oficiul teritorial va furniza la cererea expropriatorului, cu titlu gratuit, orice informatii disponibile necesare in vederea intocmirii listei imobilelor afectate, pentru zona in care s- a declanSat
procedura de expropriere.
ART. 237
Expropriatorul solicita Agentiei Nationale/oficiului teritorial:
a) avizul de conformitate pentru inceperea lucrarii, dupa caz;
b) receptia amplasamentului lucrarii. ART. 238
Documentatia pentru receptia planului topografic cu amplasamentul lucrarii se intocmeSte in conformitate cu varianta finala a studiului de fezabilitate, la nivel de judet.
ART. 239
In baza actului administrativ de expropriere Si a documentatiei intocmite in vederea inscrierii in cartea funciara pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala in parte, expropriatorul solicita intabularea dreptului de proprietate al statului/ unitatii administrativ teritoriale, respectiv a dreptului de administrare al expropriatorului asupra coridorului de expropriere.
ART. 240
Coridorul de expropriere primeSte un singur numar cadastral la nivel de unitate administrativ-teritoriala.
ART. 241
Dupa intabularea dreptului de proprietate al statului/unitatii administrativ- teritoriale asupra coridorului de expropriere, respectiv a dreptului de administrare al expropriatorului, se elibereaza expropriatorului incheierea de carte funciara, extrasul de carte funciara pentru informare Si extrasul de plan cadastral.
ART. 242
(1) In vederea finalizarii exproprierilor imobilelor potrivit  Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean Si local, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare, persoana autorizata, la solicitarea expropriatorului, intocmeSte documentatiile cadastrale individuale.
(2) Documentatiile cadastrale individuale se intocmesc pe baza limitei coridorului de expropriere care a fost inscris in cartea funciara.
ART. 243
Sunt scutite de la plata taxelor, tarifelor, precum Si a oricaror altor sume datorate bugetului de stat sau bugetelor locale serviciile privind inregistrarea, receptionarea documentatiilor cadastrale Si serviciile aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizarii obiectivelor de interes national, judetean Si local.

4.4.5. Procedura de lucru cu privire la cartile funciare deschise in alte limbi decat cea romana

ART. 244
Cartile funciare ale caror inscrieri active sunt efectuate in alta limba decat cea romana vor fi convertite ulterior efectuarii unei traduceri in limba romana de catre un traducator autorizat sau de catre un angajat al oficiului teritorial care cunoaSte limba respectiva.

4.4.6. Reconstituirea cartii funciare Si a incheierii de carte funciara

ART. 245
(1) Prin reconstituire se intelege refacerea cartilor funciare/incheierilor pierdute, sustrase, distruse ori deteriorate intr-o masura care nu mai permite efectuarea de inscrieri ori intelegerea celor existente.
(2) Cererea de reconstituire depusa la biroul teritorial unde s-a
aflat cartea funciara va cuprinde urmatoarele date:
a) numele/denumirea Si domiciliul/sediul persoanei care a figurat ultima ca titulara a dreptului inscris in cartea funciara;
b) identificarea imobilului (nr. topografic, nr. cadastral) numai
in cazul in care nu exista un extras de carte funciara, original, mai vechi;
c) titlul in temeiul caruia s-a dobandit dreptul real;
d) drepturile reale care greveaza imobilul.
(3) La cerere se ataSeaza declaratia autentica pe proprie raspundere a proprietarului imobilului sau a succesorului in drepturi
al acestuia din care sa rezulte numele/denumirea proprietarului tabular Si ca situatia juridica a imobilului a ramas neschimbata, un certificat fiscal cu privire la imobilul inscris in cartea funciara a carei reconstituire se solicita Si alte acte care sa ateste existenta dreptului de proprietate Si a altor drepturi reale.
(4) Cu prilejul reconstituiri cartii funciare, angajatul biroului
teritorial verifica toate inregistrarile efectuate in evidentele de cadastru Si publicitate imobiliara, cu privire la imobilul in cauza.
ART. 246
(1) La sesizarea din oficiu, reconstituirea cartii funciare se face dupa constatarea faptului ca respectiva carte funciara a devenit inutilizabila, prin referat intocmit de asistentul registrator sau de referent, cu indicarea motivelor care impun reconstituirea.
(2) In baza referatului prevazut la alin. (1), registratorul dispune reconstituirea prin incheiere supusa regimului de drept comun al incheierilor de carte funciara.
(3) Reconstituirea din oficiu a unei carti funciare distruse,
sustrase sau pierdute este adusa la cunoStinta celor interesati prin comunicarea incheierii de reconstituire.
ART. 247
(1) Daca vechea carte funciara pierduta sau sustrasa este recuperata pana la momentul la care, prin incheiere, se dispune reconstituirea, Si daca aceasta este utilizabila, procedura de reconstituire va fi sistata.
(2) Daca vechea carte funciara pierduta sau sustrasa este
recuperata dupa ce, prin incheiere, se dispune reconstituirea, chiar daca aceasta este utilizabila, se procedeaza la inchiderea cartii vechi, inscrierile facandu-se in continuare in cartea funciara noua, reconstituita.
ART. 248
Daca in arhiva biroului teritorial nu se mai afla incheierea
privind o operatiune efectuata in cartea funciara, atestarea efectuarii acestor operatiuni se face pe cale administrativa, prin emiterea unei adrese prin care se va certifica faptul ca operatiunea dispusa prin incheierea nr. . . . a fost efectuata in cartea funciara. Pentru reconstituirea incheierii de carte funciara se aplica in mod similar prevederile art. 1054 din Codul de procedura civila.

CAP. V
AVIZUL DE INCEPERE A LUCRARILOR SI RECEPTIA LUCRARILOR DE SPECIALITATE

5.1. Dispozitii generale privind avizul de incepere a lucrarilor Si receptia lucrarilor de specialitate

ART. 249
Prin aviz Si receptie a lucrarilor de specialitate, Agentia Nationala/oficiile teritoriale verifica modul realizarii lucrarilor de specialitate de catre persoanele autorizate Si respectarea prevederilor legale in vigoare.
ART. 250
(1) Pentru lucrarile care se desfaSoara pe teritoriul unui singur judet avizul pentru inceperea lucrarilor de specialitate, numit in continuare aviz, Si receptia se solicita Si se realizeaza de oficiul teritorial.
(2) Pentru lucrarile de specialitate care se desfaSoara pe
teritoriul mai multor judete, respectiv pentru lucrari de fotogrammetrie sau de realizare de modele de geoid/ cvasigeoid avizul pentru inceperea lucrarilor de specialitate Si receptia se solicita Si se realizeaza de Agentia Nationala/CNC.
(3) Specificatiile tehnice continute in documentatiile de atribuire a contractelor pentru lucrari de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetectie Si aerofotografiere, sunt avizate pentru conformitate cu reglementarile specifice de catre Agentia Nationala, inainte de initierea procedurilor de achizitie publica, sub sanctiunea neacordarii avizului de incepere a lucrarilor, respectiv a respingerii cererii de receptie, conform prevederilor art. 9 alin. (37) din Legea nr. 7/1996 republicata.
 
Alin. (3) al  art. 250 a fost modificat de pct. 142 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

5.2. Dispozitii privind avizul de incepere a lucrarii

ART. 251
Avizul de incepere a lucrarii, reprezinta documentul emis de Agentia Nationala sau oficiul teritorial, dupa caz, prin care se permite inceperea Si desfaSurarea lucrarilor de specialitate intr-o anumita zona, denumita suprafata de desfaSurare a lucrarii Si intr-un anumit interval de timp, denumit termen de executie.
ART. 252
Avizul pentru inceperea lucrarilor de specialitate se solicita oficiului teritorial, in cazul lucrarilor care privesc teritoriul unui singur judet, sau Agentiei Nationale/CNC, in cazul lucrarilor care privesc teritoriul mai multor judete.
ART. 253
(1) Avizul pentru inceperea lucrarilor de specialitate, numit in continuare aviz, se emite pentru lucrari de masuratori terestre, cartografie, cadastru, geodezie, fotogrammetrie pentru suprafete ce depaSesc 100 ha precum Si pentru toate lucrarile de PUG, PUZ, indiferent de suprafata.
(2) Avizul se solicita de catre executantul lucrarii de specialitate.
(3) In cazul amplasamentelor izolate ce fac obiectul aceluiaSi contract se emite un singur aviz la nivelul oficiului teritorial
 
Alin. (3) al  art. 253 a fost introdus de pct. 143 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 254
Cererea pentru solicitarea avizului se depune cu cel mult trei luni inaintea inceperii lucrarilor Si va fi insotita de un exemplar al documentatiei prin care se solicita avizul.
ART. 255
(1) Avizul se redacteaza in doua exemplare Si se semneaza de catre inspector/consilier ANCPI Si de catre inginerul Sef/directorul directiei de specialitate din Agentia Nationala.
(2) Avizul este valabil pana la expirarea termenului de executie a
lucrarii de specialitate pentru care a fost acordat. In cazul in care se constata lipsa unor elemente din documentatia depusa se emite nota de completare. In aceasta situatie, termenul de solutionare a cererii se va recalcula corespunzator, de la data depunerii completarilor.
(3) Avizul transmis solicitantului include specificarea datelor Si
a documentelor care pot fi utilizate Si valorificate, precum Si a normelor, a instructiunilor Si a metodologiilor ce urmeaza sa fie respectate in executia lucrarii de specialitate.
(4) In aviz se precizeaza cerintele tehnice impuse pentru categoriile de lucrari de specialitate respective, precum Si datele geodezice, cartografice Si cadastrale care sunt puse la dispozitia emitentului avizului la incheierea lucrarii. De asemenea, in aviz se nominalizeaza punctele din Reteaua Nationala de Triangulatie Si de Nivelment care sunt incluse in suprafata de desfaSurare a lucrarii.
(5) In cazul avizelor pentru realizarea suportului topografic al planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu este obligatoriu sa utilizeze limitele unitatilor administrativ teritoriale detinute de oficiile teritoriale, limitele imobilelor inregistrate in sistemul integrat de
cadastru Si carte funciara Si ale planurilor parcelare, receptionate de catre oficiul teritorial.
ART. 256
In cazul in care termenul de executie a lucrarii specificat initial in aviz nu poate fi respectat, se procedeaza astfel:
a) daca termenul de executie nu a fost depaSit, se poate solicita
prelungirea avizului o singura data pentru o perioada de maximum 12 luni, situatie in care nu este necesara achitarea unui nou tarif pentru avizul de executie. In acest caz prelungirea presupune aplicarea unei parafe Si a semnaturilor pe vechiul aviz iar in cazul in care avizul initial s-a pierdut, se poate elibera o copie conform cu originalul
dupa avizul existent Si aplicarea semnaturilor Si parafelor pentru
prelungire pe copia conform cu originalul existent in arhiva;
b) daca termenul de executie a fost depaSit sau este necesara o prelungire a acestuia cu mai mult de 12 luni, se solicita un nou aviz, cu achitarea tarifului corespunzator.
ART. 257
(1) Lucrarile Si documentatiile de specialitate contractate de Agentia Nationala sau de unitatile subordonate acesteia nu necesita solicitarea avizului.
(2) Lucrarile de specialitate de interes pentru apararea tarii, ordinea publica Si siguranta nationala, executate de institutiile din acest domeniu cu personal propriu, nu necesita solicitarea avizului.
ART. 258
Documentatia pentru solicitarea avizului de incepere a lucrarii trebuie sa identifice limitele zonei care face obiectul avizului Si sa precizeze categoriile de lucrari ce se vor executa.
In acest sens, documentatia include urmatoarele elemente:
a) beneficiarul lucrarii;
b) executantul lucrarii;
c) scopul lucrarii Si termenul de executie;
d) identificare zonei;
e) mentionarea datelor ce vor rezulta, preciziile acestora, gradul de detaliere; scara corespunzatoare a produselor cartografice,
suprafata pe care se executa lucrarea, formatul in care vor fi predate;
f) copii ale specificatiilor tehnice solicitate de beneficiar prevazute in contract sau in caietul de sarcini, care au mentiunea: "conform cu originalul" Si semnatura beneficiarului/executantului, copia procesului verbal de avizare a specificatiilor tehnice, emis de ANCPI, daca este cazul;
g) planul de incadrare in zona.

5.3. Dispozitii privind receptia lucrarilor de specialitate

ART. 259
(1) Receptia lucrarilor de specialitate are ca scop verificarea indeplinirii conditiilor de executie impuse de normativele, metodologiile Si instructiunile elaborate de Agentia Nationala, a standardelor tehnice in vigoare Si a avizelor eliberate.
(2) Receptia lucrarilor de specialitate se realizeaza pentru toate lucrarile de masuratori terestre, cartografie, cadastru, geodezie, fotogrammetrie.
(3) Documentatia aferenta receptiei tehnice se intocmeSte in format analog Si digital, in formate care permit accesul Si transferul de
date.
 
Alin. (3) al  art. 259 a fost introdus de pct. 144 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 260
Receptia lucrarilor de specialitate se realizeaza de oficiul teritorial, in cazul lucrarilor care privesc teritoriul unui singur judet, sau de Agentia Nationala/CNC, in cazul lucrarilor care privesc teritoriul mai multor judete.
ART. 261
(1) Documentatia topografica este ansamblul pieselor tehnice care se anexeaza cererii de avizare/receptie a lucrarilor de topografie.
(2) Toate informatiile Si datele rezultate din masuratori trebuie
arhivate de persoana autorizata, care este obligata sa le prezinte la solicitarea oficiului teritorial. Daca persoana autorizata nu prezinta informatiile solicitate, se prezuma ca aceasta nu a efectuat masuratori la teren. In functie de metodele Si mijloacele de masurare utilizate persoana autorizata va face dovada efectuarii masuratorilor, prin carnetul de teren, schita retelei, descrierea punctelor noi de indesire Si de ridicare, rapoarte GPS, masuratori in format RINEX, rapoarte referitoare la preciziile determinate.
 
Alin. (2) al  art. 261 a fost introdus de pct. 145 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) Documentatia anexata la solicitarea receptiei planurilor/hartilor analogice sau digitale:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifelor legale;
c) cererea de receptie;
d) copia avizului de incepere a lucrarii, dupa caz; e) inventarul de coordonate x,y,z in format digital; f) calculul analitic al suprafetelor;
g) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, aparatura utilizata, prelucrarea datelor, preciziile obtinute, suprafata pe care se executa lucrarea;
h) planul topografic in format analogic, la scara 1:5.000-1:100;
i) fiSierul .cpxml pentru zona aferenta lucrarii.
 
Alin. (3) al  art. 261 a fost introdus de pct. 145 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 262
Documentatiile topografice sunt:
a) planurile topografice, care stau la baza intocmirii planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu;
b) planurile topografice necesare intocmirii documentatiei de
autorizare a lucrarilor de construire Si de desfiintare;
c) planurile Si hartile analogice sau digitale;
d) documentatiile topografice, intocmite conform  Hotararii
Guvernului nr. 834/1991, cu modificarile Si completarile ulterioare;
e) planul de amplasament Si delimitare al expertizelor judiciare in specialitatea topografie, geodezie Si cadastru, la solicitarea instantelor de judecata.
ART. 263
Documentatia topografica pentru receptia suportului topografic al
PUG, cuprinde:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifelor legale;
c) cererea de receptie;
d) copia avizului de incepere a lucrarii;
e) inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune ce vor defini limita intravilanului propus, in format digital, obtinute in urma masuratorilor sau a ortofotoplanului;
f) calculul analitic al suprafetei unitatii administrativ-
teritoriale, precum Si al suprafetei existente Si propuse a fiecaruia dintre intravilanele componente;
g) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru,
instrumente utilizate, prelucrarea Si modul de stocare, organizare Si reprezentare a datelor, preciziile obtinute, suprafata unitatii administrativ-teritoriale (in ha), suprafata intravilanului existent Si propus, calculata din coordonatele punctelor de contur;
h) descrierea limitei intravilanului propus, in format analogic Si
digital;
i) planul topografic (in format analogic Si digital - dxf) la o scara convenabila (scara 1:5.000-1:1.000 sau, in cazuri speciale,
1:10.000), astfel incat sa cuprinda limita unitatii administrativ- teritoriale, limita vechiului intravilan, propunerea pentru limita intravilanului nou;
j) fiSierul .cpxml.

ART. 264
Documentatia pentru receptia suportului topografic al PUZ, cuprinde:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifelor legale;
c) cererea de receptie;
d) copia avizului de incepere a lucrarii;
e) certificatul de urbanism pentru aprobarea investitiei;
f) inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita puz- ului, in format digital;
g) calculul analitic al suprafetei delimitate prin puz;
h) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea Si modul de stocare, organizare Si reprezentare a datelor, preciziile obtinute, suprafata pe care se executa lucrarea (in ha);
i) planul topografic (in format analogic Si digital - dxf), scara
1:5.000-1:500, pe care se vor evidentia limitele puz-- ului Si limitele imobilelor din interiorul puz carora le-au fost acordate numere cadastrale;
j) planul de incadrare in zona, la o scara convenabila, pe care se va evidentia limita puz fata de limita intravilanului existent, in cazul puz-- urilor executate in extravilan;
k) fiSierul .cpxml.
ART. 265
Documentatia pentru receptia suportului topografic al PUD, cuprinde:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifelor legale;
c) cererea de receptie;
d) copia avizului de incepere a lucrarii, dupa caz;
e) certificatul de urbanism pentru aprobarea investitiei;
f) inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita pud-ului, in format digital;
g) calculul analitic al suprafetei delimitate prin pud;
h) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea Si modul de stocare, organizare Si reprezentare a datelor, preciziile obtinute, suprafata pe care se executa lucrarea (in ha);
i) planul topografic (in format analogic Si digital - dxf) intocmit la scara 1:5.000-1:500 pe care se vor evidentia limitele pud-- ului Si limitele imobilelor din interiorul pud carora le-au fost acordate
numere cadastrale;
j) abrogata;
 
Lit. j) a  art. 265 a fost abrogata de pct. 146 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

k) fiSierul .cpxml. ART. 266

(1) Documentatia anexata la solicitarea receptiei planului topografic necesar intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire sau desfiintare:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifelor legale;
c) cererea de receptie;
d) copia avizului de incepere a lucrarii, dupa caz;
e) copia extrasului de carte funciara pentru informare;
f) copia certificatului de urbanism;
g) inventarul de coordonate al imobilului in format digital;
h) calculul analitic al suprafetelor;
i) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, preciziile obtinute, date referitoare la imobil, suprafata pe care se executa lucrarea, date referitoare la situatia existenta Si la cea propusa, specificarea modului de materializare a limitelor;
j) abrogata;
 
Lit. j) a alin. (1) al art. 266 a fost abrogata de pct. 147 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

k) planul topografic (in format analogic Si digital - format .dxf) la scara 1:5.000-1:100, dupa caz, care va cuprinde reprezentarea reliefului pentru zona supusa investitiei;
l) fiSierul .cpxml pentru zona supusa investitiei.
(2) Pentru imobilele apartinand domeniului public sau privat al UAT-ului/judetului/statului care nu sunt inscrise in evidentele de cadastru Si publicitate imobiliara, la receptia planurilor topografice necesare intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire/desfiintare Si la receptia planurilor aferente studiilor de fezabilitate, nu se solicita extrasul de carte funciara Si certificatul de urbanism. In cazul identificarii unor suprapuneri cu imobile inregistrate in baza de date grafice, receptia se efectueaza cu mentionarea suprapunerii pe planul receptionat Si in procesul verbal de receptie. Planul topografic supus receptiei va purta semnatura Si Stampila detinatorului legal al terenului Si mentiunea "Certific amplasamentul".
(3) La receptia planurilor topografice necesare intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire pentru lucrarile de utilitate publica, care fac obiectul  Legii energiei electrice Si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile Si completarile ulterioare, nu se solicita extrasul de carte funciara Si certificat de urbanism. Pe planul topografic receptionat, oficiul teritorial va face mentiunea "Exercitarea drepturilor de uz Si de servitute asupra proprietatilor private se face pe baza conventiilor cadru, incheiate potrivit prevederilor  Legii energiei electrice Si a gazelor naturale
nr. 123/2012".
(4) In cazul in care amplasamentele dintr-o lucrare sunt izolate, receptia se realizeaza pentru fiecare amplasament in parte. Cererile se inregistreaza individual pentru fiecare amplasament, ataSandu-se
fiSiere cpxml aferente. In intelesul prezentului capitol amplasamentul este definit de conturul exterior al ridicarii topografice, se poate intinde pe unul sau mai multe UAT-uri. Amplasamentele izolate nu pot fi legate intre ele prin zone de tip banda create artificial.
 
Alin. (4) al  art. 266 a fost introdus de pct. 148 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 267
(1) Cererea de receptie Si documentatia anexata la aceasta se repartizeaza personalului de specialitate, care dupa verificarea lucrarii emite:
a) proces-verbal de receptie, sau
b) nota de completare, in cazul solicitarii de date suplimentare, completari sau pentru refacerea lucrarii. Daca dupa emiterea notei de completare se constata ca nu au fost indeplinite cerintele sau remedierea problemelor semnalate a fost efectuata partial, lucrarea este declarata respinsa.
(2) Receptia planurilor Si a hartilor se finalizeaza prin
intocmirea procesului-verbal de receptie Si daca cererea este admisa se aplica parafa pe planuri Si harti alaturi de mentiunea: "Prezentul document receptionat este valabil insotit de procesul verbal de
receptie nr. ...../data........." ART. 268
Procesul-verbal de receptie se redacteaza in 2 exemplare; un exemplar se transmite solicitantului, iar un exemplar ramane la emitentul avizului, impreuna cu documentatia depusa pentru receptie. Procesul verbal de receptie se semneaza de catre inspector/consilier ANCPI Si de catre inginerul Sef/directorul directiei de specialitate din Agentia Nationala.
ART. 269
Verificarea Si receptia lucrarilor de specialitate executate sau contractate de Agentia Nationala/institutiile subordonate se realizeaza de catre specialiStii proprii. In cazul in care verificarea in vederea efectuarii receptiei nu poate fi executata prin personalul propriu, se vor putea incheia contracte cu persoanele autorizate care au dreptul sa verifice lucrari de specialitate in domeniu.
ART. 270
(1) Receptia lucrarilor de specialitate presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
a) analiza generala, urmarindu-se respectarea prevederilor avizului
Si a modului de indeplinire a acestora;
b) verificarea lucrarilor de teren, daca se impune;
c) verificarea lucrarilor de birou;
d) receptia Si integrarea datelor in baza de date.
(2) Prin verificarea lucrarilor de teren se urmareSte:
a) modul de materializare Si de amplasare a punctelor retelelor geodezice/de indesire/ de ridicare;
b) corespondenta continutului produselor cartografice cu realitatea din teren;
c) gradul de precizie al elementelor determinate in teren.
(3) Prin verificarea lucrarilor de birou se urmareSte:
a) modul de utilizare a datelor initiale pentru realizarea lucrarii de specialitate;
b) calitatea Si corectitudinea operatiunilor, a masuratorilor Si a
calculelor;
c) calitatea produselor Si a documentelor finale, din punct de vedere al continutului, al formei de prezentare Si al gradului de precizie.
ART. 271
Cererea privind receptia planului topografic se respinge in urmatoarele situatii:
a) documentatie cu continut incomplet;
b) nerespectarea prevederilor din avizul de incepere a lucrarilor;
c) integrarea incorecta in sistemul national de referinta Si ridicarea punctelor de detaliu pe baza de masuratori greSite, calcule efectuate greSit;
d) neconcordante intre detaliile continute in planul topografic Si
cele existente pe teren;
e) neconcordante intre datele analogice din documentatie Si datele digitale;
f) documentatie intocmita fara executarea masuratorilor la teren;
g) tipul documentatiei nu corespunde categoriei de lucrari in care persoana executanta este autorizata, exista alte incompatibilitati ale persoanei autorizate, autorizatie expirata ori suspendata;
h) imobilul teren care face obiectul unui plan topografic, realizat
in vederea emiterii autorizatiei de construire nu are geometrie in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara.
ART. 272
Receptia lucrarilor de specialitate se realizeaza astfel:
a) receptia lucrarilor de teren se efectueaza de catre oficiile teritoriale pe raza carora se afla lucrarea de specialitate receptionata;
b) receptia lucrarilor de birou se face, dupa caz, de catre Agentia
Nationala sau de oficiile teritoriale, in functie de teritoriul pe care se situeaza lucrarea de specialitate;
c) daca la receptia planurilor executate in vederea obtinerii autorizatiei de construire (PAC), se constata diferente intre configuratia Si suprafata imobilului masurat ce face obiectul planului supus receptiei Si configuratia Si suprafata imobilului anterior receptionat Si inregistrat in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara, cererea de receptie se respinge Si pentru imobilul in cauza se va realiza documentatie cadastrala de actualizare informatii tehnice;
d) pentru receptia planurilor executate in vederea obtinerii autorizatiei de construire (PAC), imobilul - teren ce face obiectul cererii trebuie sa fie inregistrat in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara.
ART. 273
(1) Receptia elementelor de geodezie, de cartografie Si de cadastru din lucrarile de specialitate pentru realizarea sistemelor informationale specifice domeniului de activitate urmareSte Si asigurarea conditiilor tehnice pentru integrarea datelor in baza de
date a Agentiei Nationale.
(2) In cazul in care suprafata Si complexitatea lucrarilor de specialitate impun finalizarea lucrarilor in termene care depaSesc 12 luni, se admite Si efectuarea de receptii partiale, dar numai pe faze de lucrari incheiate, finalizate cu documentatii, care pot fi preluate pentru a fi integrate in baza de date a Agentiei Nationale.
ART. 274
(1) Receptia continutului topografic al documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public se refera la receptia oricarei reprezentari cartografice, harta sau plan a/al teritoriului Romaniei sau a/al unei parti a acestuia, realizata ca atare sau inclusa in atlase, ghiduri Si/sau reviste, indiferent de suportul pe care este realizata, de modul de vizualizare Si de sistemul de referinta Si de coordonate utilizat.
(2) Receptia documentelor cartografice de uz public urmareSte
conformitatea reprezentarii cartografice cu realitatea, limitele administrative, sursele de date cu continut topografic Si modul de utilizare a acestora in cadrul documentului cartografic.
ART. 275
(1) Documentele cartografice destinate uzului public se difuzeaza numai dupa efectuarea receptiei acestora.
(2) Executantul lucrarii de specialitate este obligat ca, dupa
receptia documentelor cartografice destinate uzului public, sa inscriptioneze documentele cu mentiunea "Receptionat ANCPI/data".
(3) Documentatia necesara receptiei documentelor cartografice destinate uzului public cuprinde:
a) borderoul;
b) dovada achitarii tarifelor legale;
c) cererea de receptie;
d) memoriul tehnic, care va cuprinde: scopul lucrarii Si termenul de executie, precizarea limitelor zonei (cursuri de apa, cai de comunicatie, limite administrative etc. sau trapeze in nomenclatura Gauss, sau coordonate geografice extreme), mentionarea datelor ce vor rezulta, preciziile acestora, gradul de detaliere, scara
corespunzatoare a produselor cartografice, suprafata pe care se executa
lucrarea, formatul in care vor fi predate;
g) copii ale specificatiilor tehnice solicitate de beneficiar prevazute in contract sau in caietul de sarcini, care au mentiunea: "conform cu originalul" Si semnatura beneficiarului/executantului, copia procesului verbal de avizare a specificatiilor tehnice, emis de ANCPI, daca este cazul;
h) planul de incadrare in zona;
i) produsul cartografic in format analogic Si digital vector.
 
Alin. (3) al  art. 275 a fost introdus de pct. 149 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 276
(1) Pentru receptia planului topografic, suport al documentatiei de urbanism, documentatia se depune la oficiul teritorial. Planul topografic receptionat sta la baza intocmirii documentatiei ce se realizeaza ulterior de proiectant, in vederea obtinerii autorizatiei de construire/desfiintare.
(2) Anterior solicitarii receptiei planului de situatie in vederea
emiterii autorizatiei de construire pentru imobilul - teren inscris in evidentele de cadastru Si carte funciara fara geometrie, se solicita actualizarea informatiilor tehnice, pentru integrarea geometriei imobilului in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara, in vederea evitarii suprapunerilor Si a edificarii constructiilor pe amplasamente greSite.
ART. 277
In cazul in care exista divergente cu privire la limitele UAT-- ului, oficiul teritorial receptioneaza suportul topografic pentru documentatia de urbanism, cu identificarea tronsonului de hotar respectiv Si mentioneaza pe acesta: "Pe tronsonul de hotar ......, intre punctele ... Si ....., limita prezentata prin documentatia de urbanism nu este aceeaSi cu limita detinuta in arhiva oficiului teritorial ...."
ART. 278
(1) Beneficiarii lucrarilor de specialitate nu pot prelua, utiliza sau pune la dispozitie categoriile de date Si documente rezultate din procesul de realizare a lucrarilor de specialitate, daca acestea nu
sunt receptionate Si/sau avizate de ANCPI Si/sau unitatile subordonate. (2) Evidenta avizelor de incepere/receptiilor lucrarilor de
specialitate se face de catre emitentul avizului/receptiei.
ART. 279
(1) Suportul topografic al planului urbanistic general supus receptiei contine limita intravilanului din arhiva oficiului teritorial Si cea propusa prin planul urbanistic general, cu integrarea limitelor imobilelor inscrise in evidentele de cadastru Si carte funciara Si a planurilor parcelare intocmite in baza legilor de restituire a proprietatii, receptionate de catre oficiul teritorial.
(2) Limita intravilanului existenta pe suportul topografic aferent
planului urbanistic general/planului urbanistic zonal, receptionat de catre oficiul teritorial, devine oficiala Si este introdusa in baza de date a oficiilor teritoriale dupa aprobare prin hotarare a consiliului local a planului urbanistic general/planului urbanistic zonal.
(3) In situatia in care hotararea consiliului local de aprobare a
planului urbanistic general/planului urbanistic zonal nu este transmisa oficiului teritorial, acesta receptioneaza lucrarile de specialitate tinand cont de limita intravilanului existenta in baza de date.

CAP. VI
DISPOZITII PRIVIND REALIZAREA LUCRARILOR SISTEMATICE DE CADASTRU

6.1. Dispozitii generale

ART. 280
Prezentul capitol are ca scop stabilirea regulilor Si procedurilor privind realizarea lucrarilor sistematice de cadastru Si inscrierea din oficiu a imobilelor in cartea funciara.
ART. 281
(1) Lucrarile sistematice de cadastru constituie un ansamblu de activitati, ce au ca scop:
a) identificarea imobilelor, masurarea, descrierea Si inregistrarea
lor in documentele tehnice cadastrale, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale, precum Si stocarea datelor pe suporturi informatice;
b) Identificarea proprietarilor, a posesorilor Si a altor detinatori de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara;
c) AfiSarea publica a rezultatelor obtinute in urma executarii lucrarilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de catre detinatori Si deschiderea noilor carti funciare.
(2) Lucrarile sistematice de cadastru se pot realiza pentru intreg teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, sau pentru unul sau mai multe sectoare cadastrale.
(3) Lucrarile se executa in baza contractului de executie a lucrarilor sistematice de cadastru, incheiat in conditiile legii.
 
Alin. (3) al  art. 281 a fost introdus de pct. 150 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(4) Unitatile administrativ-teritoriale, alte persoane juridice interesate sa execute lucrari de inregistrare sistematica, incheie cu Agentia Nationala un protocol de colaborare, in conditiile legii, cu privire la caietul de sarcini, modalitatile de avizare, verificare, receptie Si de inscriere in cartea funciara, precum Si cu privire la utilizarea, acestor informatii.
 
Alin. (4) al  art. 281 a fost introdus de pct. 150 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(5) Operatiunile premergatoare incheierii protocolului de colaborare, sunt in principal urmatoarele:
a) solicitarea de unitatea administrativ-teritoriala, ori alta persoana juridica interesata sa realizeze inregistrarea sistematica, a acordului de principiu al oficiului teritorial cu privire la realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica Si incheierea protocolului de colaborare cu Agentia Nationala;
b) solicitarea de la Agentia Nationala a avizului de conformitate a
specificatiilor tehnice continute in documentatia de atribuire a contractului de executie a lucrarilor, conform prevederilor art. 9 alin. (37) al Legii cadastrului Si a publicitatii imobiliare, nr.
7/1996, republicata;
c) emiterea Avizului de conformitate de catre comisia desemnata prin Ordin al directorului general al Agentiei Nationale;
d) derularea procedurii de achizitie a serviciilor de inregistrare
sistematica Si incheierea contractului de executie a lucrarilor de cadastru;
e) semnarea Protocolului de colaborare intre Agentia Nationala Si
unitatea administrativ-teritoriala, alta persoana juridica, in baza urmatoarelor documente:
- copia Acordului oficiului teritorial cu privire la executia lucrarilor de cadastru sistematic Si incheierea protocolului de colaborare;
- copia Avizului de conformitate emis de Agentia Nationala cu privire la specificatiile tehnice;
- copia contractului de executie a lucrarilor de inregistrare
sistematica;
- anexa ce contine reprezentarea grafica a limitei unitatii administrativ-teritoriale Si a limitelor sectoarelor cadastrale propuse pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica.
 
Alin. (5) al  art. 281 a fost introdus de pct. 150 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(6) Unitatea administrativ-teritoriala/ persoana juridica interesata transmite in copie oficiului teritorial: protocolul de colaborare, avizul de conformitate al specificatiilor tehnice, specificatiile tehnice impreuna cu anexele acestora Si contractul de executie al lucrarilor.
 
Alin. (6) al  art. 281 a fost introdus de pct. 150 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(7) Lipsa avizului de conformitate a specificatiilor tehnice, atrage respingerea de catre oficiul teritorial a cererii de receptie a lucrarii de inregistrare sistematica.
 
Alin. (7) al  art. 281 a fost introdus de pct. 150 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 282
(1) La finalizarea lucrarilor sistematice de cadastru se intocmesc documentele tehnice ale cadastrului:
a) planul cadastral;
b) registrul cadastral al imobilelor;
c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor Si al altor detinatori.
(2) Documentele tehnice se intocmesc pe sectoare cadastrale Si contin informatii privitoare la imobilele Si detinatorii identificati in cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica:
- Planul cadastral contine limitele imobilelor Si constructiilor, precum Si identificatorul imobilului atribuit in cadrul lucrarii de inregistrare sistematica.
- Registrul cadastral al imobilelor contine informatii privitoare
la descrierea imobilelor, titularii drepturilor reale imobiliare Si actele juridice doveditoare, informatii privitoare la sarcinile imobilului Si dezmembramintele dreptului de proprietate, alte notari Si mentiuni cu privire la imobil.
- Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor Si al altor detinatori, contine informatii privitoare la detinatori, identificatorii imobilelor detinute, adresa imobilelor, suprafata determinata prin masuratori, alte mentiuni.
 
Alin. (2) al  art. 282 a fost modificat de pct. 151 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) Continutul livrarilor, a livrabilelor incluse in fiecare livrare, precum Si graficul de executie a documentelor tehnice ale cadastrului se stabilesc in specificatiile tehnice ale lucrarilor de inregistrare sistematica.
 
Alin. (3) al  art. 282 a fost introdus de pct. 152 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(4) In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica livrarile pot fi denumite astfel:
a) Livrarea 1: Raport preliminar, care contine informatii privind
analiza datelor primite de la beneficiarul lucrarilor, metodele Si graficul de executie a lucrarilor, alocarea resurselor materiale Si umane etc.;
b) Livrarea 2: Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare;
c) Livrarea 3: Documentele tehnice ale cadastrului finale.
 
Alin. (4) al  art. 282 a fost introdus de pct. 152 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

6.2. DesfaSurarea lucrarilor sistematice de cadastru
6.2.1. Organizarea lucrarilor sistematice de cadastru

ART. 283
(1) Inceperea lucrarilor de inregistrare sistematica se aduce la cunoStinta publica prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Si cuprinde identificarea unitatii administrativ-teritoriale Si a sectorului sau, dupa caz, a sectoarelor cadastrale in care se desfaSoara lucrarile.
(2) In vederea emiterii ordinului de incepere a lucrarilor,
entitatea interesata comunica Agentiei Nationale urmatoarele documente:
a) copia procesului verbal de receptie a Raportului preliminar;
b) planul cu reprezentarea grafica a limitei unitatii administrativ
- teritoriale Si a sectorului/sectoarelor cadastrale care fac obiectul lucrarilor de inregistrare sistematica;
c) referatul privind solicitarea de emitere a ordinului directorului general al Agentiei Nationale pentru inceperea lucrarilor de inregistrare sistematica.
(3) Dupa publicarea ordinului de incepere a lucrarilor de inregistrare sistematica, in titlul cartilor funciare aferente UAT- urilor/sectoarelor cadastrale care fac obiectul acestor lucrari, se va mentiona faptul ca imobilele inscrise in aceste carti funciare fac obiectul Programului national de cadastru Si carte funciara.
(4) Agentia Nationala va actualiza permanent pe pagina sa de internet, lista UAT-urilor care fac obiectul lucrarilor de inregistrare sistematica.
 
Art. 283 a fost modificat de pct. 153 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 284
Etapele de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru sunt:
a) organizarea Si desfaSurarea campaniei de informare publica la nivel national Si local, in vederea inStiintarii cetatenilor cu privire la inceperea lucrarilor de inregistrare sistematica;
b) realizarea lucrarilor premergatoare cadastrului: identificarea limitelor UAT Si a intravilanelor componente, stabilirea sectoarelor cadastrale, analizarea Si integrarea informatiilor preluate de la oficiul teritorial, primarie sau alte institutii Si autoritati publice, ori din alte surse;
c) derularea lucrarilor de specialitate: realizarea interviurilor la teren avand ca scop identificarea amplasamentelor imobilelor, realizarea masuratorilor cadastrale, identificarea detinatorilor legali ai imobilelor Si colectarea actelor juridice;
d) sesizarea camerei notarilor publici de catre oficiul teritorial, in cazul succesiunilor nedezbatute, in vederea repartizarii cauzei succesorale notarului public competent;
e) actualizarea informatiilor culese din teren cu cele din
inregistrarea sporadica Si intocmirea documentelor tehnice ale cadastrului;
f) receptia documentelor tehnice cadastrale de catre personalul de
specialitate desemnat in acest scop;
g) publicarea Si afiSarea, in conditiile legii, a documentelor tehnice cadastrale;
h) inregistrarea Si solutionarea cererilor de rectificare a
documentelor tehnice cadastrale publicate;
i) modificarea continutului documentelor tehnice ale cadastrului,
in urma solutionarii cererilor de rectificare Si ca urmare a integrarii lucrarilor sporadice inregistrate in perioada de afiSare publica;
j) inchiderea lucrarilor sistematice de cadastru, in vederea inscrierii imobilelor in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara;
k) deschiderea cartilor funciare electronice;
l) inchiderea vechilor evidente de cadastru Si carte funciara, prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale;
m) comunicarea in conditiile legii, a extrasului de carte funciara
pentru informare Si a extrasului din noul plan cadastral;
n) arhivarea documentelor care stau la baza inregistrarii imobilelor in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara;
o) eliberarea de catre notarul public, in conditiile legii, a certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorilor ca proprietari.
 
Art. 284 a fost modificat de pct. 154 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 285
In cadrul lucrarilor sistematice de cadastru se utilizeaza reprezentarea grafica a limitelor unitatilor administrativ-teritoriale precum Si a limitelor intravilanelor existente in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara.
 
Art. 285 a fost modificat de pct. 155 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 286
(1) Determinarea sectoarelor cadastrale se realizeaza in vederea localizarii imobilelor pe planul cadastral Si pentru gestionarea eficienta a informatiilor grafice.
(2) In vederea determinarii sectoarelor cadastrale, executantul
lucrarilor sistematice de cadastru realizeaza urmatoarele operatiuni:
a) stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale;
b) numerotarea sectoarelor cadastrale.
(3) Stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale se realizeaza prin utilizarea limitelor unitatii administrativ-teritoriale, a ortofotomozaicului, a planurilor topografice sau cadastrale scara
1:2000, 1:5000 sau 1:10000, a planului cadastral de ansamblu scara
1:10000 etc.
 
Alin. (3) al  art. 286 a fost modificat de pct. 156 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(4) La stabilirea limitelor ce definesc sectoarele cadastrale se are in vedere faptul ca acestea nu trebuie sa intersecteze limitele imobilelor.
(5) Sectorul cadastral este delimitat de elemente liniare stabile
in timp (Sosele, ape, canale, diguri, cai ferate etc.) precum Si de limita UAT- ului.
 
Alin. (5) al  art. 286 a fost modificat de pct. 156 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(6) Numerotarea sectoarelor cadastrale se realizeaza prin
utilizarea numerelor naturale (de la 1 la n), unice la nivelul unitatii administrativ-teritoriale.
ART. 287
Totalitatea elementelor liniare stabile in timp Si care definesc sectoarele cadastrale din cadrul unitatii administrativ-teritoriale se grupeaza intr-un sector cadastral, denumit sectorul cadastral "0".
ART. 288
Executarea lucrarilor de cadastru la teren este in sarcina comisiei constituite in acest scop. Comisia este formata din reprezentanti ai executantului lucrarilor de cadastru Si cel putin un reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale.

6.2.2. DesfaSurarea lucrarilor preliminare

ART. 289
(1) Oficiul teritorial preda executantului lucrarilor de cadastru, datele Si informatiile pe care le detine cu privire la imobile Si proprietari, in vederea realizarii lucrarilor sistematice de cadastru.
(1^1) Agentia Nationala pune la dispozitia executantului datele
inscrise in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara conform inregistrarii sporadice.
 
Alin. (1^1) al art. 289 a fost introdus de pct. 157 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Principalele date ce pot fi predate sunt:
a) limitele unitatii administrativ-teritoriale Si ale intravilanelor componente detinute de catre oficiul teritorial, utilizate in activitatea de receptie a documentatiilor cadastrale Si de inscriere in cartea funciara;
b) ortofotomozaicul corespunzator sectoarelor cadastrale sau
unitatii administrativ-teritoriale in functie de obiectul lucrarilor;
 
Lit. b) a alin. (2) al art. 289 a fost modificata de pct. 158 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

c) planurile cadastrale/topografice;
d) planurile parcelare, avizate de catre comisia locala de fond funciar Si receptionate de catre oficiul teritorial;
e) PAD - urile active provenite din inregistrarea sporadica;
f) baza de date a titlurilor de proprietate care contine informatii textuale din titlurile de proprietate emise in baza legilor
proprietatii Si fiSierele .pdf extrase din baza de date a titlurilor de
proprietate, copie conform cu originalul din arhiva;
g) baza de date a registrelor de transcriptiuni-inscriptiuni;
h) copii ale cartilor funciare;
i) fiSiere .cgxml cu informatii din baza de date a sistemului integrat de cadastru Si carte funciara;
j) date referitoare la reteaua nationala geodezica (planimetrie, altimetrie);
k) alte documentatii (harti de carte funciara, sisteme
informationale specifice etc.).

(3) Oficiul teritorial preda executantului datele Si informatiile furnizate de catre autoritatile Si institutiile publice centrale Si locale, privitoare la imobilele pe care acestea le detin, in vederea realizarii lucrarilor sistematice de cadastru. Conform legii, aceste autoritati Si institutii trebuie sa predea oficiului teritorial Si copiile certificate ale actelor juridice necesare inregistrarii imobilelor in cartea funciara.
ART. 290
(1) Potrivit legii, primarul unitatii administrativ-teritoriale,
are obligatia sa furnizeze executantului lucrarilor de cadastru, datele Si informatiile privitoare la imobile Si detinatori, cuprinse in evidentele primariei, precum:
a) registrul agricol, registrul de rol nominal unic, nomenclatura stradala;
b) liste care contin date de identificare ale detinatorilor persoane fizice Si juridice;
c) alte evidente care contin informatii necesare realizarii lucrarii sistematice de cadastru: inventarul bunurilor din domeniul public ori privat al statului Si al UAT- ului etc.
 
Alin. (1) al  art. 290 a fost modificat de pct. 159 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Aceste date Si informatii sunt puse la dispozitia executantului, prin intermediul compartimentelor de specialitate din cadrul primariei.
ART. 291
(1) Predarea datelor se poate face pe etape, conform programului stabilit cu executantul lucrarii Si se realizeaza prin proces verbal de predare-primire sau prin protocol, dupa caz, semnat de catre reprezentantii partilor implicate.
(2) Furnizarea datelor necesare realizarii lucrarilor sistematice de cadastru se face cu titlu gratuit.
(3) Executantul lucrarilor are obligatia de a utiliza informatiile Si datele primite, doar in vederea realizarii lucrarilor sistematice de cadastru.
ART. 292
(1) Anterior demararii lucrarilor sistematice de cadastru, executantul realizeaza deplasari la teren, in vederea evaluarii complexitatii lucrarilor Si stabilirii solutiilor tehnice de realizare a acestora.
(2) Prin actiunile de recunoaStere a terenului se urmareSte:
a) identificarea formelor de relief;
b) recunoaSterea limitelor UAT;
c) recunoaSterea punctelor din reteaua geodezica;
d) identificarea zonelor in care sunt necesare ridicari topografice;
e) identificarea zonelor in care este necesara participarea detinatorilor pentru a se efectua identificari Si masuratori ale imobilelor la teren;
f) identificarea zonelor care au facut obiectul legilor proprietatii precum Si a zonelor necooperativizate, daca este cazul;
g) identificarea zonelor cu potentiale dificultati: imobile
detinute de comunitati etnice minoritare (romi, saSi, slovaci, etc.), imobile aflate in litigiu pe rolul instantelor judecatoreSti, etc.
ART. 293
Pe baza datelor Si informatiilor primite, executantul lucrarilor stabileSte:
a) solutia tehnica Si metodele de executie a lucrarilor;
b) programul lucrarilor Si modul de organizare a acestora, in termeni de resurse materiale, umane Si tehnice.

6.2.3. DesfaSurarea lucrarilor tehnice de specialitate

ART. 294
(1) Lucrarile tehnice de specialitate se realizeaza prin lucrari de teren Si de birou Si au ca scop obtinerea datelor Si informatiilor privitoare la imobile Si detinatori, in vederea constituirii bazei de date a lucrarilor sistematice de cadastru Si intocmirea documentatiei tehnice aferente.
(2) In cadrul lucrarilor tehnice de specialitate se determina
suprafata terenurilor Si constructiilor, rezultata din masuratori. (3) Abrogat.
 
Alin. (3) al  art. 294 a fost abrogat de pct. 160 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 295
(1) Abrogat.
 
Alin. (1) al  art. 295 a fost abrogat de pct. 161 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) In cazul imobilelor neimprejmuite:
a) situate in intravilan se inregistreaza suprafata determinata prin masuratori sau printr-o metoda combinata masuratori Si vectorizare;
b) situate in extravilan care au facut obiectul legilor fondului
funciar se inregistreaza suprafata din titlul de proprietate, iar aceste imobile nu fac obiectul procedurii atestarii posesiei. In acest caz, surplusul de teren ramane la dispozitia comisiei locale, care poate opta pentru constituirea rezervei sau poate atribui diferenta de teren celor din tarla, in baza hotararii comisiei, dupa solutionarea eventualelor contestatii;
c) situate in zonele necooperativizate se inregistreaza suprafata
determinata prin masuratori sau printr-o metoda combinata, masuratori Si vectorizare, indiferent de amplasament (intravilan sau extravilan).

6.2.3.1. Determinarea limitelor tarlalelor Si cvartalelor

ART. 296
(1) Pentru identificarea amplasamentelor imobilelor, executantul va tine seama de evidenta imobilelor la nivel de tarla Si cvartal, utilizata in procesul de restituire a proprietatilor conform legilor funciare. Limitele tarlalelor Si cvartalelor se reprezinta sub forma de poligoane. Fiecare poligon are ca atribut numarul tarlalei sau cvartalului. Acest numar este unic la nivelul unitatii administrativ- teritoriale.
 
Alin. (1) al  art. 296 a fost modificat de pct. 162 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Precizia pentru determinarea limitelor trebuie sa fie corespunzatoare preciziei grafice a scarii planului, luand in considerare o eroare grafica de 0,2 mm. Pentru asigurarea unei precizii uniforme la nivelul intregului plan cadastral, elementele digitizate se constrang/verifica, prin masuratori topografice efectuate in punctele caracteristice ale tarlalei/cvartalului. Se verifica cel putin 4 puncte caracteristice pentru fiecare tarla/cvartal.
(3) In situatia in care numarul tarlalei Si/sau al parcelei
lipsesc, pentru gestionarea lucrarilor de identificare a imobilelor, executantul poate atribui, cu acordul primariei, numere de tarla Si/sau parcela care sa asigure identificarea parcelelor in cadrul tarlalelor, fara ca aceasta operatiune sa implice modificarea titlurilor de proprietate.
 
Alin. (3) al  art. 296 a fost introdus de pct. 163 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 297
(1) In cazul imobilelor situate in extravilan, care au facut obiectul legilor de restituire a proprietatilor, daca la nivelul unei tarlale se constata, in urma realizarii masuratorilor, un deficit de suprafata, suprafata fiecarui imobil din tarla se diminueaza proportional cu situatia din titlul de proprietate. Proprietarii imobilelor in cauza pot solicita atribuirea diferentei de suprafata, in conditiile legii.
(2) In cazul in care exista imobile inscrise in sistemul integrat
de cadastru Si carte funciara, suprafata acestora nu se va diminua, daca aceasta nu depaSeSte suprafata din titlul de proprietate.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in situatia in care la nivelul unitatii administrativ-teritoriale se constata un deficit de suprafata, suprafata imobilelor din extravilanul zonelor foste cooperativizate, inscrise in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara, se va diminua pana la limita suprafetei din titlul de proprietate.
(4) In cazul imobilelor prevazute la alin. (1), in situatia in care suprafata rezultata din masuratori este mai mare decat suprafata din actul de proprietate, diferenta de teren ramane la dispozitia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Si asupra acestor imobile se inscrie provizoriu dreptul de proprietate in favoarea UAT-ului.
 
Art. 297 a fost modificat de pct. 164 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

6.2.3.2. Intocmirea fiSelor de date ale imobilelor

ART. 298
(1) In baza informatiilor disponibile, executantul lucrarii intocmeSte fiSe de date ale imobilelor necesare realizarii lucrarilor de teren.
(2) FiSa de date a imobilului este un document de lucru, care poate
fi completat, modificat Si corectat. Aceasta contine informatii despre imobile Si detinatori, preluate de la oficiul teritorial, primarie ori din alte surse Si se actualizeaza cu informatiile culese in teren.
(3) In cadrul lucrarilor de identificare la teren se pot crea fiSe de date noi ale imobilelor. Modelul fiSei de date a imobilului este prezentat in specificatiile tehnice continute in documentatiile de atribuire a contractelor pentru lucrari de cadastru, stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.
 
Alin. (3) al  art. 298 a fost modificat de pct. 165 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 299
(1) FiSa de date a imobilului trebuie sa contina informatii precum:
a) denumirea unitatii administrativ-teritoriale;
b) numarul sectorului cadastral;
c) identificatorul imobilului;
d) datele de identificare ale persoanei care detine imobilul;
e) informatii despre imobil;
f) numele, prenumele Si semnatura operatorului care a cules datele. (2) FiSele de date ale imobilelor pentru care au fost identificati
posesori vor fi in mod obligatoriu semnate de catre posesori Si de catre persoana autorizata a executantului.
 
Art. 299 a fost modificat de pct. 166 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

6.2.3.3. Determinarea limitelor imobilelor

ART. 300
(1) Limitele imobilelor se determina prin masuratori topografice ale punctelor de detaliu sau prin metoda combinata, masuratori topografice ale detaliilor liniare Si vectorizarea planurilor.
(2) Atunci cand este cazul, delimitarea imobilelor se face in prezenta detinatorilor de teren. In cazul in care, deSi convocati detinatorii nu se prezinta, executantul lucrarilor impreuna cu reprezentantul primariei identifica limitele imobilelor, in lipsa acestora.
 
Alin. (2) al  art. 300 a fost modificat de pct. 167 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) Reprezentantii autoritatilor Si institutiilor publice, ai altor persoane juridice care detin terenuri in proprietate ori in administrare, sau cu alt titlu, au obligatia, de a participa la identificarea Si masurarea imobilelor in cauza. In cazul neprezentarii acestora, identificarea imobilelor se face conform prevederilor de la alin. (2) teza 2.
 
Alin. (3) al  art. 300 a fost modificat de pct. 167 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 301
Abrogat.
 
Art. 301 a fost abrogat de pct. 168 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 302
Abrogat.
 
Art. 302 a fost abrogat de pct. 169 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 303
(1) Metodele de determinare a limitelor imobilelor se stabilesc in functie de amplasamentul terenului.
(2) Pentru imobilele situate in intravilan, limitele imobilelor imprejmuite se pot determina:
a) prin masuratori topografice ale tuturor punctelor de detaliu;
b) prin metoda combinata masuratori topografice ale detaliilor liniare Si vectorizarea planurilor, in zonele in care exista planuri cadastrale, topografice sau ortofotoplan la scara 1:2000 (sau scari mai mari);
(3) Pentru imobilele situate in extravilan, in cazul in care planul parcelar este realizat in format vector:
a) realizat in sistemul national de referinta, limitele imobilelor se preiau Si se integreaza in planul cadastral, in cazul in care reflecta situatia din acte Si din teren;
b) realizat in sistem de coordonate local sau alte sisteme de coordonate se realizeaza o pozitionare a planului parcelar in sistemul national de referinta. In cazul in care, in urma pozitionarii se constata ca planul parcelar reflecta situatia din acte Si teren, limitele imobilelor se integreaza in planul cadastral.
(4) Pentru imobilele situate in extravilan, in cazul in care planul
parcelar este realizat in format raster, acesta se georeferentiaza, iar limitele imobilelor se determina prin vectorizarea planului Si se integreaza in planul cadastral, in cazul in care reflecta situatia din acte Si teren.
(5) Limitele imobilelor neimprejmuite se stabilesc prin masuratori,
in prezenta detinatorilor Si pe baza planurilor existente.
ART. 304
(1) In cazul constructiilor, punctele caracteristice se determina prin masuratori topografice expeditive.
(2) Executantul trebuie sa reprezinte pe plan toate constructiile permanente existente in teren, indiferent de existenta ori lipsa actelor de proprietate privitoare la acestea Si indiferent de situatia inscrisa in cartile funciare.
(3) Se reprezinta numai constructiile permanente cu suprafata mai mare de 1 mp, clasificate dupa destinatiile stabilite in conformitate cu prevederile legale.
(4) In cazul constructiilor de tip condominiu, executantul trebuie sa realizeze releveele unitatilor individuale componente. Modul de intocmire al releveului este stabilit in specificatiile tehnice.
 
Alin. (4) al  art. 304 a fost modificat de pct. 170 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 305
(1) Limitele imobilelor inregistrate anterior in evidentele de cadastru ale oficiilor teritoriale se preiau in planul cadastral. In cazul in care se constata diferente intre datele inregistrate Si situatia existenta la teren, reprezentarea grafica a imobilelor inregistrate anterior in planul cadastral sau topografic se modifica conform situatiei identificate ca urmare a masuratorilor efectuate.
(2) Prin modificarea reprezentarii grafice a imobilelor se intelege orice modificare a geometriei, amplasamentului Si a suprafetei imobilului inscris in cartea funciara.
 
Art. 305 a fost modificat de pct. 171 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 306
(1) Destinatiile Si categoriile de folosinta ale parcelelor se stabilesc in conformitate cu realitatea din teren.
(2) In situatia in care anumite categorii de folosinta identificate in teren nu corespund cu cele din actele de proprietate, iar schimbarea acestora implica obtinerea unor avize, prevazute de reglementarile speciale in materie, pentru inregistrarea categoriei de folosinta actuale, se vor prezenta aceste avize. In lipsa avizelor necesare in documentele tehnice cadastrale se inscrie categoria de folosinta din acte.
(3) Categoria de folosinta a terenului este un atribut al parcelei Si se individualizeaza printr-un cod. Pentru evidentierea parcelelor se folosesc codurile categoriilor de folosinta prevazute in regulamentele in vigoare.
(4) Parcelele care compun imobilul se reprezinta numai daca au categoria de folosinta in suprafata mai mare de 50 de mp in intravilan Si mai mare de 300 de mp in extravilan. Parcelele avand suprafete mai mici decat cele mentionate se includ in parcelele adiacente ale aceluiaSi proprietar.
 
Art. 306 a fost modificat de pct. 172 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 307
(1) Detaliile liniare cum ar fi drumuri, strazi, cai ferate, diguri, ape, etc. constituie imobile Si se inregistreaza ca atare. Latimea drumurilor Si a strazilor se stabileSte intre limitele imobilelor adiacente.
(2) Detaliile liniare primesc un singur identificator pe toata lungimea lor, cu exceptia subtraversarilor, iar daca sunt intersectate cu alte detalii liniare se respecta ierarhia prevazuta la art. 52, alin. (4) din prezentul regulament.

6.2.3.4. Colectarea actelor de proprietate Si identificarea detinatorilor

ART. 308
Abrogat.
 
Art. 308 a fost abrogat de pct. 173 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 309
(1) Executantul colecteaza copiile legalizate ale actelor juridice care atesta dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, care contin modificari ale configuratiei imobilelor, sau atesta alte acte, fapte
ori raporturi juridice privitoare la imobile, precum Si copii ale actelor de identitate Si ale actelor de stare civila.
(2) Copiile legalizate ale documentelor se preiau numai daca acestea nu exista in arhiva oficiului teritorial sau a primariei. La cererea executantului oficiul teritorial realizeaza copii certificate pentru conformitate ale titlurilor de proprietate emise in baza legilor proprietatii.
(2^1) In vederea inregistrarii proprietarilor, posesorilor, altor detinatori legali in documentele tehnice ale cadastrului, executantul are obligatia de a colecta codul numeric personal in cazul detinatorilor persoane fizice, respectiv codul unic de inregistrare in cazul detinatorilor persoane juridice.
 


Alin. (2^1) al art. 309 a fost introdus de pct. 174 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2^2) In situatia in care executantul nu poate sa obtina aceste informatii sau nu poate asocia un cod numeric personal/cod unic de inregistrare din listele furnizate de primarie, receptia documentelor tehnice ale cadastrului se va putea efectua in absenta acestor elemente de identificare.
 
Alin. (2^2) al art. 309 a fost introdus de pct. 174 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) In cazul posesorilor identificati la teren, executantul lucrarilor colecteaza copia actelor de identitate Si copia inscrisului care atesta faptul posesiei, atunci cand acesta exista. Adeverinta prevazuta la art. 13 alin. (1) litera b) din Legea nr. 7/1996 republicata poate fi inlocuita prin contrasemnarea documentelor tehnice de catre primar, in conditiile art. 12 alin. (14) din lege.
 
Alin. (3) al  art. 309 a fost modificat de pct. 175 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(4) Dispozitiile privitoare la inscrierea posesiei de fapt sunt aplicabile:
a) imobilelor situate in intravilan, care au facut obiectul legilor de restituire a proprietatilor funciare;
b) imobilelor situate in intravilanul Si extravilanul zonelor necooperativizate;
c) imobilelor din regiunile supuse prevederilor Decretului-lege nr.
115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, in situatia in care proprietarii nu sunt identificati cu ocazia realizarii interviurilor pe teren, insa sunt identificati posesori.
 
Alin. (4) al  art. 309 a fost introdus de pct. 176 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 310
(1) Daca s-au efectuat transmisiuni succesive ale unui imobil neinscris in cartea funciara, in vederea inregistrarii in documentele tehnice este suficienta prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobil.
(2) In cazul imobilelor inscrise in cartea funciara cu privire la
care se constata transmisiuni de drepturi neinscrise, in fiSa de date se mentioneaza proprietarul inscris in cartea funciara, iar in baza actelor doveditoare pozitia acestuia se radiaza Si in fiSa de date, respectiv in registrul cadastral al imobilelor, se inscrie ultimul proprietar.
 
Alin. (2) al  art. 310 a fost modificat de pct. 177 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) Constructiile identificate in teren se inscriu in documentele tehnice Si in cartea funciara in baza actelor de proprietate. In lipsa actelor doveditoare, inscrierea se realizeaza in baza documentelor tehnice contrasemnate conform legii de catre primar sau in baza adeverintei eliberate de catre acesta, prin care atesta insuSirea informatiilor tehnice Si juridice cuprinse in documentele tehnice cadastrale.
 
Alin. (3) al  art. 310 a fost introdus de pct. 178 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(4) In lipsa insuSirii documentelor tehnice de catre primar, prin contrasemnare ori adeverinta, inscrierea constructiilor se realizeaza
in baza documentelor tehnice ale cadastrului publicate Si necontestate, ori, in cazul in care acestea au fost contestate, cererile de rectificare formulate cu privire la constructii au fost respinse.
 
Alin. (4) al  art. 310 a fost introdus de pct. 178 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 311
(1) In regiunile de carte funciara in care au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938, pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, in cazul in care proprietarii inscriSi in cartile funciare nu sunt identificati cu ocazia realizarii interviurilor la teren, dar exista posesori, in fiSele de date ale imobilelor Si in documentele tehnice se inscriu posesorii.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1) in cartile funciare
deschise din oficiu, se vor prelua proprietarii din vechile carti funciare, conform inscrierilor din aceste carti Si se va nota posesia de fapt in favoarea posesorilor publicati Si necontestati ori cu privire la care contestatiile au fost respinse.
 
Alin. (2) al  art. 311 a fost introdus de pct. 179 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) In situatia in care configuratia imobilelor stabilite conform identificarii in teren Si a masuratorilor efectuate, nu corespunde cu situatia tehnica a imobilelor din vechile carti funciare, nefiind astfel posibila preluarea proprietarilor din aceste carti, in noile carti funciare se vor inscrie doar posesorii.

Alin. (3) al  art. 311 a fost introdus de pct. 179 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 312
(1) Pentru imobilele ai caror proprietari, posesori sau alti detinatori legali nu au fost identificati, dreptul de proprietate se inscrie provizoriu in favoarea unitatii administrativ-teritoriale.
(2) Dreptul de proprietate asupra acestor imobile va putea fi intabulat ulterior, la cererea titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, in baza unei documentatii tehnice care va contine:
a) actul care atesta dreptul de proprietate;
b) un plan de identificare a imobilului in planul cadastral insotit de un memoriu tehnic prin care se certifica faptul ca in urma identificarii efectuate, imobilul din actul de proprietate corespunde
cu cel din plan;
c) certificatul prin care se atesta ca imobilul este inregistrat in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol, eliberat de primaria de la locul situarii imobilului.
 
Alin. (2) al  art. 312 a fost introdus de pct. 180 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 313
(1) In cazul imobilelor situate in intravilan indiferent daca au facut sau nu obiectul legilor fondului funciar, precum Si in situatia imobilelor din extravilan, care nu au facut obiectul legilor fondului funciar, la inscrierea suprafetei in documentele tehnice, se va proceda dupa cum urmeaza:
a) daca imobilul este imprejmuit, se inscrie suprafata din masuratori, indiferent de suprafata din actul de proprietate;
b) daca imobilul este neimprejmuit, se inregistreaza suprafata detinuta cand aceasta este egala sau mai mica decat suprafata din actul de proprietate; cand suprafata detinuta este mai mare decat suprafata din actul de proprietate, se inregistreaza suprafata din actul de proprietate, iar, dupa caz, pentru suprafata detinuta in plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizandu-se o singura carte funciara.
(2) In cazul imobilelor situate in extravilan, care au facut
obiectul legilor fondului funciar, daca suprafata din masuratori este mai mare decat suprafata din actul de proprietate, diferenta de teren ramane la dispozitia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz in care se inscrie provizoriu dreptul de proprietate in favoarea unitatii administrativ-teritoriale.
 
Art. 313 a fost modificat de pct. 181 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 314
(1) In cazul imobilelor proprietatea publica a statului Si a unitatilor administrativ- teritoriale, in lipsa actelor de proprietate, dovada drepturilor de proprietate se face cu extrasele de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern in conditiile legii, certificate pentru conformitate.
(2) Pentru imobilele proprietatea publica a unitatilor
administrativ-teritoriale, in lipsa actelor de proprietate ori a extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate inscrie provizoriu dreptul de proprietate in favoarea unitatilor administrativ- teritoriale in cauza, in baza hotararii emise in conditiile legii de consiliile judetene, de Consiliul general al Municipiului Bucuresti ori de consiliile locale.
 
Alin. (2) al  art. 314 a fost modificat de pct. 182 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) Imobilele apartinand domeniului privat al statului Si al unitatilor administrativ-teritoriale, se inscriu in baza actelor juridice de dobandire a acestor imobile.
 
Alin. (3) al  art. 314 a fost modificat de pct. 182 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 315
In cazul imobilelor ai caror proprietari sunt identificati dar se constata ca aceStia sunt decedati, executantul completeaza fiSa de date a imobilului pe numele defunctului Si se mentioneaza faptul ca proprietarul este decedat. Mentiunea faptului ca proprietarul este decedat se efectueaza Si in documentele tehnice cadastrale.
 
Art. 315 a fost modificat de pct. 183 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 316
Abrogat.
 
Art. 316 a fost abrogat de pct. 184 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

6.2.4. Intocmirea documentelor tehnice ale cadastrului

ART. 317
(1) Documentele tehnice cadastrale se obtin prin prelucrarea datelor existente in baza de date constituita in urma finalizarii lucrarilor sistematice de cadastru.
(2) Documentele tehnice se intocmesc pe sectoare cadastrale Si
evidentiaza situatia cadastrala Si juridica de fapt, constatata de catre comisia care a desfaSurat lucrarile sistematice de cadastru.
(3) Documentele tehnice constituie temeiul inregistrarii din oficiu a imobilelor in sistemul integrat de cadastru Si in cartea funciara.
 
Alin. (3) al  art. 317 a fost modificat de pct. 185 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(4) Situatia imobilelor reflectata in documentele tehnice ale cadastrului se prezuma a fi in concordanta cu situatia tehnica Si juridica reala, pana la proba contrara.
 
Alin. (4) al  art. 317 a fost introdus de pct. 186 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 318
(1) Conform Legii, primarul contrasemneaza documentele tehnice, anterior predarii acestora la oficiul teritorial, in termen de 30 de zile de la inregistrarea solicitarii.
(2) Contrasemnarea documentelor tehnice poate fi realizata Si de catre o persoana desemnata de catre primar in acest scop.
(3) Contrasemnarea documentelor tehnice, poate fi inlocuita prin eliberarea unei adeverinte prin care primarul atesta insuSirea informatiilor inscrise in documentele tehnice.
(4) Contrasemnarea documentelor tehnice, ori adeverinta inlocuiesc orice certificate confirmative precum: certificatul de atestare fiscala, certificatul de atestare a situatiei juridice Si tehnice a constructiilor, adeverinta prevazuta la art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 7/1996, republicata.
 
Art. 318 a fost modificat de pct. 187 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 319
(1) Pentru fiecare imobil, executantul lucrarii intocmeSte un dosar care sa contina urmatoarele documente, in format analogic (pe suport de hartie):
a) fiSa de date a imobilului;
b) copia actului de identitate/adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei din care sa rezulte datele de identificare;
c) copia legalizata a actului de proprietate. Prin exceptie, actele de proprietate emise de primarie Si cele existente in arhiva oficiului teritorial se vor depune in copie certificata pentru conformitate;
d) abrogata;
 
Lit. d) a alin. (1) al  art. 319 a fost abrogata de pct. 188 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.
e) releveele unitatilor individuale din constructiile condominiu, daca este cazul;
f) copii ale actelor de stare civila, dupa caz;
g) alte inscrisuri (adeverinte, certificate, etc.).
Numarul dosarului este acelaSi cu identificatorul (ID) imobilului pentru care este intocmit.
(2) Documentele mentionate se scaneaza sub forma unui fiSier .pdf multipagina. Fiecarui imobil i se asociaza astfel un fiSier denumit ID.pdf, unde ID reprezinta identificatorul imobilului atribuit de executant in cadrul lucrarii sistematice de cadastru.
(3) In cazul unitatii individuale (UI), denumirea fiSierelor .pdf
asociate este de forma: ID-Cn-Um.pdf, unde:
ID - identificator imobil,
Cn - litera "C" urmata de numarul de ordine al constructiei condominiu,
Um - litera "U" urmata de numarul de ordine al UI din cadrul constructiei condominiu.
(4) Releveele executate pentru unitatile individuale din
constructiile condominiu se stocheaza in fiSiere .jpg cu denumirea ID- Cn-Um-Rp.jpg, unde ID, Cn, Um au semnificatia de alin. (3), iar Rp reprezinta litera "R" urmata de numarul de ordine al imaginilor.

6.2.5. Continutul documentatiei tehnice a cadastrului sistematic
ART. 320
(1) La finalizarea lucrarilor sistematice de cadastru, se intocmeSte documentatia tehnica a cadastrului care va cuprinde urmatoarele:
a) memoriul tehnic cu descrierea lucrarilor executate;
b) fiSierele .cgxml, .pdf, .jpg (daca este cazul) corespunzatoare imobilelor identificate;
c) dosarele continand actele juridice ale imobilelor Si releveele
unitatilor individuale din constructiile condominiu, daca este cazul;
d) planurile parcelare;
e) raportul de control intern al calitatii;
f) raportul de monitorizare a campaniei de informare publica, daca este cazul;
g) documentele tehnice ale cadastrului: planul cadastral, registrul cadastral al imobilelor, opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor Si al altor detinatori.
(2) Numarul exemplarelor Si formatul in care aceste documente se intocmesc se stabilesc in specificatiile tehnice.
(3) In cazul in care actul de proprietate se refera la mai multe imobile, exemplarul original/copia legalizata/copia certificata se ataSeaza la dosarul primului imobil, iar celelalte dosare vor contine copii ale actelor, cu trimitere la ID- ul imobilului in dosarul caruia se afla originalul.

6.3. Verificarea documentatiei tehnice a cadastrului
ART. 321
(1) Receptia documentatiei tehnice intocmita ca urmare a finalizarii lucrarilor sistematice de cadastru este in sarcina personalului de specialitate desemnat in acest scop la nivelul oficiului teritorial in circumscriptia caruia se afla unitatea administrativ-teritoriala Si are ca scop verificarea respectarii cerintelor din specificatiile tehnice precum Si a reglementarilor legale din domeniul cadastrului Si a publicitatii imobiliare.
(2) Personalul care va avea atributii de verificare Si receptie a
lucrarilor de inregistrare sistematica va include specialiSti precum: consilieri cadastru, registratori de carte funciara, asistenti registratori, specialiSti GIS/IT.
(3) Receptia lucrarilor de cadastru se realizeaza prin parcurgerea
mai multor etape Si cuprinde verificarea cantitativa Si calitativa a livrabilelor care fac obiectul predarilor:
a) verificarea cantitativa are ca obiect stabilirea modului de respectare a cerintelor stabilite in specificatiile tehnice cu privire la numarul Si formatul livrabilelor, livrabilele sunt complete, livrabilele corespund cerintelor de continut stabilite.
b) verificarea calitativa are ca scop:
- stabilirea modului de respectare a regulilor privind structura/consistenta fiSierelor .cgxml care contin datele imobilelor identificate, precum Si respectarea regulilor de topologie, avand in vedere faptul ca in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru nu sunt permise goluri ori suprapuneri ale imobilelor;
- stabilirea corectitudinii datelor inscrise in fiSierele .cgxml Si
in celelalte livrabile.
(4) Cerintele privitoare la livrabilele incluse in fiecare livrare, graficul de executie Si livrare a lucrarii sunt stabilite in specificatiile tehnice continute in documentatiile de atribuire a contractelor de lucrari de cadastru.
 
Art. 321 a fost modificat de pct. 189 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 322
(1) Verificarea aspectelor tehnice este in sarcina specialistului de cadastru din cadrul oficiului teritorial. Acesta realizeaza verificari in teren pentru stabilirea modului in care au fost realizate masuratorile Si stabilite limitele imobilelor Si verifica modul de reprezentare a imobilelor in documentele tehnice Si in fiSierele .cgxml aferente.
(2) Verificarea actelor juridice este in sarcina registratorului/asistentului registrator. Registratorul/asistentul registrator are ca atributii:
a) verificarea actelor juridice depuse;
b) determinarea dreptului de proprietate, coproprietate, de proprietate pe etaje ori apartamente, restrangerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce greveaza imobilul, precum Si orice fapt sau raport juridic cu privire la imobil, rezultand din actele juridice depuse;
c) verificarea modului in care inscrierile active din cartile
funciare deschise conform inregistrarii sporadice, au fost preluate in lucrarea de cadastru, in scopul protejarii drepturilor reale imobiliare inregistrate inainte de inceperea inregistrarii sistematice.
(3) Lista imobilelor verificate se ataSeaza procesului verbal de
receptie a documentatiei tehnice a cadastrului sistematic.
 
Art. 322 a fost modificat de pct. 190 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 323
Receptia documentatiei tehnice se poate realiza Si pe sectoare cadastrale, inainte de finalizarea lucrarilor la nivelul unitatii administrativ-teritoriale.

6.4. Publicarea documentelor tehnice

ART. 324
(1) Publicarea documentelor tehnice se face la sediul primariei unitatii administrativ-teritoriale in cauza, ori in alt loc stabilit de primar, iar perioada afiSarii este de 60 de zile.
(2) Oficiul teritorial stabileSte data publicarii documentelor
tehnice, pe care o comunica in scris Agentiei Nationale, executantului Si primariei. Cu cel putin 5 zile inainte de afiSare, oficiul teritorial publica un anunt prealabil privind afiSarea documentelor
tehnice ale cadastrului, intr-un ziar de larga circulatie, intr-un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a administratiei publice locale, precum Si pe pagina de internet a Agentiei Nationale.
(3) Inceperea Si incheierea perioadei de afiSare a documentelor
tehnice sunt consemnate in procese verbale semnate de catre reprezentantul oficiului teritorial Si de primar, iar procesele verbale vor fi afiSate la sediul primariei.
(4) Publicarea Si afiSarea documentelor tehnice se realizeaza Si pe pagina de internet creata de catre Agentia Nationala in acest scop, precum Si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale.
 
Art. 324 a fost modificat de pct. 191 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 325
(1) Potrivit legii, in termen de 60 de zile de la afiSare, titularii sarcinilor inscrise in registrele de transcriptiuni Si inscriptiuni solicita reinnoirea inscrierii acestora, sub sanctiunea radierii din oficiu a acestora, ca urmare a inchiderii registrelor.
 
Alin. (1) al  art. 325 a fost modificat de pct. 192 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.
(2) Prin sarcini se inteleg: ipotecile, privilegiile, somatiile, sechestrele, litigiile, comandamentele, alte sarcini, inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara.
ART. 326
(1) Cererea de rectificare a informatiilor din documentele tehnice publicate se poate face in termen de 60 de zile de la afiSare Si trebuie insotita de documentele doveditoare. Cererea de rectificare poate fi depusa Si electronic pe pagina de internet a Agentiei Nationale creata in acest scop.
(2) Cererea de rectificare poate avea ca obiect Si contestarea
calitatii de posesor a detinatorului inregistrat in documentele tehnice.
(3) O cerere de rectificare poate avea ca obiect un singur imobil. In cazul in care solutionarea unei cereri de rectificare implica modificari Si ale altor imobile, datele asociate acestor imobile vor fi de asemenea actualizate ori corectate. Rectificarea imobilelor afectate se va dispune prin procesul verbal de solutionare a cererii de rectificare initiale.
 
Art. 326 a fost modificat de pct. 193 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 327
(1) Primirea, inregistrarea Si solutionarea cererilor de rectificare se realizeaza de catre personalul de specialitate din
cadrul oficiului teritorial numit prin decizie a directorului oficiului
teritorial. Acest personal este sprijinit in activitate de catre un reprezentant al executantului lucrarilor Si unul din partea primariei.
(2) Atributiile personalului numit pentru solutionarea cererilor de rectificare sunt urmatoarele, dar fara a se limita la acestea:
a) acordarea lamuririlor necesare contestatarilor;
b) inregistrarea cererilor de rectificare;
c) marcarea in documentele tehnice cadastrale a imobilelor contestate;
d) analiza documentelor depuse de contestatari;
e) verificarea in teren a imobilelor contestate daca se considera ca este necesar;
f) intocmirea proceselor verbale de solutionare a cererilor de rectificare.
 
Art. 327 a fost modificat de pct. 194 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 328
(1) Inregistrarea cererilor de rectificare se va face intr-un registru intocmit in acest scop. Formularea cererilor de rectificare se va putea face Si electronic.
(2) Registrul cererilor de rectificare cuprinde rubricile: data
depunerii cererii, numele Si prenumele contestatarului, adresa acestuia, identificatorul imobilului contestat din documentele tehnice publicate, obiectul cererii, numele posesorului contestat dupa caz, solutia data in rezolvarea cererii, alte mentiuni.
(3) Separat de registrul cererilor de rectificare se va tine un
registru care contine numele persoanelor care s-au prezentat pentru verificarea informatiilor inregistrate in documentele tehnice publicate cu privire la imobilele pe care acestea le detin.
 
Art. 328 a fost modificat de pct. 195 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 329
(1) Solutionarea cererilor de rectificare se realizeaza prin proces verbal, in termen de 60 de zile de la terminarea perioadei de afiSare, de catre personalul din cadrul oficiului teritorial desemnat in acest scop.
(2) Procesul verbal se comunica contestatarului in conditiile Codului de procedura civila. In situatia in care cererea de rectificare a afectat Si alte imobile decat imobilul contestat, prin procesul
verbal se va dispune modificarea corespunzatoare a acestor imobile, iar procesul verbal va fi comunicat tuturor partilor interesate.
(3) Impotriva procesului verbal se poate formula plangere la judecatoria competenta, in termen de 15 zile de la comunicare.
(4) Cererile de rectificare Si actele doveditoare, precum Si procesul verbal de solutionare a cererilor, se scaneaza Si se predau executantului in format digital, in vederea actualizarii documentelor tehnice Si a fiSierelor .cgxml.
 
Art. 329 a fost modificat de pct. 196 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

6.5. Actualizarea documentelor tehnice

ART. 330
(1) Actualizarea documentelor tehnice, a fiSierelor .cgxml, .pdf,
.jpg (daca este cazul) se realizeaza de catre executantul lucrarilor in termenul stabilit in contract. Prestatorul integreaza in documentele tehnice ale cadastrului finale, inregistrarile din cartile funciare efectuate in cadrul inregistrarii sporadice, in perioada publicarii documentelor tehnice.
 
Alin. (1) al  art. 330 a fost modificat de pct. 197 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) In cazul fiSierelor .pdf asociate imobilelor, actualizarea se realizeaza prin adaugarea la continutul initial a documentelor
transmise de catre comisia de solutionare a cererilor de rectificare in urma solutionarii cererilor: procesul verbal de solutionare a cererii
de rectificare, cererea de rectificare ori contestatia privind
calitatea de posesor, documentele doveditoare. De asemenea, executantul integreaza in documentele tehnice finale inregistrarile efectuate in cartile funciare in cadrul inregistrarii sporadice, in perioada publicarii Si in cea de solutionare a cererilor de rectificare/contestatiilor.
(3) Cererile de rectificare, contestatiile Si procesele verbale de solutionare a cererilor Si registrul cererilor de rectificare se arhiveaza impreuna cu documentele tehnice ale cadastrului.

6.6. Procedura inscrierii posesorului ca proprietar necontestat

ART. 331
(1) Persoana care poseda un imobil ca proprietar necontestat se poate inscrie in cartea funciara ca proprietar, pe baza procedurii certificarii de fapte indeplinite de notarul public.
(2) Constatarea ca posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se indeplineSte de catre notarul public, prin eliberarea certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar, in baza caruia se intabuleaza dreptul de proprietate.
(3) Eliberarea certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar se poate solicita de catre posesorii inscriSi in cartea funciara, la implinirea unui termen de 90 de zile de la data deschiderii din oficiu a cartilor funciare.
(4) Procedura de eliberare a certificatului pentru inscrierea in
cartea funciara a posesorului ca proprietar este aplicabila imobilelor situate in intravilan, cu privire la care nu s-a contestat calitatea de posesor Si, ulterior deschiderii cartii funciare nu a fost notata o actiune civila in contestarea acestei calitati.
 
Art. 331 a fost modificat de pct. 198 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 332
(1) Abrogat.
 
Alin. (1) al  art. 332 a fost abrogat de pct. 199 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(2) Dispozitiile referitoare la eliberarea certificatului nu se aplica imobilelor neimprejmuite situate in extravilan care au facut obiectul legilor fondului funciar, imobilelor aflate in domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale, imobilelor scoase din circuitul juridic Si imobilelor care fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul instantelor de judecata.
ART. 333
(1) Documentele care stau la baza eliberarii certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar de catre notarul public sunt cele prevazute la art. 13 alin. (8) din lege, respectiv:
a) extras de carte funciara pentru informare;
b) declaratia pe propria raspundere a posesorului, data in forma autentica, prin care acesta declara ca:
(i) poseda imobilul sub nume de proprietar;
(ii) este sau nu casatorit; in cazul in care este casatorit, va preciza Si regimul matrimonial;
(iii) nu a instrainat sau grevat imobilul;
(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic; (v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
(vi) imobilul este detinut sau nu pe cote-parti; in cazul in care imobilul este detinut pe cote-parti, toti posesorii vor declara intinderea cotelor;
(vii) inscrisul doveditor al posesiei provine de la partile semnatare ale acestuia; in cazul in care nu exista inscris doveditor, va declara ca nu detine Si nu are cunoStinta de existenta unui astfel de inscris;
c) inscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma in care
este intocmit, atunci cand acesta exista;
d) copie de pe actele de identitate Si de stare civila.
(2) Procedura prin care se constata ca posesorul este considerat proprietar se stabileSte prin protocol incheiat intre ANCPI Si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania.
 
Art. 333 a fost modificat de pct. 200 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 334
Dupa receptia documentelor tehnice ale cadastrului finale, oficiul teritorial intocmeSte lista proprietarilor care sunt inscriSi in cartea funciara cu mentiunea decedat Si sesizeaza camera notarilor publici, in vederea repartizarii cauzei succesorale notarului public competent.
 
Art. 334 a fost modificat de pct. 201 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 335
Abrogat.
 
Art. 335 a fost abrogat de pct. 202 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

6.7. Inscrierea din oficiu a imobilelor in cartea funciara

ART. 336
(1) Inscrierea imobilelor in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara se face din oficiu, dupa finalizarea lucrarilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral, solutionarea cererilor de rectificare Si respectiv dupa inchiderea procedurii de verificare Si emitere a procesului verbal de receptie a documentelor finale ale cadastrului.
(2) Inscrierea se face in baza documentelor tehnice ale cadastrului finale.
(3) Posesorii publicati Si necontestati ori cu privire la care
cererile de rectificare au fost respinse se noteaza in cartea funciara. In cazul in care posesorii nu au solicitat eliberarea certificatului de inscriere a posesorului ca proprietar, ori solicitarea a fost respinsa, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, in conditiile prevazute de art. 13 alin. (7) din Legea nr. 7/1996 republicata.
 
Art. 336 a fost modificat de pct. 203 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 337
(1) Pentru fiecare imobil se deschide o carte funciara noua, in format electronic.
(2) In cartile funciare sunt preluate informatiile din registrul cadastral al imobilelor actualizat cu informatiile obtinute in urma solutionarii cererilor de rectificare, precum Si informatiile din cartile funciare deschise in perioada desfaSurarii lucrarilor sistematice, in cadrul inregistrarii sporadice.
ART. 338
Cererea de inscriere in cartea funciara electronica se intocmeSte de oficiul teritorial. In Registrul General de Intrare (RGI), se atribuie cate un numar de inregistrare fiecarei cereri avand ca obiect prima inregistrare a imobilului in cadastru Si in cartea funciara.
ART. 339
Inscrierea in cartea funciara se dispune in baza:
a) registrului cadastral al imobilelor;
b) planului cadastral receptionat;
c) actelor juridice colectate in cadrul lucrarii de inregistrare sistematica.
 
Art. 339 a fost modificat de pct. 204 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 340
(1) Documentele care se emit in urma deschiderii cartilor funciare sunt:
a) extrasul de carte funciara pentru informare;
b) extrasul de plan cadastral.
(2) Extrasele de carte funciara pentru informare sunt emise fara a fi semnate de oficiul teritorial, acestea fiind generate automat de sistemul informatic.
(3) Extrasele de carte funciara pentru informare Si extrasele de plan cadastral in format analog se comunica persoanelor interesate prin intermediul unitatii administrativ-teritoriale. Extrasele pot fi obtinute Si prin accesarea serviciului destinat acestei operatiuni pe pagina de internet special creata de Agentia Nationala.

Art. 340 a fost modificat de pct. 205 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 341
(1) Inscrierea in cartea funciara deschisa ca urmare a finalizarii lucrarilor sistematice de cadastru reprezinta prima inregistrare a imobilului in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara.
(2) Inscrierea in cartea funciara cuprinde:
a) ziua, luna, anul Si numarul de inregistrare sub care se face inscrierea;
b) pozitia din registrul cadastral al imobilelor sub care este inscris imobilul;
c) inscrisurile mentionate in registrul cadastral care fac dovada
drepturilor supuse inscrierii;
d) aratarea dreptului Si a modalitatilor lui sau a faptului juridic ce se inscrie;
e) titularul dreptului sau al faptului juridic inscris;
f) cota de proprietate;
g) pretul, in situatia in care este mentionat in act.
 
Art. 341 a fost modificat de pct. 206 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 342
Abrogat.
 
Art. 342 a fost abrogat de pct. 207 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 343
Abrogat.
 
Art. 343 a fost abrogat de pct. 208 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 344
(1) Inscrierile in cartile funciare deschise ca urmare a
finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica, se pot modifica din oficiu in baza unui referat, de catre oficiul de cadastru Si
publicitate imobiliara, daca nu sunt afectate drepturile partilor. (2) Referatul va fi intocmit de catre personalul din cadrul
serviciului cadastru ori serviciului publicitate imobiliara, in functie de obiectul modificarii Si va fi aprobat de catre inginerul Sef sau registratorul Sef.
(3) In cazul in care modificarea inscrierilor dintr-o carte funciara implica modificarea inscrierilor din alte carti funciare, incheierea de carte funciara emisa va contine dispozitii de modificare si a acestor carti funciare si va fi comunicata tuturor partilor interesate.
 
Art. 344 a fost modificat de pct. 209 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

6.8. Inchiderea vechilor evidente Si arhivarea documentelor

ART. 345
(1) Potrivit Legii, de la data deschiderii cartilor funciare electronice, registrele de transcriptiuni-inscriptiuni, vechile carti funciare, planurile Si orice alte evidente de cadastru Si publicitate imobiliara, se inlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale ce au facut obiectul lucrarilor sistematice de cadastru, cu noile carti funciare Si cu noul plan cadastral. Vechile evidente se pastreaza in arhiva oficiului teritorial Si pot fi consultate pentru istoric.
(2) Dupa deschiderea cartilor funciare, oficiul teritorial va solicita Agentiei Nationale prin referat, inchiderea evidentelor vechi de cadastru Si carte funciara.
(2^1) Referatul de inchidere a evidentelor va fi insotit de copia
procesului verbal de receptie a documentelor tehnice ale cadastrului finale.
 
Alin. (2^1) al art. 345 a fost introdus de pct. 210 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

(3) Inchiderea evidentelor se realizeaza prin ordin al directorului general al ANCPI, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Planul cadastral rezultat in urma lucrarilor de cadastru
sistematic reprezinta unicul suport grafic valabil pentru efectuarea inscrierilor in cartea funciara.
(5) Identificarea Si numerotarea imobilelor cuprinse in titlurile
de proprietate emise in baza legii fondului funciar sau in alte acte de proprietate, planuri Si alte evidente cadastrale Si de publicitate imobiliara anterioare deschiderii noilor evidente de cadastru Si publicitate imobiliara, iSi pierd valabilitatea.
(6) Sarcinile care sunt stinse prin implinirea termenului sau din
orice alt motiv nu se mai inscriu in cartile funciare, iar daca s-au inscris, acestea se radiaza la cererea proprietarului imobilului, a oricarei persoane interesate sau din oficiu.
ART. 346
Oficiul teritorial transmite unitatii administrativ-teritoriale un exemplar al documentelor tehnice ale cadastrului.

CAP. VII
DISPOZITII CU PRIVIRE LA REALIZAREA SI VERIFICAREA MASURATORILOR GNSS STATICE SI CINEMATICE

7.1. Realizarea masuratorilor GNSS statice


ART. 347
(1) In cazul realizarii prin tehnologie GNSS a retelelor geodezice de indesire se utilizeaza metoda statica de masurare.
(2) Coordonatele punctelor retelelor geodezice de indesire Si de ridicare se obtin prin determinari relative la reteaua geodezica nationala spatiala formata din statii GNSS permanente (Clasa A) Si borne de indesire (Clasa B sau Clasa C).
(3) Punctele retelelor geodezice de ridicare se determina prin metoda statica sau rapid - statica. Reteaua geodezica de ridicare trebuie sa fie sprijinita pe minim doua puncte din reteaua geodezica nationala spatiala de clasa A, B sau C, intr-una dintre urmatoarele variante: doua statii GNSS permanente, doua borne de clasa B sau C sau o borna Si o statie GNSS permanenta.
ART. 348
In cazul determinarilor GNSS statice se ataSeaza documentatiei urmatoarele elemente in format digital:
- schita retelei geodezice;
- fiSierele in format RINEX rezultate in urma masuratorilor efectuate, incluzand: denumirea punctului, inaltimea corecta Si tipul de antena GNSS Si intervalul de inregistrare;
- rapoarte ale prelucrarii vectorilor determinati, incluzand coordonatele relative Si indicatorii de precizie pe componente, in format digital;
- coordonatele geodezice elipsoidale (B, L Si hE) ale punctelor retelei, in sistemul ETRS89.

7.2. Realizarea masuratorilor GNSS cinematice

ART. 349
(1) In cazul determinarii coordonatelor punctelor de detaliu cu ajutorul tehnologiei GNSS, se utilizeaza una dintre urmatoarele metode de masurare: rapid-statica sau cinematica.
(2) In cazul realizarii lucrarilor de specialitate pe suprafete
care depaSesc doua hectare, impreuna cu punctele de detaliu se
determina minimum doua puncte de ridicare. Aceste puncte sunt utilizate Si pentru autoverificare astfel: se executa redeterminarea lor Si in
mod cinematic Si se compara valorile coordonatelor obtinute prin metoda statica Si prin cea cinematica, urmarindu-se ca diferentele sa se incadreze in tolerantele impuse.
(3) In cazul determinarilor cinematice in mod RTK prin utilizarea de corectii diferentiale provenind de la serviciul specializat ROMPOS sau de la o statie de referinta proprie, se ataSeaza documentatiei urmatoarele elemente, in format digital:
- fiSierul de tip .log descarcat din receptorul GNSS utilizat la
efectuarea determinarilor
- fiSiere text (ASCII) sau in format .pdf care contin informatii legate de: numele proiectului, numele/identificatorul punctului determinat, data Si ora la care a fost determinat punctul respectiv, varianta de determinare RTK, tipul de solutie pentru coordonatele determinate (care poate fi fixed sau float), coordonatele in sistemul ETRS89 (B, L Si hE) Si/sau in sistemul national de referinta, insotite de valorile preciziilor aferente pentru punctele de detaliu determinate.
ART. 350
In cazul ridicarilor topografice pentru suprafete care nu depaSesc doua hectare, dupa finalizarea ridicarii topografice, se redetermina coordonatele a doua puncte caracteristice de pe conturul proprietatii, prin reinitializarea receptorului GNSS.
7.3. Verificarea masuratorilor GNSS ART. 351
Masuratorile GNSS efectuate de persoanele fizice sau juridice
autorizate se verifica la teren Si la birou de catre specialiStii oficiilor teritoriale sau ai Agentiei Nationale.
ART. 352
(1) In cadrul verificarii la teren a determinarilor GNSS statice, se analizeaza:
- modul de materializare Si amplasare a punctelor retelei geodezice de indesire Si/sau ridicare;
- modul de intocmire a descrierilor topografice.
(2) Verificarea la birou a determinarilor GNSS cinematice presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
- se reprelucreaza reteaua, efectuand constrangerea acesteia pe
minimum doua statii permanente pentru a obtine coordonatele punctelor noi in sistem ETRS89;
- valorile preciziilor coordonatelor punctelor rezultate in urma compensarii retelei constranse, trebuie sa se incadreze in limitele impuse de specificul lucrarii;
- coordonatele astfel obtinute se transforma din sistemul ETRS89 in
Stereo 1970 utilizand ultima versiune a aplicatiei TransDat, disponibila pe site-ul Agentiei Nationale, www.ancpi.ro;
- se efectueaza diferentele dintre coordonatele Stereo 70 obtinute
de persoana autorizata Si cele obtinute de oficiul teritorial prin parcurgerea etapelor descrise mai sus. Aceste diferente trebuie sa se incadreze in tolerantele impuse de specificul lucrarii.
ART. 353
(1) Verificarea la birou a determinarilor GNSS cinematice presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
- compararea fiSierului de tip .log descarcat din receptorul GNSS
utilizat la efectuarea determinarilor, cu fiSierul de tip .log
(detailed log) corespondent, existent in baza de date a ROMPOS, la care oficiul teritorial are acces. Se urmareSte ca solutiile obtinute sa fie fixate - de tip "fixed", iar coordonatele din documentatie sa
corespunda cu cele din baza de date ROMPOS.
- verificarea orientativa a ridicarii topografice, prin suprapunerea conturului proprietatii pe un suport cartografic existent in baza de date a oficiului teritorial.
(2) Prin verificarea la teren a determinarilor GNSS cinematice se
urmareSte verificarea pozitiei punctelor Si a preciziei de determinare a acestora. Prin sondaj se redetermina un numar de aproximativ 5% din numarul total al punctelor din documentatie. Ulterior se compara coordonatele obtinute de persoana autorizata cu cele obtinute de catre inspector, urmarindu-se ca diferentele sa se incadreze in normativele tehnice in vigoare Si sa fie in concordanta cu specificul lucrarii in cauza.

CAP. VIII
UTILIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

ART. 354
Sistemul integrat de cadastru Si carte funciara include:
a) registrul general de intrare;
b) planul cadastral care contine reprezentarea grafica a limitelor imobilelor;
c) cartea funciara electronica.
ART. 355
Procesarea informatiilor se realizeaza de catre angajatii oficiului teritorial carora le-au fost repartizate cereri in vederea
solutionarii, in functie de specificul operatiunii pe care o efectueaza Si in limita celor solicitate prin aceste cereri.
ART. 356
Fiecare utilizator acceseaza sistemul informatic prin intermediul unui singur nume de utilizator Si al unei singure parole. Angajatii iSi vor stabili parole individuale, fiind obligati sa pastreze confidentialitatea acestora.
ART. 357
Abrogat.
 
Art. 357 a fost abrogat de pct. 211 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 358
Registrul general de intrare este acea componenta a sistemului informatic prin intermediul careia se gestioneaza evidenta cererilor depuse la registratura fiecarui birou teritorial.
ART. 359
(1) Registrul general de intrare are urmatoarele functionalitati:
a) atribuirea numerelor de inregistrare cererilor adresate unui birou teritorial;
b) asigurarea principiului prioritatii;
c) alocarea aleatorie Si automata a cererilor catre persoanele cu atributii in solutionarea acestora;
d) cautarea cererilor inregistrate;
e) realocarea cererilor inregistrate;
f) evidentierea stadiului privind solutionarea cererii;
g) evidentierea modului de solutionare a cererii;
h) informarea cu privire la exercitarea caii de atac impotriva incheierii de carte funciara;
i) evidentierea termenului de solutionare a cererii;
j) evidentierea datei privind transmiterea documentelor rezultate in urma solutionarii cererii, partilor interesate;
k) generarea de rapoarte referitoare la informatiile existente in sistem.
(2) Registrul general de intrare pastreaza evidenta cererilor la
nivelul fiecarui birou teritorial.
ART. 360
Cartea funciara in format electronic reprezinta un raport generat de sistemul informatic ca urmare a introducerii datelor prin conversia unei carti funciare in format de hartie, prin inscrierea sau prin receptia Si inscrierea unui imobil in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara.
ART. 361
Responsabilitatea introducerii informatiilor cuprinse in cerere Si documentele depuse in justificarea acesteia revine referentului din cadrul compartimentului registratura al biroului teritorial, care efectueaza inregistrarile in registrul general de intrare sau utilizatorului extern care a primit acest drept.
ART. 362
Realocarea cererilor se face de catre registratorul Sef, registratorul coordonator sau inginerul Sef, dupa caz, in situatia in care angajatul caruia i s-a repartizat cererea spre solutionare este indisponibil sau se afla intr-o situatie de incompatibilitate.
ART. 363
Conversia cartii funciare reprezinta procesul de transcriere in format electronic a pozitiilor active din cartea funciara in format de hartie.
ART. 364
(1) In cazul in care furnizarea serviciului solicitat nu este posibila prin intermediul sistemului integrat de cadastru Si carte funciara, asistentul registrator va intocmi un referat motivat prin care va propune solutionarea cererii in format analog, urmand ca
registratorul Sef sau registratorul coordonator sa decida aprobarea sau respingerea acestuia. Intoarcerea cererilor din fluxul de lucru se realizeaza in baza unui referat motivat aprobat de catre registratorul coordonator, registratorul Sef sau inginerul Sef, dupa caz.
(2) In cazul solutionarii cererilor in afara SICCF serviciul cadastru emite referate cu privire la efectuarea operatiunilor cadastrale solicitate.
 
Alin. (2) al  art. 364 a fost introdus de pct. 212 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 365
(1) In partea A a cartii funciare in format de hartie, imobilul care a facut obiectul conversiei va fi subliniat, iar la rubrica "Observatii" se va indica pozitia din partea B, unde se va efectua mentiunea transcrierii, cu precizarea numarului cartii funciare electronice. In mod similar, vor fi subliniate toate pozitiile active, referitoare la imobilul care se transcrie in cartea funciara electronica, din partea B, respectiv C, a cartii funciare in format analog.
(2) In partea B a cartii funciare in format de hartie, se va efectua urmatoarea mentiune: "imobilul de la A+ . . . . a fost transcris in CF electronica nr. ........ a UAT...............,
- in baza cererii nr. ........... din data ..............
- din oficiu".
(3) In cazul in care in cartea funciara in format de hartie este inscris un singur imobil sau se transcrie ultimul imobil ramas, la mentiunea de mai sus se va adauga sintagma "carte funciara convertita". Spatiile libere din cartea funciara in format analog se vor bara.
ART. 366
In cazul cartilor funciare deschise pe vechile localitati de carte funciara se va indica unitatea administrativ-teritoriala actuala din planul cadastral. In acest sens, in cadrul fiecarui oficiu teritorial, inginerul Sef va intreprinde masurile necesare in vederea intocmirii tabelului de corespondenta dintre vechile localitati de carte funciara Si actualele unitati administrativ-teritoriale.
ART. 367
(1) Conversia cartii funciare a unei unitati individuale dintr-un condominiu va fi precedata obligatoriu de conversia cartii funciare a terenului, precum Si a cartii funciare colective deschise pentru intreaga constructie. Operatiunea presupune deschiderea a trei carti funciare electronice, dupa cum urmeaza:
a) cartea funciara electronica a terenului;
b) cartea funciara electronica a constructiei (cartea funciara colectiva). Aceasta reprezinta cartea partilor comune ale constructiei, in cuprinsul careia se evidentiaza cotele-parti din coproprietatea fortata Si perpetua ce revin fiecarei unitati individuale, precum Si modificarile intervenite asupra acestora. Cartea funciara colectiva se relationeaza cu cartea funciara electronica a terenului;
c) cartea funciara electronica a unitatii individuale care se relationeaza cu cartea funciara electronica a constructiei.
(2) In cartea funciara electronica a terenului aferent unei
constructii condominiu, transcrierea drepturilor reale Si a celorlalte inscrieri referitoare la cota aferenta unitatilor individuale, se poate face partial, pentru fiecare unitate individuala convertita, situatia tehnico- juridica a imobilului urmand a se intregi odata cu conversia tuturor unitatilor individuale din condominiu.
ART. 368
(1) Conversia cartii funciare nu se va realiza in urmatoarele situatii:
a) imobilul nu este identificat cu numar cadastral sau topografic;
b) numarul Si data cererii de inscriere mentionate in cartea funciara lipsesc Si nu pot fi identificate;
c) lipseSte inscrierea dreptului de proprietate sau a altui drept real imobiliar ori a titularului acestora din partea B a cartii funciare in format de hartie;
d) inscrierile din cartile funciare vechi, referitoare la imobile
situate in extravilan, in zonele care fac obiectul legilor fondului funciar (Legea nr. 18/1991,  Legea nr. 169/1997,  Legea nr. 1/2000,  Legea nr. 247/2005), nu au fost actualizate. Fac exceptie cazurile in care asupra acestor imobile sunt inscrise constructii.
e) orice alta situatie in care conversia nu poate fi realizata fara alterarea elementelor de fond ale inscrierilor.
(2) Cartile funciare cu structura atipica, intocmite fara
respectarea reglementarilor in vigoare la momentul efectuarii operatiunilor de inscriere in cartea funciara, vor fi convertite in masura in care sunt compatibile cu structura prevazuta de sistemul informatic.
ART. 369
(1) In cazul in care, ulterior conversiei, se constata savarSirea unei erori materiale, se va proceda la rectificarea sau, dupa caz, anularea conversiei, din oficiu, conform procedurilor tehnice stabilite de sistemul informatic, daca nu a fost eliberat nici un document sau acesta nu a fost comunicat partilor interesate.
(2) Rectificarea conversiei reprezinta procesul de corectare a
eventualelor erori materiale strecurate la conversia cartilor funciare in format de hartie. Rectificarea conversiei reprezinta un proces diferit de rectificarea inscrierilor din cartile funciare.
(3) Anularea conversiei presupune revenirea la starea anterioara transcrierii informatiilor in format digital, prin Stergerea operatiunilor tehnice efectuate.
(4) Rectificarea sau anularea conversiei se face in baza
referatului asistentului registrator, aprobat de registratorul Sef sau registratorul coordonator, dupa caz.
ART. 370
In situatia in care documentele au fost comunicate partilor interesate Si se constata ca la conversie s-a strecurat o eroare materiala, indreptarea acesteia se va face prin inregistrarea din oficiu a unei cereri de indreptare eroare materiala, care se va solutiona printr-o incheiere de carte funciara.
ART. 371
(1) In cartile funciare in format pe hartie care au facut obiectul conversiei nu se mai efectueaza inscrieri, acestea pastrandu-se in arhiva biroului teritorial cu termen de arhivare nelimitat, fiind asimilate cartilor funciare sistate.

CAP. IX
RAPOARTELE SISTEMULUI INFORMATIC

ART. 372
Informatiile din baza de date ale sistemului informatic se releva sub forma unor rapoarte.
ART. 373
Rapoartele generate de sistemul informatic sunt:
a) cartea funciara electronica;
b) extrasul de carte funciara pentru informare;
c) extrasul de carte funciara pentru autentificare;
d) incheierea de carte funciara;
e) fila de comunicare; f) rapoarte statistice; g) alte rapoarte.

CAP. X

TERMENELE DE PRESTARE A SERVICIILOR FURNIZATE DE AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SI UNITATILE SALE SUBORDONATE

ART. 374
Termenele pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de catre Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara Si unitatile sale subordonate sunt stabilite prin Ordin cu caracter normativ al directorului general.
 
Art. 374 a fost modificat de pct. 213 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.

ART. 375
Abrogat.
 
Art. 375 a fost abrogat de pct. 214 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 376
Abrogat.
 
Art. 376 a fost abrogat de pct. 214 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 377
Abrogat.
 
Art. 377 a fost abrogat de pct. 214 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 378
Abrogat.
 
Art. 378 a fost abrogat de pct. 214 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

ART. 379
Abrogat.
 
Art. 379 a fost abrogat de pct. 214 al anexei din ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 10 decembrie 2015.

CAP. XI
GLOSAR DE TERMENI TEHNICI. ABREVIERI ART. 380

Glosar de termeni tehnici:
- categorie de folosinta a terenului - caracterizare codificata din punct de vedere al scopului pentru care este utilizat;
- condominiu - imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva Si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte Si spatii cu alta destinatie, dupa caz;
- documentatia cadastrala este ansamblul pieselor tehnice, juridice
Si administrative necesare inregistrarii imobilului la cerere in sistemul integrat de cadastru Si publicitate imobiliara, prin care se constata situatia reala din teren. Documentatia se intocmeSte in format digital Si analogic;
- constructii cu caracter provizoriu - constructiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul functiunii adapostite ori datorita cerintelor urbanistice impuse de autoritatea publica, au o durata de existenta limitata, precizata Si prin autorizatia de construire. De regula, constructiile cu caracter provizoriu se realizeaza din materiale Si alcatuiri care permit demontarea rapida in vederea aducerii terenului la starea initiala (confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) Si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria constructiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioScuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile Si in spatiile publice, corpuri Si panouri de afiSaj, firme Si reclame, copertine, pergole ori
altele asemenea. Realizarea constructiilor provizorii se autorizeaza in
aceleaSi conditii in care se autorizeaza constructiile definitive. Definirea termenului este preluata din Anexa nr. 2 din  Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
- extrasul de plan cadastral reprezinta sectiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului Si a celor invecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, la data ultimei actualizari a bazei de date grafice. Extrasul de plan cadastral se va elibera in format analogic sau digital, avand ca suport ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta imobilul in cauza Si cele vecine, daca acestea exista in baza de date grafica. Extrasul de plan cadastral se elibereaza din oficiu, ca anexa la extrasul de carte funciara pentru imobilele gestionate in sistemul integrat de cadastru Si carte funciara;
- fiSier cpxml/cgxml - structura XML definita de Agentia Nationala
pentru reprezentarea datelor tehnice Si juridice (textuale Si grafice) aferente imobilelor; fiSierul cpxml este aferent lucrarilor de cadastru sporadic; fiSier cgxml este aferent lucrarilor de cadastru sistematic;
- flux integrat - procesare cererii atat de catre serviciul cadastru, cat Si de serviciul publicitate imobiliara;
- flux intrerupt - procesarea cererii doar de catre serviciul cadastru, sau doar de serviciul de publicitate imobiliara;
- extravilanul unitatii administrativ-teritoriale - partea din unitatea administrativ-teritoriala, cuprinsa in afara intravilanului, delimitata cadastral potrivit legii;
- harta este reprezentarea grafica conventionala a intregii suprafete terestre sau a unei portiuni mari din aceasta, redusa la o anumita scara, tinandu-se seama de curbura pamantului;
- imobilul este terenul, cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativ- teritoriale, apartinand unuia sau mai multor proprietari, care se identifica printr-un numar cadastral unic;
- imobil imprejmuit este imobilul care are limitele materializate in teren prin elemente stabile in timp;
- intravilanul unitatii administrativ-teritoriale - partea din unitatea administrativ-teritoriala, legal delimitata, destinata construirii Si habitatiei;
- incaperea - spatiul din interiorul unei cladiri;
- lucrari de specialitate - lucrarile din domeniul cadastrului, geodeziei, topografiei, fotogrammetriei, cartografiei;
- lucrarile tehnice de cadastru determina pozitia, configuratia Si suprafata imobilelor Si a constructiilor;
- lucrari de cartografie - lucrarile necesare redactarii planurilor Si hartilor analogice sau digitale la diferite scari, a modelului digital al terenului Si al ortofotoplanurilor, in sistemul national de referinta;
- lucrari de masuratori terestre - lucrarile de teren Si de birou
aferente executiei, modernizarii Si completarii retelelor de sprijin, de indesire Si de ridicare, precum Si cele necesare realizarii planurilor Si hartilor analogice sau digitale, ale modelului digital al terenului Si ale ortofotoplanurilor; rezultate in urma unor operatiuni topografice;
- lucrari de geodezie - ansamblul de lucrari aferente
inventarierii, executiei, modernizarii Si completarii Retelei Geodezice Nationale, a retelelor de sprijin, de indesire Si de ridicare, care se desfaSoara pe suprafete mai mari de 100 kmp, precum Si realizarea de modele de geoid / cvasigeoid;
- lucrari de fotogrammetrie - ansamblul lucrarilor aferente
obtinerii de imagini bidimensionale sau tridimensionale ale suprafetei terestre sau ale altor obiecte cu scopul determinarii formei, dimensiunilor Si a diverselor proprietati, atribute, ale acestora, indiferent de senzorii folositi in acest scop. De asemenea, obtinerea
de produse cartografice, harti Si planuri, prin tehnici fotogrammetrice
se incadreaza in categoria lucrarilor de fotogrammetrie;
- lucrarile de cadastru sporadic sunt executate la nivel de imobil, la cerere, in vederea inscrierii imobilului in evidentele de cadastru
Si publicitate imobiliara;
- lucrarile de cadastru sistematic se realizeaza la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale;
- legile proprietatii -  Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare,  Legea nr.
169/1997 pentru modificarea Si completarea  Legii fondului funciar nr.
18/1991, cu modificarile Si completarile ulterioare,  Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole Si a celor forestiere solicitate potrivit prevederilor  Legii fondului funciar nr. 18/1991 Si ale  Legii nr. 169/1997, cu modificarile Si completarile ulterioare,  Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic
al unor imobile preluate abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata 2, cu modificarile Si completarile ulterioare, Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii Si justitiei, precum Si unele masuri adiacente, cu modificarile Si completarile ulterioare,  Legea nr. 165/2013 privind
masurile pentru finalizarea procesului de restituire in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist din Romania;
- parcela este suprafata de teren cu o singura categorie de
folosinta;
- planul cadastral constituie reprezentarea grafica a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, inscrise in cartea funciara. Planul cadastral este un document tehnic, intocmit in sistemul national de referinta Si este actualizat la cerere sau din oficiu de catre oficiile teritoriale, in cadrul lucrarilor de cadastru sporadic sau de cadastru sistematic. Planul cadastral contine limitele imobilelor, ale constructiilor permanente Si numerele cadastrale;
- planul cadastral de ansamblu se intocmeSte la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Si contine reprezentarea hotarului, a limitelor intravilanelor Si denumirile acestora, principalele detalii liniare, elemente de toponimie, denumirile unitatilor administrativ- teritoriale vecine;
- planul topografic este reprezentarea conventionala, in plan, analogica sau digitala, a unei suprafete de teren, intr-o proiectie cartografica Si in sistem national de referinta;
- procesul-verbal de vecinatate incheiat intre proprietarul imobilului Si detinatorii imobilelor invecinate este actul de constatare a situatiei din teren, prin care se exprima acordul cu privire la identificarea corecta a limitelor comune recunoscute de catre aceStia, intocmit de persoana autorizata cu prilejul identificarii Si masurarii imobilului care face obiectul documentatiei cadastrale;
- persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru este persoana
care realizeaza o activitate de interes public, imputernicita sa constate situatia existenta la teren, cu ocazia masurarii imobilului;
- planul de amplasament Si delimitare este intocmit de persoana autorizata Si reprezinta documentul tehnic de constatare a situatiei reale din teren prin care sunt determinate limitele Si suprafetele terenurilor Si/sau constructiilor, rezultate din masuratori. Coordonatele punctelor se determina in sistem national de referinta;
- planul parcelar este reprezentarea grafica a unei tarlale care
contine limitele tuturor imobilelor din tarla Si detaliile stabile din teren ce o definesc. Planul parcelar se intocmeSte in format analogic Si digital Si se integreaza in planul cadastral dupa receptia acestuia de catre oficiul teritorial prin atribuirea numerelor cadastrale tuturor imobilelor componente Si inscrierea in cartea funciara;
- planul de incadrare in tarla se intocmeSte in lipsa planului parcelar Si contine reprezentarea limitelor tarlalei, limitele imobilelor care au numere cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului in cauza Si orice alte detalii fixe din teren. Imobilul inregistrat in baza planului de incadrare in tarla poarta mentiunea: "Imobil inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar";
- punct geodezic - elementul din reteaua geodezica materializat in teren, pozitionat prin coordonate in sistemele de referinta oficiale, inventariat dupa numar/denumire Si cu fiSa de descriere;
- repozitionarea este operatiunea de rectificare a coordonatelor imobilului pozitionat greSit in planul cadastral, prin rotatie, translatie, modificarea geometriei anterior receptionate. Modificarea geometriei poate duce la modificarea suprafetei imobilului care nu poate sa depaSeasca +/- 2 % fata de suprafata masurata inscrisa in cartea funciara sau in actul de proprietate. Modificarea geometriei Si a suprafetei in cadrul repozitionarii nu implica modificarea limitelor
fizice, ci actualizarea bazei de date a cadastrului in urma remasurarii
aceloraSi limite ce defineau imobilul la momentul intocmirii documentatiei anterioare;
- retea geodezica - totalitatea punctelor determinate intr-un
sistem unitar de referinta, cuprinzand reteaua de triangulatie- trilateratie pentru pozitionarea in plan Si reteaua de nivelment Si gravimetrie pentru pozitionarea altimetrica. Reteaua de triangulatie- trilateratie este formata din puncte situate pe o anumita suprafata, incadrate in retele geometrice compacte in care s-au efectuat determinari astronomice Si/sau directii azimutale, distante zenitale Si lungimi de laturi, pe baza carora s-au calculat coordonatele punctelor in sistem unitar de referinta;
- reteaua geodezica de sprijin pentru executarea lucrarilor de
cadastru este formata din totalitatea punctelor determinate in sisteme unitare de referinta;
- reteaua geodezica de indesire se realizeaza astfel incat sa asigure densitatea de puncte necesare in zona de lucru Si in zona limitrofa pentru executarea lucrarilor de cadastru sistematic;
- sector cadastral - unitatea de suprafata delimitata de elemente
liniare stabile in timp - cai de comunicatie, ape, diguri, etc. Determinarea sectoarelor cadastrale se realizeaza cu scopul de a facilita gestionarea cat mai eficienta a informatiile grafice in cadrul lucrarilor de cadastru sistematic;
- sistemul integrat de cadastru Si carte funciara este sistemul
gestionat de ANCPI Si oficiile teritoriale in care sunt gestionate imobilele inregistrate in cadastru Si carte funciara, prin informatii grafice Si textuale. In sistemul integrat de cadastru Si carte funciara numarul cadastral este identic cu numarul de carte funciara. Informatiile grafice Si textuale aferente imobilului sunt generate cu ajutorul fiSierului cpxml/cgxml;
- sistemul informational specific domeniului de activitate este un sistem de evidenta Si inventariere specifice unor domenii de activitate, avand la baza elemente preluate din lucrarile de cadastru sistematic Si sporadic;
- tarlaua este diviziunea cadastrala tehnica a unitatii
administrativ-teritoriale delimitata prin detalii fixe, identificabile in teren, care nu sufera modificari in timp, cum ar fi cai de comunicatie, ape, diguri, etc.;
- unitatile administrativ-teritoriale sunt: judetul, oraSul, comuna;
- unitate individuala - Unitate functionala, componenta a unui condominiu, formata din una sau mai multe camere de locuit Si/sau spatii cu alta destinatie situate la acelaSi nivel al cladirii sau la niveluri diferite, cu dependintele, dotarile Si utilitatile necesare, avand acces direct Si intrare separata, Si care a fost construita sau transformata in scopul de a fi folosita, de regula, de o singura gospodarie. In cazul in care accesul la unitatea functionala sau la condominiu nu se face direct dintr-un drum public, acesta trebuie sa fie asigurat printr-o cale de acces sau servitute de trecere, mentionate obligatoriu in actele juridice Si inscrise in cartea funciara;
- acte originale - se asimileaza acestei notiuni duplicatul actului
notarial emis in conformitate cu prevederile  art. 98 din Legea notarilor publici Si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare.
ART. 381
Termeni utilizati in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru:
- prin detinator de imobil se intelege titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor ori detinator precar;
- fiSa de date este un document de lucru, ce contine informatii
despre imobil preluate de la oficiul teritorial ori din alte surse Si care se completeaza cu informatiile obtinute in urma lucrarilor tehnice la teren;
- documentele tehnice ale cadastrului sistematic denumite Si
documente tehnice cadastrale, sunt documentele intocmite de catre executant la finalizarea lucrarilor sistematice de cadastru Si contin informatiile tehnice, juridice Si administrative despre imobile Si detinatori;
- registrul cadastral al imobilelor este documentul tehnic care contine informatiile textuale de natura tehnica Si juridica ale imobilelor identificate in urma lucrarilor sistematice de cadastru;
- opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor Si al altor detinatori este documentul tehnic care cuprinde lista ordonata alfabetic a detinatorilor imobilelor Si elementele de identificare a imobilelor in planul cadastral;
- planul cadastral intocmit in cadrul lucrarilor de cadastru sistematic contine reprezentarea grafica a limitelor imobilelor componente ale unui sector cadastral sau unitate administrativ- teritoriala, realizata in sistemul national de referinta, precum Si identificatorii unici ai imobilelor;
- identificatorul atribuit imobilului de catre executant in cadrul
lucrarilor sistematice de cadastru este denumit ID. ID-ul este unic la nivel de UAT Si reprezinta identificatorul sub care se va regasi imobilul pe tot parcursul realizarii lucrarii sistematice de cadastru.
ART. 382
Destinatiile terenurilor:
- terenuri cu destinatie agricola   TDA
- terenuri cu destinatie forestiera TDF
- terenuri aflate permanent sub ape TDH
- terenuri aflate in intravilan     TDI
- terenuri cu destinatii special    TDS ART. 383
Termeni utilizati in cadrul masuratorilor GNSS:
- Global Navigation Satellite System - Sistem de Navigatie Globala, care utilizeaza sateliti artificiali ai Pamantului - GNSS;
- Reteaua Geodezica Nationala determinata prin tehnologie GNSS -
RGN - GNSS;
- Receiver Independent Exchange Format - Formatul universal standardizat pentru schimbul de date GNSS, independent de receptor - RINEX;
- Real Time Kinematic - Determinari Cinematice in Timp Real - RTK;
- European Terrestrial Reference System 1989 - Sistemul de
Referinta Terestru European 1989 - ETRS89;
- Reinitializarea unui receptor GNSS-RTK - Metoda prin care se intrerupe contactul receptorului cu satelitii aflati deasupra orizontului, contactul cu aceStia fiind apoi reluat. Reinitializarea poate fi, de exemplu, realizata prin oprirea Si repornirea receptorului GNSS;
- Programul pentru transformarea coordonatelor din ETRS89 in
Stereo70 pus gratuit la dispozitia utilizatorilor pe site-ul www.ancpi.ro.
ART. 384
Abrevieri:
- Agentia Nationala de Cadastru Si Publicitate Imobiliara - Agentia
Nationala
- Aplicatia de management pentru titlurile de proprietate care contine informatii textuale preluate din titlurile de proprietate emise in baza legilor proprietatii - DDAPT
- Aplicatia pentru gestionarea bazei de date a Registrelor de
Transcriptiuni Si Inscriptiuni - RTI
- Baza de date este denumita - BD
- birourile de cadastru Si carte funciara - birouri teritoriale
- Buletin de identitate - BI
- Cartea funciara - CF
- Cartea de identitate - CI
- Codul numeric personal - CNP
- Cod unic de inregistrare pentru persoanele juridice - CUI
- Centrul National de Cartografie - CNC
- consilier de cadastru, tehnician cadastru sau referent care receptioneaza documentatiile cadastrale din punct de vedere tehnic - inspector
- Domeniul public al statului - DS
- Domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale - DAT
- Domeniul privat al statului - DPS
- Domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale - DPT
- Hotararea Guvernului - HG
- Numarul topografic - Nr. top
- Numar cadastral - Nr. cad
- Oficiile de cadastru Si publicitate imobiliara - oficii teritoriale
- Persoane fizice Si juridice autorizate sa realizeze Si sa verifice lucrarile de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei pe teritoriul Romaniei - persoane autorizate
- Plan Urbanistic General - PUG
- Plan Urbanistic Zonal - PUZ
- Plan Urbanistic de Detaliu - PUD
- Plan de amplasament Si delimitare a imobilului - PAD
- Proprietatea privata a persoanelor fizice - PF
- Proprietatea privata a persoanelor juridice - PJ
- Punct geodezic - PG
- Registrul General de Intrare - RGI
- Registrul de Transcriptiuni Inscriptiuni (formatul analogic al registrului) - RTI
- Retea geodezica - RG
- Reteaua de triangulatie-trilateratie - RTT
- Reteaua de nivelment Si gravimetrie - RNG
- Sistem integrat de cadastru Si carte funciara - eTerra
- Sistemul National de Referinta (elipsoidul Krassovski 1940, planul de proiectie stereografic 1970 Si sistemul de referinta altimetric Marea Neagra 1975)
- Titlul de proprietate emis in baza legilor proprietatii - TP
- Unitatea administrativ-teritoriala - UAT
- Unitatea individuala din constructiile condominiu - UI ART. 385
Anexele nr. 1.1 - 1.53 constituie parte integranta din prezentul regulament
 
Art. 385 a fost modificat de pct. 215 al anexei din ORDINUL nr.
1.340 din 26 noiembrie 2015 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 914 din
10 decembrie 2015.